Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ 4 клас НУШ (ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ)

НУШ

Для кого: 4 Клас

21.10.2021

1218

239

1

Опис документу:

Свідоцтво досягнень 4 класу заповнюється в травні (підсумковий звіт). Оригінал зберігається у батьків, копію документа зберігають в особовій справі. У першій частині свідоцтва надаємо характеристику навчальних досягнень (сформовано/формується), у другій або (сформовано/формується) або рівень (В, Д, С, П)

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Характеристика

результатів навчання

Рівень результату навчанняІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬвикористовує цифрові пристрої для виконання навчальних завдань
створює інформаційні продукти (текст, графічне зображення, презентацію) в програмних середовищах
складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми на основі їх опису, отримує очікуваний результат дій виконавця за складеним алгоритмом
збирає інформацію за допомогою цифрових пристроїв відповідно до навчальної мети, використовує онлайн середовища для спільної діяльності й обміну думками, дотримується безпечної поведінки під час онлайн-взаємодії
МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬМузичне мистецтвоописує враження від сприймання музичних творів, словесно характеризує твір з використанням мистецької термінології
співає виразно, відтворює запропоновані ритми (соло та в групі), імпровізує з ритмами
Образотворче мистецтвостворює варіанти запропонованих художніх образів засобами образотворчого мистецтва, користується різними художніми матеріалами
презентує власні художні образи, оцінює власну творчість, пояснює, що вдалося
ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬдобирає і виконує фізичні вправи з різних видів спорту, дотримуючись правил безпеки, здійснює самоконтроль, самопочуття у процесі виконання фізичних вправ
пояснює значення фізичного навантаження і загартовування для організму людини та виховання сили волі
дотримується правил проведення рухливих ігор та естафет; співпереживає за результат команди
Рішенням педагогічної ради про переведення до наступного класу:_________________

______________________________________________________________________________

Рекомендації вчителя:_________________________________________________________
Учитель ___________ _____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Побажання батьків/осіб, що їх замінюють_______________________________________

_____________________________________________________________________________(будь ласка, заповніть або поверніть екземпляр до школи)

Батьки/особи, що їх замінюють _______________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Керівник ______________ М. П

(підпис)

учня/учениці 4___ класу


________________________________________________________

(ім’я та прізвище учня/учениці)

2021/2022 навчальний рік


Характеристика

навчальної діяльності

Сформовано (V) /формується

виявляє цілеспрямованість та інтерес до навчання, відповідально ставиться до виконання завдань


активно працює на уроках, виявляє ініціативу і творчий підхід


співпрацює з іншими дітьми, домовляється, керує емоціями


проявляє самостійність у роботі, логічно обґрунтовує свою думку


планує і контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює результат своєї роботи


бере відповідальність за свої дії, пропонує шляхи розв’язання проблем, критично оцінює свої дії та дії інших


визначає істотні ознаки об’єктів, порівнює, об’єднує, розподіляє об’єкти за обраною ознакою/ознаками


спостерігає за об’єктом/об’єктами, формує припущення, досліджує, доходить висновків про взаємозв’язки між об’єктами, пояснює їх


добирає для виконання завдань джерела інформації, презентує отриману інформацію у вигляді таблиць, схем, переказів


безпечно використовує цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування, співпраціХарактеристика

результатів навчання

Рівень результату навчання


МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ


Українська мова (мова навчання)


визначає фактичний зміст, тему, основну думку, пояснює причинно-наслідкові зв’язки сприйнятого на слух висловлення, уточнює інформацію, ставить доцільні запитанняволодіє повноцінною навичкою читання вголос і мовчкианалізує прочитаний текст, висловлює й обґрунтовує власне ставлення щодо прочитаного, формує висновкипереказує усно і письмово прочитаний/прослуханий твір з дотриманням логіки викладу та з творчим доповненнямбудує зв’язні висловлювання (розповідь, опис, міркування, есе, діалог) в усній і письмовій формах, володіє монологічною та діалогічною формами мовлення, дотримується правил культури спілкуванняпише розбірливо, дотримується граматичних і орфографічних норм, перевіряє і редагує написанеДосліджує мовні одиниці та явища, використовує їх для вдосконалення мовленняІноземна мова (англійська)


сприймає з розумінням іноземну мову на слух


читає з розумінням іноземною мовою


висловлюється іноземною мовою


записує слова, речення, короткі повідомлення про себе, на повсякденні теми іноземною мовою


МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

читає, записує, утворює, порівнює числа, визначає розрядний склад числаволодіє навичками додавання і віднімання, множення і ділення чисел


читає і записує математичні вирази, у тому числі зі змінною, знаходить їх значення; розв’язує рівняння, добирає розв’язок нерівності зі змінною


аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обґрунтовує спосіб розв’язування,


розв’язує задачу, прогнозує і перевіряє розв’язокрозпізнає, будує геометричні фігури, конструює об’єкти з геометричних фігурвикористовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами, користується приладами для вимірюванняХарактеристика

результатів навчання

Рівень результату навчання


ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ


установлює взаємозв’язки неживої і живої природи, розрізняє рукотворні об’єкти, виготовлені з природних і штучних матеріалівописує зміни, які відбуваються в природі, установлює причинно-наслідкові зв’язки між нимиобирає обладнання та досліджує об’єкт природи за власно складеним планом, робить висновки і презентує їхорієнтується на місцевості за об’єктами природи із допомогою компасузнаходить і показує на карті Україну, материки, океани та інші об’єкти відповідно до навчального планупояснює залежність життя організмів від умов існування, правила природоохоронної поведінки, дотримується цих правилСОЦІАЛЬНА І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА, ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА ОСВІТНІ ГАЛУЗІ


пояснює на прикладах, що означає бути громадянином України; досліджує історію свого роду, села/міста, рідного краю і презентує результатирозповідає про відомі історичні події, пам’ятки природи і культури, видатних людей, у тому числі винахідників, пояснює вплив їх діяльності на життя людей/збереження довкілляпояснює свої права і обов’язки в сім’ї, в школі, громадських місцях; аргументовано визначає перевагу добрих взаємин над конфліктамирозрізняє першочергові і другорядні потреби, пояснює важливість помірності у споживанні товарів і послуг, планує конкретні дії для задоволення власних потребпояснює від чого залежить безпека в довкіллі; описує можливі ризики поведінки на прикладахмоделює звернення по допомогу в різні служби у разі небезпечних ситуацій, пояснює можливі наслідки та свої діїТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ


організовує робоче місце відповідно до власних потреб і визначених завдань, дотримується безпечних прийомів праціпланує послідовність виготовлення виробу за власно обраними технологіями обробки матеріалів та виготовляє йогоПланує та виконує трудові дії щодо самообслуговування, у тому числі ремонтує книжки, пришиває ґудзики, сервірує стіл

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.