До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
5
міс.
2
3
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти ім. К. Д. Ушинського

Центр творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради Чернігівської області

ПОГОДЖЕНО : ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково методичною радою Наказ Управління освіти і науки

Чернігівського обласного Чернігівської обласної

інституту післядипломної державної адміністрації

педагогічної освіти

ім. К. Д. Ушинського

від 25.12.2014 № 4 29.01.2015 № 24

Навчальна програма з позашкільної освіти

художньо – естетичного напрямку

«Квілінг»

3 роки навчання

м. Чернігів 2014

Укладач:

Чередніченко Марина Григорівна, «Керівник гуртка – методист» творчої майстерні «Креативне рукоділля»Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва.

Рецензенти:

Радченко О. А., кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу

ім. І.Я. Франка.

Хлопіна Ж. Ф., методист відділу виховної роботи та здорового способу життя Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського

Пояснювальна записка

У позашкільній діяльності дитина, не просто відтворює те, що засвоює. Завдяки своїй унікальності та неповторності, вона розвиває, доповнює знання й навички, вдосконалює їх, а разом і себе. Саме у цьому полягає закон творчої поведінки і особливість методики позашкільного педагогічного процесу, яка відбувається на обов’язковому заохоченні різнобічного творчого самовиявлення дитини, багатстві вражень, створенні оптимальних особистісних стосунків, котрі є джерелом продуктивної творчої діяльності дітей. Гурткова робота дає дитині шанс на самовираження, на виявлення ініціативи. На сьогодні до числа найбільш актуальних проблем позашкільної освіти належить проблема змістовного наповнення навчальних програм, а також залучення до гурткової роботи якнайбільшого числа учнівської молоді. Тому, поряд із значною кількістю технік роботи з папером, ми пропонуємо для засвоєння і вивчення вид творчості як квілінг (Quilling), що представляє собою старовинну техніку обробки паперу – паперову філігрань або папероскручування.

Чому було обрано саме роботу з папером? Універсальність паперу важко переоцінити. Папір застосовується у багатьох видах діяльностілюдини. Творчість – не виключення. Папір – дуже виразний та піддатливий матеріал. З нього можна створити цілий світ. Існуєбагатовидівпаперовоїтворчості.

В нашійкраїнінайбільшвідомапапероватворчістьорігамі, протецелишеоднин з напрямківсереднароднихпаперовихмистецтв, дужецікавим видом роботи з паперомвиявивсяквілінг.

Цятехнікабазується на закручуванні і моделюванні за допомогоюспеціальногоінструмента (намоточнакотушка) паперовихсмужок шириною від 3мм до 10мм.

Квілінг дуже цікава та доступна техніка, яка може використовуватись у будь якій сфері творчої діяльності людини. Вироби в стилі квілінгу можуть служити як: окремі експонати, елементи оздоблення, прикраси, іграшки, сувеніри і т.п. Дану техніку можна використовувати при вивченні окремих тем до гурткових навчальних програм, а можна використовувати цілу навчальну програму, адже об’єм матеріалу для вивчення величезний. Безсумнівнимзалишається факт, щоквілінг не тількицікавий, а ще ймаєнеабиякезначення для розвиткутворчихздібностейособистості.

Слідвідмітитиосновнінавчальніфункціїтехнікиквілінгу:

1. Пізнавальна – даєзмогуучнямотримуватиновізнання, отримуватиновіпрактичнівміння та навички.

2. Виховна – сприяєформуваннювмінняраціональновикористовувати час та матеріали для виконанняробіт.

3.Розвивальна – формуєтворчемислення, вмінняміркувати, робитирозрахунки, ескізи, викликаєінтерес і потребу в іншихзнаннях та вміннях.

4. Евристична – даєзмогусамостійнотворити, використовуватиновітехніки та способивиготовленнявиробів, оволодіватиновимиприйомамидіяльності.

Не зайвим буде вказати на великезначеннятехнікиквілінгу як дидактичного засобунавчання у гуртку, що:

 • розвиває моторику рук

 • розвиваєсприйняття, почуття

 • розвиваєестетичний смак

 • розвиваєспостережливість, увагу, уяву

 • сприяєрозвиткувсіхрозумовихпроцесів

 • ініціюєтворчемислення, фантазію

 • підвищуєрівеньхудожньо-естетичногосприймання

 • збагачуєжиттєвий та художнійдосвід, емоційну сферу

 • сприяєознайомленню з довкіллям, новимиматеріалами,

інструментами

 • сприяєопануваннюрізнихтипівпрактичноїроботи

 • розвиваєздатність правильно складати план виконанняробіт,

особливо при виготовленні великих форм

 • стимулюєпошуковудіяльність, здатністьвиконуватизавдання

різними способами.

Отже, навчаннятехніціквілінг в навчальномупроцесіпозашкільного закладу дозволяєформуватикомпетентністьвихованця.

1.Пізнавальна: оволодіння знаннями про папір, його виробництво,
види, властивості, способи конструювання з паперу;

2. Практична: формування вмінь і навичок роботи з папером; виготовлення виробів у різних техніках, застосування основних прийомів роботи;

3. Творча: формування творчої особистості, емоційний, фізичний та
інтелектуальний розвиток; задоволення потреби особистості у творчій

самореалізації;

4. Соціальна: виховання культури праці; формування дружніх стосунків у колективі; відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги.

Вивчення курсу квілінгу за даною програмою тісно пов’язане з такими курсами як оригамі, паперопластика, витинанка, паперова аплікація, моделювання виробів з паперу.

Мета курсу не просто навчити гуртківців виготовляти картинки, панно та декоративні вироби і сувеніри, а й показати дітям їх творчі можливості, стимулювати їх до власної творчої діяльності до самовираження та самовдосконалення.

Програмапо квілінгурозрахована на роботу гуртка за двомарівняминавчання: початковийрівень — 2 роки (144 та 216 годин на рік відповідно); основнийрівень — 1 рік навчання (216 годин на рік).

Гуртки початкового рівнястворюються для учнівсередньогошкільноговіку (10-12років).

На опрацюваннянавчальногоматеріалувідводиться 144 год (4 год на тиждень). На заняттяхучніознайомлюються з історієювинаходупаперу, йоговластивостями, основнимиетапамирозвиткуквілінгу. Вивчаютьсяпрості форми та моделі на їхнійоснові. Шляхом застосуваннятехнікиквілінгдітиопановуютьелементарнігеометричніпоняття, способи папероскручування, основні сюжетні лінії, основні види квілінгу. Вивчаються різні техніки та види квілінгу: простий, складний, комбінований, об’ємний, трьохвимірний. Матеріал подається здебільшого у формі розповідей, пояснень та бесід. Велика увага приділяється формуванню практичних умінь та навичок.

Гуртки основного рівнястворюються для учнів 12-14 років, хочавіковий склад учнівможеколиватися і в ширших межах. Програмарозрахована на 216 годин на рік. Основнийрівеньпередбачаєглибокеознайомлення з історієюквілінгу, видами паперу(гофрований папір та картон) та іншимисучаснимиматеріалами для квілінгу. На цьомурівнівивчаються складніші формиквілінгу з гофрованого паперу та картону. На основібазових форм складаютьсяелементи моделей та моделі різного рівняскладності. Вдосконалюютьсярізнітехнікиквілінгу та його види: об’ємний, комбінований, трьохвимірний, гофрований.

На заняттях рекомендовано використовуватипосібники, роздатковийматеріал, технологічнікартки (схеми-малюнки), мультимедійні презентації, звуковий супровід, розробляти власні проекти.

За структурою програма кожного рівняскладається з 11- 12розділів, змістовенаповненняякихускладнюється на кожному рівні:

Протягом занять учні ознайомлюються з видатними майстрами квілінгу з різних країн світу, опановують їхній досвід, залучаються до виготовлення власних моделей, усвідомлюють важливу роль квілінгу в науково-технічній, художній і соціальній сферах діяльності людини. Виготовлення виробів здійснюється в техніці квілінгу з поєднанням інших технік обробки паперу: паперопластика, оригамі, аплікація, витинанка та ін.

Програма дає можливість майже на кожному занятті реалізувати навчально-виховні завдання: формування творчої особистості, дружніх стосунків, відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги, творчого використання національних традицій.

Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надається значна перевага. Хоча у ході вивчення та засвоєння програмного матеріалу учні працюють колективно, особлива роль в оволодінні курсом відводиться самостійній та індивідуальній роботі учнів, насамперед, при виготовленні авторських моделей, конструкцій, проектів. Теми подано в порядку зростання складності матеріалу. Окремі теми (об’ємні конструкції, авторські моделі) розглядаються на різних рівнях навчання залежно від їхньої доступності опанування учнями.

На перших заняттях приділяється значна увага оволодінню навичками точного складання та різання паперу, акуратності при вирізанні кола, овалів та інших контурів, ознайомленню з папером різних видів та його властивостями.

Повторення раніше вивченого матеріалу дасть можливість гуртківцям глибше засвоїти програму, стимулювати розвиток пам'яті, а дітям, які щойно прийшли, швидше адаптуватися до роботи в гуртку.Щоб учні краще усвідомили, яке значення в їхньому подальшому житті, буде мати навчання в гуртку, на заняттях варто проводити творчі виставки.

Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюється під час проведення узагальнюючих занять, перевірочних бесід, виконання учнями практичних робіт, участі у конкурсах, виставках різних рівнів, а також на підсумкових заняттях.

На заняттях застосовуються різноманітні методи навчання: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація); репродуктивні (відтворювальні); проблемно-пошукові (проблемне викладання матеріалу, узагальнюючі заняття). Велика увага приділяється індивідуальному підходу до кожного гуртківця. Під час занять для мотивації навчання використовуються: сюжетно-рольові ігри, ігри-змагання та ігри-конкурси, розвиваючі ігри, «мозкові штурми» тощо.

Початковийрівень

Перший рік навчання

Навчально-тематичний план

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичні

практичні

усього

1.

Вступне заняття. Мета та завдання роботи гуртка.

2

-

2

2.

Найпоширеніші традиційні в Україні вироби з паперу

2

4

6

3.

Робота з папером. Умовні позначки при виготовленні виробів з паперу

2

2

4

4.

Аплікація з паперу:

 • площинна аплікація

 • об’ємна аплікація

2

1

1

6

3

3

8

4

4

5.

Квілінг: історія й сучасність.

Основи техніки квілінгу:

 • матеріали та інструменти;

 • техніка;

 • основні форми

8

2

3

3

8

-

3

5

16

2

6

8

6.

Види квілінгу. Ознайомлення з авторськими роботами вітчизняних майстрів

8

-

8

7.

Виготовлення виробів у техніці простого квілінгу

4

12

16

8.

Виготовлення виробів у техніці складного квілінгу

4

14

18

9.

Виготовлення виробів у техніці комбінованого квілінгу

4

14

18

10.

Виготовлення сувенірів до свят

4

12

16

11.

Виготовлення експонатів на виставки

4

16

20

12.

Екскурсії, конкурси, вікторини

-

10

10

13.

Підсумкове заняття. Проведення виставки

-

2

2

Всього

44

100

144

Зміст програми

1. Вступне заняття (4 год)

Цілі, мета та завдання курсу. Правила поведінки в закладі, правила техніки безпеки, організаційні питання.

2. Найпоширеніші традиційні в Україні вироби з паперу (4 год)

Історія винайдення паперу. Історія виникнення та розвитку мистецтва виготовлення виробів з паперу методом витинанки, оригамі, паперопластики.

Практична робота: виготовлення простих виробів методом витинанки «Квіткова гірлянда», виготовлення простих виробів методом орігамі «Кораблик», «Жабка».

3. Робота з папером. Умовні позначки при виготовленні виробів з паперу (4 год)

Властивості паперу та основні прийоми роботи з ним. Умовні позначки при виготовлення виробів з паперу: графічні лінії, лінії згину, лінії розрізу, лінії склеювання.

Практична робота: виготовлення простих іграшок зі смужки паперу «Котик», «Курчатко», виготовлення іграшок з конуса «Песик», «Буратіно».

4.Аплікація з паперу (8 год)

Види аплікації: предметна, сюжетна, тематична. Аплікація площинна та об’ємна. Способи виготовлення аплікацій. Етапи виготовлення аплікацій з паперу. Підбір матеріалів за якістю, текстурою, кольором. Культура і естетика під час виготовлення аплікацій. Правила техніки безпеки при роботі з ножицями.

Практична робота: виготовлення аплікацій: «Букет квітів», «Подарунок до свята», «Пейзаж». Аналіз виконаних робіт.

5. Квілінг: історія й сучасність. Основи техніки квілінгу (16 год)

Історія виникнення квілінгу. Сучасні тенденції квілінгу. Основи техніки квілінгу: необхідні матеріали, інструментарій, основні форми квілінгу. Техніка безпеки при нарізуванні смужок паперу та складанні основних форм.

