і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

ПРАКТИКУМ ІЗ СИНТАКСИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Програма факультативного курсу 10-11 класи

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПРАКТИКУМ ІЗ СИНТАКСИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Програма факультативного курсу

10-11 класи

Пояснювальна записка

Мета курсу «Практикум із синтаксису української мови» - поглиблення знань про такі лінгвістичні поняття, факти й закономірності, які забезпечують необхідний для учнів обсяг знань з української мови, вироблення в учнів граматичних, правописних умінь і навичок.

Цей курс грунтується на закладену іншими дисциплінами (українською мовою, літературою, історією, художньою культурою) основу й полягає в тому, щоб на цій основі поглибити, розширити знання з синтаксису української мови.

Актуальність програми полягає в необхідності розширення, поглиблення учнями знань про синтаксис української мови і формування на їх основі відповідних умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження людини.

Міжпредметні зв’язки забезпечуються залученням дидактичного матеріалу з різних стилів мовлення, відповідною тематикою усних і письмових висловлювань учнів, що є засобом опанування національних і загальнолюдських, культурних і духовних цінностей, нормами, які регулюють стосунки між поколіннями, націями, сприяють естетичному й морально-етичному розвитку особистості, органічному входженню в соціум.

Завдання курсу:

 1. Розширити знання про граматичну будову української мови;

 2. Допомогти учням опанувати літературними нормами української мови;

 3. Поглибити знання про види словосполучення, речення, складного синтаксичного цілого;

 4. Сприяти виробленню вмінь і навичок редагувати речення тексту;

 5. Сформувати навички самоконтролю й самоаналізу;

 6. Сприяти розвитку мовлення;

 7. Виховати потребу й уміння користуватися довідковою літературою.

Курс складається з таких розділів:

 1. «Синтаксис» (учення про будову словосполучення й речення).

 2. «Пунктуація» (учення про систему розділових знаків, їх типи та вживання, які розглядаються побіжно й у зв’язку з вивченням формально-синтаксичної структури простого й складного речення).

Програму побудовано за лінійним принципом, вона є суттєвим доповненням до базового курсу української мови, оскільки в ній поглиблено, розширено, удосконалено зміст роботи з синтаксису. При доборі навчального матеріалу мовну й мовленнєву змістову лінії, які є основними, що визначають безпосередній предмет навчання, його структуру, є засобом досягнення основної освітньої мети.

У процесі реалізації програми необхідно приділити значну увагу новим підходам до реалізації навчання – інтерактивним технологіям, що допоможе вчителеві зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, сприятиме розвитку творчих здібностей учнів.

Очікувані результати реалізації програми

Учні повинні:

 • Розрізняти речення різних видів (за метою висловлювання, характером граматичної основи, кількістю граматичних основ);

 • Правильно будувати й використовувати в мовленні словосполучення й речення різних видів;

 • Обгрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил;

 • Редагувати речення тексту;

 • Знаходити й виправляти помилки на вивчені пунктуаційні правила;

 • Працювати з різними джерелами інформації;

 • Складати опорні схеми, алгоритми;

 • Зіставляти, порівнювати словосполучення, просте речення, складне речення, складне синтаксичне ціле;

 • Конструювати речення, моделювати;

 • Установлювати відповідності між членами речення та їх видами, між реченнями та їх видами;

 • Знаходити спільне й відмінне між видами односкладних речень;

 • Створювати проекти.

Зміст програми

з курсу «Практикум із синтаксису української мови»

з/п

Зміст програмового матеріалу

(розділи, теми програми)

Кількість годин,

відведених на вивчення розділу, теми

Усього

10 клас

11 клас

1

Вступ

1

1

-

2

Поглиблення та удосконалення знань про словосполучення

2

2

-

3

Просте речення

2

2

-

4

Неповне речення

2

2

-

5

Просте ускладнене речення

7

7

-

6

Складне речення

2

-

2

7

Складносурядне речення

2

-

2

8

Складнопідрядне речення

2

-

2

9

Безсполучникове речення

2

-

2

10

Складні синтаксичні конструкції

7

-

7

11

Контрольні роботи

4

2

2

Основний зміст програми

Клас: 10

Предмет, курс, модуль: «Практикум із синтаксису української мови»

Навчально-тематичний план

Зміст програмного матеріалу

озділи, теми програми)

Кількість

Годин

1.

Вступ

2

2.

Поглиблення та удосконалення знань про словосполучення

2

3

Просте речення

2

4

Неповне речення

2

5

Просте ускладнене речення

7

6

Контрольні роботи

2

Усього

17

Основний зміст програми

Клас: 11

Предмет, курс, модуль: «Практикум із синтаксису української мови»

Навчально-тематичний план

Зміст програмного матеріалу

озділи, теми програми)

Кількість

Годин

1.

Складне речення

2

2.

Складносурядне речення

2

3

Складнопідрядне речення

2

4

Безсполучникове речення

2

5

Складні синтаксичні конструкції

7

6

Контрольні роботи

2

Усього

17

Календарно-тематичне планування

10 клас

17 годин на рік

п/п

уроку в темі

Тема уроку

Дата за планом

Дата фактично

Примітки

І семестр

1

1

Вступ. Предмет синтаксису. Принципи української пунктуації. Словосполучення і речення

2

2

Просте речення. Неповні речення, нечленовані конструкції (слова-речення)

3

1

Поглиблення та удосконалення знань про словосполучення

4

2

Поглиблення та удосконалення знань про словосполучення. Практичне заняття

5

1

Просте речення. Односкладні й двоскладні речення

6

2

Відмінність називних речень і двоскладних з іменним складеним присудком, вираженим прикметником

7

1

Неповне речення. Уживання неповних речень у текстах

8

2

Неповне речення. Уживання неповних речень у текстах

9

Контрольна робота

ІІ семестр

10

1

Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, вставними конструкціями

11

2

Речення з відокремленими членами

12

3

Речення, ускладнене однорідними членами

13

4

Речення, ускладнене звертаннями та вставними словами

14

5

Використання звертань у різних стилях. Особливості використання вставних слів, словосполучень і речень у різних стилях

15

6

Речення, ускладнене відокремленими членами

16

7

Використання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів у тексті

17

Систематизація вивченого. Підсумкове заняття. Контрольна робота

Календарно-тематичне планування

11 клас

17 годин на рік

п/п

уроку в темі

Тема уроку

Дата за планом

Дата фактично

Примітки

І семестр

1

1

Складне речення, його види, засоби зв’язку між частинами складного речення

2

2

Засоби зв’язку між частинами складного речення

3

1

Складносурядне речення. Практичне заняття. Розділові знаки в ССР.

4

2

Правильне вживання сполучників сурядності для передачі змістових відношень між частинах ССР

5

1

Складнопідрядне речення

6

2

Практичне заняття. Усунення помилок у будові СПР

7

1

Безсполучникове речення. Постановка розділових знаків між частинами БСР

8

2

Постановка розділових знаків між частинами БСР

9

Контрольна робота

ІІ семестр

10

1

Складні синтаксичні конструкції. Багатокомпонентні речення

11

2

Речення з різними видами зв’язку. Період

12

3

Багатокомпонентні речення

13

4

Багатокомпонентні речення

14

5

Складне речення з різними видами зв’язку

15

6

Практичне заняття. Період. Структурно-синтаксичні особливості періоду

16

7

Підсумкове заняття. Захист проектів

17

Контрольна робота

Перелік навчально-методичного забезпечення

Курс «Практикум із стилістики української мови»

10-11 класи

Навчально-методичне забезпечення

Назва, автор, видавництво, рік видання

Програми

Практикум із синтаксису української мови. Програма факультативного курсу 10-11 класи (С. Л. Глоба).

Програми курсів за вибором і факультативів з української мовою 8-11 класи/ За заг. Ред. К. В. Таранік-Ткачук. – К.: Грамота, 2011. – 272с.                   

Навчальна література

Підручник:

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – К.: Рад. Школа, 1989.

Додаткова література

 1. Український правопис: 4-е видання, виправлене й доповнене. – К.: Наукова думка, 1993.

 2. Псисько К. М. Організація навчання синтаксису в середній школі. – К., 1990.

 3. Плющ М. Я., Бевзенко С. П., Грипас Н. Я., Козачук Г. О., Леута О. І., Лобода В. В. Сучасна українська літературна мова. – К., 1993.

 4. Христіянінова Р. О. Просте речення в шкільному курсі української мови.

Обладнання

Таблиці, картки, схеми

РОЗГЛЯНУТО.

Протокол засідання

методичного об’єднання учителів

від _______________.

УЗГОДЖЕНО.

Заст. директора з НВР ____________

«_____» _____________ 201__ р.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Робоча програма з факультативу "Синтаксис української мови"

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн
295 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти