і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

Українська мова. 10 клас (профільний рівень)

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Пояснювальна записка

Програма   розрахована на 136 годин на рік із розрахунку 4 години на тиждень.                           

Програма орієнтує не тільки на вивчення української мови, а й на обізнаність з філологічною галуззю в її зв'язках з іншими гуманітарними галузями (історико-літературними, історико-культурними, історико-правовими, мистецькими та ін.).

Мета профільного навчання української мови (філологічний напрям, профіль – українська філологія) полягає у формуванні інтелектуально розвиненої, морально досконалої, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови, її стилями, різновидами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), відзначається готовністю до подальшого професійно-орієнтованого навчання, спроможна самостійно визначати цілі самонавчання, самовиховання й саморозвитку та діяльнісно їх реалізовувати.

Викладання української мови у класах філологічного напряму, профіль – українська філологія спрямоване на вирішення комплексу завдань навчання, виховання і розвитку сучасної, конкурентноспроможної на ринку праці особистості.

10 клас. Цей клас – перехідна ланка до профільного навчання. До нормативного шкільного курсу вводимо навчальний матеріал з комунікативної лінгвістики, соціо-, прагма-, етнолінгвістики, лінгвоккультурології, культури мовлення.

Основна мета навчання української мови:

- систематизація і поглиблення знань про мовну систему із залученням додаткових теоретичних відомостей, знань і вмінь з культури мовлення;

- розкриття стилістичних ресурсів одиниць фонетичного, лексичного, фразеологічного, словотворчого, морфологічного рівнів мовної системи та їх виражальних засобів; формування стійких ритмомелодійних умінь і навичок;

- ознайомлення зі стилістичною системою сучасної української літературної мови, поняттями “стилі”, “стилістичні засоби (фонетична, лексична, морфологічна стилістика)”, “функціональні стилі”, “експресивні стилі”, “індивідуальні стилі”, “стилістичні ресурси”, “стилістичні прийоми організації мовних засобів; джерелами стилістичних засобів (античні, міфологічні, фольклорні);

- поглиблення поняття “текст”, удосконалення навичок побудови текстів різних стилів і жанрів;

- опанування виражальних засобів розмовного, наукового стилів мовлення;

- формування умінь проводити дослідницьку роботу з мовознавства, працювати з довідковою літературою, збирати лінгвокраєзнавчий матеріал;

- повторення, систематизація, поглиблення знань крізь призму практичної та функціональної стилістики.

На рівні незалежного користувача (10 клас) учень стежить за складною аргументацією на знайомі теми, може розуміти об'ємні висловлювання, більшість теле- і радіоновин і програм про поточні події, більшість фільмів українською літературною мовою; читати статті та повідомлення. Здатний осмислювати сучасну прозу, поезію, драму; брати участь у діалозі, дискусії, викладаючи й захищаючи свої погляди; чітко, детально висловлюватися з широкого кола питань, що стосуються сфери власних інтересів. Учень володіє мовою достатньо для того, щоб робити точні описи, висловлюватися на найбільш загальні теми без надто помітних пошуків слів і використовувати з цією метою деякі складні мовленнєві звороти. Він показує відносно високий ступінь граматичного контролю; може самостійно виправити більшість своїх помилок, продукувати мовленнєві відрізки в досить швидкому темпі, написати чіткий, детальний текст (есе, доповідь, лист) з широкого кола тем, пов'язаних з власними інтересами.

Основний зміст програми

Клас: 10

Предмет, курс, модуль: українська мова

Навчально-тематичний план

Зміст програмного матеріалу

озділи, теми програми)

Кількість

годин

1.

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

6

2.

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

7

3

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

4

4

Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйняих правил написання слів

7

5

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

14

6

Фразеологія як розділ мовознавства

7

7

Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників

3

8

Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів

8

9

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

1

10

Самостійні частини мови

26

11

Службові частини мови, їх загальна характеристика

4

12

Мовленнєва змістова лінія

31

13

Контрольні роботи

15

14

Повторення вивченого

1

15

Вступний зріз знань

1

Усього

136

Вимоги до рівня підготовки учнів

Учні повинні знати /розуміти:

- природу і функції мови; основні відомості про лінгвістику як науку, форми існування української національної мови, літературну мову та її норми (фонетичні, лексичні, морфологічні, синтаксичні); системну будову мови, граматичні значення, форми, категорії, взаємозв′язок мовних рівнів і одиниць;

- поняття мовної норми, її функції, сучасні тенденції в розвитку норм української літературної мови, норми мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях спілкування;

- основні аспекти культури мовлення; вимоги до усних і писемних текстів різних жанрів у навчально-науковій, розмовно-побутовій, офіційно-діловій сферах спілкування;

- вимоги до навчального матеріалу як основи теоретичних знань і системи практичних умінь і навичок у галузі української мови.

Учень повинен уміти:

- поглиблювати лінгвістичні знання з метою розширення філологічного, професійно-орієнтованого кругозору, використовувати набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті для усвідомлення ролі української мови як духовної, моральної і культурної цінності народу;

- виробляти науковий погляд на мовні явища, пояснювати взаємозв′язок фактів мови та історії, мови і культури українського народу; виконувати порівняння й зіставлення, аналіз і синтез, узагальнення, абстрагування, класифікацію лінгвістичних одиниць і мовних фактів, оцінювати їх під кутом зору нормативності і вживання в мовленні;

- писати твори різних функціональних стилів з використанням різних функціонально-смислових типів мовлення та їх комбінацій;

- виконувати лінгвістичний аналіз навчально-наукових, ділових, публіцистичних, розмовних і художніх текстів; розвивати природне мовне чуття і здатність спиратися на нього у процесі мовного аналізу; використовувати ефективні прийоми, які активізують мовну інтуїцію, що виражається у здатності усвідомлювати мовні значення в різних виявах, оперувати абстрактними категоріями;

- відпрацьовувати навички виконання тестових завдань різної форми та різного ступеня складності;

- користуватися всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, розмежовувати варіанти норм і порушення мовної норми; використовувати у практиці мовленнєвого спілкування основні орфоепічні, лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, орфографічні, пунктуаційні норми сучасної української мови;

- продукувати усні і писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних типів і жанрів у соціально-культурній, навчально-науковій, діловій сферах спілкування; оцінювати їх під кутом зору мовного оформлення, ефективності досягнення поставленої комунікативної мети;

- дотримуватися норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях спілкування, в т. ч. при обговоренні дискусійних проблем, аргументовано й переконливо викладати свої думки;

- удосконалювати здатність до самоосвіти й самооцінки завдяки спостереженню за власним мовленням, розвивати інтелектуальні й творчі здібності, навички використання мови для самореалізації та самовираження в різних галузях людської діяльності; здійснювати самоконтроль, самооцінку, самокорекцію;

- володіти різними видами читання (ознайомлювально-вивчальним, ознайомлювально-реферативним, переглядовим), використовувати їх залежно від комунікативного завдання і характеру тексту;

- володіти прийомами роботи з навчальною, науковою та довідниковою книжкою різних жанрів, словниками, енциклопедіями, іншими інформаційними джерелами, включаючи засоби масової інформації та ресурси Інтернету, основними способами інформаційної переробки усного й писемного тексту;

  • удосконалювати комунікативні здібності, розвивати готовність до мовленнєвої взаємодії, міжособистісного та міжкультурного спілкування та співпраці.

Календарно-тематичне планування

п/п

в темі

Тема

Дата за планом

Дата фактично

Примітки

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

1

1

Мова як суспільне явище. Основні функції мови: комунікативна, мислетворча, когнітивна, кумулятивна, естетична, експресивна

2

2

Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови

3

3

Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов

4

РМ 1 Основні види мовленнєвого спілкування. Особливості аудіювання, говоріння, читання й письма. Український мовленнєвий етикет

Рм

5

4

Поява писемності. Кирило та Мефодій та їхня роль у становленні слов’янської писемності. Кирилиця. Види письма в період Київської Русі.

6

РМ 2 Комунікативні ознаки мовлення. Особливості монологічного мовлення. Підготовка власного висловлювання. Виступ на семінарах, зборах, конференції

Рм

7

5

Сучасний український алфавіт. Існування мови на сучасному етапі. Форми існування мови: загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго

8

6

Діалекти як історична база літературних мов.Територіальні й соціальні діалекти. Український міський сленг. Мова села

9

РМ 3 Стилістична система української мови (стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті)

Рм

10

РМ 4 Основні аспекти культури мовлення: інформативність, нормативність. Особливості діалогічного мовлення. Принципи ведення дискусії

Рм

11

Вступний зріз знань. Диктант

Кр

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

12

1

Місце фонетики та орфоепії в системі мови. Основні фонетичні одиниці мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза

13

2

Особливості пеалізації фонеми в мовленні. Інваріант, позитивний варіант фонеми

14

3

Поиційні чергування приголосних звуків. Основні історичн чергування приголосних звуків при словозміні й словотворенні

15

4

Чергування О та Е з І, чергування О та Е з нулем звука, чергування ОзЕ після Ж,Ч, Ш, ДЖ та Й

16

5

Зміни приголосних у мові. Асимілятивні, дисимілятивні процеси. Явище метатези

17

РМ 5 Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Закономірності побудови тексту. Конспектування статті, що сприймаєтся на слух

Рм

18

6

Подовження та спрощення в групах приголосних

19

7

Приставні приголосні. Милозвучність української мови. Стилістичні засоби фонетики

20

Контрольна тестова робота 1

Кр

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

21

1

Основні норми літературної вимови. Особливості вимови голосних і приголосних звуків

22

2

Чинники, що впливають на вимову. Причини відхилення від орфоепічних норм. Інтонаційні особливості українського мовлення

23

3

Наголос в українській мові, його види та роь в розрізненні слів та їх форм

24

4

Орфоепічна норма. Особливості використання орфоепічного словника

25

РМ 6 Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне. Виразне читання текстів різних стилів відповілно до орфоепічних та інтонаційних вимог. Контроль читання мовчки

Рм

Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйняих правил написання слів

26

1

Історія становлення української графіки й орфографії. Основні принципи орфографії: фонетичний, традиційний, диференціювальний

27

2

Првопис літер, що позначають ненаголошені голосні Е, И, О у коренях слів. Позначення мякості приголосних літерами Ь, Я, Ю, Є, Ї; сполучення ЙО, ЬО. Складні випадки правопису апострофа та Ь.

28

3

Правила написання складних слів через дефіс, разом та окремо. Правопис складноскорочених слів

29

4

Правила складоподілу та переносу слів

30

5

Правила вживання великої літери. Написаня прізвищ, імен, по батькові та географічних назв. Лапки у власних назвах

31

6

Написання слів іншомовного походження

32

7

Орфографічні норми. Нововведення в українському правописі.

РМ 7 Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника та словника іншомовних слів

Рм

33

Контрольний переказ 1 тексту з творчим завданням

Кп

34

Контрольний переказ 1 тексту з творчим завданням

Кп

35

РМ 8 Редагування власного переказу

Рм

36

Контрольна тестова робота 2

Кр

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

37

1

Українська лексикологія як ученя про лексичний склад мови. Слово як основна одиниця мови. Ознаки слова. Слово і поняття

38

2

Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Лексична значення слова. Типи лексичних значень. Системні відношення в лексиці української мови

39

3

Поняття про багатозначні й однозначні слова. Пряме й переносне значення слова. Основні типи перносних значень: метафора, метонімія, синекдоха.

40

4

Поняття про омонімію. Повні й неповні омоніми. Види неповних омонімі: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми

41

5

Поняття про пароніми. Стилістичні функції паронімів Прийом парономазії

42

РМ 9 Складання усного твору

Рм

43

РМ 10 Складання письмового твору

Рм

44

6

Явище синонімії. Синоніми та їх види. Використання синонімів для уникнення тавтології, плеоназму та мовної недостатності

45

7

Антоніми та їх види. Стилістині фігури, пов’язані з поняттям антонімії (антитеза, оксюморон)

46

8

Власне укрнаїнська лексика та слова, успадковані з індоєвропейських та східнослов’янських мовних спільностей. Поняття про старослов’янську мову та її роль у розвитку української мови. Стилістична роль старослов’янізмів у мовленні

47

9

Запозичена лексика. Причини і джерела запозичень. Латинські й грецькі елемходження в лексичному складі іншихмов (російської, білоруської, польської)

48

10

Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. Кальки. Варваризми

49

РМ 11 Особливості правильного й доцільного використання власне українських та запозичених слів

Рм

50

РМ 12 Написання відгуку про твір мистецтва

Рм

51

11

Лексика української мови за сферою вживання. Загальновживані слова. Лінгвокультуреми

52

12

Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Сленг. Екзотизми. Пуризми. Стилістичні можливості розмовної, просторічної лексики

53

Розмовне мовлення, сфера його використання та основні особливості.

РМ 13 Власне висловлювання на соціокультурну тему

Рм

54

13

Лексичне багатство ліалектної лексики. Етнографізми. Топоніміка й ономастика в системі української мови

55

14

Специфічно професійна лексика. Наукова лексика. Терміни, канцеляризми та штампи. Стилістичне використання термінів, канцеляризмів та штампів

56

РМ 14 Науковий стиль. Основні ознаки. Особливості конспектування. Складання тез науково-популярної статті

Рм

57

Контрольний твір-роздум 1

Кт

58

Контрольний твір-роздум 1

Кт

59

15

Застарілі слова та їх різновиди: архаїзми, історизми. Стилістичні функції архаїчної лексики та процес реактивації пасивної лексики

60

16

Неологізми. Причини й шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та індивідуальні неологізми. Стилістична роль неологізмів. Нові слова у словниках

61

РМ 15 Написання анотації

Рм

62

Контрольна робота 3 (диктант)

Кр

Фразеологія як розділ мовознавства

63

1

Фразеологія як розділ мовознавства. Основні ознаки фразеологізмів. Види фразеологічних одиниць: єдності, зрощення, сполучення

64

2

Джерела української фразеології

ІІ семестр

65

3

Приказки, прислів’я та крилаті вислови, приповідки, побажання та їх оцінний зміст

66

4

Фразеологізми власне українського походження та фразеологічні запозичення з інших мов. Національно-мовний колорит фразеології. Фразеологічні відповідники в різних мовах

67

РМ 16 Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Причини комунікативних помилок

Рм

68

5

Багатозначність, синонімія, антонімія фразеологічних одиниць

69

6

Фразеологія різних стилів мовлення: художня, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Стилістичні засоби фразеологічних одиниць у творах видатних письменників. Уживання фразеології в різних стилях

70

7

Фразеологізми з професійної мови, мовні кліше, штампи

Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників

71

1

Лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників. Види словників та способи їх побудови

72

2

Відмінність словникових статей у різних словниках. Стилістичні засоби лексикографії

73

3

З історії лексикоргафії. Словники як відображення історії та культури українського народу. Словник Лаврентія Зизанія, «Лексикон» Памви Беринди. Електронні словники

74

РМ 17 Складання бібліографії їз залученням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. Написання звіту про виконану роботу

Рм

75

Тестова контрольна робота 4

Кр

Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів

76

1

Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване й мотивуюче слово, трукткрно-семантичні зв’язки між ними

77

2

Основа слова. Похідні й непохідні основи. Твірна основа та словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення

78

3

Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні. Особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур і складноскорочених слів

79

РМ 18 Особливості розмовного і наукового стилів. Трансформування тексту одного стилю в інший

Рм

80

4

Історичні зміни в історичному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. Етимологія як учення про походження слів. Морфемний словник. Етимологічний словник. Сучасні тенденції українського словотвору

81

5

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Переклад українською мовою російських лексем на позначення назв осіб за професією

82

6

Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв

83

7

Основні способи творення дієслів та прислівників

84

8

Стилістичне використання засобів словотвору. Стилістичні функції префіксів та суфіксів. Національно-специфічне вживання зменшено-пестливих форм

85

РМ 19 Складання власного висловлювання на тему: «Мовна особистість в українській літературі, історії»

Рм

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

86

1

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови. Основні поняття морфології. Повнозначні та службові частини мови. Вигуки і модальні слова. Поняття про граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Взаємоперехід частин мови

87

РМ 20 Особливості аудіювання. Навчальне аудіювання

Рм

88

Контрольна тестова робота 5

Кр

Самостійні частини мови

89

1

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників. Граматичні категорії іменника

90

2

Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або ли ше форму множини. Стилістичні особливості форм числа іменника

91

3

Словозміна іменників. Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні

92

4

Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменників ІІ відміни. Стилістичне використання кличного відмінка іменників

93

5

Форми іменників орудного й місцевого відмінків з прийменниками на позначення руху в просторі. Називний відмінок іменників зі сполучниками ЯК, МОВ, НЕНАЧЕ, НЕМОВ

94

РМ 21 Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування

Рм

95

6

Невідмінюванні іменники. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників. Особливості роду іменників, назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особливості іменників середнього і спільного роду. Іменники середнього роду як засіб іронії і сатири

96

7

Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен по батькові. Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні

97

РМ 22 Докладний переказ із творчим завданням

Рм

98

РМ 23 Мовний етикет у науковому стилі. Виступ на конференцї

Рм

99

8

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Лексико-граматичні розряди прикметників, їх особливості й функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні й відносні

100

9

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творені ступенів порівняння прикметників. Повнф й короткі форми прикметників, стягнені й нестягнені форми повних прикметників, особливості їх функціонування в мові. Стилістична роль повних і коротких прикметників

101

10

Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників

102

11

Стилістичне використання прикметників. Словник епітетів української мови. Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. Помилки у вживанні форм ступенів порівняння

103

РМ 24 Складання твору-роздуму на морально-етичну тему

Рм

104

12

Своєрідність займенника як частини мови. Порівняння займенників з іншими частинами мови. Розряди займнників за значенням, їх характеристика. Групи займнників

105

13

Відмінювання займенників. Словотвірні характеристики займеннків. Наголос у займенниках

106

14

Правопис займенників. Написання заперечних, неозначених займенників. Увічливе значення займенників. Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. Стилістичні функції займенника ВОНО

107

РМ 25 Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

Рм

108

15

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Формування числівника як частини мови. Чмсло і числівник. Розряди числівників за значенням, їх характеристика

109

16

Групи числівників за будовою. Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з іменниками в непрямих відмінках

110

17

Написання числівників і відчислівникових слів. Наголос у числівниках. Стилістичні функції числівників

111

Контрольний переказ тексту з творчим завданням 2

Кп

112

Контрольний переказ тексту з творчим завданням 2

Кп

113

РМ 26 Основні жанри розмовного мовлення. Складання казки, оповіді в народно-розмовній манері

Рм

114

Контрольна тестова робота 6

Кр

115

18

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Форми дієслова. Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Безесобові дієслова.Функції дієслова в художньому стилі

116

19

Дві основи дієслів. Поділ дієслів на дієвідміни. Зміни звуків в особових формах дієслів. Словозміна дієслів І і ІІ дієвідмін

117

20

Види дієслів (доконаний, недоконаний), їх творення. Часи дієслів, їх творення. Синонімія форм часу дієслів. Стилістичні можливості граматичних форм часу

118

РМ 27 Особливості написання статті

Рм

119

РМ 28 Написання рецензії з наукової проблеми

Рм

120

21

Способи дієслів, їх творення. Стилістичне вживання способових форм дієслова

121

22

Особові, родові, числові форми дієслів. Зворотні дієслова. Перехідні й неперехідні дієслова

122

23

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Творення, правопис і відмінювання дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники. Дієприкметниковий зворот

123

24

Дієприслівник як незиінювана форма дієслова: лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості їх творення. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот

124

РМ 29 Ознайомлювально-вивчальне читання науково-популярної, довідкової літератури

Рм

125

25

Безособові форми на –НО, -ТО. Стилістичні функції дієслівних форм

126

26

Прислівник як чистина мови: лексичне значення,таксичні функції. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників. Стилістичні особливості прислівників із суфіксами емоційної оцінки

127

Контрольний твір-роздум 2

Кт

128

Контрольний твір-роздум 2

Кт

Службові частини мови, їх загальна характеристика

129

1

Прийменник, його особливості. Групи за походження і морфологічним складом. Правопис прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники. Синонімія прийменникових конструкцій

130

РМ 30 Редагування текстів різних стилів і жанрів. Робота над виправленням помилок, допущених у письмових роботах

Рм

131

2

Сполучники сурядності й підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Стилістичні особливості вживання сполучників

132

3

Частка, її функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток. Функції модальних, заперечних часток. Естетична цінність часток

133

4

Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків та особливості їх уживання. Звуконаслідувальні слова. Вигуки як засіб емоційно-експресивного мовлення.

134

Контрольна робота 7 (диктант)

Кр

135

РМ 31 Побудова розповіді на соціокультурну тему

Рм

136

1

Повторення вивченого

РОЗГЛЯНУТО.

Протокол засідання___

методичного об’єднання учителів

від ___________________р. _______________

(підпис керівника м/о)

УЗГОДЖЕНО.

Заст. директора з НВР ____________ (ПІБ)

(підпис)

«___» ______________ 201_ р.

3

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Робоча програма з української мови для 10 класу (4 години на тиждень)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Правове регулювання освіти осіб з особливими потребами»
Байталюк Ольга Михайлівна
24 години
490 грн
245 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти