Урок на тему "ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ — НАУКА ПРО ПРИРОДУ ЗЕМЛІ."

Опис документу:
Мета уроку: закріпити знання про об'єкт та предмет вивчення фізичної гео-графії; проаналізувати сис¬темну класифікацію географічних наук; сформувати вміння характеризувати основні джерела інформації. Обладнання: глобус, атлас, підручник, таблиця «Галузі географічної нау-ки», комп'ютер або його зо¬браження, географічні словники та довідники.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

11 клас

Урок №4

Дата:

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ НАУКА ПРО ПРИРОДУ ЗЕМЛІ.

Мета уроку: закріпити знання про об'єкт та предмет вивчення фізичної географії; проаналізувати сис­темну класифікацію географічних наук; сформувати вміння характеризувати основні джерела інформації.

Обладнання: глобус, атлас, підручник, таблиця «Галузі географічної науки», комп'ютер або його зо­браження, географічні словники та довідники.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Ключові поняття: фізична географія, об'єкт дослідження, предмет дослідження, географічний простір, джерела географічної інформації.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фізична географія вивчає географічну оболонку Землі, її структуру й динаміку, а також взаємодію й розподіл у просторі її окремих компо­нентів (гірські породи та рельєф, повітря, вода, ґрунт, рослини і тварини). Складність об'єкта дослідження обумовила диференціацію науки на ряд спеціалізованих дисциплін. Це дає підставу розглядати сучасну фізичну географію як систему наук.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Бліцопитування

1. Чи відповідає первинне значення слова «географія» змісту сучасної географії? Обґрунтуйте свою думку.

2. Що є предметом вивчення фізичної географії?

3. Які компоненти природного комплексу ви знаєте?

4. Наведіть приклади взаємного впливу компонентів природи.

5. За допомогою яких джерел можна отримувати нові знання про гео­графічні об'єкти, процеси та явища?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

На допомогу вчителю

Основні розділи фізичної географії землезнавство й ландшафтоз­навство. Землезнавство (власне фізична географія) вивчає географічну оболонку (природу земної поверхні) як цілісну матеріальну систему. Ландшафтознавство -- наука про природні територіальні комплекси (геосистеми) різного рангу. У ньому загальні географічні ідеї знаходять конкретне застосування для пояснення регіональних і локальних гео­графічних особливостей.

До складу фізичної географії також включають палеогеографію й су­міжні науки: геоморфологію, кліматологію, метеорологію, гідрологію су­ходолу, океанологію, гляціологію, географію ґрунтів, біогеографію.

IV. ПОЕТАПНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах

Користуючись географічними словниками й довідниками, складіть схе­му «Фізична географія як система наук». Укажіть предмет вивчення та мету найважливіших галузей фізичної географії.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (ПРОДОВЖЕННЯ)

На допомогу вчителю

Основними джерелами інформації в сучасній географії виступають: дру­ковані (навчальні підручники й посібники, наукові та науково-популярні видання), картографічні (загальногеографічні, тематичні карти, атласи), мультимедійні (інформація на різноманітних електронно-оптичних носіях із використанням комп'ютерної техніки), електронно-інформаційні (теле­бачення, радіомовлення, світова мережа Інтернет), емпіричні (особисті спо­стереження та власний життєвий досвід).

Робота в загальному колі

Проаналізуйте можливості, які надає одне з найсучасніших джерел інформації — мережа Інтернет.

На допомогу вчителю

Головною перевагою мережі Інтернет є можливість користуватися ве­личезним обсягом інформації різними мовами. Для географів особливо важливим є доступ до статистичних даних, які швидко старіють і втрача­ють актуальність. Інтернет також забезпечує доступ і до навчальних та наукових центрів, що створює умови для організації спільних проектів учнів різних країн світу, обміну досвідом між учителями. За допомогою сучасних інформаційних технологій можна отримувати різноманітний ілю­стративний матеріал, наприклад карти, картосхеми, схеми, діаграми, гра­фіки, а також відеоінформацію.

Робота в мережі Інтернет здійснюється в автономному або діалоговому режимі. При роботі в автономному режимі «перекачування» інформації з мережі здійснюється автоматично за допомогою спеціальних програм. Цей режим дає можливість ощадливо використати час перебування в мережі. Діалоговий режим потребує постійної участі абонента в управлінні пошуком інформації в мережі, що спричиняє значно більші витрати часу й коштів.

Послуги Інтернету можна об'єднати в три великі групи: мовні, інтер­активні та пошукові.

Різновидом мовних послуг є електронні газети, журнали, книги й біблі­отеки. Зазвичай інформацію в них поділяють на безкоштовну й платну, при­чому платна інформація через певний час, утративши свою актуальність, переводиться в безкоштовний розділ. Особливий інтерес становлять електро­нні бібліотеки. Це сучасні сховища знань, які можна порівняти зі звичайною бібліотекою, але працювати в електронній бібліотеці простіше й зручніше.

Інтерактивні послуги засновані на діалоговому режимі спілкування. Зараз Інтернет надає різноманітні способи організації діалогу, які можна розділити на два основні види: електронна пошта та електронні конферен­ції. Здійснення цих послуг можливе завдяки тому, що кожен абонент ме­режі має в Інтернеті свою адресу.

Електронна пошта містить у собі відправлення й прийом електронних листів, отримання й відсилання матеріалів електронних конференцій. Елек­тронні конференції дозволяють проводити дискусії, у яких беруть участь люди, розділені величезними відстанями. Телекомунікаційні конференції поділяються на проведені в реальному часі та з відстроченим доступом до матеріалів конференції. Інформаційні документи можуть розсилатися як електронні листи, а можуть бути статтями в телеконференціях. Конферен­ція з відстроченим доступом залишається відкритою для підключення до дискусії протягом тривалого часу після того, як питання вже поставлені.

Великий інтерес для вчителів й учнів становлять пошукові послуги, їх «надають» пошукові й метапошукові системи. Пошукові системи без­перервно вивчають інформацію, яка надходить і перебуває в мережі Інтер-нет, і систематизують її. Це необхідно для того, щоб абонент міг швидко знайти й скористатися необхідними йому даними.

VI. ПОЕТАПНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

Дайте оцінку мережі Інтернет із точки зору можливості отримання інформації.

Учитель звертає увагу на точність та повноту даних, їх доступність та можливість подальшого використання.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

Заповніть таблицю «Галузі географічної науки». Виконання завдання може бути індивідуальним або груповим. Учитель консультує, у разі по­треби долучається до роботи.

Зразок таблиці

Усі галузі географічної науки

Обʼєкт та предмет

дослідження

Приклади наук, які входять до складу

галузі

Завдання, які розвʼязують галузеві

науки

Приклади звʼязків з іншими

науками

Практичне застосування досліджень

Фізична

географія

Соціально-економічна географія

Після закінчення роботи під керівництвом учителя учні звіряють ре­зультати та роблять висновок: що об'єднує основні галузі географічної на­уки та які між ними існують відмінності.

VIII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель звертає увагу на те, що кожна наукова дисципліна має свій предмет і об'єкт вивчення; географія складається з двох основних галузей, які поділяються на ряд наук, кожна з яких має свої завдання; сучасна географія використовує різні джерела інформації, останнім часом зростає значення мультимедійних та електронно-інформаційних джерел.

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст §3 підручника.

2. У зошиті накресліть схе­му «Структура сучасної географічної науки». Укажіть науку, яка найбіль­ше вас зацікавила, та поясніть свій вибір.

3. Підготуйте доповіді про ка­лендарі світу.

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.