• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Інформатика
  • Тема уроку: Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом. Редагування зображень. Поняття буфера обміну.

Тема уроку: Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом. Редагування зображень. Поняття буфера обміну.

Опис документу:
Джерела методичної інформації: 1. Науково-методичні, методичні посібники 1.1. Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту. Випуск 2 : метод. посіб. / за наук. ред. Л. Голодюк. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2013. – 76 с. 1.2. Сучасний урок: ІКТ-супровід. Випуск 3 /Наук. ред. Л.Голодюк. – Кіровоград: Вид-во Кіровоградського обласного інституту післядипломної освіти ім. В.Сухомлинського, 2011. – 52 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Інформатика, 5 клас

Тема уроку: Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом. Редагування зображень. Поняття буфера обміну.

Навчальний предмет: Інформатика

Клас: 5

Джерела методичної інформації:

1. Науково-методичні, методичні посібники

1.1. Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту. Випуск 2 : метод. посіб. / за наук. ред. Л. Голодюк. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2013. – 76 с.

1.2. Сучасний урок: ІКТ-супровід. Випуск 3 /Наук. ред. Л.Голодюк. – Кіровоград: Вид-во Кіровоградського обласного інституту післядипломної освіти ім. В.Сухомлинського, 2011. –  52 с.

1.3. Лещук Р. І., Лещук I. M. Усі уроки інформатики. 5 клас.— X., 2013.— 206.

2. Статті

2.1 Романов О.М., Про етап закріплення набутих знань//Інформатика в школі.-2015 - №1 – С.4-18.

2.2 ЗолочевськаН.В., Мулик В.В. Позакласна робота з інформатики як основний фактор формування життєвих компетентностей сучасного учня//Інформатика в школі. – 2014. - №5 – С. 5-25.

3. Інтернет-ресурси

3.1. http://metodportal.net/

Джерела навчальної інформації:

4. Основний підручник

4.1. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А. Інформатика. 5 клас. – К. : Освіта, 2013.

5. Додаткові підручники, навчальні та електронні посібники

5.1. Опорні уроки для 5 класу (Windows 7, Office 2010)

6. Інтернет-ресурси

6.1. urok-informatiku.ru/;

6.2. http://helpinformatik.net.ua/.

7. Додаткові навчальні матеріали (друковані, електронні)

Назва

Вид

Номер додатків

Презентація

Електронний

Додаток 1

Тестові завдання

Друкований

Додаток 2

Мета уроку :

навчальна складова: сформувати поняття буфера обміну; з'ясувати його можливості; поглибити знання учнів з теми;

розвивальна складова: удосконалювати навички самостійної роботи на комп'ютері;

виховна складова: підвищувати інформаційну культуру учнів, інтерес до інформатики.

Технічне обладнання та програмне забезпечення: комп'ютери, графічний редактор MS Paint, презентація.

Хід уроку

І Організаційний етап

Привітання учнів, налаштування учнів на урок.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма організації, управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації, сторінка

Результат

Форма звітності

Самостій-но скласти запитання та дати відповіді на навман- ня вибране запитання

Перевір-ка знань

Гра «Розіграш запитань»

2.1 ст.7

Актуалі-зація

Письмове складання запитань та усні від-повіді на вибране запитання

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма організації, управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації, сторінка

Результат

Форма звітності

При створенні та опрацюванні зобра-жень у середовищі графічного редакто-ра є можливість створити копію виділеного фраг-мента і додати її до зображення.

Де знаходиться ско-пійований фрагмент рисунка, поки ми його ще не вставили?

—  Скільки часу може пройти між операціями вирізання і вставляння?

— Скільки фрагментів рисунка можна скопіювати?

Відповіді на всі ці запитання ви дізнаєтесь під час вивчення теми нашого уроку.

Підведення ді-тей до фор-мування

теми,

постановка задач уроку.

Встано-вити усві-домлене

сприйняття мате-ріалу.

Розви-ток

пізнава-льного

інтересу

Повідомлення теми та мети уроку

Демонстра-ція 1,2,3 слайдів пре-зентації

Додаток 1(слайд 1,2,3)

Мотивація

Розгаду-вання ребусу. Усні від-повіді

ІV. Вивчення нового матеріалу

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма організації, управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації, сторінка

Результат

Форма звітності

Нерідко зображен-ня може містити однакові обєкти або схожі за фор-мою, але різні за кольором, розміром чи іншими власти-востями. На папері кожен такий об’єкт тобі доводиться малювати знову. При створенні та опрацюванні зобра-жень у середовищі графічного редак-тора є можливість зробити копію ви-діленого фрагмента і додати її до зоб-раження. Для цього використовують вказівки для роботи з буфером обміну.

Буфер обміну – це частина пам’яті комп’ютера, приз-начена для тим-часового зберігання об’єктів, які необ-хідно перемістити обо скопіювати.

Проблема: Для чого ж використо-вують цю па-мять?

Буфер обміну ви-користовують під час таких операцій:

1) копіювання;

2) вирізання;

3) вставляння.

Дітям пропонуєть-ся розповісти про ці операції.

Крім того, щоб можна було швидко виконувати ці вка-зівки, за кожною з них закріплені комбінації «швид-ких клавіш» із кла-віатури:

Вирізати - Ctrl+x;

Копіювати-Ctrl+c;

Вставити – Ctrl+v.

Планування побу-дови зображення

Перш ніж розпо-чати створення но-вого зображення в середовищі графіч-ного редактора, слід спланувати свою роботу.

Алгоритм побудо-ви зображення:

  • уявити майбут-нє зображення або намалювати на папері його ескіз;

  • проаналізувати, за допомогою яких інструмен-тів можна створити різні обєкти на ма-люнку;

  • продумати, чи будуть обєкти на малюнку повторюватися;

  • обрати полотно для малювання та починати малювання з обєктів, які розташовані на задньому плані.

Засвоєн-ня нових знань

Активізація розу-мової діяльності учнів

Форму-вання інфор-матич-ної ком-петент-ності учнів

Усвідомлення учнями складання плану зображення

Демонстра-ція слайдів 4,5

Демонстра-ція слайду 6

Демонстра-ція слайдів

7-14

Демонстра-ція слайду 9

Демонстра-ція слайду 15

Додаток 1(слайд 4,5 )

Додаток 1 (слайд 6)

Додаток 1(слайд 7-14)

Додаток1 (слайд 9)

Додаток1 (слайд 15)

Усві-домлення нового мате-ріалу

Зас-воєння нового мате-ріалу

Зас-воєння нового мате-ріалу.

Зас-воєння нового мате-ріалу.

Слу-хають вчителя, обгово-рюють побачене на слайдах

Обгово-рення пробле-ми, записи в зошиті.

Обгово-рення , записи в зошиті.

Обгово-рення , записи в зошиті.

Фізкультхвилинка:

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій поклоніться

За щасливий день вчорашній.

І до сонця потягніться.

В різні боки нахиліться.

Веретеном покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте.

І за парти тихо сядьте.

Інструктаж з безпеки життєдіяльності

V. Закріплення вмінь та практичних навичок (робота за компютерами, 15 хв)

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма організації, управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації, сторінка

Результат

Форма звітності

Завдання 1.

Завершити оформ-лення малюнка та-рілки, що зберіга-ється у файлі Таріл-ка на Робочому столі.

Скористатися пла-ном, поданим у вправі 1(стор.172).

Завдання 2.

Створення малюн-ка за планом.

Усно скласти план побудови зображен-ня веселого Світло-фора. За поданим планом створити малюнок у графіч-ному редакторі. Добрати відповідні кольори та розфор-бувати його. Зберегти малюнок у файлі під назвою Світлофор.

Форму-вання практич-них на-вичок учнів

Демонстра-ція слайду 16

Демонстра-ція слайду 17

Основ-ний під-ручник

ст.172

Основ-ний під-ручник

ст.173

Набут-тя прак-тичних нави-чок

Демонс-трація робіт

VI. Закріплення, систематизація та узагальнення знань (5хв.)

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма організації, управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації, сторінка

Результат

Форма звітності

Робота в парах

Учням пропонуєть-ся обговорити ви-конання завдання 2 (стор.174)

Виконання тестів

Учням пропонуєть-ся виконати тести з вибором кількох правильних відпо-відей.

Узагаль-нення набутих знань

Демонстра-ція слайду 18

Учні отри-мують розд-руковані зав-дання

Основ-ний під-ручник

ст.174

Додаток2

Закріп-лення набу-тих знань

Усні відповіді

Письмові відповіді

VII. Підбиття підсумків уроку

Учитель підводить підсумки уроку, оцінює роботу учнів на уроці.

Що сьогодні на уроці: найскладніше, найважливіше, найцікавіше?

VIII. Домашнє завдання: Вивчити §21, виконати вправу 2, розвязати головоломки.

Додаток 2

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн