Використання кейс-методу як інтерактивного методу навчання на уроках української мови та літератури

Опис документу:
Розвиток сучасної освітньої системи ставить безліч питань щодо змісту і організації навчання української мови та літератури і методичного забезпечення їх викладання. Важливою проблемою є пошук оптимальних шляхів зацікавленості учнів до навчання, спонукання до творчості, самостійності, підвищення розумової активності.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Використання кейс-методу як інтерактивного методу навчання

на уроках української мови та літератури

Розвиток сучасної освітньої системи ставить безліч питань щодо змісту і організації навчання української мови та літератури і методичного забезпечення їх викладання. Важливою проблемою є пошук оптимальних шляхів зацікавленості учнів до навчання, спонукання до творчості, самостійності, підвищення розумової активності.

Нового звучання набувають слова відомого педагога Василя Сухомлинського, який стверджує, що «… у світлі нових завдань, поставлених перед школою, по-новому потрібно підходити до питання про інтелектуальний розвиток людини». Якщо діти не долучаються до активного процесу здобуття знань, то в такому разі їхня думка «дрімає» і згодом вони стають інтелектуально пасивними.

Згідно з Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття») розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень.

Тенденція до гуманізації та гуманітаризації освіти потребує впровадження в процес вивчення гуманітарних дисциплін інноваційних форм, методів та технологій навчання, спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної діяльності, розвиток проблемного мислення та особистісних якостей учнів як майбутніх професіоналів. Розв’язання цих завдань зумовлює пошук нових форм і методів викладання предметів гуманітарного циклу.

Вирішенню цієї проблеми сприяє використання в навчальному процесі кейс-методу,якому притаманні широкі педагогічні можливості й реалізація яких дозволяє створити умови не лише для оволодіння знаннями, а й активізувати, інтенсифікувати та оптимізувати процесс навчання, вплинути на соціалізацію учнів, сприяти формуванню особистісних якостей та якостей сучасного фахівця .

Тема використання кейс-технологій надзвичайно актуальна сьогодні. Наша держава стоїть на порозі глобальних змін у суспільстві. Людина, вимоги до життя дуже змінилися.

Основні проблеми, які вчитель має розв’язати на уроці з учнями - уміння мислити, комунікабельність, тобто необхідно пробудити творчість, активність, захоплення дітей, інтерес до навчального процесу. Тому важливо використовувати особливі форми і методи навчання для цього. Актуальним є створення нових освітніх технологій, які мають сприяти загальному розвиткові особистості, формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, інтуїції, творчості, інтегративності мислення.
Батьківщиною кейс-методу є США. Використання цього методу в навчальній системі США розпочалось ще на початку XX століття в галузі права та медицини. Однак провідна роль у поширенні цього методу належить Гарвардській школі бізнесу. На початку 20-х рр. минулого століття декан Гарвардської школи управління бізнесом у Бостоні Дін Донхем переконав своїх колег-викладачів використовувати цей метод на заняттях. 1921 року у Гарвардській школі бізнесу було видано перший збірник кейсів. “Новий” метод мав неабиякий успіх і поступово перетворився на основний метод навчання на факультеті. Навчання відбувалося за схемою, коли учні-практики пропонували конкретну ситуацію (проблему), а потім робили аналіз проблеми та надавали відповідні рекомендації.

У Європі найвідомішою з використання кейс-методу вважається Манчестерська школа бізнесу,яка ,враховуючи основні ідеї Гарварду початку ХХ століття , більш стисло описує ситуацію,робить рішення проблеми принципово відкритим,знаходить його у груповій дискусії.

На сьогодні в теорії і практиці професійної освіти накопичено значний досвід, який охоплює проблеми використання інтерактивних технологій навчання у навчально- виховному процесі. Проблемою використання кейс-методу під час викладання різних дисциплін в українській школі займалися Ю. Сурмін , О. Сидоренко , П. Шеремета, В. Чуб,Г. Каніщенко ; в російській освіті – О. Смолянінова , В. Давиденко , Е. Михайлова , Н.Піскунова , О. Пилипенко, Н. Тітова , О. Маргвелашвілі та ін..

Гарвардська школа бізнесу подає таке визначення кейс-методу: “Метод навчання, за яким студенти та викладачі беруть участь у безпосередньому обговоренні ділових ситуацій та задач. Ці кейси, зазвичай, підготовлені в письмовій формі та сформульовані, виходячи з досвіду реальних людей, що працюють у сфері підприємництва, читаються, вивчаються та обговорюютьсяучнями. Вони є основою для проведення бесіди, дискусії в групі під керівництвом викладача. Тому кейс-метод є одночасно і особливим видом навчального матеріалу, і особливим способом використання цього матеріалу в навчальному процесі”

Кейс – це події, які реально відбулися в певній сфері діяльності і які автор описав для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії, підштовхнути студентів до обговорення та аналізу ситуації, до прийняття рішень.

Таким чином, ситуаційна вправа або кейс – це опис конкретної ситуації, який використовують як педагогічний інструмент, що допомагає учням:

глибше зрозуміти тему, розвинути уявлення;

отримати грунт для перевірки теорії, дослідження ідей, виявлення закономірностей, взаємозв’язків, формулювання гіпотез;

пробудити інтерес, підігріти цікавість, заохотити мислення та дискусію;

отримати додаткову інформацію, поглибити знання; переконатися у поглядах;

розвинути і застосувати аналітичне і стратегічне мислення, вміння вирішувати проблеми і робити раціональні висновки, розвинути комунікаційні навички;

поєднати теоретичні знання з реаліями життя, перетворити абстрактні знання у цінності і вміння учня.

Кейс-метод поєднує в собі метод проектів, рольову гру, ситуативний аналіз, «мозковий штурм», дискусії та інші. При вирішенні проблеми на уроках літератури корисною є спільна діяльність, яка дозволяє всім учням повністю осмислити і засвоїти навчальний матеріал, додаткову інформацію, а головне – навчитися працювати колективно і самостійно.

Дослідження науковців свідчать, що цей метод не потребує великих матеріальних і часових витрат і допускає варіативність навчання. Проблемна ситуація може бути висвітлена як при вивчені нової теми у викладенні теоретичного матеріалу, так може використовуватися і з метою узагальнення та систематизації матеріалу.

Перевага кейс-методу відносно традиційних, що застосовуються у навчальному процесі, є незаперечною. Розглянемо основні з них:

1. Кейс- метод дозволяє зацікавити учнів процесом навчання.

2. Формує сталий інтерес до конкретної навчальної дисципліни.

3. Сприяє активному засвоєнню знань та навичок .

Таким чином, сутність кейс – методу:

1. Кейс - метод – це навчання за допомогою аналізу конкретних ситуацій.

2. Відмінна здатність методу – створення проблемної ситуації на основі фактів із реального життя.

3. Навчальний матеріал подається у вигляді проблем (кейсів).

Кейс-уроки - це навчальний матеріал, структурований в особливому форматі. Він складається з 6 або 10 розгорток, які системно відображають розділи шкільної програми, а також суміжну інформацію за межами шкільної програми. Інформація в кожному розділі – це не просто тези, а відповіді на питання:

Кейс – це не конспект або реферат, а навчальна технологія, виготовлена за особливим алгоритмом, який дає цілісне уявлення про явище, що досліджується.

Кейс-уроки дозволяють одночасно з вивченням тем, органічно вплітати навички учнів, такі, як критичне мислення, комунікабельність, кмітливість, системність,. Це креативний метод з інтригою, драматичним сценарієм і можливостями вибору, чого неможливо домогтися звичайними уроками. Особливо цінними є дискусії, які розгортаються в класі.

Під час кейс-уроків наших час летить непомітно, що позитивно позначається на мотивації учнів і їх прагненні вивчати ще й інші кейси. Важливо і те, що результат засвоєння закладається в довготривалу пам'ять. Це відбувається завдяки асоціативному мисленню і формально-неформальним зв'язкам між розгортками кейсу. Кейси розкриваються за допомогою розгорток на предмети і явища.

Можна видылити такі види кейсів:

 1. Навчальні кейси.

Основним завданням їх є навчання. Однак, ступінь реальності більш зводиться до типових навчальних ситуацій, в яких відпрацьовується автоматизм навичок і способів пошуку рішень. У цих процесах важливе відпрацювання навичок синтезу, об'єднання окремих випадків у типові, закономірні з виділенням загальних ознакових елементів, причин і факторів, можливих наслідків.

 1. Практичні кейси.

