Урок на тему "СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЇ."

Опис документу:
Мета уроку: актуалізувати знання про сучасні методи дослідження геогра-фії; виявити основні ознаки та можливості використання аеро- і космічних мето-дів, математично-картографічного моделювання, фонового геохімічного моніто-рингу, ландшафтно-геохімічного методу; дати уявлення про геоінформаційні сис-теми та комп'ютерну картографію; формувати вміння застосовувати нові методи дослідження для пошуку, обробки і подання географічної інформації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

11 клас

Урок №3

Дата:

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЇ.

Мета уроку: актуалізувати знання про сучасні методи дослідження географії; виявити основні ознаки та можливості використання аеро- і космічних методів, математично-картографічного моделювання, фонового геохімічного моніторингу, ландшафтно-геохімічного методу; дати уявлення про геоінформаційні системи та комп'ютерну картографію; формувати вміння застосовувати нові методи дослідження для пошуку, обробки і подання географічної інформації.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта півкуль, диск CD чи DVD, комп'ютер, підключений до мережі Інтернет, GPS-навігатор, аеро- і космічні знімки, таблиця «Загальногеографічні методи дослідження».

Тип уроку: комбінований.

Ключові поняття: фізична географія, суспільна географія, географія культури, геоінформатика, методи географічних досліджень, аеро- і космічні методи, математично-картографічне моделювання, фоновий геохімічний моніторинг, ландшафтно-геохімічний метод, геоінформаційні системи, комп'ютерна картографія.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Географічний крос

Учитель зачитує незакінчені речення, які учні мають усно доповнити.

1. Базою для розвитку сучасної географії стали праці вчених ...

2. Науковий метод — це спосіб мислення, необхідний для ...

3. Критерієм правильності того чи іншого методу є відтворюваність ...

4. Загальнонауковими методами називають засоби і прийоми досліджень,

які з певними уточненнями використовують ...

5. До загальнонаукових методів належать ...

6. Конкретно-науковими називають ті методи, які застосовуються в ...

Географічний аукціон

Назвіть відомі вам традиційні методи географічних досліджень та їхні ознаки. Кількість методів, названих одним учнем за одну відповідь, не обмежується, але у випадку паузи право говорити далі передається іншому учневі. Переможцем аукціону стає той, чия відповідь буде останньою (далі географічний аукціон).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На допомогу вчителю

Географічні науки вивчають природну (літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера) і неприродну (антропосфера, соціосфера, техносфера) складові Землі. У сукупності вони становлять особливого роду географічний об'єкт, який поки не отримав однозначного визначення. Причина — у складності цієї «географічної дійсності». Для її вивчення стали використовувати принцип дискретності (у перекладі з латинської мови роздільний, переривчастий), який передбачає диференціацію науки. У той самий час окремі галузі географічної науки використовують споріднені методи досліджень.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

На допомогу вчителю

Аеро- і космічні методи належать до дистанційних методів досліджень. Аерофотозйомку роблять із висоти 4—5 км. Для цього на літаку встановлюється спеціальний фотоапарат, що працює автоматично й забезпечує високу точність зображення. Потім аерофотознімки дешифрують, тобто встановлюють, які об'єкти на них зображені.

Знімки місцевості з космосу відрізняються від аерофотознімків значно більшим охопленням території. Ще в 1945 р. балістична ракета «V-2», запущена з полігона Уайт-Сендс у штаті Нью-Мексико, дозволила отримати фотографії з висоти 120 км.

Зараз географи мають у своєму розпорядженні надзвичайно різноманітні види космічної інформації, придатної для досліджень як фізико-, так і економіко-географічних явищ. Це дає непогані результати при вивченні генезису географічних об'єктів. Так, за знімками, отриманими з орбітальної станції «Салют» у 1975 і 1978 pp. та ресурсного ШСЗ «Космос» у 1979 р. було з'ясовано походження гірського озера Іскандеркуль, розташованого на півночі від Гіссарського хребта в Таджикистані. Раніше щодо його походження існувало дві різні гіпотези. Аналіз знімків дозволив установити, що основною прйчиною був великий обвал, викликаний, мабуть, землетрусом, що супроводжувався зсувами й селевими потоками.

Із метою проведення комплексних досліджень Приаралля й пустелі Кизилкум були використані дрібномасштабні чорно-білі космічні фотознімки, які забезпечували суцільне покриття їхньої території. Зйомка проводилася в масштабі 1:2400000 з орбітальної станції «Салют».

IV. ПОЕТАПНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

Охарактеризуйте об'єкти, зображені на аеро- або космічних знімках (знімки можна знайти в мережі Інтернет).

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Евристична бесіда

Які способи подачі географічних даних ви знаєте? За наявності комп'ютера аналізуються можливості програми Excel у побудові діаграм, графіків, картограм.

VI. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (ПРОДОВЖЕННЯ)

На допомогу вчителю

У географічній науці використовуються загальногеографічні та власне географічні методи. Загальногеографічні методи пронизують усю систему географічних наук. Власне географічні методи використовуються окремими дослідниками, наприклад, тільки фізико-географами або економіко-географами.

Серед найбільш поширених методів великий інтерес викликає математичне моделювання. Його суть полягає в абстрагованому й спрощеному відображенні дійсності логіко-математичними формулами. Вони передають у концентрованому вигляді відомості про структуру, взаємозв'язки й динаміку досліджуваних географічних явищ. Ці моделі очищені від непотрібних деталей і зайвих подробиць заради ясності характеристик найважливіших властивостей і закономірностей.

Із точки зору географії (з огляду на більше значення для неї просторових аспектів) можна виділити три різновиди моделей: 1) математичні моделі, що будуються без урахування просторового координування явищ і результати реалізації яких не підлягають картографуванню; 2) моделі, у яких результати картографуються, але просторовий аспект не враховується на етапі реалізації математичних алгоритмів; 3) моделі, у яких просторове положення явищ обов'язково враховується.

На основі математичних моделей можуть створюватися нові карти (це є основним завданням математико-картографічного моделювання). У свою чергу, дані, відображені на таких картах, можуть бути основою для побудови й аналізу математичних моделей.

Одним із сучасних методів дослідження Землі є геохімічний. Він дозволяє вивчати процеси переміщення й концентрації хімічних елементів і їхніх сполук у різних геосферах. Дослідження в галузі пошукової геохімії дозволили розробити основи геохімічної систематики ландшафтів, установити основні закономірності формування вторинних ореолів розсіювання рудних родовищ у різних природних зонах, розробити принципи ландшафтно-геохімічного картографування.

Дослідження, що здійснювалися під час пошуків руд, дозволили висунути геохімію ландшафтів як одну з основ при створенні сучасних методів пошуків корисних копалин.

Ще одним важливим напрямком доповнення ландшафтно-геохімічних методів став фоновий моніторинг природного середовища. Під ним розуміють сукупність спостережень за певними компонентами біосфери, спеціальним чином організованими у просторі й часі. Моніторинг передбачає визначення ступеня антропогенного впливу на навколишнє середовище, виявлення його чинників і джерел.

Для цілей фонового геохімічного моніторингу найбільш адекватними виявилися методи геохімії ландшафтів. Серед них виділяють: метод кларків, вивчення геохімічної структури ландшафту, метод біогеохімічних циклів. Так, під методом кларків розуміють дослідження, пов'язані з оцінкою поширення хімічних елементів у різних природних середовищах — від глобальних геосфер до окремих ландшафтів.

Найсучаснішим методом і, одночасно, цілим науковим напрямком сучасної географії є геоінформатика, або геоінформаційні системи (ГІС). Вона поєднує теорію, методи й традиції класичної картографії та географії з можливостями й апаратом прикладної математики, інформатики та комп'ютерної техніки. Сутність ГІС полягає в тому, що вона дозволяє збирати й створювати бази даних, уводити їх у комп'ютерні системи, зберігати й обробляти, використовуючи можливості географічного аналізу й наочної візуалізації у вигляді різних карт, графіків, діаграм.

Можливості ГІС застосовують для розв'язання різноманітних завдань, серед них:

* пошук і раціональне використання природних ресурсів;

* територіальне й галузеве планування та управління розміщенням промисловості, транспорту, сільського господарства, фінансів;

* моніторинг екологічних ситуацій і небезпечних природних явищ, оцінка техногенних впливів на середовище та їх наслідків;

* забезпечення екологічної безпеки країни й регіонів, екологічна експертиза;

* контроль умов життя населення, охорона здоров'я й рекреація;

* наукові дослідження й освіта;

* створення тематичних карт й атласів, відновлення карт, оперативне картографування.

Взаємодія геоінформатики та картографії стала основою для формування нового напрямку — геоінформаційного картографування. Його суть полягає в автоматизованому моделюванні природних і соціально-економічних геосистем.

ГІС-технології тісно поєднані з іншою системою отримання географічної інформації — дистанційним зондуванням Землі (ДЗЗ). Сучасні космічні апарати використовуються для вивчення природних ресурсів планети й розв'язання завдань метеорології. При цьому застосовується сучасна оптична або радіолокаційна апаратура. Переваги останньої полягають у тому, що вона дозволяє спостерігати поверхню Землі незалежно від стану атмосфери й у будь-який час доби.

Інший важливий напрямок розвитку ГІС — використання даних високоточного глобального позиціювання (місцевизначення) об'єктів, отриманих за допомогою американської системи GPS (Global Positional System) або російської — ГЛОНАСС. Супутникове угруповання GPS налічує 24 одиниці, сигнали від яких приймаються наземними станціями з наступною синхронізацією по атомних годинниках. Роботу ГЛОНАСС забезпечує 21 супутник, інші перебувають у законсервованому стані.

Ці системи використовуються у військовій справі, у морській навігації, повітроплаванні, геодезії. У поєднанні з ГІС і ДЗЗ вони утворюють тріаду високоточної, постійно оновлюваної, об'єктивної інформації про земну поверхню.

Користуватися глобальною системою навігації можна скрізь, де приймається супутниковий сигнал. Наприклад, бортові GPS-приймачі широко використовуються в авіації. Уже випробовуються прототипи цих систем, що дозволяють робити посадку літаків у безпілотному режимі. Однак для уточнення координат лайнера в просторі потрібні додаткові наземні станції.

Ще один напрямок ГІС пов'язаний із розвитком системи телекомунікацій, у першу чергу мережі Інтернет, і масовим використанням глобальних міжнародних інформаційних ресурсів.

Практикум

Практична робота № 1 «Використання нових методів географічної науки

для пошуку, обробки й подання географічної інформації».

Виконання практичної роботи передбачає використання GPS-навігатора й комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет.

На сьогоднішній день існує велика кількість GPS-навігаторів — від найпростіших до надточних. Звичайний навігатор дозволяє визначати: географічні координати, відстані до потрібної точки, абсолютну висоту місцевості, швидкість та напрямок руху. Для того щоб за допомогою GPS-навігатора визначити місце розташування, досить знати поточні координати об'єкта, після чого ввести їх у прилад. За кілька секунд прилад точно визначить місце розташування об'єкта.

1. Учитель пропонує учням заздалегідь визначити географічні координати входу до приміщення школи, входу до свого будинку і третю точку — на їх вибір. Записані відомості учні оголошують на уроці, порівнюють отримані дані.

2. З Інтернету учні вибирають координати п'яти природних об'єктів (при цьому можна використати Вікіпедію). Наприклад, вершин найвищих гірських систем світу (див. таблицю).

Найвищі гірські системи світу

Частина світу

Вершина

Місце розташування

Висота, м

Координати

Азія

Джомолунгма

Гімалаї

8848

Европа

Монблан

Альпи

4807

Америка

Аконкагуа

Анди

6960

Африка

Кіліманджаро

Східно-Африканське плоскогір'я

5895

Антарктика

Масив Вінсон

Гори Елсуорт

5140

Австралія

Косцюшко

Австралійські

Альпи

2228

Отримані дані вводять у GPS-навігатор і визначають відстань до об'єкта та його азимут. Отримані відомості учні аналізують на уроці. Вони «перевіряють» їх шляхом накладення відстані до об'єкта на фізичну карту.

Далі роблять висновок про спотворення, наявні на дрібномасштабних картах.

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

Дайте коротку характеристику сучасних методів дослідження географії, укажіть їх найсуттєвіші відмінності від традиційних.

Під час роботи можна використати таблицю «Загальногеографічні методи досліджень».

Традиційні

Сучасні

1) методи опису:

— емпіричні (до XVIII ст.);

— наукові (від XVIII ст.);

2) порівняльно-географічний метод;

3) картографічний метод;

4) кількісні методи:

— картометрія (вимірювання за картами коорди-

нат, висот, глибин, довжин, відстаней, площ,

об'ємів, напрямків);

— статистичний метод

1) аерокосмічний метод;

2) математичний метод;

3) ландшафтно-геохімічний метод;

4) геоінформаційний метод;

5) метод моделювання:

— матеріальні моделі (макети, муляжі);

— уявні моделі (фотографії, замальовки);

— образно-знакові моделі (карти, креслення, схеми,

графіки, блок-діаграми);

— системне моделювання: логічне, блокове, карто-

графічне

IX. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель ще раз нагадує сучасні методи дослідження географії та звертає увагу на їхнє значення при розв'язанні низки господарських, природоохоронних та інших завдань.

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте текст §2 підручника.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.