Урок на тему "НАУКОВИЙ МЕТОД ЯК СПОСІБ МИСЛЕННЯ. РІЗНІ НАУКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ."

Опис документу:
Мета уроку: визначити поняття «науковий метод»; з'ясувати характерні риси загальнонаукових, конкретно-наукових та спеціальних методів досліджень; викликати в учнів цікавість до вивчення курсу. Обладнання: підручник, атлас України, географічні довідники, схема «Ви-моги до наукового методу».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

11 клас

Урок №1

Дата:

НАУКОВИЙ МЕТОД ЯК СПОСІБ МИСЛЕННЯ.

РІЗНІ НАУКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Мета уроку: визначити поняття «науковий метод»; з'ясувати характерні риси загальнонаукових, конкретно-наукових та спеціальних методів досліджень; викликати в учнів цікавість до вивчення курсу.

Обладнання: підручник, атлас України, географічні довідники, схема «Вимоги до наукового методу».

Тип уроку: вступний.

Ключові поняття: науковий метод, фізична географія, соціально-економічна (суспільна) географія, географічний простір, джерела географічної інформації, загальнонаукові, конкретно-наукові та спеціальні методи досліджень.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На початку уроку вчитель повідомляє, що впродовж навчального року учні вивчатимуть курс «Географія». Його обсяг становить 175 годин. Особливістю курсу є те, що він розглядає не тільки географічні питання, а й проблеми суміжних наук. Кожна з них складається з теорії і методики досліджень. Метод є підсумком пізнання законів розвитку предмета дослідження цієї науки, результатом усвідомлення форм, у яких обертається її зміст.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Для закріплення мотивації навчальної та пізнавальної діяльності учнів, а також із метою підготовки до засвоєння нового матеріалу проводиться бліцопитування (далі — бліцопитування).

1. На які дві великі частини поділяється географія?

2. Що вивчає фізична гебграфія?

3. Що вивчає суспільна географія?

4. Назвіть об'єкт вивчення географії.

5. Які методи географічних досліджень можна віднести до традиційних?

6. Назвіть джерела географічних знань.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

На допомогу вчителю

Науковий метод — це спосіб мислення, необхідний для здобуття нових знань. Чим розвиненіша наука, тим більшим і кращим є її арсенал методів. Уміння правильно їх обирати є мірилом професіоналізму дослідника.

Зазвичай критерієм правильності методу є відтворюваність результату: якщо ми повторно проведемо дослідження за таким методом, то результат буде той самий.

За допомогою наукових методів отримують нову інформацію про об'єкти і процеси, що досліджуються, аналізують закономірності їх функціонування, одержують змістовні узагальнення й висновки. Свого часу (XVIII ст.) англійський філософ Френсіс Бекон порівнював правильний метод у науковому пізнанні зі світочем, який вказує подорожньому шлях у темряві.

Методи нерозривно взаємопов'язані з методикою досліджень. Це вчення про особливості застосування окремого методу чи системи методів для розв'язання типового пізнавального завдання. Методика являє собою системну сукупність різноманітних прийомів дослідження. Якщо така сукупність суворо впорядкована щодо послідовності застосування дослідницьких процедур, її називають алгоритмом.

IV. ПОЕТАПНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

На основі розповіді вчителя складіть схему «Вимоги до наукового методу».

Цілеспрямованість

у розв'язанні дослідницьких

завдань

Чіткість і зрозумілість:

результати,

отримані за цим методом,

повинні мати чітку й логічну

інтерпретацію

Надійність, стійкість щодо

незначних змін і коливань

вихідних даних чи умов

ВИМОГИ ДО НАУКОВОГО МЕТОДУ

Економічність щодо витрат

часу, засобів та коштів:

із багатьох можливих методів перевагу надають

найбільш економічному

Правильність (істинність), яка підтверджується

повторюваністю його результатів: правильний метод

у разі його повторного застосування повинен дати

той самий результат

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (ПРОДОВЖЕННЯ)

На допомогу вчителю

Розрізняють загальнонаукові, конкретно-наукові та спеціальні методи досліджень. Загальнонауковими методами називають засоби і прийоми до-сліджень, які з певними уточненнями використовують у всіх науках. Такими, наприклад, є метод наукової абстракції, аналіз і синтез, логіко-дедуктивний метод, метод наукового моделювання.

Так, метод наукової абстракції використовують у двох взаємопов'язаних напрямках — індукції та дедукції. Суть наукової абстракції полягає в пошуку головних, усталених, типових характеристик досліджуваного явища та у свідомій відмові від ознак несуттєвих, випадкових, швидкоплинних, нестійких. Індукція веде наукову абстракцію від часткового і конкретного до загального, дедукція дає можливість поширити загальні закономірності на конкретні явища.

Географи користуються загальнонауковим балансовим методом. У всіх випадках, коли дослідник знає кількість того чи іншого компонента даного ресурсу та напрямки його використання, доцільно аналізувати його баланс шляхом зіставлення «приходу-розходу». Таким чином у географії розглядають баланси природних ресурсів, населення та трудових ресурсів, палива, електроенергії, продовольства, вантажопотоків, виробництва і споживання, прибутків і видатків.

Серед загальнонаукових філософських методів виділяється історичний. За цього методу всі об'єкти реального світу змінюються, проходячи певні фази і стадії розвитку. Більше того, змінюються теорії й самі методи пізнання дійсності. Особливо важливий історичний підхід для суспільної географії, оскільки людство уважно вивчає динаміку та тенденції свого соціально-економічного і духовного розвитку. Одним із різновидів історичного підходу є генетичний метод, спрямований на розкриття походження того чи іншого об'єкта або явища, його виникнення, становлення, розвитку, згасання.

Конкретно-науковими називають ті методи, які застосовуються в окремих науках або в споріднених групах наук. їх поділяють на дві групи: міждисциплінарні та спеціальні методи.

Поширеним є метод ідеалізації, який полягає в побудові так званих ідеальних моделей. При цьому можна абстрагуватись від усіх властивостей об'єктів, що моделюються, крім однієї або кількох, які цікавлять дослідників. Зокрема, на ідеальних моделях — картоїдах можна аналізувати взаємне розміщення географічних об'єктів (їх топологію), просторові форми (морфологію), зв'язки та відношення (функції).

Картоїд — це структурна просторово-тимчасова неметрична теоретична модель, створена на основі чітко визначеної системи принципів і виражена в системі специфічних умовних позначок, уведених для моделювання якогось процесу.

У картоїдів є багато спільного з уявними картами. Основну відмінність між картоїдами та уявними картами показано в таблиці.

Картоїди

Уявні карти

В основі картоїда — експертні позиції як складова частина певної наукової дисципліни. Це означає наявність системи наукових понять і термінів, орієнтованої на розуміння якоїсь сфери реальності й прийнятої в певній науковій парадигмі

В основі уявних карт — світоглядні позиції, засвоєні на рівні здорового глузду. Вони є природним продуктом життєдіяльності людини. Для них характерна специфічна символіка, пов'язана з культурою, до якої належить людина

Центральну роль у формуванні географічних теорій відіграє ідеалізований (ідеальний) об'єкт. Як приклад можна навести теорію широтної зональності природних ландшафтів та вертикальної поясності.

Спеціальні методи дослідження розробляють для потреб окремої науки. Якщо він широко використовується іншими науками, то набуває загального визнання і стає міждисциплінарним або загальнонауковим.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Ідеальний об'єкт дослідження фігурує в законах різних наук. Це ознака високого рівня її теоретичного розвитку. Класичний приклад ідеалізованого об'єкта в географії — географічне положення, або місцеположення, місце.

Дидактична гра «Держава з ідеальним географічним положенням»

Учні працюють групами. Учитель консультує, у разі потреби долучається до роботи.

На допомогу вчителю

Конфігурація території цієї держави близька до кола (у першу чергу на суходолі), столиця держави розташована близько до географічного центру. Отже, протяжність кордону мінімальна для цієї території, що спрощує її охорону. Частина державного кордону проходить природними межами, але вони не перешкоджають міждержавному сполученню. Третина території омивається водами теплих морів, берегова лінія порізана.

У рельєфі переважають низовини та височини, ґрунти родючі. Клімат сприятливий для розвитку сільського господарства, літо тепле й довге, зима м'яка й коротка; загальна кількість опадів 700—1000 мм на рік, більшість опадів випадає влітку. Густа річкова мережа. Частина річок судноплавні, за допомогою каналів вони утворюють єдину транспортну систему, яка з'єднує внутрішні райони країни з морським узбережжям.

Країна має різні ресурси, у тому числі й мінеральні.

Зі столиці в усі напрямки, наче радіуси, розходяться автомобільні та залізничні магістралі. Ці транспортні «радіуси» поєднані між собою, деякі є частиною міжнародних магістралей, які пролягають через територію країн у різних напрямках і є частиною транспортних коридорів, що перетинають континент. Регулярність транспортної мережі забезпечує доступність у будь-яку точку країни, при цьому ви можете обрати той шлях, який вам найбільше підходить, наприклад, найменший за протяжністю (економимо час та ресурси). Також це дозволяє не орієнтуватися на транспортний чинник при розміщенні господарських об'єктів, а отже, вибрати район, у якому це підприємство або вибрана спеціалізація сільського господарства буде приносити максимальний прибуток.

Прикордонні держави мають високий рівень економічного розвитку. Відносини держави із цими країнами дружні, усі вони утворюють міжнародну економічну інтеграцію, тобто об'єднання країн в інтересах їхньої економіки.

Спочатку вони створили зону вільної торгівлі, що характеризується зниженням або скасуванням мит, потім спільний ринок — коли через кордони вільно переміщаються не тільки товари, але й послуги, люди й капітали. Це створило рівні умови для розвитку, скасувало економічні бар'єри, різко скоротилися витрати на охорону кордону, утримання митної служби.

Сьогодні на порядку денному держави створення економічного й валютного союзу. Його головні завдання: розвивати наднаціональні інститути управління, запровадити єдину валюту. Як відомо, національна валюта є однією з основних ознак держави, а отже, подальший розвиток інтеграційних процесів у цих країнах може привести до створення політичного союзу й утворення конфедерації на базі країн, що входять до валютного й економічного союзу. Таке потужне об'єднання країн спроможне розв'язати найскладніші проблеми, що неминуче виникають у процесі розвитку кожної країни.

Завдання

Намалюйте картосхему держави з ідеальним економіко-географічним положенням. Порівняйте інформацію й картосхему «Ідеальна держава» з відомостями про Україну, фізичною та економічною картою країни. Запропонуйте можливі шляхи поліпшення економіко-географічного положення України, укажіть, за рахунок чого це можна зробити.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель збирає роботи та дає завдання: узагальнити вивчений матеріал. Учні повинні навести приклади загальнонаукового і конкретно-наукового методів та назвати найбільш суттєві відмінності між ними.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст параграфа підручника та накресліть у зошиті схему «Наукові методи дослідження». 2. Підготуйте доповідь про важливі відкриття в різних галузях географічних наук.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.