До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
5
міс.
1
6
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол засідання наказ Управління

науково-методичної ради освіти і науки

Чернігівського обласного Чернігівської обласної

інституту післядипломної державної адміністрації

педагогічної освіти

імені К.Д. Ушинського 23.10.2014 № 263

25.09.2014 № 1

Навчальна програма з позашкільної освіти профорієнтаційного напряму

«Інтелектуальна діяльність»

(основний рівень)

2 роки навчання

Чернігів

2014

Автор:

Сизоненко Олена Володимирівна, керівник гуртка Чернігівського обласного центру науково -технічної творчості учнівської молоді

Рецензенти:

Мокрогуз О.П., завідуючий кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук

Хлопіна Ж.Ф., методист відділу виховної роботи та здорового способу життя ЧОІППО імені К.Д. Ушинського

Пояснювальна записка

Творчість притаманна людині у будь-якій сфері її діяльності: у промисловому чи сільськогосподарському виробництві, військовій справі, охороні здоров'я людей, лікуванні тварин, організації свого відпочинку і дозвілля тощо.

Тенденції розвитку науки, культури, техніки і виробництва, особливо у другій половині XX ст., свідчать про те, що людство у своєму розвитку підійшло до тієї межі, коли подальший прогрес буде зумовлюватися саме розумовою діяльністю суспільства.

Результати інтелектуальної діяльності людини в сучасній економіці відіграють важливу роль як у комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності підприємств будь-якої країни, так і на України. Сьогодні для України важливе економічне зростання промисловості за інноваційною моделлю.

Головним чинником сталого економічного розвитку можуть бути тільки зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-технологічної інновації. Важливою складовою рівня інтелектуальної діяльності є освіта, зміст якої також визначається рівнем науки, культури і мистецтва.

Зробити вагомий внесок у розвиток інтелектуального потенціалу країни можуть лише ті особистості, навчання й праця для яких – задоволення від подолання труднощів і досягнення мети, формування себе як професіонала. Коли вимоги професії й можливості людини збігаються, то професійний шлях не настільки тернистий, а пріоритетами у діяльності стають мотиви творчості. До того ж, мотивований вибір професії забезпечує молоді узгодження життєвих планів та намірів професійної реалізації із суспільними потребами в кадровому забезпеченні розвитку певних галузей виробництва. Невдалий вибір професії призводить до втрати молодою особистістю життєвих перспектив, а в окремих випадках до соціальної дезадаптації.

Питання вибору майбутньої професії – процес складний і тривалий. Нелегко визначитися з тим, чим хочеться займатися, особливо не маючи чіткого уявлення про ту чи іншу професію.

Уже в шкільному віці виявляються особливості характеру, схильності і здібності людини. І виділити характер майбутньої зайнятості можна вже тоді: буде це наукова сфера, чи економічна, чи виробнича, або сфера обслуговування. Знаючи напрямок майбутньої діяльності, зробити вибір набагато простіше.

Готовність до свідомого вибору професії – це складне структурне утворення взаємопов’язаних і поєднаних переконань, морально-вольових якостей особистості, способів поведінки, знань про професії, практичні вміння і навички, сформовані у відповідності з вимогами суспільства й можливостями навчально-виховного процесу в школі. Вище викладене і визначило необхідність розробки даної програми.

Згідно Концепції профільного навчання в старшій школі, допрофільна підготовка має бути впроваджена у 8–9-х класах з метою сприяння учням основної школи у здійсненні свідомого і обґрунтованого вибору профілю навчання.

Програма «Інтелектуальна діяльність» є наступним етапом у розширенні спектру таких профорієнтаційних програм як «Людина і світ професій», метою яких є підготовка учнів 9-х класів до вибору профілю навчання в старшій школі «Основи інформаційних технологій», «Програма технічного конструювання», «Програма основ інформатики та обчислювальної техніки», «Програма гуртка радіоелектронного конструювання», «Програма Кухар», «Програма «Тістопластика» та інші, які мають гриф Міністерства освіти і науки України та впроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах з 2009 р.

Мета курсу полягає у підвищенні готовності до свідомого вибору професії з урахуванням особистісних якостей, формуванню системи компетентностей особистості в процесі засвоєння теоретичних та практичних знань щодо різних професій.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

–– пізнавальної: ознайомлення з варіантами професій; робота з науковою літературою (написання дослідницьких робіт);

–– практичної: формування вмінь самостійно аналізувати вимоги на ринку праці та специфіку профільного навчання як першого кроку до оволодіння обраною професією;

–– творчої: набуття досвіду власної дослідницької діяльності; здатності проявляти творчу ініціативу, бажання втілювати свої ідеї в життя;

–– соціальної: виховання в учнів усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху.

Структура програми включає:

Програма розрахована на учнів 8 – 9 класів віком від 13 до 15 років, які будуть навчатися два роки у групах основного рівня навчання. Навчальна програма розрахована на 2 роки навчання, по 144 годин на рік (4 години на тиждень).

Програма передбачає теоретичні та практичні заняття. Керівник гуртка, враховуючи вікові особливості гуртківців, їхні інтереси і здібності, рівень підготовки учнів, використовує різні технології, методи, форми навчання. Заняття проводяться у формі лекцій, семінарів, практичних та лабораторних робіт, на яких відбуваються обговорення повідомлень, рефератів, доповідей, наукових робіт, розв’язуються задачі, проводяться спостереження, виконуються практичні завдання та ігри.

Програма передбачає варіативність технологій, методів і форм навчання. В основі програми використання методів особистісно-орієнтованого навчання (проектне навчання, інтерактивні, інноваційні, комп’ютерні технології), що допоможе розкрити та реалізувати творчий потенціал учня.

Під час вивчення курсу використовуються традиційні технології навчання, так і елементи.

Широко застосовуються наочні посібники, довідкова література, технічні засоби навчання та лабораторне обладнання. Ефективною є організація занять у формі короткотривалих фронтально-експериментальних робіт.

Оцінка рівня знань набутих у гуртку, визначається за допомогою поточного та підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється за допомогою письмових контрольних робіт, усних опитувань та тестування учнів. Також оцінюється рівень виконання практичних завдань: виготовлення приладів, захист власних розробок. Підсумкова оцінка складається з поточної оцінки за навчальний рік, результатів підсумкової контрольної роботи та участі в конференціях, конкурсах та змаганнях.

Програма складається з пояснювальної записки, трьох розділів та додатків.

Зміст програми має блочний (модульний) спосіб побудови:

● «Світ професій», що поєднує в собі знання про види професійної праці людини та напрями профільного навчання в старшій школі;

● «Образ «Я», який поєднує в собі знання про індивідуальні особливості учня, його можливості і домагання, напрями самовдосконалення до рівня вимог бажаного профілю навчання в старшій школі;

● «Технологія вибору профілю навчанняу,» що поєднує у собі знання правил вибору учнем майбутнього профілю навчання, його вміння складати та коригувати індивідуальну освітню траєкторію, аналізувати суперечності й уникати помилок.

Розподіл годин за темами – орієнтовний.

Основний рівень, перший рік навчання

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

МОДУЛЬ 1 “Світ професій”

2

Мотиви вибору професії

2

2

-

Розділ 1. Інтелектуальна діяльність та інтелектуальна власність

3

Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини та основна складова інтелектуальної діяльності

2

2

-

4

Система інтелектуальної власності та її охорона

8

4

4

5

Економіка інтелектуальної власності

4

2

2

Разом по розділу 1

14

8

6

Розділ 2. Харчові технології 

6.

Вступ. Ознайомлення з навчальною програмою і технікою безпеки

2

2

7.

Кулінарна майстерність

18

10

8

8.

Хлібопекарське і кондитерське виробництво

26

12

14

Разом по розділу 2

46

24

22

Розділ 3. Економіка та управління

9.

Економіка підприємств та довкілля

24

16

8

10.

Облік та аудит

14

6

8

11.

Фінанси та кредит

14

8

6

12.

Менеджмент

6

2

4

13.

Маркетинг

8

4

4

14.

Товарознавство і торговельне підприємництво

12

6

6

Разом по розділу 3

78

42

36

Підсумок

2

-

2

Всього

144

78

66

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (2 год)

Завдання і мета навчальної програми з позашкільної освіти профорієнтаційного напряму. Права і обов’язки гуртківців. Особливості роботи юних юних інтелектуалів.

Розділ 2. Харчові технології 

Вступ (2 год)

Ознайомлення з навчальною програмою і технікою безпеки. Правила роботи в харчовій лабораторії.

Кулінарна майстерність

Тема 1. Крупи, бобові, макаронні вироби: обробка, технологія приготування страв. Технологія приготування супів (4 год)

Асортимент круп, бобових і макаронних виробів, їх харчова цінність. Підготовка круп, бобових і макаронних виробів до варіння. Зміни, які відбуваються під час варіння. Каші. Вимоги до якості каш. Значення страв з круп. Способи варіння та відсоток приварку каш різної консистенції. Розрахунок води та круп. Загальні правила варіння бобових та макаронних виробів, відсоток приварку

Лабораторна робота № 1. Технологія приготування та відпуск супів. Бракераж супів.

Тема 2. Риба: обробка, технологія приготування напівфабрикатів (4 год)

Хімічний склад і харчова цінність риби. Класифікація риби. Обробка лускатої риби. Обробка без лускатої та окремих видів риби.

Особливості механічної кулінарної обробки інших видів риб. Особливості розбирання інших видів риб. Відсоток відходів.

Страви з риби: риба відварна, припущена, смажена. тушкована. запечена

Лабораторна робота № 2. Приготування рибних смажених страв.

Тема 3. М’ясні гарячі страви (4 год)

Лабораторна робота № 3. Приготування виробів із м’яса

Класифікація м'яса. Механічна обробка м'яса. Основні способи  кулінарної обробки м'яса. Варка і припускання, смаження, гасіння, запікання. Приготування натуральних м'ясних напівфабрикатів. Приготування котлетної маси і напівфабрикатів з неї. Значення м'ясних страв у харчуванні, класифікація їх. Відварні м'ясні страви, смажені, тушковані, запечені. Страви з січеного м'яса і котлетної маси

Тема 4. Яйця, яєчні продукти: обробка, технологія приготування страв з яєць та сиру (4 год)

Будова, хімічний склад і харчова цінність яєць. Класифікація яєць, продукти їх переробки. Значення страв з сиру в харчуванні. Виробництво і характеристика сиру. Гарячі страви із сиру.

Значення страв з яєць у харчуванні. Загальні правила теплової обробки яєць. Процеси, що відбуваються в яйцях під час теплової обробки. Технологія приготування та відпуск страв з яєць. Вимоги до якості.

Лабораторна робота № 4. Приготування та відпускання страв із яєць і свіжого сиру. Бракераж готових страв.

Тема 5. Технологія приготування прісного тіста та виробів з нього (4 год)

Значення виробів з тіста у харчування людини. Технологія приготування прісного тіста та виробів з нього: локшини, вареників з різними фаршами, чебуреків, галушок, пельменів. Вимоги до якості. Правила та умови теплової обробки.

Лабораторна робота № 5. Приготування виробів з прісного тіста

Хлібопекарське і кондитерське виробництво

Тема 6. Властивості борошна, підготовка сировини та замішування тіста (2 год)

Поняття «хлібопекарські властивості борошна». Показники, які характеризують хлібопекарські властивості борошна: сила борошна, водопоглинальна здатність борошна, газоутворювальна здатність. Колір борошна, автолітична активність.

Зберігання і підготовка сировини до виробництва. Необхідний запас борошна. Правила доставки, прийому, розміщення і зберігання борошна в тарних і безтарних складах. Підготовка борошна до виробництва.

Зберігання і підготовка пресованих дріжджів: приготування дріжджової суспензії та активація дріжджів. Підготовка солі, цукру, приготування розчинів заданої концентрації. Підготовка твердих жирів, молока, яєчного порошку, меланжу. Правила санітарної обробки яєць.

Тема 7. Способи приготування пшеничного тіста (4 год)

Приготування тіста як найважливіша стадія технологічного процесу. Основні способи приготування тіста із пшеничного борошна. Сучасні вимоги до способів приготування тіста.

Опарний спосіб приготування пшеничного тіста. Приготування тіста на густих опарах (традиційних), на великих густих опарах (ВГО) із скороченим періодом бродіння тіста та на рідких опарах. Характеристика рідких опар, приготування тіста на великій рідкій опарі і застосування пофазного дозування солі при цьому.

Безопарний спосіб приготування тіста із звичайним та скороченим періодом бродіння тіста. Приготування пшеничного тіста нетрадиційними способами: на сухих сумішах, із диспергованого цілого зерна. Порівняльна характеристика різних способів приготування тіста.

Лабораторна робота № 6. Ручне оброблення тіста і випікання рібноштучних виробів.

Тема 8. Приготування здобного печива (4 год)

Виробництво цукрового і затяжного печива. Особливості приготування тіста, формування, випікання.

Характеристика асортименту здобного печива, технологічна схема його приготування. Особливості приготування тіста для окремих груп печива. Формування тіста, випікання, охолодження, оздоблення. Пакування і зберігання печива.

Лабораторна робота № 7. Приготування здобного печива

Тема 10. Приготування оздоблювальних напівфабрикатів (4 год)

Приготування кремів з вершкового масла: основного масляного, “Шарлотт,” “Глясе,” Нового.

Застосування і приготування білкових кремів. Заварний крем, сметанний. Дефекти кремів, їх причини. Креми із застосуванням сорбінової кислоти. Види оздоблень з крему.

Лабораторна робота № 9. Приготування оздоблювальних напівфабрикатів.

Тема 11. Приготування бісквітних тортів (4 год)

Характеристика бісквітного напівфабрикату. Приготування його звичайним способом і з підігрівом. Формування тіста, випікання, охолодження і вистоювання. Бісквіт круглий “Буше,” масляний. Дефекти бісквітного напівфабрикату, їх причини. Асортимент тортів і тістечок з бісквітного напівфабрикату.

Лабораторна робота № 10. Приготування бісквітних тортів та їх оздоблення

Тема 12. Приготування напівфабрикатів (6 год)

Характеристика листкового напівфабрикату, вимоги до якості борошна. Технологічна схема його приготування ручним і машинним способом. Дефекти, їх причини. Асортимент тортів і тістечок з листкового напівфабрикату.

Лабораторна робота № 11. Приготування пісочного напівфабрикату

Лабораторна робота № 12. Приготування листкового напівфабрикату

Лабораторна робота № 13. Приготування заварного напівфабрикату

Розділ 3. Економіка та управління

Економіка підприємств та довкілля

Тема 1. Економіка як наука. Основна економічна проблема: зміст, рівні та методи вирішення (2 год.)

Виникнення та розвиток економіки як науки. Рівні економічних досліджень. Основна економічна проблема. Типи економічних систем. Методи вивчення дисципліни. Економічні закони і категорії. Дослідження основної економічної проблеми на реальних прикладах, Крива виробничих можливостей.

Тема 2. Гроші: основні поняття та характеристики. Історія виникнення та сучасне трактування інфляції. Формування та розподіл доходів населення. Проблеми бідності та диференціації населення (2 год.)

Виникнення, суть і функції грошей. Закони грошового обігу. Форми міжнародних грошей, їх суть. Суть, причини і соціально-економічні наслідки інфляції. Сутність, види і джерела формування доходів. Номінальні та реальні доходи. Диференціація доходів населення.

Тема 3. Базові поняття функціонування ринку (4 год.)

Суть, функції та механізм ринку. Основні закони та інструменти дії ринку. Значення конкуренції в ринковій економіці. Типи конкуренції. Досконала і недосконала конкуренція.

Практичні заняття. Розв’язок задач по дослідженню механізму дії ринку.

Тема 4. Підприємництво і підприємство (2 год.)

Поняття та ознаки підприємства. Капітал підприємства, його структура та кругообіг. Витрати підприємства та собівартість. Сутність прибутку та доходу підприємства. Поняття підприємництва. Теорія підприємництва. Поняття та основні теорії підприємництва. Витрати виробництва і прибуток в процесі функціонування підприємства.

Тема 5. Природокористування як складова частина сучасної економіки (4 год.)

Економіка довкілля та природних ресурсів як особлива галузь науки. Предмет та мета вивчення економіки довкілля та природних ресурсів. Природні ресурси та їх потенціал. Економічна оцінка природних ресурсів Екологічні ризики.

Практичні заняття. Обговорення основних проблем природокористування підприємств регіону.

Тема 6. Суть та значення сталого розвитку у просторовому вимірі (4 год.)

Актуальність проблеми сталого розвитку. Причини виникнення ідей сталого розвитку. Сутність сталого розвитку. Економічний розвиток та економічне зростання. Фактори економічного зростання і сталий розвиток. Теорії сталого розвитку. Слабка та сильна стійкість.

Практичні заняття. Обговорення методики оцінки сталості розвитку.

Тема 7. Основні аспекти промислової екології. Навколишнє середовище на промислових підприємствах (4 год.)

Екологізація суспільства, галузі, виробництва. Зміст і механізм формування економічних збитків від забруднення довкілля. Аналіз ефективності природоохоронних заходів.

Практичне заняття. Дослідження стану навколишнього середовища конкретних промислових об’єктів.

Тема 8. Сучасні методи та технології, що використовують у сфері управляння та поводження з відходами (2 год.)

Поняття та види побутових відходів. Роздільний збір відходів. Досвід країн світу у сфері управління побутовими відходами. Визначення рівня забруднення води, повітря, ґрунту побутовими відходами.

Облік і аудит

Тема 1. Бухгалтерський облік як наука. Історія розвитку бухгалтерської думки (2 год.)

Виникнення, становлення і розвиток бухгалтерського обліку як науки. Характеристика основних шкіл бухгалтерського обліку (італійська, французька, німецька, англо-американська). Сучасний стан та майбутнє науки бухгалтерського обліку.

Тема 2. Бухгалтерський баланс (4 год)

Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення. Структура балансу. Вплив господарських операцій на зміни в балансі. Порядок читання та аналізу балансу. Значення та функції балансу. Класифікація балансів.

Практичне заняття. Розв'язання практичних ситуацій щодо складання балансу

Тема 3. Первинне спостереження, документація та інвентаризація (4 год)

Первинне спостереження в обліку і його документальне відображення. Види бухгалтерських документів, їх класифікація. Документообіг і зберігання документів. Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку.

Практичне заняття. Проведення інвентаризації, заповнення бухгалтерської документації

Тема 4. Комп'ютеризація обліку (4 год)

Практичне заняття. Ознайомлення з існуючим комп’ютерним забезпеченням бухгалтерського обліку в Україні. Віртуальні екскурсії по офіційним веб-сайтам Державного казначейства Міністерства фінансів і т. д

Фінанси та кредит

Тема 1. Основи теорії фінансів (4 год)

Поняття «фінанси». Об‘єктивна необхідність та роль фінансів в економічній системі держави. Функції фінансів.

Практична частина. Фінанси домогосподарств

Тема 2. Діяльність органів управління фінансовою системою в Україні (4 год)

Практична частина. Ознайомлення з діяльністю органів управління фінансовою системою: віртуальні екскурсії по офіційним веб-сайтам КРУ, ДПА і т. д.

Тема 3. Бюджет. Бюджетна система (4 год)

Бюджетний устрій і бюджетна система України. Доходи та видатки державного бюджету.

Практична частина. Аналізи фінансового стану держави на основі звітних даних. Аналіз структури доходів державного (зведеного) бюджету.

Тема 4. Податки. Податкова система (2 год)

Соціально-економічна сутність податків. Система оподаткування її структура та принципи функціонування

Менеджмент

Тема 1. Основи менеджменту (2 год)

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Тема 2. Керівництво та лідерство (4 год)

Поняття та загальна характеристика керівництва. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада.

Практична частина. Ділова гра "Менеджмент"

Маркетинг

Тема 1. Сутність маркетингу, його види та концепції (2 год)

Сутність маркетингу. Види маркетингу. Сутність, структура й основні напрями маркетингових досліджень.

Тема 2. Маркетингова політика розподілу та просування (6 год)

Особливості збутової політики у сфері послуг. Особливості просування товарів на ринку промислового виробництва. Добір засобів виразності в рекламі залежно від пропонованих товарів (послуг). Порівняльні характеристики реклами та зв’язків з громадськістю.

Практична частина. Проведення маркетингових досліджень, розробляють маркетингові концепції, стратегії просування нового продукту на ринок.

Товарознавство і торговельне підприємництво

Вступ (2 год)

Ознайомлення з навчальною програмою і технікою безпеки. Правила роботи в лабораторії.

Тема 1: Загальні поняття про непродовольчі товари. Особливості класифікації, визначення якості, маркування, зберігання та догляду за непродовольчими товарами. (2 год.)

Поняття про класифікацію, асортимент та особливості різних груп непродовольчих товарів. Маркування, пакування, транспортування та зберігання непродовольчих товарів.

Тема 2. Основи товарознавства непродовольчих товарів (10 год.)

Господарські вироби із пластичних мас. Побутові товари із скла. Керамічні побутові товари. Парфумерно-косметичні вироби. Ювелірні вироби. Текстильні товари. Взуттєві товари

Практична частина. Вивчення асортименту, споживних властивостей та перевірка якості господарських виробів із пластичних мас. Вивчення асортименту, споживних властивостей та перевірка якості швейних і трикотажних виробів. Вивчення асортименту, споживних властивостей та перевірка якості шкіряного взуття.

Підсумок (2 год)

Підведення підсумків роботи. Рекомендації щодо роботи в літній період. Обговорення перспектив роботи гуртка на наступний навчальний рік.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні повинні знати:

 • типові помилки при виборі професії і їх наслідки;

 • сфери людської діяльності та види праці;

 • основні поняття та терміни відповідно щодо розглянути протягом першого року навчання професійних напрямків;

Учні повинні вміти:

 • пояснювати значення правильного вибору професії для особистості та сучасного суспільства;

 • виділяти проблеми професійного самовизначення сучасної молоді;

 • виділяти особливості видів трудової діяльності людини в умовах ринку праці;

 • характеризує виробничу сферу, бізнес, науку, культуру, освіту і сферу обслуговування;

 • застосовувати на практиці навички отримані під час практичних та лабораторних занять.

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичних

практичних

1

Вступ

2

2

Розділ 1. Технології зварювання та автоматизоване проектування будівельних конструкцій

2

Історія розвитку зварювання металів. Класифікація способів зварювання.

9

6

2

3

Техніка зварювання.

12

6

6

4

Різновиди сучасних систем автоматизованого проектування.

8

6

2

5

Основи роботи з сучасними програмними комплексами.

14

8

6

Разом по розділу 1

42

26

16

Розділ 2. Правознавство

7

Правила і закони, які регулюють наше життя

4

2

2

8

Кожна людина – має право

10

4

6

9

Адміністративне та кримінальне право

4

2

2

10

Трудові права неповнолітніх

4

2

2

11

Права споживачів

4

2

2

Разом по розділу 2

26

12

14

Розділ 3. Основи робототехніки

12

Основи електроніки

26

6

20

13

Основи програмування роботів

18

4

14

14

Практична робототехніка

12

6

6

Разом по розділу 3

56

16

40

Розділ 4. Туризм

15

Основні поняття та принципи організації туризму

2

2

-

16

Стандартизація, сертифікація в туризмі

4

2

2

17

Туристський ринок та його сегментація

2

2

-

18

Туристський продукт, створення, просування, реалізація в умовах ринку

4

2

2

Разом по розділу 4

12

8

4

19

Технологія побудови індивідуальної освітньої траєкторії

2

-

2

20

Підсумок

4

-

4

Разом

144

64

80

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2год)

Мета і завдання гуртка. Ознайомлення з планом на новий навчальний рік. Права і обов’язки гуртківців. Організаційні питання. Особливості роботи гуртка.

Розділ 1. Технології зварювання та автоматизоване проектування будівельних конструкцій

Вступ (2 год)

Ознайомлення з навчальною програмою і технікою безпеки. Правила роботи в лабораторії.

Тема 1. Історія розвитку. Класифікація способів зварювання. (8 год)

Історія розвитку зварювання і роль вчених в ній. Відомості про зварювання плавленням. Основні види зварювання металів. Процеси при зварюванні. Різновиди зварювання.

Практична частина. Поширені способи зварювання конструкцій. Новітні способи зварювання.

Тема 2.Техніка зварювання (12 год)

Електроди для дугового зварювання. Зварювальний дріт. Електродні покриття. Типи електродів. Види зварних з’єднань і швів: торцеві, стикові, таврові, кутові, прорізні або бокові, напускові, електрозаклепками. Техніка ручного дугового зварювання.

Практична частина. Зварні з’єднання і шви. Техніка ручного дугового зварювання. Вибір режимів зварювання. Збудження дуги і підтримка її горіння. Наплавлення валиків. Зварювання стикових, кутових, вертикальних, горизонтальних та стельових швів.

Тема 3. Різновиди сучасних систем автоматизованого проектування (8 год)

Основні поняття про сучасні системи автоматизованого проектування конструкцій.

Практична частина. Приклади найбільш поширених САПР та їх основні можливості та від’ємності.

Тема 4. Основи роботи з сучасними програмними комплексами (14 год)

Алгоритм побудови моделі конструкції для проведення розрахунків. Принцип Юлія Цезаря: «Прийшов, побачив, переміг». Робота з програмами APM WinMachine та Mathcad.

Практична частина. Робота з програмами APM WinMachine та Mathcad. Розв’язання найпростіших задач.

Розділ 2. Правознавство

Тема 1. Правила і закони, що регулюють наше життя (4 год)

Право в житті людини. Якими повинні бути соціальні норми? Які правила співжиття існують в суспільстві? Я поділяються правові норми?

Практична частина. Створення шкільної газети «Феміда» «Документи, що керують нашим життям».

Тема 2. Кожна людина – має право (10 год)

Що таке права людини? Загальна декларація прав людини. Міжнародні документи про права дитини. Захист прав дитини. Про права громадян в Конституції України. Про обов’язки громадян в Конституції України. Закони про освіту в Україні. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу. Які права потрібні в школі. Які обов’язки учнів у школі. Як не стати учасником конфлікту в школі. Поведінка під час конфлікту.

Практична частина. Зустріч з представниками Служби у справах дітей з теми «Захист прав дитини». Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Основні права та обов’язки громадян України». Створення відеопрезентації «Право на освіту». Вирішення правових ситуацій та вироблення правил співжиття в суспільстві.

Тема 3. Адміністративне та кримінальне право (4 год)

Правопорушення. Необхідна оборона. Крайня необхідність. Злочин і кримінальна відповідальність. Закінчений і незакінчений злочин.

Практична частина. Практичні ситуації щодо таких питань - В яких випадках треба звертатись до суду? В якому суді може розглядатись справа? Як розглядають кримінальні справи?

Тема 4. Трудові права неповнолітніх (4 год)

Що говориться в Конституції про гарантії права на працю? Право на працю в Законах України. Як знайти роботу?

Практична частина. Складання документів для влаштування на роботу.

Тема 5 Права споживачів (4 год)

Які права мають споживачі в Україні. Що треба знати, аби правильно застосовувати свої права споживача? Реклама: інформація чи умовляння. У чому проявляються порушення прав споживача? Які органи можуть сприяти споживачеві у захисті його прав?

Практична частина. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Як діяти аби захистити наші права споживача?».

Розділ 3. Основи робототехніки

Тема 1. Основи електроніки. (26 год.)

Роль і значення електроніки та радіоелектроніки в сучасному світі. Приклади електронних систем. Радіоелектроніка – основа електричного зв’язку. Біомедична електроніка – нова і одна з найбільш швидкозростаючих галузей у світі. Електричний струм. Види струму – постійний та змінний. Провідник, діелектрик. Від чого залежить сила струму, закон Ома. Прилади для вимірювання електричних параметрів – напруги, струму, опору. Найпростіші електронні компоненти - провідник, кнопка та перемикач, джерело живлення, резистор та світлодіод.

Практична частина. Створення найпростіших електронних схем на макетній платі. Елементи змінного струму. Конденсатор та індуктивність. Трансформатор – пристрій для перетворення електричної енергії.

Створення найпростіших схеми змінного струму. Напівпровідникова електроніка. Напівпровідникові компоненти - діод, транзистор, операційний підсилювач, мікросхеми логіки, мікроконтролер. Використання діодів в сучасній електроніці, випрямлення електричного струму. Використання транзисторів для підсилення електричного сигналу.

Створення випрямляча для джерела живлення. Створення електричних схем з використанням транзисторів – підсилювач звуку.

Датчики та виконавчі механізми найпростіших роботів. Датчики наближення, реле, двигуни постійного струму, сервоприводи.

Тема 2. Основи програмування роботів. (18 год.)

Графічні мови програмування. Мова програмування С. Поняття типу даних. Структура програми. Основні структури програмування – умова, вибір, цикли.

Практична частина. Створення найпростіших програм у графічному середовищі.

Мікроконтролер – базовий елемент сучасної електроніки. Платформа Arduino – найпоширеніший електронний конструктор у світі. Типи виводів Arduino.

Створення найпростіших програм для Arduino. Прошивання мікроконтролеру.

Введення та виведення інформації до Arduino. Аналогові сигнали, принцип роботи аналого-цифрового перетворювача. Таймери в Arduino. Поняття про широтно-імпульсну модуляцію та її використання в робототехніці.

Створення програм для Arduino з введенням та виведенням інформації.

Тема 3 Практична робототехніка. (12 год.)

Практична частина. Створення робота, що їздить по лінії.

Створення автономного робота, що об’їжджає перешкоди.

Розділ 4. Туризм

Тема 1. Основні поняття та принципи організації туризму (2год)

Поняття організації туризму, етапи організації світового туризму; структурні рівні організації туризму. Характеристика існуючих систем державного регулювання туристської діяльності в різних країнах світу; державні органи регулювання туристської діяльності в Україні; туристська політика в Україні та її основні положення; сутність туристських формальностей; основні цілі та порядок створення і функціонування туристських підприємств; види туристських підприємств та їх особливості; принципи організації їх діяльності; ліцензування в туризмі;

Тема 2. Стандартизація, сертифікація в туризмі (4 год)

Поняття про стандартизацію і стандарти. Основні міждержавні та національні стандарти, що діють в галузі туризму. Сутність сертифікації. Державна система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок і правила сертифікації послуг в сфері туризму.

Тема 3. Туристський ринок та його сегментація (2 год)

Сучасний туристський ринок. Туристський попит і туристська пропозиція, їх особливості.

Тема 4. Туристський продукт, створення, просування, реалізація в умовах ринку (4 год)

Характеристика турпродукту. Властивості турпродукту. Єдині вимоги до турпродукту. Життєвий цикл турпродукту. Якість турпродукту – основа конкурентоспроможності туристського підприємства. Номерний фонд готелю.

Практична частина. Візові бар'єри в туристичній діяльності України. Розробка компонентний екскурсійний бюлетень для окремого міста-курорту за вибором. Розподіл та градацію номерного фонду готелю ASDEM GARDEN.

Технологія побудови індивідуальної освітньої траєкторії.

Практична частина. Індивідуальна освітня траєкторія. Захист обраного профілю. Проектна діяльність “Я обираю цю професію тому, що... ”

Підсумок (4 год)

Підведення підсумків роботи за навчальний період шляхом проведення конференції, на якій визначаються успіхи в роботі кожного вихованця, проводяться доповіді по виконаним індивідуальним завданням. Узагальнення знань, умінь і навичок гуртківців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • основні теоретичні положення розвитку зварювання і види зварювання матеріалів;

 • матеріали, які використовують при зварюванні;

 • різновиди проектувань, рівні автоматизації технологічних процесів;

 • особливості технологічної підготовки сучасного зварювального виробництва

Учні мають уміти:

 • орієнтуватися в інформації по зварюванню матеріалів;

 • володіти основними принципами проектування конструкцій;

 • працювати зі спеціальною літературою та довідниками, періодичними виданнями та ресурсами мережі Інтернет;

 • виділяти навчальні та особисті досягнення, які створюють можливості навчання за обраним профілем.

Перелік обладнання

Кількість, шт.

Обладнання для проведення теоретичних занять (слайди за темами)

120

Обладнання для проведення теоретичних занять (макети)

10

Спеціалізований комп’ютерний клас з відповідним програмним забезпеченням

1 (10 машин)

Спеціалізовані лабораторії для виконання зварювальних робіт:

 • устаткування для дифузійно-вакуумного зварювання та напилення;

 • ультразвукового, електрохімічного, термокомпресійного та інших сучасних прецизійних методів зварювання;

 • устаткування для контактного зварювання;

 • устаткування для зварювання плавленням;

 • устаткування для плазмового та газотермічного нанесення покриттів

4 лабораторії

Програмне забезпечення APM WinMachine та Mathcad

2 пакети

Методичні матеріали (комплект на кожного слухача)

20

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бас Г.Г. Орієнтація учнів на сільськогосподарські професії – К.: Рад. школа, 1986. - 159 с.

 2. Віденко В.Ф., Віденко Л.В., Кондратова-Діденко В.І. Людина і світ. – К.: Вища школа, 2001. – 229.

 3. Довідник професій /Упорядники Закатнов Д.О., Жемера Н.В., Тименко М.П. - К.: Українська книга, 1999. - 321 с.

 4. Захаров Н.Н., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация школьников. - М.: Просвещение, 1989. - 192 с.

 5. Климов Е.А. Как выбрать профессию. - М.: Просвещение, 1984. - 179 с.

 6. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.

 7. Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному самоопределению /Под ред. Чистяковой С.Н., Журкиной А.Я. - М.: Филология, 1997. – 80 с.

 8. Мельник О.В., Романчук В.П. Основи вибору професій: Експериментальна програма та збірник практичних завдань. - К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2001. - 98 с.

 9. Педагогічні засоби підготовки старшокласників до професійного самовизначення в умовах профільного навчання: Методичний посібник //Закатнов Д.О., Мельник О.В., Осипов О.В., Морін О.Л., Гуцан Л.А., Скалько О.В. /За ред. Закатнова Д.О. – К.: ІПВ АПН України, 2005. – 215 с.

 10. Педагогічні основи трудового становлення і професійного самовизначення учнівської молоді: Монографія /За ред. М.П.Тименка. - Бердянськ: Інститут педагогіки АПН України, 1996. – 268 с.

 11. Підготовка до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи): Навчал.-метод. посібник /За ред. Балла Г.О., Перепелиці П.С., Рибалки В.В. – К.: Наукова думка, 2000. – 188 с.

 12. Побірченко Н.А. та ін. Людина і праця: Навч. пос. для 10 – го кл. /Побірченко Н.А., Сергеєнкова О.П., Підтілок І.В. – К.: Наш час, 2006. – 180 с.

 13. Професійне самовизначення старшокласників: Методичний посібник //Закатнов Д.О., Мельник О.В., Осипов О.В., Морін О.Л., Гуцан Л.А., Скалько О.В. /За ред. Закатнова Д.О. /За ред. Д.Закатнова. - К.: Вид. дім „Шкільний світ”, Вид. Л.Галіцина, 2006. - 128 с.

 14. Профконсультационная работа со старшокласниками: Пособие /Под ред. Федоришина Б.А.. - К.: Рад. школа, 1980. - 160 с.

 15. Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение. - М.: Ин-т практической психологии, 1996. - 256 с.

 16. Профессиограммы и профессиокарты основных профессий: Метод. пособ. /Под ред. Ерасова В. В. - К.: PIA-BOOK, 1995. - 335 с.

 17. Рибалка В.В. Готовність учня до профільного навчання /За заг. ред. Максименка С.Д., Главник О.Л. - К.: Мікрос-СВС, 2003.- 112 с.

 18. Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників: Монографія /За ред. Г.О.Балла. - К., 1998. - 160 с.

 19. Система профориентационной работы со старшеклассниками /Под ред. Б. А.Федоришина. - К.: Рад. школа, 1988. - 180 с.

 20. Уніат С., Комінько С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: Підручники та посібники, 1997. - 87 с.

 21. Бородкіна, Н. О. Маркетинг: навч. посібник / Н. О. Бородкіна; за ред. Г.В. Осовської. – К.: Кондор, 2007. – 362с.

 22. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2007. – 720 с.

 23. Григорчук Т.В. Маркетинг. Частина друга: Навч. посіб. для дистанційного навчання. / Т.В. Григорчук – К.: Університет «Україна», 2007. – 380 с.

 24. Програма “Людина і світ професій” для загальноосвітніх навчальних закладів (8-9 класи) (70 год.) / Бех І.Д. (науковий консультант), Мельник О.В., Гуцан Л.А., Дятленко С.М., Морін О.Л., Ткачук І.І., Скалько О.В., Шабдінов М.Л. // Трудова підготовка в закладах освіти, 2008. – № 1. – С. 43 – 56.

 25. Програма “Людина і світ професій” [для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] (35 год.) / О. В. Мельник, О. Л. Морін // Трудова підготовка в закладах освіти, 2009. – № 12. – С. 33 – 44.

 26. Програма “Людина і світ професій” [для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] (17 год.) / О. В. Мельник, Л. А. Гуцан // Трудова підготовка в закладах освіти, 2009. – № 11. – С. 34 – 41.

 27. Програма “Людина і світ професій” [для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] (9 год.) / О. В. Мельник, І. І. Ткачук // Трудова підготовка в закладах освіти, 2009. – № 10. – С. 34 – 40.

 28. Мельник О.В. Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика [наук.-метод. посіб. для вчителів] / За ред. О. В. Мельника. – К.: “Четверта хвиля”, 2009. – Вип. № 1. – 230 с.

 29. Мельник О.В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання: науково-методичний посібник [для вчителів] / Олександр Васильович Мельник. – К.: Мегапринт, 2008. – 72 с.

 30. Мельник О.В. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання: науково-методичний посібник [для вчителів] / О. В. Мельник, І. Л. Уличний; за ред. О. В. Мельника. – К.: Мегапринт, 2008. – 160 с.

 31. Гуцан Л.А Світ професій: [навч. посіб.] / Леся Андріївна Гуцан. – К.: Палаючі наклади, 2008. – 100 с.

 32. Гуцан Л.А. Робочий зошит старшокласника з навчальної програми для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за програмою курсу профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” в обсязі 17 год. / Леся Андріївна Гуцан. – К.: Біг-прінт, 2010. – 80 с.

 33. Фоминых В.П., Яковлев А.П. История сварки. –М.: Высшая школа, 1978.-277с.

 34. Глизманенко Д.Л. Сварка и Резка металлов. –М.: .Высшая школа, 1976. -479 с.

 35. Керимов з.Г., Багиров С.А. Автоматизированное проектирование конструций. М.: Машиностроение, 1985. – 224 с.

 36. В. Лисогор. Правова культура як елемент механізму реалізації прав і свобод громадян. // Підприємництво, господарство і право. — 2009. - № 5. ст. 19—21.

 37. А. Кутиркін. Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України. // Право України. — 2008. — № 3. — ст. 122—125.

 38. Ковальская Л.П., Шуб И.С., Мелькина Г.М. Технология пищевых производств – М.; Колос, 1999. – 752 с.

 39. Маршалкин Г.А. Технология кондитерских изделий. –М.; Пищевая промышленость, 1994, - 272 с.

 40. О.І. Черевко Методи контролю якості харчової продукції, Навчальний посібник, 2013.

 41. Токарев Л.И. Производство мучных кондитерских изделий, Москва; пищевая промышленность. 1977. – 285 с.

 42. Доцяк В.С., Українська кухня, Львів, «Оріяна нова», 1998- 557 с.

 43. Старовойт Л.Я., Косовенко М.С., Смирнова Ж.М., Кулінарія – К.; Техніка, 1999 - 430 с.

 44. Герасимова И.В. Сырьё и материалы кондитерского производства –М.; Пищевая промышленность, 1977. -143 с.

 45. Ковальская Л.П. Технология пищевых производств. - Москва; Агропромиздат 1988.

 46. Новікова О.В., Ростовський В.С. Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів.- К.; 2009, -574 с.

 47. Технологічні інструкції по підготовці сировини та напівфабрикатів до виробництва по виробництву борошняних виробів. ЗАТ “Укркондитер” –К., 1996 – 278 с.

 48. Талейсник М.А. ,.Аксенова Л.М. и др. Технология мучных кондитерских изделий.- М., Агропромиздат, 1986-167 с.

 49. Домарецький В.А., Остапчук М.В., та ін. Технологія харчових продуктів: Підручник / За ред.. д-ра техн.. наук, проф.. А.І. Українця. – К.: НУХТ, 2003. – 572 с.

 50. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: Навч. посібник. – К.: «Кондор». – 2003 – 506 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методологічні основи організації психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу дитини із особливими освітніми потребами»
Маргарита Сергіївна Чайка
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.