і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

"Права людини"

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Мангушська ЗОШ №2

«Всеукраїнський тиждень прав людини»

«Правознавство»

тема уроку в 9-му класі:

Права людини"

План

 1. Еволюція "прав людини.

 2. Конституція України і права людини.

 3. Молодь України та її права.

 4. Міжнародні організації з прав людини.

Підготував учитель історії та правознавства

Мангушської ЗОШ №2 А.С.Мацука

1.

Право — це система загальнообов'язкових формально визначених правил поведінки, які встановлюються або санкціонуються державою, нею охороняються, виражають волю домінантної частини населення в соціально неоднорідному суспільстві і є регулятором найбільш важливих суспільних відносин.

Сутністю права є свобода людини, тобто притаманні людині властивості й форма життя, що відображають її прагнення до самовираження й самореалізації. Але це не будь-яка свобода, а свобода певним чином визначена й забезпечена. Тому право є свободою:

взаємодії з іншими суб'єктами;

у першу чергу, діянь, що знаходять своє втілення у вигляді дій чи бездіяльності;

 • що поєднує в собі свободу суспільства та його членів;

 • межі якої забезпечуються суспільством, а не окремою людиною;

 • реалізація якої захищається юридичними засобами;

 • не кожного окремого індивіда, а типових членів суспільства, тому межі свободи є рівними для кожного з однойменних суб'єктів.

Право відіграє дуже важливу роль в суспільному житті для особи, держави і суспільства. Якби не існувало права, то в суспільстві була б анархія, безладдя, або стосунки між людьми вирішувались би з позиції сили. Мораль і інші соціальні норми поки не можуть замінити нормативно-правові акти, які видаються державою.

При допомозі права держава і суспільство юридичне закріплюють рівність і рівноправ'я громадян. Право регламентує свободу діяльності і поведінки особи й інших суб'єктів суспільних відносин. Право регламентує всю систему юридичних прав, свобод і обов'язків особи, які можна класифікувати на 5 груп.

2.

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ

Конституційні права і свободи

Особисті

Політичні

Економічні

Соціальні

Культурні

Особисті права та свободи

Право на життя

Право на повагу гідності

Право на свободу й особисту недоторканність

Право на недоторканність житла

Право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції Право на невтручання в особисте і сімейне життя

Право на захист

Право на свободу думки, світогляду, віросповідання

Право на свободу пересування

Право на вільний вибір місця проживання

Право вільно залишати територію України

Політичні права та свободи

Право на участь у всеукраїнському та місцевих референдумах

Право вільно обирати та бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування

Право на письмові та усні індивідуальні чи колективні звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових чи службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення й надати у визначений законом термін обґрунтовану відповідь на нього

Право на свободу об'єднання в політичні партії та громадські організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод та задоволення своїх інтересів

Право збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, демонстрації, про які завчасно повідомляти органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування

Свобода слова

Право на вільне висловлювання своїх поглядів і переконань

Економічні права та свободи

Право на власність

Право на підприємницьку діяльність

Право на користування об'єктами права публічної (суспільної) власності

Право на працю

Право на страйк

Соціальні права

Право на відпочинок

Право на соціальний захист

Право на достатній життєвий рівень

Право на житло

Право на охорону здоров'я, медичну допомогу й медичне страхування та інші

Культурні права та свободи

Право на освіту

Право на свободу літературної, художньої, наукової, технічної творчості

Право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності

3.

Кожний дорослий має права та обов'язки, але й у молоді є право на свободу вибору колективу ровесників, вибору діяльності за інтересами, право на самовираження та самореалізацію в навчальній та поза навчальній діяльності.

Молодь є суспільно диференційованою соціально-демографічною спільнотою, якій притаманні специфічні фізіологічні, соціально-психологічні, теоретико-пізнавальні, культурно-освітні та інші властивості, що характеризують її біосоціальне дозрівання як здійснення самовиразу її внутрішніх сутнісних сил і соціальних якостей. Молодь є специфічною спільнотою, оскільки її сутнісні характеристики і риси перебувають у стані формування.

Молодіжне законодавство України досить розвинене. Воно складається з низки нормативно-правових актів, а. саме: законів України «Про дитячі та молодіжні організації», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», Кодексу про шлюб та сім'ю, Кодексу законів про працю; постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 20022012 роки», «Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання», «Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці», «Про утворення Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді»; указів і розпоряджень Президента України «Про гранти Президента України для обдарованої молоді», «Про День студента», «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», «Про Національну раду з питань молодіжної політики», «Про соціально-економічну підтримку становлення та розвитку студентської сім'ї» та інших нормативних документів.

Молоді люди досить часто зазнають труднощів при реалізації права на працю. Роботодавцям потрібні досвідчені кадри, тому молодій людині без досвіду роботи працевлаштуватися нині непросто. Сьогодні зростає необхідність підвищити соціально-правовий захист права на працю молоді (особливо у віці до 18 років). Значні зміни характеру та умов праці, пов'язані з впливом соціально-економічних умов, потребують введення нових та перегляду діючих норм про умови праці й надання додаткових гарантій щодо трудових прав молоді.

Хоча державою передбачено деякі додаткові гарантії зайнятості, надання першого робочого місця, обмеження щодо звільнення, додаткові соціальні гарантії, обов'язкові щорічні профілактичні медичні огляди тощо, їх не можна назвати значними заходами соціального захисту молоді.

4. Особливий інтерес правників України становлять знання молоддю національних та міжнародних організацій (органів, посадових осіб), які захищають права і свободи людини. До національних організацій (органів, посадових осіб), які захищають права і свободи людини респонденти віднесли "органи законодавчої та виконавчої влади", "адміністрацію", "міністра з прав людини", "міністерство освіти", "міністерство з надзвичайних ситуацій", "Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", "суди", "прокуратуру", "міліцію", "адвокатів", "спілку захисту прав споживачів", "організацію захисту прав дитини", "Титан", "лікарів" та "психологів". Серед міжнародних організацій (органів, посадових осіб), які захищають права і свободи людини, були названі: "ООН", "ЮНЕСКО", "НАТО", "Генеральна Асамблея ООН", "Червоний хрест", "Європейське Співтовариство", "Європейський суд з прав людини", "Міжнародний суд".

Виявлено низький рівень знань молодими людьми основних міжнародних документів у сфері прав і свобод людини. Для прикладу, зі змістом Всезагальної декларації прав людини ознайомлені тільки 30,9% респондентів.

Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти такого висновку: знання сучасної молоді в сфері прав і свобод людини головно складаються на рівні буденної свідомості. Молоді люди знають про існування прав людини, їхній обмежений характер, проте трактують їх у соціалістичному, зрівняльному змісті, а не в ліберальному змісті рівних можливостей. Більшість молодих людей мають уявлення про права, проте їхні знання здебільшого неповні та несистематизовані, вони не відрізняються глибиною висновків, мають абстрактний характер, що пов'язано першою чергою з недостачею соціального досвіду. Правові знання глибоко не увійшли в свідомість молоді. Поінформованість більшості молодих людей в сфері прав людини має низький чи середній рівень і, як свідчить опитування, не відрізняється від правових знань більшої частини населення України. Виняток становлять молоді люди-юристи, студенти чи майбутні абітурієнти юридичних факультетів, які мають високий рівень правових знань, що виражається в усвідомленні прав і свобод; знанні основних правових документів, які діють у цій сфері; поінформованості про національні та міжнародні організації (органи, посадові особи), які захищають права і свободи людини; знанні та розумінні правових обов'язків.

Резюме

Вищевикладене дає підставу стверджувати, що в сучасній Україні права людини продовжують залишатися політичною декларацією, вони не стали способом життя, тому в молодих людей складається думка про їхню вторинність. У результаті опитування близько половини молодих людей зізналися, що самі порушували права інших осіб. Тобто можна констатувати масове порушення прав і свобод людини як в молодіжному середовищі, так і в Україні взагалі. Як наслідок, молоді люди перестають цінувати широке коло прав людини, закріплене в законодавстві України, і поважати їх, оскільки не бачать в них свого надійного гаранта та опори. Як підтверджує історичний досвід, "краще користуватися практичною системою суб'єктивних прав, які захищенні та дійсно виконуються, ніж бачити як безмежне коло суб'єктивних прав, які порушуються свавіллям влади". І знову переконуєшся, що краще мала свобода, яка всіма поважається, ніж велика свобода, яка ніким не дотримується та не поважається. В цьому і полягає смисл прав і свобод людини.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Право — це система загальнообов'язкових формально визначених правил поведінки, які встановлюються або санкціонуються державою, нею охороняються, виражають волю домінантної частини населення в соціально неоднорідному суспільстві і є регулятором найбільш важливих суспільних відносин.
 • Додано
  26.02.2018
 • Розділ
  Правознавство
 • Клас
  9 Клас
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  779
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  SZ383106
 • Вподобань
  0
Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь