Використання діяльнісного підходу на уроках біології.

Опис документу:
Актуальність і практична значимість досвіду. По-перше, в умовах інформаційного суспільства діяльнісний підхід до навчання розвиває в учнів вміння працювати, самостійно здобувати знання і відстоювати свою думку. По-друге, на засадах саме діяльнісного підходу ґрунтується освітній документ новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Міністерство освіти і науки України

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Кафедра дидактики та методики навчання

природничо – математичних дисциплін

ВИПУСКНА РОБОТА

на тему: «Використання діяльнісного підходу у вивченні біології»

Виконав:

слухача курсів підвищення кваліфікації вчителів біології (19.03.2018 – 30.03.2018)

вчителя біології спеціалізованої школи І- ІІІ ст. №25м. Мелітополя Неровної Наталії Геннадіївни.

Керівник:

старший викладач кафедри дидактики та методики навчання природничо – математичних дисциплін Савіч І.О

м. Мелітополь 2018

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1.Перелік наукових досліджень, концепцій та теорій …………5

РОЗДІЛ 2. Проектні та компютерні технології ………………………….6

РОЗДІЛ 3.Продуктивне навчання………………………………………….9

3.1Лабораторні дослідження……………………………………………….9

3.2. Логічні завдання ………………………………………………………11

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………..14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………….16

ДОДАТКИ ………………………………………………………………….17

ВСТУП

Актуальність і практична значимість досвіду.

По-перше, в умовах інформаційного суспільства діяльнісний підхід до навчання розвиває в учнів вміння працювати, самостійно здобувати знання і відстоювати свою думку.

По-друге, на засадах саме діяльнісного підходу ґрунтується освітній документ новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти.

Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, що запроваджено в освітній простір, виконує функцію інструменту модернізації освіти. Отже, виникла необхідність розглянути сутність діяльнісного підходу та шляхи його реалізації в навчальний процес при викладанні біології, а саме розглянути як буде спрямована професійна діяльність вчителя, які прийоми і методи стануть пріоритетними та як реалізація даного підходу відобразиться на навчальній діяльності учнів.

Час, в який ми живемо і працюємо, висуває все нові й нові вимоги до знань і наших здібностей. Знати й уміти все неможливо, та й не потрібно. Зате вміти освоювати нове, коли в цьому виникає необхідність, — зараз найголовніше. І до нас, учителів, висуваються вимоги в дусі теперішнього часу. Мета кожного вчителя — навчити учнів думати, розвинути їх здібності так, щоб у майбутньому вони могли використати набуті знання на практиці.

Особливо актуальною в сучасній школі залишається проблема зниження пізнавального інтересу та пізнавальної активності учнів. Здивування, азарт, піднесення, зацікавлення в очах дітей, коли руки так і тягнуться догори, - ось картинка, яку кожен учитель хотів би бачити у класі на своїх уроках. Виникнення інтересу до біології в учнів здебільшого залежить від того, які методи і прийоми використає учитель на своєму уроці, яким способом він зацікавить своїх учнів.

Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. А головне завдання вчителя – це пробудження та розвиток інтересу.

Мета: шляхом впровадження діяльнісного підходу стимулювати розвиток здібностей кожної особистості, підвищити пізнавальний інтерес та пізнавальну активність учнів до вивчення біології.

Завдання:

1. Створити оптимальні умови для розвитку творчої особистості дитини;

2. Сприяти позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності шляхом виконання проектів, лабораторних дослідів, логічних та творчих завдань;

3. Розвивати потреби в самопізнанні, самореалізації, самовдосконаленні;

4. Створити атмосферу співпраці і взаємодії вчителя та учня;

5.Сформувати в учнів навички отримувати, осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел;

6. Ефективно та творчо застосовувати набуті знання та досвід на практиці;

сприяти участі школярів в різних конкурсах, олімпіадах.

Об’єкт дослідження – реалізація діяльнісного підходу в шкільному курсі біології.

