Реферат на тему "Інтегроване заняття"

Опис документу:
Інтегроване заняття – це заняття, яке не залишає байдужою жодної дитини. Дошкільнята на інтегрованих заняттях прагнуть пізнавати навколишній світ, знаходити причинно-наслідкові зв’язки. Адже відомо, діти сприймають навколишні явища по-різному. Для кожного щось домінує в такому занятті. Те, що ближче йому, рідніше.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Міністерство освіти і науки України

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

Реферат на тему:
«Інтегроване заняття»

з навчальної дисципліни «Основи образотворче мистецтво

з методикою керівництва»
Виконали:
студенти 3 курсу 32 групи
факультету дошкільної освіти

Хоменко М. Г., Антоненко А. В., Марченко Е. П.


Перевірила:

завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, доцент

Корякіна Ірина Вікторівна


Глухів 2018

План:

Вступ

1. Поняття «інтегрованого заняття».

2. Методи його проведення.

3. Вимоги до інтегрованих занять у ЗДО.

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Останні роки все більше уваги приділяється інноваційним формам проведення занять у ДНЗ. Основною формою навчання дошкільників у процесі організованої пізнавальної діяльності було й залишається заняття. Це поняття багатьма трактується по-різному. Поширеним є підхід, відповідно до якого заняття, на жаль, сприймається, як урок з формування нового знання, такий, як у школі.

Традиційно в дошкільному закладі найпоширенішими були й залишаються односпрямовані (предметні) заняття, тобто такі, зміст яких лежить у площині однієї галузі знань, а хід заняття відбувається в межах одного виду діяльності (мовленнєве, математичне, природознавче, валеологічне, музичне, фізкультурне тощо). Традиція використання предметних занять сягає ще початку двадцятого століття, коли для побудови навчально-виховного процесу в дошкільному закладі в умовах суспільної системи дошкільного виховання, яка ще тільки складалась, було вжито шкільний розпредмечений підхід.

Предметне заняття має й сильні, і слабкі сторони. Позитивним є те, що більшість предметних занять, які є по суті навчально-пізнавальними, дозволяє формувати в дошкільників чітку систему уявлень, знань, певні вміння й навички в межах окремих освітніх галузей (математики, розвитку мовлення, ознайомлення з природою, образотворчій діяльності тощо). Для дошкільника, який тільки починає знайомитись із світом, це є життєво необхідним. Водночас на предметних заняттях пріоритетною залишається переважно навчально-дисциплінарна модель взаємодії, домінує пояснювально-ілюстративний метод навчання, що може спричинити зниження пізнавального інтересу, формування в дошкільників інтелектуального споживацтва. Сучасна дидактика оголосила провідним в організації освітнього процесу принцип інтеграції, реалізація якого дає змогу забезпечити системність знань дітей. Відтак поширюється практика впровадження паралельно з предметними заняттями різних інноваційних видів занять. У ланцюгу всіх проблем, що мають істотний вплив на підвищення якості навчання дітей дошкільного віку, виконання Державних стандартів дошкільної освіти найголовніше місце посідає інтегроване заняття, як основна форма організації навчально-пізнавальної діяльності, його правильна побудова та структура. На жаль, багато практиків ще й досі не можуть розпізнати інтегроване, комбіноване, комплексне, бінарне заняття і часто плутають їх, називаючи інтегрованим.

Інтегроване заняття (від лат. integеr - повний, цілісний) - це форма роботи з дітьми, де відбувається органічне поєднання їх знань, умінь і навичок з інших навчальних предметів, розділів програми (освітніх ліній) навколо однієї теми, що дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, об'єкт, поняття і сприяє досягненню цілісності знань дошкільників.

Інтеграція – це нове явище у освіті. Ще К.Д.Ушинському інтеграцією письма і читання вдалося створити аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. У 60-х роках В.О.Сухомлинський проводив “Уроки мислення в природі”. Це один з найбільш вдалих прикладів інтеграції різних видів діяльності, об’єднаних однією метою. Сьогодні ідея інтеграції змісту навчання приваблює багатьох вчених і педагогів у нашій країні і за кордоном.

1. Поняття «інтегрованого заняття».

Інтегровані заняття – це форма навчально-виховної роботи, яка об'єднує блоки знань із різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу пізнавати їм певне явище з різних сторін, досягати цілісності знань дітей. Результатом системного впровадження таких занять у ДНЗ є формування системного мислення дошкільників, збудження уяви, позитивно-емоційного ставлення до процесу пізнання (Н. Гавриш).

Особливістю сучасних знань є їх інтеграція. У дітей досить рано з’являється свій «образ світу». При всій недосконалості він має суттєву характеристику – цілісність сприймання довкілля. Зі вступом до дитячого садка ця цілісність, на жаль, починає руйнуватись через «суворі кордони» між окремими розділами програми.

Якісно новий рівень синтезу знань дітей – це інтегровані заняття, які об’єднують навколо певного заняття чи теми різнорідні знання. Синтез цих знань дозволяє досягти різнобічного розгляду об’єкта, показати взаємозв’язок явищ, інтенсивно формувати у дитини розумові операції аналізу, порівняння, узагальнення тощо. Особливо це важливо для розвитку світоглядних, людинознавчих, екологічних, комунікативних умінь та понять.

З’ясуємо, що «інтеграція» – від лат. integratio – відновлення; integer – суцільний. Під сказаним поняттям ми розуміємо процес та результат поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему з метою одержання якісно нового результату дошкільної освіти.

Інтегрований освітній процес повинен конструюватися за такими принципами: доступності, науковості, послідовності, системності, цілісності,

логічності, вертикального тематизму.

Щоб узагальнити зміст, дати його у цілісному вигляді, потрібно з інтегрувати матеріал навколо якоїсь основної ідеї, проблеми.

Якщо за одиницю процесу навчання береться не саме заняття («інтегроване»), а навчальна тема, цикл, розділ, блок – (можлива інша назва, це – не суттєво) освітньої програми, тоді головним буде – ідея навчального компонента, тобто такі положення (поняття, закономірності, причинно-наслідкові зв’язки тощо), які відбивають сутність запропонованого матеріалу, формують у дитини розуміння внутрішньої єдності та органічної цілісності довкілля.

Тобто врахування у практиці роботи принципу інтеграції дозволить здійснювати гуманно особистісний підхід до розуміння цілісної природи психіки дитини і те, що дитина сприймає світ цілісно, і відповідно до цього повинні будуватися (і плануватися) види діяльності.

Проте в інтегрованих заняттях є небезпека, коли їх перетворюють у мозаїку формально об’єднаних за зовнішніми ознаками різнорідних знань. Краще за все можуть інтегруватися такі розділи програми, як-от: ручна праця, ознайомлення з довкіллям, музичне виховання, художня література, ознайомлення з природою, образотворче мистецтво.

Одним із таких шляхів є проведення занять в дошкільному закладі на основі інтеграції змісту, відібраного з кількох предметів і об’єднаного навколо однієї мети. Це об’єднання спрямоване на посилення інформаційного змісту та емоційне збагачення сприймання мислення і почуттів дітей завдяки залученню додаткового цікавого матеріалу, що дає можливість з різних боків пізнати явище, поняття, що вивчаються, досягти цілісності знань дітей.

У дошкільних закладах вже діють інтегровані програми з таких розділів, як: ознайомлення з навколишнім світом, художня праця, музика і рух, валеологія.

Є програми з етики, народознавства, екології. Особливо продуктивне застосування інтеграційного підходу до формування й удосконалення у дошкільників мовленнєвої діяльності, яка в умовах початкового навчання відіграє провідну роль на всіх без вийнятку заняттях, однак найвиразніше виявляється на заняттях з мовленнєвого спілкування, художньої літератури та грамоти, ці предмети можна інтегрувати в один, наприклад, “Рідне слово”, тому, що вони ґрунтуються на спільних дидактичних цілях, в їх основі лежать одні і ті ж види мовленнєвої діяльності – слухання, розуміння, читання, висловлювання (усні і писемні).

Проводячи інтегроване заняття перед вихователем ставиться мета:

активізація пізнавальної активності дошкільників;

створення оптимальних умов для розвитку мовленнєвих операцій кожної дитини;

формування у дитини цілісної картини світу;

досягнення якісної дошкільної освіти.

Практика роботи показує, що інтегровані заняття більш цікавіші для дошкільників, оскільки допомагають вирішувати більшу кількість завдань на одному занятті, використати різні методи і прийоми, педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, інші засоби навчання. Це така організація навчального процесу в ЗДО, за якої неможлива неучасть кожної дитини в процесі пізнання. На інтегрованих заняттях акцент ставиться на самостійній пізнавальній діяльності дітей (а не заучуванні готових відповідей та висновків), створенні проблемних ситуацій з урахуванням вікових особливостей дітей та логіки навчального матеріалу.