Практична робота: нарізування паперових смужок різного розміру, складання основних квілінгових форм, складання технологічної картки із зразками форм.

6. Види квілінгу. Ознайомлення з авторськими роботами вітчизняних майстрів (8 год)

Ознайомлення з видами квілінгу. Ознайомлення з авторськими роботами вітчизняних майстрів. Показ слайдів «Мистецтво папероскручування». Обговорення побаченого. Бесіда по пройденому матеріалу для закріплення.

7. Виготовлення виробів у техніці простого квілінгу (16 год)

Ознайомлення з прийомами виготовлення виробів у техніці простого квілінгу. Поняття про схеми виготовлення виробів. Принцип складання схем. Конструювання виробів за схемами. Прийоми створення виробів у техніці простого квілінгу.

Практична робота: ознайомлення із схемами, створення власних схем, виготовлення виробів за схемами «Квіти для мами», «Букет», «Метелики», виготовлення аплікацій технічного змісту за допомогою квілінгових форм, виготовлення плоских фігурок тварин, створення власних конструкцій. Аналіз виконаних робіт.

8. Виготовлення виробів у техніці складного квілінгу (18 год)

Ознайомлення з прийомами виготовлення виробів у техніці складного квілінгу. Виготовлення виробів за схемами. Прийоми створення виробів у техніці складного квілінгу.

Практична робота: виготовлення виробів «Об’ємні квіти», «Об’ємні фігурки тварин», виготовлення вітальних листівок, панно «Космічні фантазії», композиції «Підводне царство». Аналіз виконаних робіт.

9. Виготовлення виробів у техніці комбінованого квілінгу

(18 год)

Ознайомлення з прийомами виготовлення виробів у техніці комбінованого квілінгу. Демонстрація готових робіт їх обговорення. Прийоми створення виробів у техніці комбінованого квілінгу. Ознайомлення зі схемами робіт.

Практична робота: виготовлення виробів «Жар-птиця», «Трояндове деревце». Виготовлення виробів за власним задумом. Аналіз виконаних робіт.

10. Виготовлення сувенірів до свят (16 год)

Ознайомлення з традиціями та атрибутами різних свят. Бесіда «Які подарунки та сувеніри дарують до свят?»

Практична робота: виготовлення сувенірів «Різдвяні віночки», «Новорічний подарунок», «Великодній кошик», «Любій матусі!», виготовлення вітальних листівок, виготовлення виробів «Ялинка», «Сніжинки», «Підсвічник», «Писанка», «Дзвіночки».

11. Виготовлення експонатів на виставки (20 год)

Ознайомлення з планом проведення виставок творчості учнівської молоді та їх тематикою, правилами проведення та вимогами до виробів.

Алгоритм роботи над виготовленням виставкових експонатів.

Практична робота: виготовлення виробів – експонатів до виставок різних рівнів.

12. Екскурсії, конкурси, вікторини (10 год)

Правила поведінки під час екскурсії, інструктаж. Проведення екскурсій в салон сувенірів і подарунків. Проведення конкурсів та вікторин для визначення рівня засвоєння знань гуртківцями.

13. Підсумкове заняття. Проведення виставки (4 год)

Підведення підсумків роботи за рік. Організація виставки робіт гуртківців.

Практична робота: захист гуртківцями своїх виставкових робіт. Визначення кращих робіт.

Другий рік навчання

Навчально-тематичний план

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичні

практичні

усього

1.

Вступне заняття. Мета та завдання курсу. Правила техніки безпеки при роботі з інструментами.

3

-

3

2.

Повтор тем за минулий навчальний рік.Класичнийквілінг. Ознайомлення з авторськими роботами світових майстрів

9

9

18

3.

Декорування предметів технікою простого квілінгу

6

15

21

4.

Декорування предметів технікою

складного квілінгу

6

15

21

5.

Виготовлення святкових сувенірів та подарунків

9

15

24

6.

Виготовлення виробів за допомогою поєднання різних видів квілінгу

9

18

27

7.

Виготовлення експонатів на виставки

9

18

27

8.

Моделів техніці квілінгу для практичного використання

6

18

24

9.

Створення авторських моделей, композицій і проектів на різну тематику

9

18

27

10.

Екскурсії

-

12

12

11.

