РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУ ТЕХНОЛОГІЮ

Опис документу:
За 24 роки роботи вчителем я звикла на початку уроку дивитися в очі учням. І майже завжди читаєш там питання «Ну чим сьогодні здивуєте?». А здивувати сучасних дітей дуже важко. Тому у вчителя, я вважаю, є два способи вийти з цієї ситуації: шукати нові засоби, прийоми, методи подачі нового матеріалу чи організувати роботу на уроці так, щоб у самих дітей з’явилось бажання дивувати вас, дивувати своїх однокласників, батьків і радіти кожному здобутку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУ ТЕХНОЛОГІЮ

2014 р.

За 24 роки роботи вчителем я звикла на початку уроку дивитися в очі учням. І майже завжди читаєш там питання «Ну чим сьогодні здивуєте?». А здивувати сучасних дітей дуже важко. Тому у вчителя, я вважаю, є два способи вийти з цієї ситуації: шукати нові засоби, прийоми, методи подачі нового матеріалу чи організувати роботу на уроці так, щоб у самих дітей з’явилось бажання дивувати вас, дивувати своїх однокласників, батьків і радіти кожному здобутку.

На власному досвіді переконалася, що результативність сучасного уроку поля­гає не лише в змісті, а й у методиці його побудови, використанні нестандартних форм навчання, які вчать дітей мислити, розмірковувати, аналізувати, робити висновки, здобувати глибокі й міцні знання, застосовуючи їх на практиці. Головне завдання своєї педагогічної діяльності я бачу у тому, щоб не «розповісти» учням, а організувати спільний по­шук вирішення завдання, яке постало перед ними.

В умовах інформаційного суспільства, у якому стрімко застарівають знання про світ, необхідно не стільки передавати учням суму тих чи інших знань, скільки навчити їх здобувати знання самостійно, уміти користуватися ними для вирішення пізнавальних і практичних завдань, тобто навчити бути компетентним.

Людина може стати компетентною лише сама, своїми зусиллями здобувши певну інформацію для якоїсь діяльності, випробувавши різні моделі поведінки в її процеси та обравши з-поміж них ті, що найбільше відповідають власній натурі.

Що може бути краще для творчого зростання, ніж відчуття успіху й особистої значущості перед очима аудиторії? І сучасний урок повинен стати полігоном для підготовки людини, яка зможе навчатися все життя. А одним із методів, які дають можливість самореалізації є метод проектів.

Позитивне, що приваблює у використанні метода проектів – індивідуальний досвід учня, врахування його інтересів та труднощів, з якими учень стикається, пізнання своїх власних сил, творча праця та ініціатива. Дослідницькі навики, набуті в процесі роботи над проектом допомагають школярам розширити свої знання, реалізувати свій особистісний творчий потенціал.

Використовуючи в своїй педагогічній практиці метод проектів при викладанні інформатики, я впевнилась в перспективності цієї ідеї, бо вона має суттєві переваги:

 • зміцнює зв’язок з життям;

 • розвиває індивідуальні творчі здібності і нахили учнів;

 • розвиває вміння самостійно планувати навчальну роботу і реалізувати ці плани;

 • формує систему контролю і самоконтролю;

 • сприяє популяризації знань з різних областей для більш пасивної частини учнів, які природно заохочуються до самостійного дослідження певних проблем і питань.

Педагоги різних країн, що розробляють даний метод, прагнуть подолати дистанцію між школою й життям, теорією й практикою. Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов`язково беруть участь розум, серце і руки, тобто осмислення самостійно набутої інформації здійснюється через призму особистісного ставлення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.

В основі даної системи лежать ідеї Дж. Дьюі:

 • із більшим захопленням виконується дитиною тільки та діяльність, що обрана нею самостійно;

 • діяльність учнів будується не в руслі навчального предмету;

 • необхідна опора на захоплення дітей, що виникають у даний момент;

 • справжнє навчання ніколи не буває однобічним, важливою є додаткова інформація та інші ідеї.

Теоретичне обґрунтування проектної технології здійснили відомі науковці В. Зверєва, А. Моісеєв, М. Поташник, В. Лазарєв, Г. Селевко, І.Сисоєва та інші.

Використовую елементи методу уже декілька років. В банку проектів є роботи, виконані учнями для уроків інформатики та інших навчальних предметів, для участі в тематичних творчих конкурсах, як роботи для ДПА в 11 класі: «Віруси», «На крилах поезії», «Соціальні проблеми молоді в Україні», «Проблема йододефіциту », «Комп’ютер і майбутня професія », «Безпека в Інтернеті» та інші.

Найчастіше я використовую інформаційно-дослідницькі проекти, за змістом це внутрішньо предметні та міжпредметні, за тривалістю виконання – як короткострокові та і довгострокові, індивідуальні, а в більшості – групові, що сприяє вихованню в учнях колективної співпраці, взаємодопомоги, взаєморозуміння і взаємопідтримки.

Своє завдання бачу в поєднанні класно-урочної системи та проектної технології через використання результатів проектної діяльності на різних етапах уроку: актуалізації знань учнів, вивченні нового матеріалу, виконанні домашнього завдання, а перед собою ще ставлю завдання навчати дітей технології створення проектів. Так наприклад проект «Комп’ютерні віруси» виконано на одному уроці учнями 9- го класу на етапі вивчення нового матеріалу: сформульовано тему, обговорено план, розділено клас на групи (кожна з яких отримує питання, відповідь на яке учні повинні знайти через Інтернет), проведена презентація результатів пошуку інформації. При цьому на практиці показую учням основні етапи роботи над проектом та принципи організації роботи в групі.