Дані кейси якомога реальніше повинні відображати ситуацію або випадок, які вводяться. Це історичне джерело, реальний документ, статистика в динаміці даних, навіть матеріальний артефакт або комплекс наведених джерел-компонентів кейса. Це кейс моделювання реальної події в історії, екологічного стану локальної території, або кейс моделювання техніко-технологічної проблеми, яку треба вирішити. Метою даного кейса є опрацювання навичок переміщення навчальних, предметних знань та вмінь у постнавчальний, професійно-діяльнісний простір реального життя.

3. Науково-дослідні кейси орієнтовані на включення учня в дослідну діяльність. Наприклад, на основі вивчення всієї доступної інформації і робіт ряду авторів реконструкція події, ситуації в комплексі, розробка тематичного проекту локального, регіонального типу тощо.

European Case Clearing House (Європейський кліринговий центр) пропонує таку типологію кейсів:

 1. Кейси-випадки.

Це дуже короткі кейси, що описують один випадок. Кейси цього типу можуть використовуватися під час лекції або уроку для демонстрації того чи іншого поняття або як тема для обговорення. Їх можна швидко прочитати, і звичайно вони не вимагають від учнів спеціальної підготовки до початку занять. Кейси-випадки корисні при знайомстві з методом кейсів.

 1. Допоміжні кейси.

Основна мета такого кейса – передати інформацію. Це цікавіше, ніж традиційне читання або вивчення роздаткового матеріалу. Учні набагато краще сприймають інформацію, представлену у вигляді кейса, ніж якби вона була у звичайному документі. Типовий допоміжний кейс може бути використаний як основа, на базі якої обговорюються інші кейси.

 1. Кейси-вправи.

Такі кейси дають учню можливість застосувати певні прийоми і широко використовувати матеріал кейсів, коли необхідний кількісний аналіз. Маніпулювати цифрами в контексті реальної ситуації набагато цікавіше, ніж робити прості вправи.

 1. Кейси-приклади.

При згадуванні слова «кейс» звичайно на розум приходить саме цей тип кейсів. Учню необхідно проаналізувати інформацію з кейса і виявити найважливіші зв’язки між різними складовими. Звичайно тут постає питання: чому все відбулося неправильно, і як цього можна було уникнути?

 1. Комплексні кейси.

Такі кейси описують ситуації, де значущі аспекти заховані у великій кількості інформації, частина якої неістотна. Завдання учня – відділити важливі аспекти від малозначущих і не звертати на них уваги. Складність може полягати в тому, що виділені аспекти можуть бути взаємопов’язані.

 1. Кейси-рішення.

Учням необхідно вирішити, що вони будуть робити в обставинах, що склалися, і сформулювати план дій. Для цього учню необхідно розробити ряд обґрунтованих підходів і потренуватися у виборі підходу, який більш всього націлений на успіх.

Залежно від часу, виділеного для вивчення кейса, і від рівня складності змісту, можна розрізнити 4 види кейсів:

 1. Структурований кейс

(highly structures) містить мінімум додаткової інформації, ознайомившись з якою, учень повинен застосувати певну модель або формулу, причому мається на увазі, що існує оптимальне рішення, і «політ фантазії» не цілком доречний.

 1. «Маленькі начерки»

(short vignettes) містить від 1 до 10 сторінок короткого опису деякої ситуації, плюс 1-2 сторінки додатків. Кейс містить тільки ключову інформацію і поняття, працюючи з якими, учень спирається ще й на власні знання.

3. Класичні кейси – це невеликі за обсягом і дуже прості ситуації, які можна використовувати виключно на початку курсу.

4. Великі неструктуровані кейси (до 50 сторінок) використовуються для самостійних творчих завдань.

Також розрізняють кейси за способом подання матеріалу:

1. Друкований кейс (може містити графіки, таблиці, діаграми, ілюстрації, що робить його більш наочним).

2. Мультимедіа кейс (найбільш популярний останнім часом, але залежить від технічного оснащення закладу).

3. Відеокейс (може містити фільм, аудіо- та відеоматеріали). Його мінусом є обмежена можливість багаторазового перегляду, а значить можливі спотворення інформації і помилки. Форми подання кейса я комбіную. Вміле поєднання кількох форм (структурований текст, добірка документів, аудіо, відео та особистий досвід) може збагачує навчальний матеріал і розширює горизонт вирішуваних освітніх завдань.

 • 26.03.2020
 • Педагогіка
 • 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 155
 • 0
 • 2
 • Стежити
 • Поскаржитись

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»