Проведення вікторин, конкурсів

3

6

9

12.

Підсумкове заняття. Проведення виставки

1

2

3

Всього

70

146

216

Зміст програми

 1. Вступне заняття. Мета та завдання курсу.

Цілі, мета та завдання курсу. Організаційні питання. Правила техніки безпеки при роботі з інструментами.

 1. Повтор матеріалу за минулий навчальний рік.

Класичнийквілінг.

Ознайомлення з авторськими роботами світових майстрів (18 год)

Повторення основних правил користування інструментами для квілінгу та прийомів виготовлення виробівтехнікою квілінгу. Основи класичного квілінгу, ознайомлення з авторськими роботами світових майстрів, обговорення робіт. Огляд літератури та відеоматеріалів по квілінгу.

Практична робота: виготовлення виробів в техніці квілінгу за зразком: сюжетна аплікація «Осінні квіти», композиція «На водоймі». Аналіз виконаних робіт.

 1. Декорування предметів технікою простого квілінгу (21 год)

Ознайомлення з основами декору та прийомами декорування.

Практична робота: декорування предметів технікою простого квілінгу: рамочок для фото, скарбничок, подарункових упаковок, вазочок. Аналіз виконаних робіт.

 1. Декорування предметів технікою складного квілінгу (21 год)

Прийоми декорування різних предметів. Матеріали для декорування, поєднання при декоруванні предметів різних технік.

Практична робота: декорування предметів технікою складного квілінгу: сувенірів, подарункових упаковок, вазочок, скарбничок. Аналіз виконаних робіт.

 1. Виготовлення святкових сувенірів та подарунків (24 год)

Обговорення традицій святкування різних свят, ознайомлення з атрибутами свят різних країн. Особливості оздоблення сувенірів та подарунків, прийоми роботи, матеріали та засоби.

Практична робота: виготовлення подарунків: «З днем народження!», «Зі святом 8 Березня!», «З Новим роком!», «З Великоднем!», виготовлення сувенірів: «Ваза з квітами», «Дерево бажань», «Підсвічник», «Казкова хатинка», виготовлення листівок ускладненого зразка. Аналіз виконаних робіт.

6. Виготовлення виробів за допомогою поєднання різних видів квілінгу (27 год)

Повторення основних видів квілінгу. Ознайомлення з роботами, в яких поєднані різні види квілінгу. Огляд літератури та відео матеріалів. Ознайомлення з прийомами виготовлення виробів за допомогою поєднання різних видів квілінгу.

Практична робота: виготовлення виробів за зразком: декоративне панно «Райський сад», композиції «Місто майбутнього», створення конструкцій за власним задумом. Аналіз виконаних робіт.

7. Виготовлення експонатів на виставки (27 год)

Ознайомлення з планом проведення виставок творчості учнівської молоді та їх тематикою, правилами проведення та вимогами до виробів.

Алгоритм роботи над виготовленням виставкових експонатів.

Практична робота: виготовлення виробів – експонатів до виставок різних рівнів.

8.Моделів техніці квілінгу для практичного використання

(24 год)

Корисні речі з паперу у побуті. Моделі в техніці квілінгу для практичного використання в діяльності людини, ознайомлення з прийомами їх виготовлення. Демонстрація готових моделей.

Практична робота: виготовлення моделей: кошиків, підставок, ключниць, серветок, скарбничок, іграшок. Аналіз виконаних робіт.

9. Створення авторських моделей, композицій і проектів на

різну тематику (27 год)

Проведення тренінгу по висуненню ідей авторських моделей методом «мозкового штурму». Обговорення тематики виробів. Алгоритм роботи над створенням авторської моделі. Розробка схем та проектів моделей.

Практична робота: виготовлення авторських моделей на різу тематику. Аналіз виконаних робіт.

10. Екскурсії (12 год)

Інструктаж по правилам проведення екскурсій. Проведення екскурсій в музеї, на виставки.

11. Проведення вікторин, конкурсів (9 год)

Проведення вікторини «Чудеса з паперу», конкурсу «Кращий гуртківець».

12. Підсумкове заняття. Проведення виставки (3 год)

Підведення підсумків роботи за рік. Проведення виставки робіт гуртківців.

Основний рівень

Навчально-тематичний план

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичні

практичні

усього

1.

