Реферат ,,Задачі з хімії''

Хімія

Для кого: 9 Клас

27.06.2019

1314

12

0

Опис документу:
Задачі за весь курс 9 класу. Вони допоможуть учням краще розв'язувати задачі. На ці задачі ви не витратите багато часу. Теми задач: Розчини, Хімічні реакції. P.S. (Алгоритми для розв’язування задач в цьому документі)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас

Розчини

1. Яка масова частка натрій карбонату в розчині, добутого в результаті розчинення 5 г солі в 45 г води?

2. Яка масова частка алюміній хлориду в розчині, якщо в 190 г води розчинили 10 г солі?

3. У 25 г води розчинили 15 г калій гідроксиду, яка масова частка розчиненої речовини у розчині?

4. Скільки грамів купрум (II) сульфату міститься в 15 г 5%-вого його розчину?

5. Скільки грамів ферум (III) хлориду міститься в 40 г 5%-вого його розчину?

6. Яка маса натрій гідроксиду перебуває в 300 г розчину, якщо масова частка лугу становить 2,5%?

7. Обчисліть масу барій хлориду, що міститься в 10 г розчину з масовою часткою солі 10%.

8. Скільки грамів барій хлориду і води необхідно взяти для приготування 200 г 1%-вого розчину?

9. Скільки грамів арґентум нітрату і води необхідно взяти для приготування 150 г 5%-вого розчину?

10. Скільки грамів калій йодиду і води необхідно взяти для приготування 50 г 0,1%-вого розчину?

11. Скільки літрів становитиме 700 г розчину сульфатної кислоти, якщо його густина дорівнює 1,3 г/мл?

12. Обчисліть масу 0,3 л розчину сульфатної кислоти, якщо його густина дорівнює 1,4 г/л?

13. Скільки грамів кухонної солі міститься в 1 л 20%-вого розчину (густина розчину дорівнює 1,11 г/л)?

14. Масова частка магній сульфату в розчині – 20%. Скільки грамів солі міститься в 200 мл розчину (густина розчину – 1,22 г/мл)?

15. Скільки грамів натрій карбонату потрібно взяти для приготування 5 л розчину з масовою часткою солі 13%? (Густина розчину – 1,13 г/мл)

16. Скільки грамів калій сульфату потрібно взяти для приготування 1,5 л 10%- вого розчину цієї солі ( густина розчину – 1,08 г/мл)?

17. Скільки грамів залізного купоросу потрібно взяти для приготування 10 л розчину з масовою часткою ферум (II) сульфату 20% ( густина розчину – 1,07 г/мл)?

18. До розчину калій хлориду масою 200 г, у якому масова частка KCl – 20%, додали розчин цієї ж солі масою 300 г , у якому масова частка KCl – 15%. Яка масова частка речовини у добутому розчині?

19. До 200 г розчину нітратної кислоти додали 200 г 35%-вого розчину цієї ж кислоти. Яка масова частка речовини у добутому розчині?

20. 150 г 30%-вого розчину барій хлориду змішали з 50 г 10%-вого розчину цієї ж солі. Обчисліть масову частку розчиненої речовини у новоутвореному розчині

21. До розчину арґентум нітрату масою 80 г з масовою часткою солі 10% додали 170 г розчину цієї ж солі з масовою часткою 20%. Яка масова частка речовини в добутому розчині?

22. До розчину сульфатної кислоти об’ємом 400 мл, густина якого дорівнює 1,1 г/мл, а масова частка H2SO4 – 0,15, долили воду масою 60 г. Визначити масову частку сульфатної кислоти в добутому розчині.

23. У воді масою 600 г розчинили амоніак об’ємом 560 мл (н. у.). Визначте масову частку амоніаку в добутому розчині.

24. У 2 л води розчинили 224 л хлороводню (н. у.). З якою масовою часткою хлороводню утворився розчин?

25. Розчинність амоніаку у воді зазвичай дорівнює 700 л в одному літрі води, Обчисліть масову частку амоніаку в такому розчині.

26. Вода об’ємом 1 л поглинула бромоводень об’ємом 112 л (н. у.). Визначте масову частку розчиненої речовини у розчині.

27. Мідний купорос масою 25 г розчинили у воді масою 175 г. Визначити масову частку купрум (II) сульфату в добутому розчині.

28. Скільки грамів залізного купоросу і води необхідно для приготування 400 г розчину з масовою часткою ферум (II) сульфату 7%?

29. Визначте масову частку купрум (II) сульфату у розчині, одержаному при розчиненні 25 г мідного купоросу в 375 г води.

30. Визначте масу води, в якій слід розчинити 25 г мідного купоросу для одержання розчину купрум (II) сульфату з масовою часткою розчиненої речовини 4%.

31. Обчисліть маси розчинів з масовою часткою калій гідроксиду 10% та 50%, необхідні для приготування 800 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 25%.

32. Обчисліть маси розчинів з масовою часткою барій хлориду 10% та 50%, необхідні для приготування 800 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 20%.

33. Обчисліть маси розчинів з масовими частками речовини 10% та 30%, необхідні для приготування 300 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 15%.

34. Обчисліть маси розчинів з масовою часткою хлороводню 35% та 10%, необхідні для приготування 200 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 20%.

Хімічні реакції

35. За термохімічним рівнянням: S + O2 → SO2; ∆H = -297 кДж обчисліть, скільки теплоти виділиться під час згоряння сірки масою 64 г.

36. Термохімічне рівняння реакції горіння фосфору: P + O2 → P2O5; ∆H = - 1010 кДж. Скільки теплоти виділиться при згорянні 6,2 г фосфору?

37. Термохімічне рівняння реакції розкладання вапняку: CaCO3 → CO2 + CaO; ∆H = + 157 кДж. Скільки теплоти витрачається на розкладання 200 кг кальцій карбонату?

38. За термохімічним рівнянням H2 + Cl2 → HCl; ∆H = -184 кДж обчисліть, скільки теплоти виділиться, якщо в реакцію вступає водень об’ємом 5,6 л (н. у.).

39. Який об’єм кисню (н. у.) витрачається на згоряння вугілля, якщо при цьому виділилось 505 кДж? Термохімічне рівняння: C + O2 → CO2; ∆H = - 402 кДж.

40. Термохімічне рівняння горіння метану: CH4 + O2 → CO2 + H2O; ∆H = - 892 кДж. Який об’єм карбон (IV) оксиду утворюється, якщо при цьому виділилось 1046,7 кДж?

41. Для зварювання рейок за методом алюмотермії використовують суміш алюмінію та Fe3O4. Складіть термохімічне рівняння, якщо під час утворення 0,5 кг заліза виділилось 3170 кДж теплоти.

42. Під час взаємодії 2,1 г заліза з сіркою виділилось 3,77 кДж. Обчисліть тепловий ефект реакції. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями

43. Обчисліть об’єм кисню (н. у.), що вступає в реакцію з 2 м3 метану.

44. Який об’єм кисню необхідний для спалювання: а) 2 л метану; б) 3 л етену; в) 40 мл бутану; г) 30 мл етину?

45. Який об’єм кисню необхідний для спалювання: а) 4 л пропану? 46. Водень можна отримати шляхом взаємодії газу метану з водою в присутності каталізатора і температурі 1300˚С. CH4 + H2O → CO + 3H2. Обчисліть об’єм водню, який можна отримати таким способом з 60 м3 метану.

47. Змішали хлор об’ємом 5 м3 і водень об’ємом 5,3 м3 (н. у.). Обчисліть об’єм хлороводню, що утворився. Який газ в надлишку? 48. Підірвали суміш газів, що складається з водню об’ємом 4 м3 та кисню об’ємом 4,4 м3 .Який газ залишився після реакції? Який його об’єм?

Задачі на знаходження молекулярної формули органічної речовини

Знаходження формули сполуки за масовими частками елементів Алгоритм

1. Прочитайте задачу і складіть її стислу умову.

2. Обчисліть молярну масу органічної сполуки за формулою відносної густини газів.

3. Обчисліть кількість атомів елементів у складі органічної сполуки за формулою масової частки хімічного елемента у складній речовині.

4. Вкажіть молекулярну формулу органічної речовини. Якщо за умовою задачі відсутні відомості, за якими можливо обчислити молярну масу органічної речовини, то в такому випадку визначають емпіричну формулу речовини. Задачі такого типу розв’язують за іншим алгоритмом:

1. Прочитайте задачу і складіть її стислу умову.

2. Обчисліть маси елементів, які входять до складу органічної сполуки

3. Визначте молярні маси елементів, що входять до складу органічної сполуки.

4. Обчисліть кількості елементів у складі органічної сполуки.

5. Запишіть кількісне співвідношення елементів, що входять до складу органічної сполуки, і вкажіть її емпіричну формулу.

49. Вивести молекулярну формулу вуглеводню за такими даними: ω(С) = 85, 7%, а відносна густина за воднем дорівнює 21.

50. Масова частка Карбону та Гідрогену в органічній сполуці відповідно дорівнюють 84,51 та 15,49%. Відносна густина речовини за киснем дорівнює 4,44. Вивести молекулярну формулу речовини.

51. Аналіз деякої газуватої органічної речовини показав, що масова частка Карбону в ній дорівнює 81,81%, а Гідрогену 18,19%. Відносна густина цієї речовини за воднем дорівнює 22. Вивести молекулярну формулу речовини.

52. Аналіз деякої органічної речовини показав, що масова частка Карбону в ній дорівнює 24,34%, Гідрогену 4,04%, Хлору 71,71. Відносна густина цієї речовини за воднем дорівнює 49,5. Вивести молекулярну формулу речовини

53. Масові частки Карбону та Гідрогену у циклоалкані відповідно дорівнюють 85,7 та 14,3%. Відносна густина цієї речовини за воднем дорівнює 35. Вивести молекулярну формулу речовини.

54. Хлолрпохідне насиченого вуглеводню має відносну густину за повітрям 8,16. Масові частки Карбону та Хлору відповідно дорівнюють 10,1% та 89,9%. Вивести молекулярну формулу речовини.

55. Встановіть формулу органічної сполуки, що містить атоми Карбону, Гідрогену й Оксигену, масові частки яких відповідно становлять 40, 6,66 і 53,34%

56. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону складає 82,8%.

2) Знаходження молекулярної формули органічної речовини за продуктами згоряння

Алгоритм

1. Прочитайте задачу і складіть її стислу умову.

2. Запищіть схему хімічної реакції, що відбувається.

3. Обчисліть молярну масу органічної сполуки за формулою відносної густини газів.

4. Обчисліть кількість вуглекислого газу, що виділився внаслідок реакції.

5. Обчисліть кількість та масу Карбону, що входить до складу органічної сполуки, за кількісним співвідношенням вуглекислого газу й Карбону.

6. Обчисліть кількість води, що утворилась унаслідок реакції.

7. Обчисліть кількість та масу Гідрогену, що входить до складу органічної сполуки, за кількісним співвідношенням води та Гідрогену.

8. Визначте наявність Оксигену у складі органічної сполуки. Якщо m(O) > 0, то в складі органічної сполуки містяться атоми Оксигену. Якщо m(O) = 0, то в складі органічної сполуки атоми Оксисену відсутні ( у цьому випадку дія 9 не виконується)

9. Обчисліть кількість Оксигену, що входить до складу органічної сполуки.

10.Запишіть кількісне співвідношення елементів, що входять до складу органічної речовини.

11. Вкажіть емпіричну формулу органічної сполуки та обчисліть за цією формулою молярну масу.

12. Встановіть молекулярну формулу органічної речовини. Для цього порівняйте значення молярної маси органічної сполуки й емпіричної формули та визначте, у скільки разів потрібно збільшити індекси емпіричної формули.

57. Унаслідок спалювання органічної речовини масою 4,8 г утворюється вуглекислий газ масою 6,6 г і вода масою 5,4 г. Відносна густина органічної речовини за воднем – 16. Вивести молекулярну формулу речовини.

58. Під час згоряння речовини масою 2,3 г утворився СО2 масою 4,4 г та Н2О масою 2,7 г. Відносна густина пари цієї речовини за повітрям – 1,59. Яка формула речовини?

59. Під час згоряння речовини масою 4,2 г утворився СО2 масою 13,2 г та Н2О масою 5,4 г. Відносна густина пари цієї речовини за повітрям –2,9. Яка формула речовини?

60. Під час згоряння речовини масою 5,4 г утворився СО2 масою 8,8 г, азот масою 2,8 г, вода масою 1,8 г. Відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 27. Яка формула речовини?

61. Під час згоряння речовини масою 4,8 г утворився СО2 масою 6,6 г та Н2О масою 5,4 г. Відносна густина пари цієї речовини за воднем –16. Яка формула речовини?

62. Унаслідок спалювання вуглеводню масою 8,8 г утворилось 26,4 г Карбон (IV) оксиду, густина речовини за н. у. дорівнює 1,96 г/л. Яка формула речовини?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.