Предмет – проектні та комп’ютерні технології, лабораторні дослідження, розв’язання логічних та творчих завдань, технології продуктивного навчання.

Практичне значення досвіду полягає у формуванні успішної, компетентної особистості, яка вміє оперувати набутими знаннями, готова змінюватись та пристосовуватись до потреб суспільства, управляє масивом інформації, активно діє, швидко приймає рішення, спроможна розвиватись та самовдосконалюватись впродовж життя.

Провідна ідея досвіду полягає у використанні комп’ ютерних, проектних технологій навчання, розв’ язання логічних та творчих завдань на уроках біології, що стимулюють бажання пізнавати нове, розвивати творчі здібності, сприяють розвитку особистості та її самореалізації.

РОЗДІЛ 1.

Перелік наукових досліджень, концепцій та теорій, на яких ґрунтується теоретична база досвіду.

Педагогічний досвід ґрунтується на принципах педагогіки співпраці та розвиваючого навчання Шаталова В.Ф., Амонашвілі Ш.О., педагогіки співпраці В.Сухомлинського, інтерактивних технологій О.Пометун, Л.Пироженко, технологій критичного мислення та проблемного навчання Л.Виготського, Дж.Дьюї, М.Коул, методичних прийомах А.Гіна. Більшість авторів погоджується з тим, що творча особистість – це індивід, який володіє високим рівнем знань, має потяг до нового, оригінального.

Відомі сучасні вчені С. П. Гончаренко, Ю. І. Мальований, В. А. Онищук, М. М. Скаткін, А. М. Алексюк, Ю. К. Бабанський та інші, проаналізувавши проблеми пізнавальної діяльності учнів, розробили науково-методичні рекомендації щодо прилучення їх до методів наукового пізнавального пошуку, формування теоретичного мислення та розвитку творчих здібностей.

Технології реалізації провідної педагогічної ідеї досвіду та її складових

Вважаю, що процес навчання – це завжди творчий пошук. Як писав В.О. Сухомлинський «Учитель готується до уроку все життя…».

Але завжди треба пам’ятати, що кожен учень відрізняється від іншого учня психікою, інтересами, рівнем розумового розвитку, здібностями.

Розвиток здібностей учнів залежить від:

впевненості у власних силах;

вироблення умінь самостійно працювати;

вимогливості до себе;

уміння переборювати труднощі у роботі;

оволодіння технікою роботи тощо.

РОЗДІЛ 2

Проектні та комп ютерні технології.

Досліджено, що потужним засобом реалізації діяльнісного підходу на уроках біології є запровадження проектної діяльності, що передбачено новою навчальною програмою з біології .Діяльнісний підхід в освіті оптимально відповідає актуальним тенденціям розвитку сучасного суспільства та передбачає такі методи навчання, коли дитина не отримує знання у готовому вигляді, а добуває їх самостійно в процесі власної навчально-пізнавальної діяльності.

Метод проектів — це комплексний навчальний метод, який дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість учневі виявити самостійність у плануванні, організації та контролі своєї діяльності (Г.Селевко). Технологія проектування передбачає розв'язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, у результаті чого вони одержують певну суму знань.

На мою думку, використання методу проектів підвищує ефективність навчання та виховання. З його допомогою реалізуються міжпредметні зв'язки, учні взаємодіють між собою та співпрацюють з учителем.

Перед початком роботи над проектом учні мають бути озброєні технологічними кроками щодо його виконання та критеріями оцінювання проекту. Тож, розроблено ключові та змістові запитання до проектів запропонованих програмою та критерії оцінювання проекту. Разом з учнями створили такі проекти: « Здорове харчування», « Феєрія плодів» (дод. 1),

« Різноманітність птахів», « Як отримати кефір та йогурт?» ( дод.2) та ін.

( Посилання:http://blog-zarabotok.blogspot.com)

Впроваджую в навчально-виховний процесі нформаційно-комунікаційні технології . Так, одним із елементів методу проектів є створення мультимедійної презентації, що допомагає перевірити вміння учнів виділяти головне, порівнювати об'єкти, узагальнювати й систематизувати знання. Таку презентацію можна створити в електронному вигляді й продемонструвати за наявності відповідного обладнання або ж у друкованому вигляді і прокоментувати самому. У будь-якому разі цей прийом активізує увагу учнів, демонструє творчий підхід до вивчення матеріалу й заслуговує на високі бали. Часто для створення слайдів презентацій ставлю перед учнями проблемні завдання і потім порівнюю різний підхід до їх виконання. Головне в цьому випадку — заохочувати дітей і створювати ситуацію успіху, не втрачаючи при цьому контролю за виконаним завданням: учень має усвідомлювати в чому його сильні й слабкі сторони, щоб використати цей досвід у подальшій роботі.

Комп'ютерні технології самі по собі мають високий пізнавальний потенціал для дитини, і не використати його в навчальній діяльності було б великою помилкою. Ці засоби мають багато переваг над більш традиційними: це й варіативність їх застосування на різних етапах уроку, можливість використання на практичному чи лабораторному занятті, наочність та яскравість, які забезпечують краще сприймання та запам'ятовування навчального матеріалу, економне використання навчального часу, індивідуалізація навчання для збагачення й мотивації навчання, наочного та динамічного подання матеріалу, створення комфортного середовища навчання, активізація навчальної діяльності школярів, інтенсифікація навчання та підвищення рівня мотивації, впровадження проектної методики роботи із застосування мкомп'ютера, а в разі використання комп'ютеризованого контролю або електронних журналів — ще й реєстрація даних, збір та обробка відомостей про індивідуальну навчальну діяльність учнів.

У міру можливостей використовую комп'ютер на різних етапах уроку. Для засвоєння нового матеріалу іноді використовую електронні посібники та програмно-методичні комплекси, які розраховані на самостійну роботу учнів і тому на їх основі легко будувати проблемні ситуації, іноді з такою ж метою використовую відеофрагменти без звуку, які пропоную учням прокоментувати на основі набутих знань, або ставлю до них проблемні запитання. Такі методи допомагають кілька разово повторити один і той же матеріал, використовуючи щоразу інші сенсорні системи, що значною мірою покращує сприйняття інформації.

РОЗДІЛ 3

Продуктивне навчання.

Засобом реалізації діяльнісного підходу на уроках біології вважаю також продуктивне навчання. Продуктивне навчання передбачає проведення цікавих лабораторних досліджень.

Мета такої діяльності – розвиток в учнів уміння спостерігати, описувати біологічні об’єкти та власні спостереження, виділяти істотні ознаки біологічних об’єктів, виконувати рисунки біологічних об’єктів; формування навичок користування мікроскопом, розв’язування пізнавальних завдань тощо. Під час вивчення теми : « Нуклеїнові кислоти», ми провели лабораторну роботу по виділенню ДНК із банана та цибулини. ( дод.3)

« Те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я памятаю, те, що я роблю, я розумію». Дійсно, коли учень « доторкнеться» до предмету дослідження, він краще зрозуміє його будову та процеси життєдіяльності. Саме тому, при виконанні лабораторних робот ми використовуємо живі обєкти дослідження . В процесі продуктивного навчання пріоритет надається самостійній діяльності пошукового, дослідницького , творчого характеру.

Тож вчитель має використати такі прийоми та методи на уроці які б забезпечували умови для продуктивного навчання. А саме:

- питання повинні ставитись не на відтворення учнями раніше засвоєних знань, а мають бути розраховані на мислення учнів, на їх аналітико-синтетичну діяльність, на одержання висновку;

- завдання на порівняння та систематизацію вивченого матеріалу, що сприяють розвитку логічного мислення учнів;

Значну роль у реалізації продуктивного навчання відіграють нестандартні уроки. Існує багато різноманітних методів та прийомів, з допомогою яких учитель може активізувати пізнавальну діяльність учнів.

Урок біології не має права бути нудним, нецікавим. Він покликаний будити живу думку, розум, почуття, спонукати до роздумів, творчості, викликати жагу до знань, екологічного способу життя, формувати компетенції, яких потребує життя. Розвиток творчої особистості, формування життєвих і соціальних компетенцій передбачає здійснення вчителем оптимального вибору форм та методів навчання, що мають відносну самостійність і впливають на стосунки, що виникають у процесі навчання між учителем та учнем. Добираючи форми й методи навчання, які забезпечували б реалізацію цілей біологічної освіти, надаю переваги методам самостійного одержання знань, методам, спрямованим на реалізацію принципу активізації навчання.

У процесі навчання учні під керівництвом учителя здобувають нові для них знання. Щоб викликати в учнів пізнавальний інтерес до нового навчального матеріалу, потрібно використовувати різноманітні методичні прийоми: створення проблемної ситуації, прийом новизни, значущості, динамічності, дослідницький прийом та інше. Усі вони збуджують допитливість, пізнавальний інтерес і можуть бути використані на всіх етапах вивчення навчального матеріалу.

Яким повинен бути сучасний учитель? Вільним! Вільним від стереотипів і комплексів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Він не повинен будуватися за єдиним алгоритмом.

Прагнення розвивати самостійний пошук інформації учнями наштовхує вчителя на створення нестандартних уроків, структуру яких досить складно класифікувати, і вони складають окрему групу уроків. Побудова нестандартного уроку, особливо його підготовка — складна справа для вчителя. На такому уроці він виступає в ролі ведучого, а 60 % часу діти самостійно вивчають матеріал у парах або групах, тобто активно взаємодіють зі своїми однокласниками.

На своїх уроках часто використовую творчі (ситуативні, проблемні) завдання — це взаємозв'язок пізнавального та розумового завдань.

Його розв'язання вимагає від учня застосування раніше засвоєних знань та вмінь у новій ситуації, їх комбінацію та переплетення, побудову їх на основі способу розв'язання, бачення нової проблеми в традиційній ситуації, бачення структури і нової функції об'єкта. Важливе також напруження думки, збудження розумової діяльності.

Використання логічних завдань на уроках біології значно підвищує ефективність навчання. Логічне завдання - це завдання, при вирішенні якого необхідно знайти новий алгоритм розв'язання. Умови таких завдань безпосередньо не говорять про те, які знання знадобляться для їх вирішення, тому діяльність учнів спрямована на їх виявлення і підбір необхідних відомостей. При вирішенні таких завдань можуть знадобитися знання з різних розділів фізики, хімії, географії, екології

Логічні вправи:

1 Чи можна цибулину та бульбу картоплі віднести до плодів?

2.Які типи плодів намальовані на картині Гогена?

3.Чим відрізняються представлені плоди?

Логічне мислення розвивається під час лабораторних практикумів.
1.При вивченні теми: «Особливості розмноження та розвитку птахів», можна поставити такі запитання: чим розмноження птахів відрізняється від розмноження плазунів? Як відбувається формування яйця, визначте функції кожної оболонки.
2.При вивченні теми: «Вивчення зовнішньої будови та процесів життєдіяльності кісткових риб», розглядаються такі питання:

знайти пристосування у зовнішній та внутрішній будові до водного

середовища існування. Зробити препарування та довести як будова органів відповідає функціям.

3.Тема: Вивчення зовнішньої будови та особливості поведінки акваріумних риб. Питання:визначити, з якими акваріумними організмами може співіснувати об’єкт дослідження?

4.Тема:Вивчення зовнішньої будови комах. Питання: як певний вид пристосувався до наземно- повітряного способу життя? (дод.4)

Уроки, на яких використовуються творчі завдання мають позитивний вплив на учнів, які можна використати при вивченні типу Членистоногих у 7 класі або при вивченні запилення квіткових рослин у 6 класі:

Розв’яжіть задачу.

Коли конюшину вперше завезли в Австралію, то вона добре росла й цвіла, але не давала насіння і не розмножувалася. Чому? (Відповідь: в Австралії не було джмелів, які б запилювали конюшину).

Запропоновані завдання можна застосовувати на уроці, використовуючи форми групової роботи учнів (за методом мозкового штурму) на етапі закріплення матеріалу або на початку окремих тем як проблем­ної ситуації.

Можна запропонувати завдання для домашнього виконання з подальшим обговоренням результатів на уроці. Це дасть змогу перевірити творчу роботу кожного школяра.

Елементи постановки навчальних проблем:

7 клас «Будова кореня» - Що допомагає кореню просуватися вглиб грунту? Чому корені не пошкоджуються при цьому?

7 клас «Запилення квіткових рослин» - Чому конюшина запилюється лише джмелями?

8 клас «Ряд Рукокрилі» - Кому легше літати: птахам чи кажанам, чому?

8 клас «Клас Земноводні» - Чи буває жабам холодно?

7 клас «Корінь і кореневі системи» - У пустелях денна температура піднімається до 60 С, уночі бувають приморозки, грунт сухий і сольовий. Який орган рослин допомагає вижити за таких умов? (Корінь)

10 клас «Структурна складність і впорядкованість організмів»

Повідомлення учня.

1774 рік. Група моряків з екіпажу корабля, що зупинився біля острова Нова Каледонія, зійшла на берег купити провізії. Але риба мала такий екзотичний вигляд, що двоє натуралістів, присутніх під час торгу, категорично заперечили проти такого застосування цікавого зразка і взялися його описувати та змальовувати. Коли риба в смаженому вигляді потрапила на стіл, усі вже були ситі і їсти ніхто не хотів. На щастя! Бо, як згодом виявилося, риба була дуже отруйна і викликала важкі розлади нервової системи. 1950 року отруту - тетрадоксин - виділили, і виявилося, що вона не дає йонам Натрію проникати в клітину, що порушує передачу нервового імпульсу.

Учитель

Ось дві молекули глюкози, одна з яких потрапила з природного продукту, а друга — зі штучно синтезованого. Перша легко пройшла крізь мембрани, а друга застрягла. Чому?

Кілька десятиріч тому цілий світ схвилювало трагічне повідомлення: у жінок, які вживали снодійне толідомід, народжувались діти-каліки. Чому?

Отже, логічні завдання на уроках біології дозволяють:

- узагальнити, повторити і засвоїти навчальний матеріал;

- ознайомити учнів з досягненнями в галузі природничих наук;

- розвивати творчі здібності учнів, пізнавальний інтерес, абстрактне і логічне мислення;

- формувати навички спільної роботи;

- встановити міжпредметні зв'язки.

ВИСНОВКИ.

Результати впровадження досвіду.

Діяльнісний підхід забезпечує підвищення мотивації та пізнавального інтересу до вивчення предмету; покращення середнього балу оцінювання навчальних досягнень учнів; їх залучення до участі в предметних олімпіадах та конкурсах природничого спрямування.

За час впровадження досвіду учні підвищили рівень знань з біології, зацікавилися поглибленим вивченням предмета на профільному рівні, успішно складали та ЗНО з біології, брали активну участь у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт. Кожного року є призери учнівських олімпіад

ІІ та ІІІ туру. Учениця 10 класу, Спиця Кристина, стала переможницею олімпіади «DREAM EKO» у місті Київі. Був створений проект за темою:«Екологічно оцінка сучасного візуального середовища міста Мелітополя».( дод.5)

Випускники школи обирають біологію як галузь своєї майбутньої практичної діяльності. Тому, на мою думку, лише творячи, учні розкривають свої можливості, пізнають світ, розвиваються, успішно використовують свої знання та вміння в житті.

Сучасні методи та прийоми, описані у досвіді, як правило, сприймаються учнями з інтересом, викликають прагнення глибше оволодіти предметом.

