Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій
»
Взяти участь Всі події
Платна розробка

Відповіді на питання до іспиту з "Українська мова за професійним спрямуванням"

Українська мова

Для кого: Дорослі

15.01.2022

291

0

0

Опис документу:
 1. Українська мова: походження, розвиток і функціонування. Українська мова в світі. Склад реквізитів документів. Найпоширеніші синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи їх уникнення.

 2. Поняття національної, літературної, державної мови. Комунікативне призначення мови в професійній сфері. Комунікативні ознаки культури мови.

 3. Орфоепічні мовні норми: особливості вимови голосних і приголосних звуків. Вимова слів іншомовного походження.

 4. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Мовні формули спілкувального етикету: вітання, подяка, вибачення, привітання, комплімент, побажання, співчуття, прощання, ситуація вираження поваги й прихильності. Граматичні мовні норми.

 5. Мовленнєвий етикет педагога. Мовленнєві моделі взаємодії «учитель – учень». Лексичні і стилістичні мовні норми. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.

 6. Текст як форма реалізації професійної діяльності. Функціонально-смислові типи мовлення. Мовленнєвий портрет учителя початкових класів. Види, типи, етапи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. Особливості перекладу і використання прийменників в українській мові.

 7. Невербальні засоби професійно-педагогічної комунікації. Слухання і його роль у комунікації. Види запитань. Професіограма вчителя.

 8. Особливості усного публічного виступу. Види публічних виступів. Прийоми підтримання уваги аудиторії. Жанри публічного мовлення вчителя. Основні тенденції наголошування в українській мові.

 9. Мовні засоби переконування. Правила і помилки в аргументації та критиці. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Техніка і тактика аргументування. Правопис загальних назв іншомовного походження.

 10. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації. Акцентуаційні мовні норми.

 11. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови. Графічні скорочення.

 12. Форми колективного обговорення професійних проблем. Збори як форма прийняття колективного рішення. Виступи, повідомлення й доповіді на педагогічних нарадах. Дискусія як форма колективного обговорення. Мовленнєві партії учителя на батьківських зборах.

 13. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Класифікація документів. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

 14. Культура писемного мовлення. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа. Загальні вимоги до складання та оформлення найуживаніших документів. Особливості вживання дієслівних форм у науковому та офіційно-діловому стилях.

 15. Документація з кадрово-контрактних питань (автобіографія, резюме, характеристика (шкільна, атестаційна), рекомендований лист, заява, особовий листок з обліку кадрів, трудовий договір, контракт, трудова угода). Графічні скорочення.

 16. Довідково-інформаційні документи (звіт, довідка, службова записка (доповідна, пояснювальна), оголошення, повідомлення, запрошення, прес-реліз, протокол). Правопис складних слів.

 17. Обліково-фінансові документи. Список. Перелік. Таблиця. Розділові знаки при уточнювальних членах речення. Стилістичні мовні норми.

 18. Службові листи, їх класифікація та правила оформлення. Етикет службового листування. Типові мовні звороти. Ділове міжнародне листування. Правопис закінчень іменників, власних та загальних назв у кличному відмінку

 19. Переклад і редагування наукових текстів. Суть і види перекладу. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою. Переклад термінів.

 20. Наукова комунікація як складова фахової діяльності. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Жанри наукових досліджень

 21. Українська термінологія в професійному спілкуванні. Термін та його ознаки. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

 22. Термінологія обраного фаху. Особливості перекладу і використання прийменників в українській мові. Найпоширеніші синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи їх уникнення. Професіоналізми.

 23. Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. Стилістичні особливості використання прикметників у науковому та діловому стилях. Графічні скорочення.

 24. Анотування наукових текстів. Рецензія, відгук. Основні правила бібліографічного опису, оформлювання покликань.

 25. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату. Вимоги до наукової статті. Розділові знаки при прямій мові, діалогах та цитатах.

  Моя пошта: solnce.natali68@gmail.com