2. Методи його проведення.


Під час підготовки та проведення інтегрованого заняття необхідно дотримуватися такого алгоритму:

1. Враховувати програмні вимоги, і вікові особливості дітей дошкільного віку;

2. Визначити одне чи кілька базових напрямів інтеграції змісту освіти;

3. Вибір теми заняття;

4. Виявити основний принцип побудови системи інтегрованих занять (наприклад, тематичний) і розподіляти завдання й змістовний матеріал занять відповідно до ним;

5. Визначити області знань, інтегрування яких доцільно сприятиме створенню в дитини цілісного уявлення об'єкт вивчення; проаналізувати і відібрати з цих галузей таке зміст, інтеграція якого найважливіша;

6. Продумати розвиваючі завдання;

7. Враховуючи особливості формування різних видів мислення дошкільнят, використовувати дуже багато різноманітного наочного і атрибутного матеріалу (демонстраційний, роздатковий, ігровий);

8. Залучити дітей до прийомів продуктивного характеру (проблемні ситуації, логічні завдання експериментування, моделювання тощо.);

9. Враховувати особисто - орієнтований підхід у процесі побудови, організації та проведення інтегрованих занять.

5. Створення «ситуацій успіху». Чітка мотивація всіх видів діяльності дітей. Наявність сюрпризних моментів.

6. Використання методів розвивального навчання, спрямованих на закріплення, узагальнення та систематизацію матеріалу навколо теми:

- методи ТРВЗ;

- проблемні, творчі запитання і завдання;

- інтерактивні методи(діалог, дискусія, бесіда-полілог, «мозкова атака», робота в парах, мікрогрупах, групах тощо);

- дослідницько-пошукова діяльність;

- ігрові методи та прийоми (розвивальні дидактичні ігри та вправи, ребуси, ломиголовки, схеми, моделі, театралізовані ігри);

- ІКТ-технології;

- художнє слово, казки з логічними завданнями тощо.

7. Здійснення індивідуального та диференційованого підходу. Забезпечення права вибору кожній дитині. Робота з індивідуальними картками.

8. Доцільність розташування дітей та розвивального матеріалу. Зміна видів діяльності дітей.

9. Перевірка виконання кожного завдання. Прийоми заохочення дітей. Залучення до самооцінки та самоконтролю.

10. Використання дидактичної гри з логічним навантаженням як засобу практичного застосування отриманих знань.

11. Емоційне забарвлення заняття. Прийоми підтримки інтересу дітей. Стиль спілкування з дітьми. Наскрізне вирішення мовленнєвих завдань.

12. Закінчення заняття. Прийоми, спрямовані на узагальнення та систематизацію матеріалу.

13. Тривалість заняття та його окремих частин (тривалість інтегрованого заняття може бути подовженою). Темп заняття.

14. Результативність заняття. Рівень виконання програмових завдань. Якість розкриття теми (формування цілісності знань з ключової теми).

15. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Проводять інтегровані заняття вихователі разом з помічником вихователя, іноді з музичним керівником чи інструктором з фізкультури. Досвід таких занять переконує нас у тому, що вони зменшують перевантаження дітей, сприяють розумовому вихованню, розвитку логічного мислення. Особливістю інтегрованих занять є подовження їх тривалості на 10-12 хв, адже завдяки швидкій зміні видів діяльності на такому занятті діти менше втомлюються і не втрачають інтересу до процесу навчання.

Осучаснюючи організацію занять з дошкільниками в умовах ДНЗ, активно практикуємо поділ дітей на підгрупи. Це дає можливість працювати з підгрупами різним дорослим – вихователеві і помічнику вихователя(іноді вихователеві та практичному психологу; вихователеві та музичному керівнику; вихователеві та інструктору з фізичного виховання). Завдяки цьому робота стає більш диференційованою, дозволяє надавати дітям більше індивідуальної допомоги.

3. Вимоги до інтегрованих занять у ЗДО.