Результати роботи учнів використовую багаторазово. Так практикую презентації елементів проекту на уроці для учнів інших класів самими авторами чи ставлю завдання презентувати найбільш вдалі проекти учнів минулих років з метою формування дослідницької компетентності та етики використання інформації. Прикладом є урок за темою «Архівація даних», де на етапі актуалізації знань проходить ознайомлення з проектом за темою «Антивіруси». Проект створений учнями в минулому році. Результатом його реалізації є Інтернет – сайт, на якому можна знайти і потрібну інформацію з цього питання і скористатись програмним забезпеченням. Показую учням, що проекти можуть мати як різну тематику так і різне оформлення результатів досліджень.

Використовую і проекти, що учні створюють цілковито самостійно. А рецензують роботи однокласники за методикою IntelЧорне – біле» чи гостьової книги проекту, обговорюючи як результати роботи однокласника, так і саму презентацію. Як показує практика – це дає найбільший ефект для подальшої науково-дослідницької роботи вихованців.

Організація роботи над проектом передбачає такі важливі етапи:

 • підготовка (визначення мети, виду, тривалості проекту );

 • планування (визначення основних кроків у досягненні поставленої мети, визначення джерел, засобів збору, методів інформації, форми та засобів презентації результатів);

 • виконання проекту (збір і аналіз інформації, проведення конкретної справи, оформлення результатів);

 • презентація проекту;

 • підведення підсумків виконання проекту та визначення завдань для нових проектів.

Під час організації роботи над проектами я приділяю особливу увагу першому етапу, виявляючи мотиви, що спонукають учнів звернутися саме до такої теми, їх емоційне відношення, бо саме ці фактори в процесі роботи над проектом обов’язково впливають на кінцевий результат.

Презентація проекту - кульмінація всієї дослідницької роботи. У ході захисту проектів учні вчаться чітко і переконливо викладати інформацію, захищати свою точку зору, ставити питання, слухати один одного. Багатьом дітям такі виступи допомагають повірити у свої сили, у себе. Презентація проекту сприяє подальшому розвиткові творчої роботи, позитивної мотивації і є засобом виховання впевненості у собі.

Вважаю основною проблемою навчити дітей презентувати результати своєї роботи. Тому провожу консультації перед захистом щодо чіткості пояснення матеріалу, емоційності, роз’яснюю методи володіння аудиторією. Сприяють вирішенню проблеми і конкурси – захисти проектів, де роль журі виконують батьки, вчителі, учні.

В 2011/2012 навчальному році я стала координатором шкільного навчально - методичного проекту « Заміна традиційної форми проведення занять груповою дослідницькою роботою учнів на основі ІКТ та проектної технології для вирішення завдань шкільної навчальної практики», що отримав сертифікат учасника конкурсу корпорації Intel «Інновації в навчальних закладах, які сприяють формуванню інформаційного суспільства в Україні». Завдяки проекту було вирішено проблему оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення рівня ІКТ — компетентності учнів, вчителів, батьківської громади.

До роботи залучені учні 2-8,10 класів (близько 360 учнів, 23 педагоги). Створено банк дослідницьких проектів для використання в НВП протягом навчального року з метою підвищення інформаційної культури, формування позитивної мотивації та пізнавального інтересу учнів, спостерігається активізація участі учнів в роботі секцій МАН.

Принципова відмінність такої діяльності - дослідження, відкрите спілкування, захист роботи перед широкою аудиторією — замість традиційного сидіння за партами.

Ведеться пропаганда даного досвіду для використання навчальними закладами міста через проведення семінарів та з метою організації дистанційного навчання учнів.

Таким чином метод проектів є сучасною педагогічною технологією, використання якої створює умови для всебічного розвитку особистості у процесі організації творчої діяльності. Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження вбачаю в залученні широкої громадськості до участі в дитячих дослідницьких роботах.

Література

 1. Проектна діяльність у школі / упорядник М. Голубенко. – К. : Шкільний світ, 2007. – 128

 2. Онопрієнко О.,Кондратюк О.Проекти в початковій школі.- К.:Шк.. світ,2008 – С.4 – 43.

 3. Романовська М. Метод проектів у виховному процесі:Метод.посіб. – Х.:Ранок,2007. -160с.

 4. Телячук В.П., Лесіна О.В. Інноваційні технології в початкові школі. – Х.:Вид. група «Основа»,2007. -233с.

 5. Галицький О. Навчаємо і виховуємо / Проектна діяльність у школі / О. Галицький. – К. : Шк. світ, 2007. – С. 79- 86.

 6. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі : навчально-методичний посібник / Л.В. Коваль. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – 227 с.

 7. Чобітько М. Педагогічне проектування в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки //Освіта і управління. – 2004. – Т.7. – №2. – С.

 8. Інтернет- ресурси:

http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2220

http://golovina-helen.ucoz.ru/index/proekt

http://osvita.ua/school/theory/1158/

http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

http://forteacher.at.ua/load/informatika/demonstracionnye_materialy/puteshestvie_po_seti

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»