Діти на таких уроках працюють творчо, зацікавлено, що сприяє активізації процесів сприйняття та запам'ятовування. Невимушена атмосфера, вільне спілкування налаштовують на виникнення позитивних емоцій, а це, у свою чергу, допомагає активному процесу розвивального навчання, ефективної комунікації. Учитель у цьому випадку тільки стимулює навчальний процес, допомагає встановити взаємодію між окремими учнями та їх групами, створює мікроклімат довіри, співпраці, співпереживання за результат спільної роботи. У кінцевому результаті учні не тільки краще засвоюють навчальний матеріал, а й удосконалюють прийоми самостійного оволодіння знаннями, комунікативної взаємодії. Саме за таких умов можливе навчання і виховання особистості, підготовленої до майбутнього, в якому необхідно розв'язувати проблеми та приймати конкретні рішення.

В ході дослідження визначено, що реалізація діяльнісного підходу на уроках біології забезпечує: спрямованість навчального процесу на формування здібностей до колективної роботи, шлях до самоосвіти, працю, що переростає в творчість,активність учнів переводиться в самостійність, відбувається подолання інтелектуальних труднощів, формування нових здібностей .

Бути вчителем - це відчувати свою відповідальність,пишатися кожною перемогою, здобутою учнями. Усвідомлювати, що, кладучи свою цеглу,

ти допомагаєш будувати світ.

Література

1. Браташ Н. Особистість ХХІ століття — яка вона? // Завуч. — 2002. — № 33 (147).

2. Бровко С. Розвиток дослідницького інтересу учнів на уроках біології // Рідна школа. — 1998. — № 7–8. — С. 54–56.

3. Волобуєва Т. Б. Інформаційні технології в освіті. Методичний посібник. – Донецьк: «Каштан», 2007. – 138 с.

4. Діяльнісний підхід під час вивчення біології. Т.Л. Савустьяненко. – Х.: Вид.група «Основа», 2008.

5. Інноваційні технології на уроках біології. ТРВЗ-педагогіка / Упоряд. К.М. Задорожний. – Х.: Вид.група «Основа», 2006. – 112 с.

6. Запісочна Л. Засоби розвитку творчості дитини // Біологія. Шкільний світ. — 2012. — № 5 (689). — C. 23–25.

7. Мельников А. Творчість: від проблеми до дії // Біологія. Шкільний світ. — 2002. — № 14 (142).

8. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. К. – 2007. – 142 с.

9. Стефаненко Г.М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології та в позаурочний час // Біологія. Основа. – 2016. – № 6 (486). – С. 2-10.

Додаток 1

Феєрія плодів

Приклад буклету

Додаток 2

За допомогою молочно - кислих бактерій отримали кефір та йогурт.

Додаток 3

Тема: Виділення дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК)

Мета: навчитись виділяти ДНК з різних продуктів.

Принцип. Як відомо, ДНК, є в кожній клітині, а значить, виділити її можна з будь-якої тканини – навіть з кісток тварин, луски риб або деревини, де клітин не так вже багато в порівнянні з об'ємом позаклітинної речовини.

У насінні рослин відносний, вміст ДНК вищий, ніж у стеблі, а з молодих зростаючих пагонів її можна виділити істотно більше, ніж з такого ж за обсягом здерев'янілого стовбура.

Хід роботи.

1.Рослинний матеріал, що містить багато ДНК (банан, цибуля, зелений горошок, морква, та ін.) покладіть в блендер додайте 1/8 чайної ложки солі і 200 мл холодної води.

2. Процідіть суміш через фільтр. В отриману м'якоть додайте 1/6 від її кількості рідкого миючого засобу ( детергент) і добре розмішайте. Залиште на 5-10 хвилин.

3. Нахиліть пробірку і повільно влийте в неї трохи етилового спирту, щоб він утворив шар поверх суміші. Лити слід доти, доки спирту та суміші не виявиться порівну. ДНК спливе наверх у вигляді пластівців. Дерев'яною паличкою (олівцем) виловите їх і розгляньте під мікроскопом.

Додаток 4

Особливості розмноження та розвитку птахів.

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови кісткових риб.

Вивчення зовнішньої будови та особливості поведінки акваріумних риб.

Вивчення зовнішньої будови комах.

Додаток 5

22

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.