Вступне заняття. Мета та завдання курсу. Правила техніки безпеки при роботі з інструментами

3

-

3

2.

Гофрований папір та картон. Способи гофрування паперу. Виготовлення виробів з гофрованого паперу у техніці простого квілінгу

6

18

24

3.

Виготовлення виробів з гофрованого паперу у техніці складного квілінгу

6

18

24

4.

Виготовлення виробів з гофрованого картону у техніці комбінованого квілінгу

9

18

27

5.

Виготовлення виробів у техніці трьохвимірного квілінгу

9

18

27

6.

Виготовлення експонатів на виставки

9

21

30

7.

Моделів техніці квілінгу для практичного використання

6

21

27

8.

Створення авторських моделей, композицій і проектів на різну тематику

9

21

30

9.

Екскурсії

-

12

12

10.

Проведення вікторини та конкурсу «Кращий гуртківець»

3

6

9

11.

Підсумкове заняття. Проведення виставки робіт гуртківців

1

2

3

Всього

61

155

216

Зміст програми

1.Вступне заняття. Мета та завдання курсу (3 год)

Мета і завдання роботи гуртка. Організаційні питання. Правила техніки безпеки при роботі з інструментами.

2. Гофрований папір та картон. Способи гофрування паперу. Виготовлення виробів з гофрованого паперу у техніці простого квілінгу (24 год)

Поняття про гофрований папір та картон. Способи гофрування паперу і картону, прийоми роботи з гофрованим папером. Демонстрація виробів з гофрованого паперу.

Практична робота: виготовлення виробів з гофрованого паперу у техніці простого квілінгу за схемами: «Ящірка», «Сонечко», «Метелик», «Рибка», виготовлення аплікацій з гофрованого паперу у техніці квілінгу. Аналіз виконаних робіт.

3.Виготовлення виробів з гофрованого паперу, картону у техніці складного квілінгу (24 год)

Прийоми виготовлення виробів з гофрованого паперу у техніці складного квілінгу. Демонстрація готових виробів.

Практична робота: виготовлення виробів з гофрованого картону у техніці складного квілінгу за схемами та зразками: панно «Мирний космос», композиція «Поляна казок», сувенір «Хатинка-вертинка», картина «Польові квіти», іграшка «Папуга». Аналіз виконаних робіт.

4. Виготовлення виробів з гофрованого картону у техніці комбінованого квілінгу (27 год)

Прийоми виготовлення виробів з гофрованого картону у техніці комбінованого квілінгу. Демонстрація готових виробів.

Практична робота: виготовлення виробів: іграшка «Лялька Барбі», «Годинник», підвіски «Ангели», «Новорічна ялинка», іграшки на ялинку, фігурки тварин та птахів. Аналіз готових робіт.

5. Виготовлення виробів у техніці трьохвимірного квілінгу (27 год)

Поняття про трьохвимірність. Прийоми виготовлення виробів у техніці трьохвимірного квілінгу. Демонстрація готових робіт.

Практична робота: виготовлення трьохмірних виробів: фігурки людей, тварин та казкових персонажів, сувенір «Кошик з фруктами», композиція «Різдвяні символи», панно «На іншій планеті». Аналіз виконаних робіт.

6. Виготовлення експонатів на виставки (30 год)

Ознайомлення з планом проведення виставок, з Положенням про виставки, алгоритмом виготовлення виробів.

Практична робота: виготовлення експонатів на виставки різних рівнів.

Аналіз виконаних робіт.

7. Моделів техніці квілінгу для практичного використання (27 год)

Розширення поняття про корисні речі з паперу у житті людини. Демонстрація виробів різних авторів.

Практична робота: виготовлення виробів у техніці квілінгу з гофрованого паперу та картону практичного застосування: вази, серветниці, підставки, скриньки, кошики.

8. Створення авторських моделей, композицій і проектів на різну тематику (30 год)

Алгоритм створення авторських моделей, композицій і проектів у техніці квілінгу на різну тематику.

Практична робота: виготовлення авторських виробів.

9. Екскурсії (12 год)

Інструктаж по правилах проведення екскурсій. Екскурсії в музеї, на виставки, в салони декору.

10. Проведення вікторини та конкурсу «Кращий гуртківець» (9 год)

Організація та проведення конкурсу «Кращий гуртківець». Нагородження переможців.

11. Підсумкове заняття. Проведення виставки робіт гуртківців (3 год)

Підсумки робота за навчальний рік. Організація та проведення виставки робіт гуртківців. Визначення кращих гуртківців їх відзначення.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

У процесі реалізації даної програми учні мають:

1) знати:

 • відомості про папір, історію його винайдення, способи виготовлення та види обробки;

 • історію виникнення та розвитку мистецтва обробки паперу (витинанка, оригамі, паперопластика);

 • історію виникнення та розвиту мистецтва папероскручування або квілінгу;

 • світових майстрів квілінгу;

 • основні види квілінгу, основи техніки квілінгу: матеріали, інструменти, основні квілінгові форми;

 • правила користування інструментами та матеріалами;правила техніки безпеки;

 • правила організації робочого місця та робочого часу;

 • способи та прийоми виготовлення виробів з гофрованого паперу та картону в техніці квілінгу різних видів;

 • прийоми поєднання різних технік обробки паперу при виготовленні виробів;

 • умовні позначки при виготовленні виробів з паперу;

 • алгоритм роботи зі схемами (читати схеми, працювати за схемами та складати їх);

 • основи кольорознавства та композиції;

 • правила участі у виставках різних рівнів;

 • алгоритм роботи над авторськими роботами, проектами;

2) уміти:

 • користуватися інструментами, працювати з різними видами паперу;

 • використовувати різні техніки обробки паперу (витинанка, оригамі, паперопластика);

 • читати схеми, працювати за схемами, складати схеми виготовлення власних виробів;

 • виготовляти вироби в техніці квілінгу різних видів з гофрованого паперу та картону за схемами та зразками;

 • виготовляти вироби в техніці квілінгу з гофрованого паперу та картону за власним задумом;

 • виготовляти вироби у техніці трьохвимірного квілінгу;

 • виготовляти вироби практичного застосування в техніці квілінгу;

 • застосовувати одержані знання в різних видах діяльності;

 • дотримуватись акуратності, чіткості при виконанні робіт.

Література:

1. Д. Чиотти. Оригинальные поделки из бумаги/ Д.Чиотти. – М.:

Мир книги, 2007.

2. Д. Чиотти. Узоры из бумажных лент/ Д.Чиотти. – М.: Мир книги, 2009.

3. Зайцева А. Искусство квилинга. Магия бумажных лент/А.Зайцева. - М.:

Эксмо, 2009.

4. Уолтер Х. Цветы из бумажных лент. Практическое руководство/

Х.Уолтер. –Москва, 2009.

5. Уолтер Х. Популярный квилинг. Цветы. Птицы. Животные из

бумажных лент /Х.Уолтер. – М.: Ниола - Пресс, 2008.

6. Уолтер Х. Узоры из бумажных лент/ Х. Уолтер. - Москва, 2009.

7.Програми з позашкільноїосвіти. Науково-технічнийнапрям. Випуск 1.

– К.: Грамота, 2007.

8. Богатеева З. Чудесные поделки из бумаги /З.Богатеева. – М.:

Просвещение, 1991.

9. Веремійчик І. Граючись, вчимося / І.Веремійчик. – Тернопіль: Мальва,

2002.

10. Сухаревська О. Іграшки з гофрованогопаперу/ О.Сухаревська. –

Полтава, 1999.

11. Мейстер Н. Бумажная пластика/ Н.Мейстер. – М.: Астрель, 2001.

12. Афонькин С., Афонькина Е. Игры и фокусы с бумагой /С. Афонькин,

Е. Афонькина. – М.: РольфАким, 1999.

13.Волобуєва Т. Розвитоктворчоїкомпетентностішколярів /Т.Волобуєва.

– Харків: Основа, 2005.

14. Заброцький М. Основивіковоїпсихології / М.Заброцький. – Тернопіль:

Навчальна книга - Богдан, 2006.

15. Бородянец В. Создание комфортного психологическогоклимата

занятий в обьединенияхдетскоготехническоготворчества /

В.Бородянец // Доп. образование и воспитание. – 2008. –№2.

16. Давидюк Н. Керівнику гуртка, студії, творчого об’єднання /

Н.Давидюк.-Рівне:РОІППО,2009.

19

 • 24.09.2018
 • Трудове навчання
 • 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас
 • Робоча програма
 • 2165
 • 0
 • 64
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток ключових компетентностей педагога Нової української школи в умовах безперервної освіти»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
30 годин
590 грн