Перед підготовкою та проведення інтегрованих занять необхідно дотримуватися таких вимог:

* обов'язкове врахування змісту базової програми ЗДО;

* правильно визначати теми заняття;

* ретельно відбирати програмового змісту та завдань включення попереднього досвіду дітей у навчальний процес (використання методу апперцепції);

* в інтегрованому занятті об'єднуються блоки із різних предметів, тому надзвичайно важливо вірно знайти головну мету інтегрованого заняття, якщо загальна мета визначено, то зі змісту предметів беруться ті відомості, які необхідні для його реалізації;

* продумане поєднання індивідуальних і групових форм роботи з дітьми, зміни видів діяльності дошкільників;

* визначення оптимальних навантажень різними видами діяльності

вихованців на занятті;

* використання інтерактивних методів навчання, активізація розумової діяльності дітей на всіх етапах заняття;

* у розробці заняття необхідно виділити головне і використати знання з суміжних розділів, які сприяють засвоєнню основного матеріал;

* наявність високих професійних якостей вихователя, що забезпечить творчу співпрацю та взаємодію;

* у разі планування потрібно підібрати ретельний вибір типу, структури заняття, методів і засобів, і навіть визначення оптимальної навантаження різними видами діяльності дітей на занятті;

* наявність змістовного ігрового предметно-розвивального середовища, багатоваріативного дидактичного матеріалу;

* у разі планування і проведення інтегрованого заняття педагогами

потрібно ретельна координація дій;

* необхідно зберегти позитивно – емоційний стан відносин між дорослими й дітьми на інтегрованому занятті;

* на інтегрованих заняттях доцільно використовувати різноманітні дидактичні гри, розвиваючі вправи, комплексні завдання, завдання й т.д. співвідношення знайомого і нового матеріалу;

* обов'язкове врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх творчих здібностей.

* новий матеріал обов'язково має містити наявних і добре засвоєних знаннях, що сприяє швидкому побудові асоціацій, залученню дитину до рішенню проблемної ситуації із власного досвіду;

* важливе значення на інтегрованих заняттях надається розвитку в дитини комунікативних здібностей як однієї з найважливіших чинників його готовності до школи.

Висновок

Оскільки в інтегрованому заняті поєднуються різні види діяльності та розширюється інформаційне поле, воно триваліше в часі за традиційне предметне заняття. Проте, оскільки на такому занятті чергуються різні види діяльності, активність дітей має хвильовий характер і час для дітей минає непомітно. Критерієм визначення тривалості заняття є працездатність дітей та вихователя, їхня зацікавленість, захоплення процесом.

Інтегроване заняття – це заняття, яке не залишає байдужою жодної дитини. Дошкільнята на інтегрованих заняттях прагнуть пізнавати навколишній світ, знаходити причинно-наслідкові зв’язки. Адже відомо, діти сприймають навколишні явища по-різному. Для кожного щось домінує в такому занятті. Те, що ближче йому, рідніше.

Приступаючи до виконання творчої роботи, сильніші відмовляються від міри допомоги, захопившись не помічають нічого навколо себе.

Діти чекають таких занять, довго пам’ятають, черпають із них знання, в яких виникає потреба в майбутньому. Високий рівень навчальної мотивації, що ґрунтується на інтересі, дає прекрасні можливості для розвитку мислення, логіки, комунікативних здібностей. На інтегрованих заняттях діти мають можливість отримувати все нові і нові знання по типу «про все порішки». Причому нові знання систематично розширюють і доповнюють коло тих знань, які дитина вже має.

Такі заняття творяться не один день. Щоб закладені в них ідеї прийшли до маленьких сердець, спершу все повинно пройти через серце вихователя. Тоді тільки воно буде жити в дітях, живити думку і почуття.

Отже, на інтегрованому занятті ключовим моментом є тема, а різні види діяльності, що використовуються на ньому, - лише засоби її розкриття. У ході такого заняття для розв'язання одного завдання задіюємо знання та вміння дітей з різних галузей.

Список використаної літератури:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання - 1999.- № 1. - С.11-34.

 2. Дитина : Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років.- К.: Богдана , 2004. -231 с.

 3. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1991.

 4. http://leleka.rv.ua/integrovane-zanyattya-yak-osnovna-forma-integrovanoyi-navchal-no-piznaval-noyi-diyal-nosti-v-dnz.html

 5. http://metodportal.com/node/50380

 • 06.11.2019
 • Образотворче мистецтво
 • Дошкільнята
 • Інші методичні матеріали
 • 95
 • 0
 • 5
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Малюк у світі економіки та фінансів»
Часнікова Олена Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.