Тема : " Статистичнi данi. Способи подання даних. Характеристики варiацiйних рядiв. Середнi величини. Мода, медiана вибiрки"

Опис документу:
Мета: працювати над усвiдомленим розумiнням змiсту понять: • вибiркова сукупнiсть або вибiрка; • статистичний ряд, об’єм вибiрки; • частота вибiрки, вiдносна частота вибiрки; • полiгон частот та гiстограма. Сформувати в учнiв уявлення про предмет вивчення математич¬ної статистики.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема : Статистичнi данi. Способи подання даних. Характеристики варiацiйних рядiв. Середнi величини. Мода, медiана вибiрки

Мета: працювати над усвiдомленим розумiнням змiсту понять:

 • вибiркова сукупнiсть або вибiрка;

 • статистичний ряд, об’єм вибiрки;

 • частота вибiрки, вiдносна частота вибiрки;

 • полiгон частот та гiстограма.

Сформувати в учнiв уявлення про предмет вивчення математич­ної статистики.

Працювати над формуванням умiнь:

наводити приклади подання статистичних даних у виглядi таб­лиць та графiкiв (гiстограм); описувати поняття частоти;

розв’язувати задачi, що передбачають подання статистичних да­них у виглядi таблиць та графiкiв.

Тип уроку: засвоєння знань, формування вмiнь.

Наочнiсть та обладнання: конспект уроку , картки з задачами, презентація «Поняття про статистику» .

Хiд уроку

I. Органiзацiйний етап

Перевiрка готовностi учнiв до уроку, налаштування на роботу.

III. Формулювання мети i завдань уроку

Учитель: вам часто доводилося слухати по телевізору дані про стан погоди в різних куточках землі, або за деякий період, результати виборів, соціальних досліджень, анкетувань тощо. Це статистичні дані, які дають змогу не тільки розглядати картину певного питання на даний час, а й планувати необхідні дії на майбутнє. Цим займається розділ прикладної математики-математична статистика.

IV. Актуалiзацiя опорних знань та вмінь

 1. Знайти середнє арифметичне чисел: 1) 4,6,-8,5,-2; 2)a,2a,5a,4a.

 2. Назвати види діаграм;

 3. Правила ТБ при роботі з комп’ютером.

V. Засвоєння знань

Пояснення нового матеріалу відбувається за допомогою презентації « Початки теорії ймовірностей» , на основі якої учні створюють конспект уроку.

План вивчення нового матерiалу

 1. Предмет вивчення математичної статистики.

 2. Основнi поняття математичної статистики: статистичнi данi; ви­бiркова сукупнiсть (вибiрка) i генеральна сукупнiсть, об’єм ви­бiрки, частота вибiрки, вiдносна частота, мода, медіана, середнє значення вибірки.

 3. Поняття зведення статистичних даних.

 4. Рiзнi способи зведення статистичних даних. Статистичний ряд. Варiацiйний ряд.

 5. Табличне подання статистичних даних: статистична таблиця роз­подiлу вибiрки. Графiчне зображення статистичних даних: по­лiгон частот, гiстограма.

6. Розв’язування задач.

VІ. Розвивання вмінь та навичок

Вивчення матерiалу уроку починається з формування загаль­ного уявлення учнiв про предмет математичної статистики як роздiлу прикладної математики.

Пiсля цього формуються знання про змiст основних понять математичної статистики й розглядаються питання про рiзнi способи подання статис­тичних даних, вводиться вiдповiдна термiнологiя. Пiд час вивчення нового матерiалу не слiд переобтяжувати учнiв завеликою кiлькiстю нових термiнiв та вимагати точно­го вiдтворення означень. Чинна програма передбачає, що учнi мають лише описувати деякi з понять та наводити приклади, якi iлюструють їх змiст. Отже, виклад теоретичного матерiа­лу цього й наступного урокiв бажано супроводжувати якнай­бiльшою можливою кiлькiстю прикладiв з подання та оброб­ки статистичних даних iз рiзних галузей науки i технiки.

Виконання усних вправ

1. Виконайте зведення вибiрки:

 1. 12, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 6, 9, 8, 8, 10, 9, 7 — оцiнок за контрольну роботу;

 2. 37, 35, 38, 37, 35, 38, 38, 39, 35 — розмiрiв взуття опитаних жiнок.

2. Для зведених вибiрок знайдiть:
1) варiанти; 2) їх частоти.;3) моду, 4)медіану.

Виконання письмових вправ

На кожній парті знаходяться картки з задачами.

Задача 1( зразок )

Економiст пiдприємства, аналiзуючи розряди працiв­никiв одного з цехiв, вибрав документи 20 робiтникiв i виписав з них послiдовнiсть чисел, що вказують на тарифнi розряди (квалiфiкацiю) робiтникiв:

4, 4, 3, 2, 5, 2, 3, 5, 4, 3, 3, 2, 5, 4, 5, 4, 6, 3, 4, 5.

Цi статистичнi данi пiдлягають обробцi.

 1. Об’єм вибiрки — 20;

 2. статистичний ряд:

2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6;

 1. варiанти: x1 = 2, x2 = 3, x 3 = 4, x4 = 5, x 5 = 6;

 2. варiацiйний ряд: 2, 3, 4, 5, 6;

 3. частоти: n1 = 3, n2 = 5, n3 = 6, n4 = 5, n5 = 1;

 4. вiдноснi частоти:

робiтникiв другого розряду — 3/20=15%

робiтникiв третього озряду —5/20=1/4=25%

робiтникiв четвертого розряду —6/20=3/10=30%

робiтникiв п’ятого розряду — 5/20=1/4=25 %;

робiтникiв шостого розряду — 1/20=0,05=5 %;

7)Мода: 4

8)Медіана: 4

9) Середнє значення:( 2*3+3*5+4*6+5*5+6)/20=3,8

9)статистична таблиця розподiлу вибiрки:

Розряд, xi

2

3

4

5

6

частоти, ni

3

5

6

5

1

10)полігон частот


Задача 2

Протягом тижня було продано 25 чоловiчих сорочок таких роз­мiрiв: 39, 41, 42, 41, 40, 44, 41, 41, 42, 40, 41, 42, 43, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 42, 40, 41, 43, 41, 41. Складiть варiацiйний ряд, зробiть статистичний розподiл цих даних. Побудуйте полiгон час­тот статистичного розподiлу вибiрки.

Задача 3

Побудуйте полiгон частот для заданого статистичного розподiлу вибiрки:

Розмiр взуття, xi

38

39

40

41

42

43

44

Кiлькiсть пар, ni

2

6

18

16

10

5

3

VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашня робота

№ № 606,608,612. ( за підручником В. Кравчук)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.