• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Математика
  • Сучасні інноваційні технології – найбільш ефективний засіб формування ключових компетентностей учнів на уроках математики

Сучасні інноваційні технології – найбільш ефективний засіб формування ключових компетентностей учнів на уроках математики

Опис документу:
І. Формування математичної компетентності. Компетентність – це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них [9].

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

24

Сучасні інноваційні технології – найбільш ефективний засіб формування ключових компетентностей учнів на уроках математики

Особливості ХХІ століття: євроінтеграція, перехід до ринкової економіки, демократичного суспільства вимагають від сучасної школи значних змін. Щоб знайти своє місце в житті, бути успішним, активно засвоїти свої життєві і соціальні ролі, сучасний випускник повинен володіти такими якостями і уміннями: бути гнучким і мобільним, швидко адаптуватися до змінних життєвих ситуацій, використовувати свої знання для вирішення життєвих проблем, бути комунікабельним, здобувати потрібну інформацію, аналізувати її, приймати виважені рішення, уважно ставитися до власного здоров’я, бути відповідальним за своє майбутнє та досягнення життєвого успіху.

Тому, важливою й актуальною проблемою сучасної школи повинно бути формування в учнів життєвих або ключових компетентностей. Саме компетентнісний підхід повинен подолати прірву між освітою і вимогами сучасного життя. Найбільш ефективними засобами, які сприяють формуванню ключових компетентностей є сучасні педагогічні інноваційні технології. Отже, ця проблема на сьогодні є важливою і актуальною. Сприятливим середовищем для реалізації цього завдання є навчально-виховний процес, серед інших – уроки математики.

І. Формування математичної компетентності.

Компетентність – це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них [9].

Компетентність - це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності. Освітня компетенція – це певний рівень розвитку особистості учня. Він пов'язаний, перш за все, з якісним опануванням змісту освіти. Але треба пам’ятати, що компетенція не зводиться лише до сукупності знань та навичок учнів. Міжнародна комісія Ради Європи розглядає це поняття як загальні або ключові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації. Таким чином, компетенція - це здатність розв’язувати завдання, вирішувати проблеми, здатність, готовність діяти та виконувати поставлені задачі[9].

У відношенні до учня компетентності виконують такі функції:

відображають та розвивають особистісні мотиви учня до об’єкта або процесу;

характеризують ступінь практичної підготовки учня, готовності його діяти;

розвивають можливості, готовність розв’язувати будь-які проблеми у

повсякденному житті (побутові, соціальні, виробничі);

визначають дієву грамотність учня, якість його підготовки;

розвивають усі основні групи особистісних якостей учня.

Отже, компетентність – це по-перше, мобільні знання, які постійно оновлюються,

- по-друге – гнучкі, дієві методи, які дають можливість використовувати ці знання у конкретній ситуації,

- по-третє – критичне мислення, яке дозволяє оцінювати окремі ідеї, знання та можливість їх використовування в тій чи іншій ситуації [9].

Цей зв'язок можна виразити схемою:

Компетентність

Мобільні

знання

Критичне мислення

Дієві методи

Схема 1.1. Структурні компоненти компетентності учня.

Людина, яка поєднуватиме в собі всі ці якості, стане висококомпетентним спеціалістом.

Українські педагоги виділяють такі компетентності:

  • ключові;

  • загально навчальні;

  • предметні.

Ключові (надпредметні) компетентності визначаються як здатність людини здійснювати складні полі функціональні, полі предметні, культуро доцільні види діяльності, ефективно розв’язувати різні навчальні завдання, життєві проблеми.

У критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти виділені основні групи ключових компетентностей за схемою:

Ключові компетентності

Комунікативна

Соціальна

Інформаційна

вміння:

• приймати рішення;

• брати відповідальність

робити вибір

безконфліктно співіснувати

вміння:

• спілкуватися;

• мати свою думку;

• знаходити спільну мову ;

вміння:

•добувати;

•переробляти;

•використовувати інформацію;

Полікультурна

Самоосвіти і саморозвитку

Продуктивної творчої

діяльності

вміння:

•оволодіння

досягненнями

культури;

•розуміння

особливостей

інших народів

• готовність постійно

навчатися

•готовність і потреба у творчості

Схема 1.2. Основні групи компетентностей учнів.

Значить особистість, яка формується в сучасній школі – це особистість у якої мають бути сформовані всі ці життєві компетентності. Саме така особистість зможе успішно самореалізуватися в соціумі як свідомий громадянин, відповідальний сім’янин, високий професіонал, особистість здатна захищати свої життєві цінності, а також піклуватися про інших.

Математична освіта покликана зробити вагомий внесок у формування ключових компетентностей учнів як загальних цінностей, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню.

З точки зору компетентнісно зорієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу, зміст математичної освіти має бути спрямований на досягнення таких цілей:

• інтелектуальний розвиток учнів, формування видів мислення, характерних для математичної діяльності і необхідних людині для повноцінного життя у суспільстві;

• оволодіння прийомами математичної діяльності, які необхідні у вивченні суміжних предметів для продовження навчання та у практичній діяльності;

• формування уявлень про математику як форму опису і метод пізнання дійсності;

виховання учнів у процесі навчання математики;

• формування позитивного ставлення та інтересу до математики.

Викладання математики має відображати діалектику пізнання дійсності і побудови математичних теорій. Саме практичній і творчій складовій навчальної діяльності приділяють особливу увагу в Державному стандарті. Модель математичної компетентністі учнів можна представити у виді схеми:

•володіння сучасними

математич

ними поняттями

уміння оцінювати доцільність

уміння оцінювати доцільність

використання математичних

методів для розв’язування

практичних та прикладних задач

•володіння дедуктивним

методом доведення

та спростування тверджень

•уміння розв’язувати

типові математичні

задачі

•володіння методами дослідження практичних та прикладних задач математич

ними методами

Схема 1.1.3. Модель математичної компетентності учнів.

Набуття учнями математичних компетентностей - одна з найважливіших складових життєвих компетентностей.

Недостатньо лише отримати знання;

треба знайти їм застосування.

Недостатньо тільки бажати;

треба творити.

Йоган Гете

Математична компетентність — це вміння бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, вміння будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.

Напрями набуття математичної компетентності.

• Будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ.

• Володіти необхідною оперативною інформацією для розуміння постановки математичної задачі.

• Володіти технікою обчислень.

• Уміти проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на математичному матеріалі.

• Уміти працювати з формулами.

• Уміти будувати і читати графіки функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості.

• Уміти класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині і у просторі.

• Уміти оцінювати шанси настання тих чи інших подій, міру ризику під час того чи іншого рішення, обирати оптимальний варіант.

1.1 Рекомендації для ефективного розвитку творчих здібностей учнів.

* Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та наявним знанням.

* Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися.

* Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від механічних переказів, до слівного відтворення.

* Творче мислення розвивайте всебічними аналізом проблем, пізнавальні задачі розв'язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання.

* Слідкуйте за способом та формою висловлювання думки учнів.

* Частіше показуйте учням перспективи їх навчання.

* У процесі навчання обов'язково враховуйте індивідуальні особливості кожного учня, об'єднуйте в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем.

* Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку.

Учитель повинен дотримуватись цих правил, слідувати їм, керуватися ними буде дієвою умовою, яка здатна полегшити учителю досягнення провідної найважливішої мети - формування та розвитку особистості, компетентної особистості.

1.2 Сучасні інноваційні технології.

Розв’язування цієї проблеми сприяє впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках математики. Саме вони ефективніше, ніж інші педагогічні технології, сприяють інтелектуальному, соціальному й духовному розвитку школяра, формування ключових компетентностей учнів на уроках математики.

Сучасний етап розвитку світової цивілізації визначається як перехід від індустріального до інформаційного суспільства. Епоха інформації вимагає від людини:

певних умінь, які можна застосовувати за будь-яких обставин;

уміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів;

не вузьких знань, а загального підходу до вирішення питань;

• комунікабельності- уміння працювати в злагоді з іншими і спільно вирішувати

проблеми.

Саме тому усвідомлюю необхідність застосовувати, під час викладання математики, таких інноваційних форм і методів, які б збуджували творчість учнів, створювали атмосферу розкутості, емоційного піднесення, вчити критично мислити, відстоювати свою позицію, уміння аналізувати і робити висновки.

В практиці своєї роботи використовую наступні інноваційні технології, які представлені у схемі:

Інтерактивні методи навчання

Кооперативне навчання

Інформаційні комп’ютерні технології

Інноваційні педтехнології

Диференційоване навчання

Методика критичного мислення

Ситуативне моделювання

Колективно-групове навчання

Схема 1.2.1. Інноваційні технології навчання на уроках математики.

Вважаю на уроках математики разом із інтерактивними технологіями слід також поєднувати інші методи роботи - самостійний пошук, традиційні методи навчання –все це разом сприяє розвитку в кожної особи математичних здібностей, розвитку логічного мислення, розвитку здатності цінувати знання та вміння користуватися ними; усвідомленню особистої відповідальності та вмінню об’єднуватися з іншими членами колективу класу задля розв’язання спільної проблеми, розвитку здатності визнавати і поважати цінності іншої людини, формуванню навичок спілкування та співпраці з іншими членами групи, взаємопорозуміння та взаємоповаги до кожного учня, вихованню толерантності, співчуття, доброзичливості та піклування, почуття солідарності й рівності, формування вміння робити вільний і незалежний вибір, що ґрунтується на власних судженнях та аналізі дійсності, розумінні норм поведінки. Впровадження інтерактивних методів навчання відбувається за логікою «від простого до складного», паралельно застосовую як фронтальні, так і групові методи за такою схемою:

Мозаїка

Малі групи, експертні групи

Карусель

Робота в парах

Мозковий штурм

Робота в ротаційних трійках

Мікрофон

Акваріум

Незакінчене речення

Схема 1.2.2. Схема інтерактивних методів навчання на уроках математики.

У результаті організації навчальної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій і інших методів і форм навчання в учнів розвиваються й ускладнюються психічні процеси - сприйняття, пам'ять, увага, уява тощо, виявляються такі мисленеві операції як аналіз і синтез, абстракція й узагальнення, формується воля й характер, при використанні різноманітних видів творчої діяльності на уроках в учнів розвиваються математичні здібності та проявляється інтерес до предмета.

Нестандартний урок - це імпровізоване навчальне заняття, яке має нетрадиційну структуру і призначене для збудження інтересу школярів до навчання. якими формами є урок-гра, урок-подорож, урок-казка, урок-аукціон, урок - КВК, урок-змагання, вікторини тощо. Особливо подобаються такі уроки учням середньої ланки. У зв’язку зі збільшенням розумового навантаження на уроках практикую такі методичні прийоми, що підтримують у школярів інтерес до предмету і навчання, бажання займатися математикою, стимулюють їх активність протягом уроку. Ігри розвивають мислення, кмітливість, збагачують увагу учнів, спонукають їх до пошуку, активізують клас. Разом із «серйозним» навчанням вводяться елементи дидактичної гри або весь урок організується як гра. «Рольові ігри» сприяють не лише розвитку вміння викладати свої думки, а з повагою ставитися до думок і пропозицій інших. Атмосфера доброзичливості, заохочення під час обговорень, підтримка сором’язливих дітей під час інтерактивних вправ зумовлює розумову й емоційну розкомплектованість учнів, знижує страх перед можливими помилками, сприяє розвитку вміння аргументувати. Після вивчення кожної теми можна проводити ігрові уроки, які учням подобаються.

Пропоную методичні розробки творчих уроків математики в 5 класі на основі компетентністного підходу до процесу навчання.

ІІ. Методичні розробки системи уроків математики в 5 класі з теми «Додавання і віднімання десяткових дробів».

Урок 1

Дата:_____________

Клас: 5

Предмет: математика

Учитель:___________

Тема уроку: Додавання і віднімання десяткових дробів.

Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям додавання і віднімання десяткових дробів, формувати навичок обчислень за допомогою дій додавання і віднімання десяткових дробів на основі використання законів додавання і віднімання;

розвивати пам'ять мислення, математичні здібності, обчислювальні навички;

виховувати культуру математичних записів та мови, інтерес до предмета, увагу.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: роздатковий матеріал, фішки (різнокольорові) , «мікрофон», підручник 5 клас. Математика А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір.

Хід уроку.

І. Перевірка домашнього завдання.

Перевірка наявності виконаного домашнього завдання. Відповідь на питання учнів. При необхідності виконані завдання учитель записує до уроку на дошці.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Фронтальне опитування. Інтерактивна вправа.«Мікрофон». Колективна робота

Питання. За кожну правильну відповідь учень отримує фішку(зеленого кольору-1бал).

Який дріб називається десятковим?

Як називаються розряди десяткового дробу, що стоять праворуч від коми?

У скільки разів відрізняються сусідні розряди в десятковому дробу?

Чи зміниться величина десяткового дробу, якщо приписати до нього праворуч один або кілька нулів? Чому?

Сформулюйте переставну властивість додавання?

Сформулюйте сполучну властивість додавання?

Як знайти невідомі: доданок; від’ємник, зменшуване ?

Усні вправи.

1.Скільки десяткових знаків має кожний із дробів:0,123; 13,24; 53,1; 10,02753; 14,000614? В якому розряді кожного із дробів стоїть цифра 1? Цифра3?

2.Знайти суму:

1) 5дм3см+ 4дм2см;

2) 4м1дм+16м8дм;

3) 1м4дм2см+8м2дм7см.

3. Як називаються ці закони додавання?

а) а+в=в+а б)а+ (в+с) = (а+в)+с.

2.Розв’язати рівняння: а) х+36=7 2 б) 2х- 6= 34.

3.Логічні задачі. Від «Мудрої сови».

-Заєць знайшов 8 морквин і з’їв ,окрім 5? - Скільки місяців року мають 30 днів?

- Скільки морквин залишилося у зайця? - У якому місяці є число 28?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя.

1).Якщо два десяткові дроби мають однакову кількість знаків після коми:

5,134+6,721 Зразок! 5,134

+ 6,721

11,855

2)Якщо два десяткових дроби мають різну кількість знаків після коми, то, дописуючи праворуч нулі, можна зробити так, щоб ця кількість була однаковою.

7

Умова

,1 +8,765 Зразок! 7,100

+ 8,765

15,865

З

Кількість цифр у десятковому дробі однакова

Кількість цифр у десятковому дробі різна

вернути увагу!
Опорна схема.

3) Так само виконується віднімання:

7,538-5,421

Зразок! 7,538

Записати десяткові дроби в стовпчик так, щоб однакові розряди були один під одним і кома під комою.

Виконай дії.

Записати десяткові дроби так, щоб однакові розряди були один під одним і кома під комою. Вирівняй кількість знаків після коми, дописуючи праворуч нулі,щоб кількість цифр була однаковою. Виконай дії.

- 5,421

2,117

4) 6,3- 5,117

Зразок! 6,300

- 5,117

1,183

Закони додавання і віднімання. Виконайте дії:

а)5,7+14,6+ 2,3; б) 8 +12,56+2

в) 5,9-(2,9+2,4) г) 21,7-(18,7-15,6).

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

1.Розв’язування вправ з підручника . Письмово з коментуванням.

Колективна робота

№ 833, 835,837(2,4).

Фізкультхвилинка.

Вийшли всі із-за парт, вклонились,

Похитались, погойдались, зупинились.

Сіли, встали, сіли, встали.

Потім дружно пострибали

Й на місця всі посідали.

3. Задача. № 841.

V.Підсумок уроку.

Питання. Колективна робота

Що нового ви дізналися на уроці?

Сформулюйте правило додавання десяткових дробів?

Сформулюйте правило віднімання десяткових дробів?

Сформулюйте переставну властивість додавання?

Сформулюйте сполучну властивість додавання?

Як знайти невідомі елементи додавання і віднімання: доданок; від’ємник ?

VІ. Домашнє завдання. Запис на дошці . Коментар

Читати § 30, Група І № 834,№ 836, для ІІ,ІІІ груп № 857(1-3),859 .

Зауваження. Завдання І групи призначені для учнів, навчальні досягнення яких відповідають початковому та середньому рівням, ІІ, ІІІ групи - достатньому та високому.

Дата:___________

Клас: 5

Предмет: математика

Учитель:__________

Урок 2

Тема уроку: Додавання і віднімання десяткових дробів.

Мета уроку: закріпити знання учнів з теми, формувати вміння виконувати дії додавання і віднімання десяткових дробів, застосовувати закони додавання і віднімання;

розвивати логічне мислення, математичні здібності, обчислювальні навички,

виховувати культуру математичних записів та мови, уміння аналізувати і робити висновки, кмітливість, увагу;.

Тип уроку: систематизація умінь і навику.

Обладнання: роздатковий матеріал, фішки (різнокольорові) , мультимедійна установка, наглядність, «мікрофон», сигнальні картки, підручник.

Хід уроку.

І. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і звіряють правильність виконання

домашніх завдань. Запис на дошці

Група І № 834, № 836, для ІІ,ІІІ груп № 857(1-3), №859.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1.Визначення теми, мети і задач уроку.

2. Фронтальне опитування. Інтерактивна вправа «Мікрофон». Колективна робота

Питання. За кожну правильну відповідь учень отримує (фішку зеленого кольору)-1бал.

Сформулюйте правило додавання десяткових дробів?

Сформулюйте правило віднімання десяткових дробів?

Сформулюйте переставну властивість додавання?

Сформулюйте сполучну властивість додавання?

Як знайти елементи арифметичних дій: доданок; від’ємник ,зменшуване?

3. Завдання «Відгадайка». Робота із сигнальними картками. За кожну правильну відповідь учень отримує (фішка зеленого кольору) -1бал .

Виконайте дії:

а) 2,4+2,6 1)4,10 2)5 3)4,46 4)5,1

б) 13,08-0,06 1)13,02 2)13,68 3)10,2 4)13,14

в) 24,5+5,5 1)29,10 2)31 3)30 4)29,55

г) 19 +0,4 1)19,4 2) 23 3) 19,04 4)1,94

д) 0,86-0,2 1)0,84 2)0,286 3)0,64 4)0,66

ІІІ. Формування умінь і навику.

1.Учитель До нас прийшов «Незнайка», який завжди потрапляє в неприємні ситуації. Він навчився разом з нами виконувати арифметичні дії додавати і віднімати десяткові дроби. Виконав приклади, але коми в його прикладах загубилися.

Діти, допоможіть скласти вірну рівність. Вам завдання, розставити коми по своїх місцях. Завдання оцінюється -2бали (фішка голубого кольору).

42 +18=6; 3+108 =13; 53-27 =503;

53+10 =548; 623-423 =2; 89+4 =129.

Молодці. Добре попрацювали.

2.Учителяь Сподіваюся, що ви могли б назвати сім чудес світу стародавнього світу. Для тих, хто забув, нагадую їх(показ слайдів: єгипетська піраміда Хеопса, висячі сади Семіраміди у Вавілоні, храм Артеміди в Ефесі, статуя Зевса в Олімпії,усипальниця царя в Галікарнасі, Александрівський маяк на острові Фарос та Колос Родоський. На жаль, невблаганний час зберіг для нащадків лише єгипетські піраміди. Уявити, якими були інші неповторні пам’ятки давніх культур, можна прочитавши описи стародавніх істориків. Але шведський мільйонер Бернар Вебер запропонував обрати нові сім чудес світу з тих, що існують нині. Кожна країна запропонувала свої архітектурні витвори. Щоб дізнатися про них вам потрібно буде кожного уроку дізнаватися про ці чудеса світу. Сьогодні на уроці ми будемо подорожувати по містам із семи чудес світу. Вам необхідно виконати завдання, відгадавши при цьому кодоване слово.

Завдання по групах. Правильна відповідь фішка червоного кольору-3 бали.

1.Обчислити. Використовуючи властивості додавання і віднімання. Кодоване слово «Тадж- Махал».

І група. «Тадж»

а) 12,3+5,26 б)0,48+0,057 в) 8,3-5,4 г) 3,9-1,785

ІІ,ІІІ групи «Махал»

3 4 1 5 2

16,18+7,243+(30-21,4)+(0,017-0,0017) =32,0383

м) 8,6 а)0,0153 о) 1,756 т)17,56 а) 32,023 к)5,37 м) 29 л)32,0383 а)0,537 і) 21,15 д)2,9 ж)2,115 х)23,423

Учитель. Мавзолей Тадж-Махал знаходиться в Індії, його вважають перлиною ісламської архітектури. Він збудований з рідкісного напівпрозорого білого мармуру. Удень храм молочно-білий, увечері, коли сонце сідає за обрій, він стає рожевим, а вночі світиться ніжним сріблястим кольором.

Колективна робота

2.Задача. Швидкість моторного човна в стоячій воді 18,2 км/год, а швидкість течії річки 1,8км/год. Знайдіть швидкість човна течією і проти течії річки. Яку відстань пройде човен за 2години, рухаючись течією річки?

Фізкультхвилинка.

Руки за голови ставимо сміло Руки до пліч ви поставте усі,

І повертаємося вправо і вліво. Будемо рухи робить колові.

Двічі наліво, двічі направо- Вперед-вперед, назад-назад,

Зробимо чітко, діти цю вправу. Кожній вправі учень рад.

Двічі наліво, двічі направо- Раз, два, три, чотири,

Будемо гарну мати поставу. Щоб плечі наші трішечки спочили.

3.Розв’язати рівняння. Завдання по групах.

Кожна правильна відповідь (фішка голубого кольору) - 2 бали.

І група: а) 18,7 - х=5,84 б) 2х - 0,6 =3,4

х=12,86 х=2

ІІ,ІІІ групи

а) (3,2-х)+13,28 =15,71 б) 2х+12,6 +4х=24,6

х=0,77 х=2

4. Завдання. Замінити зірочки знаками на + або -:

3,78* 12,921 *11,01 = 5,691.

ІV. Підсумок уроку.

Питання від «Мудрої сови» Колективна робота

Що нового дізналися на уроці?

Сформулюйте правило додавання десяткових дробів?

Сформулюйте правило віднімання десяткових дробів?

Сформулюйте переставну властивість додавання?

Сформулюйте сполучну властивість додавання?

Як знайти невідомі: доданок, від’ємник, зменшуване ?

V. Домашнє завдання. Запис на дошці.

Читати §30, І група №842, №840. Коментар.

ІІ,ІІІ групи № 861, №857(4-6), № 851.

Дата:____________

Клас: 5

Предмет: математика

Учитель:_____________

Урок 3

Тема уроку: Додавання і віднімання десяткових дробів.

Мета уроку: систематизувати уміння і навик учнів розв’язування вправ на додавання і віднімання десяткових дробів, застосовувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні рівнянь і задач;

розвивати логічне мислення, математичні здібності,обчислювальні навички, сприяти розвитку особистісної та комунікативної компетентності;

виховувати прагнення до здобуття нових знань, уміння аналізувати і робити висновки, активність та самостійність.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання: роздатковий матеріал, фішки (різнокольорові) , копірка, мультимедійна установка, «мікрофон», сигнальні картки, підручник.

