і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • ПРАКТИКУМ ІЗ СИНТАКСИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Програма факультативного курсу 10-11 класи

ПРАКТИКУМ ІЗ СИНТАКСИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Програма факультативного курсу 10-11 класи

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПРАКТИКУМ ІЗ СИНТАКСИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Програма факультативного курсу

10-11 класи

Пояснювальна записка

Мета курсу «Практикум із синтаксису української мови» - поглиблення знань про такі лінгвістичні поняття, факти й закономірності, які забезпечують необхідний для учнів обсяг знань з української мови, вироблення в учнів граматичних, правописних умінь і навичок.

Цей курс грунтується на закладену іншими дисциплінами (українською мовою, літературою, історією, художньою культурою) основу й полягає в тому, щоб на цій основі поглибити, розширити знання з синтаксису української мови.

Актуальність програми полягає в необхідності розширення, поглиблення учнями знань про синтаксис української мови і формування на їх основі відповідних умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження людини.

Міжпредметні зв’язки забезпечуються залученням дидактичного матеріалу з різних стилів мовлення, відповідною тематикою усних і письмових висловлювань учнів, що є засобом опанування національних і загальнолюдських, культурних і духовних цінностей, нормами, які регулюють стосунки між поколіннями, націями, сприяють естетичному й морально-етичному розвитку особистості, органічному входженню в соціум.

Завдання курсу:

 1. Розширити знання про граматичну будову української мови;

 2. Допомогти учням опанувати літературними нормами української мови;

 3. Поглибити знання про види словосполучення, речення, складного синтаксичного цілого;

 4. Сприяти виробленню вмінь і навичок редагувати речення тексту;

 5. Сформувати навички самоконтролю й самоаналізу;

 6. Сприяти розвитку мовлення;

 7. Виховати потребу й уміння користуватися довідковою літературою.

Курс складається з таких розділів:

 1. «Синтаксис» (учення про будову словосполучення й речення).

 2. «Пунктуація» (учення про систему розділових знаків, їх типи та вживання, які розглядаються побіжно й у зв’язку з вивченням формально-синтаксичної структури простого й складного речення).

Програму побудовано за лінійним принципом, вона є суттєвим доповненням до базового курсу української мови, оскільки в ній поглиблено, розширено, удосконалено зміст роботи з синтаксису. При доборі навчального матеріалу мовну й мовленнєву змістову лінії, які є основними, що визначають безпосередній предмет навчання, його структуру, є засобом досягнення основної освітньої мети.

У процесі реалізації програми необхідно приділити значну увагу новим підходам до реалізації навчання – інтерактивним технологіям, що допоможе вчителеві зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, сприятиме розвитку творчих здібностей учнів.

Очікувані результати реалізації програми

Учні повинні:

 • Розрізняти речення різних видів (за метою висловлювання, характером граматичної основи, кількістю граматичних основ);

 • Правильно будувати й використовувати в мовленні словосполучення й речення різних видів;

 • Обгрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил;

 • Редагувати речення тексту;

 • Знаходити й виправляти помилки на вивчені пунктуаційні правила;

 • Працювати з різними джерелами інформації;

 • Складати опорні схеми, алгоритми;

 • Зіставляти, порівнювати словосполучення, просте речення, складне речення, складне синтаксичне ціле;

 • Конструювати речення, моделювати;

 • Установлювати відповідності між членами речення та їх видами, між реченнями та їх видами;

 • Знаходити спільне й відмінне між видами односкладних речень;

 • Створювати проекти.

Зміст програми

з курсу «Практикум із синтаксису української мови»

з/п

Зміст програмового матеріалу

(розділи, теми програми)

Кількість годин,

відведених на вивчення розділу, теми

Усього

10 клас

11 клас

1

Вступ

1

1

-

2

Поглиблення та удосконалення знань про словосполучення

2

2

-

3

Просте речення

2

2

-

4

Неповне речення

2

2

-

5

Просте ускладнене речення

7

7

-

6

Складне речення

2

-

2

7

Складносурядне речення

2

-

2

8

Складнопідрядне речення

2

-

2

9

Безсполучникове речення

2

-

2

10

Складні синтаксичні конструкції

7

-

7

11

Контрольні роботи

4

2

2

Основний зміст програми

Клас: 10

Предмет, курс, модуль: «Практикум із синтаксису української мови»

Навчально-тематичний план

Зміст програмного матеріалу

озділи, теми програми)

Кількість

Годин

1.

Вступ

2

2.