Хід уроку.

І. Перевірка домашнього завдання.

Перевірка наявності виконаного домашнього завдання. Питання.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Фронтальне опитування. Інтерактивна вправа «Мікрофон». Колективна робота

Питання. За кожну правильну відповідь учень отримує фішку(зеленого кольору-1бал).

Сформулюйте правило додавання десяткових дробів?

Сформулюйте правило віднімання десяткових дробів?

Сформулюйте переставну властивість додавання?

Сформулюйте сполучну властивість додавання?

Коли сума двох чисел дорівнює одному із доданків?

Як знайти невідомі елементи арифметичних дій: доданок; від’ємник ,зменшуване?

2. Завдання « Відгадайка». Робота із сигнальними картками. За кожну правильну відповідь учень отримує фішку ( зеленого кольору)-1 бали.

Виконайте дії:

а) 4,5-1,6 1) 3 2) 2,9 3) 4,34 4) 3,56

б) 1,7+0,04 1)1,74 2)2,14 3) 0,21 4)1,11

в) 8,12- 4,02 1) 4,01 2)4,1 3) 7,718 4) 4,18

г) 5,4+4,6 1)9,10 2) 5,86 3)9,46 4) 10

д) 10-0,6 1)10,6 2)9,46 3)9,4 4)16

ІІІ. Формування умінь і навику.

Учитель До нас прийшов «Незнайка», який також навчився додавати і віднімати десяткові дроби , але поки він йшов, коми загубилися. Він просить Вас допомогти йому, відтворити правильні рівності. Вам пропонується завдання, розставити коми по своїх місцях. За правильну відповідь (фішка голубого кольору)-2 бали.

38+22=6; 526-426=1; 3+519=819; 75-45=7455; 82+22=6; 100-1=9999.

Молодці! Добре впоралися з прикладами і допомогли «Незнайці».

Учитель Сьогодні на уроці ми продовжимо подорожувати по містах семи чудес світу. Вам необхідно виконати арифметичні дії, відгадавши при цьому кодоване слово. Завдання по варіантах. Правильна відповідь (фішка зеленого кольору)-1 бал.

1.Завдання.Обчислити, використовуючи правила додавання і віднімання: кодоване слово «КОЛІЗЕЙ»

І варіант ІІ варіант

а) 17,32+5,26 К а) 6,72+ 15,86

б) 14,48+0,67 О б) 30,87-15,72

в) 8,13-2,24 Л в) 17,715-11,825

г) 7,9-1,86 І г) 4,86+ 1,18

д) 43,523+36,477 З д) 31,4+48,6

е)18 -5,07 Е е) 15,3-2,37

є) 42,019+0,437 Й є) 61,14- 18,684

К)22,58 М) 23,45 О) 15,15 А)424,56 Л)5,89 Ф) 0,589 І) 6,04 Р)1,515 З)80 Е)12,93 Б)604 Й) 42,456 Т) 800

Учитель. Античний амфітеатр вважали символом величі Римської імперії. «Доки Колізей стоїть, стоятиме й Рим, зникне Колізей - зникне Рим і разом з ним і весь світ»,- так говорили римляни про споруду. Це найбільший амфітеатр, який зберігся з античного світу. Він вміщав близько 50 тисяч глядачів. Тривалий час Колізей був для римлян і гостей головним місцем розважальних видовищ, боїв гладіаторів, цькування

диких звірів.

Задача. №847.

Фізкультхвилинка.

Руки за голови ставимо сміло Руки до пліч ви поставте усі,

І повертаємося вправо і вліво. Будемо рухи робить колові.

Двічі наліво, двічі направо- Вперед-вперед, назад-назад,

Зробимо чітко, діти цю вправу. Кожній вправі учень рад.

Двічі наліво, двічі направо- Раз, два, три, чотири,

Будемо гарну мати поставу. Щоб плечі наші трішечки спочили.

ІV. Самостійна робота.

Кожне завдання оцінюється - 1 бал. Завдання виконується під копірку. Проецируються відповіді. Учні перевіряють і виставляють оцінки.

І варіант

Виконайте дії:

1) 12,5+23,8 5) 79,1- 6,09 9) 15,4+3,18

2) 14+6,6 6) 2,3+ 5,4 10) 6,4+0,795

3) 21,74+4,3 7) 6 - 3,92 11) 86,3-5,07

4) 15,5- 8,9 8) 8,3-5,4 12) 0,68-0,19

ІІ варіант

Виконайте дії:

1) 3,7+2,4 5)47,3+2,56 9) 35,14-16,72

2) 4,8+9,126 6) 0,2+0,8 10) 18,05-3,7

3) 6,3-2,9 7) 2-0,49 11) 5,7+0,332

4) 4,2-2,743 8) 36,4-29,8 12) 4,8+0,16

Бланк відповідей.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І варіант

36,3

20,6

26,04

6,6

73,01

7,7

2,08

2,9

18,58

7,195

81,23

0,49

ІІваріант

6,1

13,926

3,4

1,457

49,86

1

1,51

6,6

18,42

14,35

6,032

4,96

V.Підсумок уроку.

Питання. Колективна робота

Що цікавого дізналися на уроці?

Задачі від «Мудрої сови»

1.На дубі три гілки, на кожній по 6 яблук. Скільки всього на дубі яблук?

2.. Якого кольору верхній вогник світлофора?

3. Як називають числа, які записуються за допомогою коми?

4. Касир має монети по 5коп. і по 10 коп. Скількома способами він може дати здачу 50 коп.?

5. Написати найбільше десяткове число, в якому всі цифри різні.

V. Домашнє завдання. Запис на дошці.

Читати §30, І група №837(1,3), № 844; Коментар.

ІІ,ІІІ групи № 851, № 864.

Додатково. Задача. У Василя в кишені штанів всього 5 монет по 10 коп. і 25 коп. на загальну суму 95 коп. Скільки яких монету Василя?

Дата: ________________

Клас: 5

Предмет: математика

Учитель: _______________

Урок 4

Тема уроку: Додавання і віднімання десяткових дробів.

Мета уроку: узагальнити і систематизувати вміння і навички учнів з теми, формувати вміння застосовування отримані знання в нестандартних ситуаціях;

розвивати пам'ять мислення, математичні здібності,обчислювальні навички, кмітливість;

виховувати культуру математичних записів та мови, увагу, інтерес до предмета.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань .

Обладнання: роздатковий матеріал, фішки(різнокольорові) , «мікрофон», наглядність, підручник.

Хід уроку.

І. Перевірка домашнього завдання.

1. Перевірка наявності виконаного домашнього завдання. Запис на дошці.

Учні обмінюються зошитами і звіряють відповіді.

2.Аналіз самостійної роботи. Типові помилки.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Фронтальне опитування. Інтерактивна вправа.«Мікрофон». Колективна робота

Питання. За кожну правильну відповідь учень отримує фішку(зеленого кольору-1бал).

Сформулюйте правило додавання десяткових дробів?

Сформулюйте правило віднімання десяткових дробів?

Сформулюйте переставну властивість додавання?

Сформулюйте сполучну властивість додавання?

Як знайти невідомі: доданок; від’ємник ?

Усні вправи.

1.Обчислити:

4,15-1,15; 3,7 +0,3; 7,8 -1,7; 2,26 +0,24; 10 - 9,86; 10+4,15.

2.Розв’язати рівняння: х- 6,6=7 2х+ 1,6 = 7,6.

3. Задачі від «Мудрої сови»

- У батька 5 дочок і кожна має брата. Скільки дітей у батька?

- На руках десять пальців. Скільки пальців на десяти руках?

- Кожен кінь пробіг по 10км. Скільки км пробіг кожен кінь?

ІІІ. Формування умінь і навику.

Учитель сьогодні на уроці ми продовжуємо подорожувати по містах семи чудес світу. Вам необхідно виконати арифметичні дії, відгадавши при цьому кодоване слово. Завдання по групах. Правильна відповідь (фішка червоного кольору) -3 бали.

Обчислити, використовуючи властивості додавання і віднімання: кодоване слово «Мачу-Пікчу» (ІІ,ІІІ - сильні групи).

Обчислити, застосовуючи зручний спосіб обчислення:

8 1,2 5 3,4 9 6,7

26,64+(14,9- (4,9+2,7) + 14,3- (5,3-2,9)) -((7,24+13,6)-12,6) ==37,6

Виконати дії. «Мексика» (І- група)

а) 9,9+0,1 ==10 М г)12,9-7,93 ==4,97 с є)13,13-5,83==7,3 а

б)12,86+1,14 ==14 е д) 4,1-1,6==2,5 и

в) 7,8+ 0,44 == 8,24 к е) 27,67+58,3==85,97 к

М)10 с) 4,97 а)7,3 ч) 9 у) 11,9 П)19,2 і)1 к) 8,24 ч) 45,84

у)37,6 е) 14 и) 2,5 к) 85,97

Учитель Це стародавнє місто збудоване 1440р. Майже через 100років іспанські завойовники вторглися на територію країни інків. Вони жорстоко розправлялися з її мешканцями, палили та руйнували їхні міста й села, однак дістатися до відомого міста Мачу-Пікчу не змогли- воно розташовувалося серед гірських вершин на висоті 2400м. Воно вціліло, бо дорогу до нього жодний житель не показав би навіть ціною власного життя. У 1911р. це місто знайшов американський археолог, який кілька років, ризикуючи життям, шукав його в непрохідних джунглях.

2.Розв’язати рівняння. Кожне рівняння - 2 бали (фішка голубого кольору)

І група а) 8,6 - х=3,8 б) у+5,4=7,1

х=4,8 у=1,7

ІІ,ІІІ групи а) (х-7,4)+2,8=9,1 б) (у+3,716) - 1,23=6,4

х=13,7 у= 3,914

Фізкультхвилинка.

Вийшли всі із-за парт, вклонились,

Похитались,погойдались,зупинились.

Сіли, встали,сіли, встали.

Потім дружно пострибали

Й на місця всі посідали.

Колективна робота

3.Задача №854.

4.Завдання №868.

ІV.Підсумок уроку.

Питання. Колективна робота

Сформулюйте правило додавання десяткових дробів?

Сформулюйте правило віднімання десяткових дробів?

Сформулюйте переставну властивість додавання?

Сформулюйте сполучну властивість додавання?

Як знайти невідомі елементи додавання і віднімання: доданок; від’ємник , зменшуване, різницю?

Коли сума дорівнює одному із доданків?

Коли різниця дорівнює нулю?

V. Домашнє завдання. Запис на дошці.

Читати §30, І група №848, №862(1), №871(1,4); Коментар

ІІ, ІІІ групи № 855, № 858(2,4).

Додатково. Задача від « Мудрої сови» Старовинна китайська задача. У клітці знаходяться фазани та кролики,- у них всього 7 голів і 20 лап. Скільки в клітці фазанів і кроликів?

Висновки

Таким чином, аналізуючи власний практичний досвід роботи, дійшла висновку, що впровадження інноваційних технологій на уроках математики дає можливість збагачувати світоглядну і моральну основу суджень як окремої особистості, так і громадської думки учнівського колективу, оновлення всього навчально-виховного процесу, формування ключових компетентностей учнів.

Головне завдання вчителя математики - розвиток математичних здібностей і навичок учнів, підвищення престижу знань, формування математичних компетентностей, вміле використання випускниками школи набутих у процесі навчання вмінь і практичних навичок у повсякденному житті. Вчитель повинен знайти шлях до особистості учнів через звернення до їх життєвого досвіду, через підбір задач прикладного змісту, через використання історичного матеріалу, що викликає інтерес учнів до предмета, формує у них певні компетентності.

Саме сучасні інноваційні педагогічні технології дозволяють максимально підвищити ефективність навчально- виховного процесу, дають можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться спілкуватися, співпрацювати, критично мислити, відстоювати свою позицію. Результатом навчання на основі сучасних інноваційних технологій є формування висококомпетентнісної особистоті, яка володіє всіма життєвими компетентностями, у якої встановлені тісні зв’язки із суспільством, особистість зможе успішно само реалізуватися в соціумі як свідомий громадянин, відповідальний сім’янин, високий професіонал здатний успішно функціонувати в сучасному євроінтегрованому суспільстві.

Література.

1. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід:Методичний посібник «Сучаснимй урок». Пометун О., Пироженко Л.,2004.

2. Методи навчання математики. Бевз Г. П. Х.: Основа, 2003.

3. О.М.Роганин .Майстер-клас. Алгебра і початки аналізу(плани-конспекти). Харків. Світ дитинства.2002.

4. Возняк Г. М., Маланюк М. П. Взаємозв’язок теорії з практикою в процесі вивчення математики: Посібник для вчителя. К.: Радянська школа, 1989.

5. Вивчення нового матеріалу на інтерактивному уроці (журнал «Управління школою»,№3,2008).

6. Місюра Т.В., Зарецька І.Т.,Владимирова М.В.Математика 5 клас.К:Форум, 2001.

7. Стадник Л.Г. Математика -5. Плани-конспекти.Ранок, 2007.

8. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. Книга для вчителя. «Москва»Просвещение»,1990.

9. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи / Під ред. О. В. Овчарук. К.: К. І. С., 2004, 112 с.

10. Кравчук В. Р., Янченко Г. М. Математика 5 клас. Тернопіль: Підручники й посібники, 2007.

11. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Математика . 5 клас. Х.: Гімназія, 2005 «Книга для вчителя».

12. Олехник С.Н., Нестеренко Ю.В.,Потапов М.К. «Старинные занимательные задачи». Москва «Наука»,1988.

13. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Математика 5 клас. Х.: Гімназія, 2005.

14.О.І.Чижова, Л.В.Шаповалова. Самостійні роботи з математики 10/11 класи. Основа, 2005.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»