Поглиблення та удосконалення знань про словосполучення

2

3

Просте речення

2

4

Неповне речення

2

5

Просте ускладнене речення

7

6

Контрольні роботи

2

Усього

17

Основний зміст програми

Клас: 11

Предмет, курс, модуль: «Практикум із синтаксису української мови»

Навчально-тематичний план

Зміст програмного матеріалу

озділи, теми програми)

Кількість

Годин

1.

Складне речення

2

2.

Складносурядне речення

2

3

Складнопідрядне речення

2

4

Безсполучникове речення

2

5

Складні синтаксичні конструкції

7

6

Контрольні роботи

2

Усього

17

Календарно-тематичне планування

10 клас

17 годин на рік

п/п

уроку в темі

Тема уроку

Дата за планом

Дата фактично

Примітки

І семестр

1

1

Вступ. Предмет синтаксису. Принципи української пунктуації. Словосполучення і речення

2

2

Просте речення. Неповні речення, нечленовані конструкції (слова-речення)

3

1

Поглиблення та удосконалення знань про словосполучення

4

2

Поглиблення та удосконалення знань про словосполучення. Практичне заняття

5

1

Просте речення. Односкладні й двоскладні речення

6

2

Відмінність називних речень і двоскладних з іменним складеним присудком, вираженим прикметником

7

1

Неповне речення. Уживання неповних речень у текстах

8

2

Неповне речення. Уживання неповних речень у текстах

9

Контрольна робота

ІІ семестр

10

1

Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, вставними конструкціями

11

2

Речення з відокремленими членами

12

3

Речення, ускладнене однорідними членами

13

4

Речення, ускладнене звертаннями та вставними словами

14

5

Використання звертань у різних стилях. Особливості використання вставних слів, словосполучень і речень у різних стилях

15

6

Речення, ускладнене відокремленими членами

16

7

Використання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів у тексті

17

Систематизація вивченого. Підсумкове заняття. Контрольна робота

Календарно-тематичне планування

11 клас

17 годин на рік

п/п

уроку в темі

Тема уроку

Дата за планом

Дата фактично

Примітки

І семестр

1

1

Складне речення, його види, засоби зв’язку між частинами складного речення

2

2

Засоби зв’язку між частинами складного речення

3

1

Складносурядне речення. Практичне заняття. Розділові знаки в ССР.

4

2

Правильне вживання сполучників сурядності для передачі змістових відношень між частинах ССР

5

1

Складнопідрядне речення

6

2

Практичне заняття. Усунення помилок у будові СПР

7

1

Безсполучникове речення. Постановка розділових знаків між частинами БСР

8

2

Постановка розділових знаків між частинами БСР

9

Контрольна робота

ІІ семестр

10

1

Складні синтаксичні конструкції. Багатокомпонентні речення

11

2

Речення з різними видами зв’язку. Період

12

3

Багатокомпонентні речення

13

4

Багатокомпонентні речення

14

5

Складне речення з різними видами зв’язку

15

6

Практичне заняття. Період. Структурно-синтаксичні особливості періоду

16

7

Підсумкове заняття. Захист проектів

17

Контрольна робота

Перелік навчально-методичного забезпечення

Курс «Практикум із стилістики української мови»

10-11 класи

Навчально-методичне забезпечення

Назва, автор, видавництво, рік видання

Програми

Практикум із синтаксису української мови. Програма факультативного курсу 10-11 класи (С. Л. Глоба).

Програми курсів за вибором і факультативів з української мовою 8-11 класи/ За заг. Ред. К. В. Таранік-Ткачук. – К.: Грамота, 2011. – 272с.                   

Навчальна література

Підручник:

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – К.: Рад. Школа, 1989.

Додаткова література

 1. Український правопис: 4-е видання, виправлене й доповнене. – К.: Наукова думка, 1993.

 2. Псисько К. М. Організація навчання синтаксису в середній школі. – К., 1990.

 3. Плющ М. Я., Бевзенко С. П., Грипас Н. Я., Козачук Г. О., Леута О. І., Лобода В. В. Сучасна українська літературна мова. – К., 1993.

 4. Христіянінова Р. О. Просте речення в шкільному курсі української мови.

Обладнання

Таблиці, картки, схеми

РОЗГЛЯНУТО.

Протокол засідання

методичного об’єднання учителів

від _______________.

УЗГОДЖЕНО.

Заст. директора з НВР ____________

«_____» _____________ 201__ р.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Робоча програма з факультативу "Синтаксис української мови"
 • Додано
  22.02.2018
 • Розділ
  Українська мова
 • Клас
  10 Клас, 11 Клас
 • Тип
  Робоча програма
 • Переглядів
  8941
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  16
 • Номер матеріала
  KU797144
 • Вподобань
  0
Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь