Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Поурочно-тематичне планування з української мови 10-11 клас

Українська мова

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

06.09.2021

123

3

0

Опис документу:
Орієнтовне поурочно-тематичне планування з української мови 10-11 клас (140 годин) Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівня стандарт.(Відповідно до навчальних програмам, затверджених наказом МОН від 23.10.2017 № 1407)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Поурочно-тематичний план

з предмету „Українська мова” 10-11 класз/п

Тема

Кількість годин

Домашнє

завдання


Вступ. Поняття норми в сучасній українській літературній мові.

13


1

Лексикографія. Нульовий зріз знань.

1


2

Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література.

1


3

Типи норм. Нормативне й ненормативне мовлення.

1


4

Лексична норма. Лексичне значення слова. Лексична помилка.

1


5

Слово і контекст; залежність значень слова від контексту.

1


6

Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність.

1


7

Слова власне українські й запозичені. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми.

1


8

Синонімічне багатство української мови. Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів.

1


9

Написання есе з теми: «Прекрасна мить життя» або «Чарівність і могутність слова».

1


10

Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні.

1


11

Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів.Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення.

1


12

Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення).

1


13

Контрольна робота «Лексична норма».

1Практична риторика.

9


14

Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна.

Роль риторики в сучасному світі.

1


15

Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації .

1


16

Особистість мовця. Вимоги до мовлення оратора.

1


17

Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією.

1


18

Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу.

1


19

Написання тексту публічного виступу

1


20

Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.

1


21

Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір. Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія.

1


22

Контрольна робота «Практична риторика»

1Орфоепічна норма.


7


23

Орфоепічна норма. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності.

1


24

Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків.

1


25

Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів. Варіантне наголошування слів в українській мові.

1


26

Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос.

1


27

Складні випадки наголошування слів.

1


28

  Орфоепічні норми української мови.

1


29

Контрольна робота “Орфоепічна норма”.

1Орфографічна норма.

21


30

Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник.

1


31

Ненаголошені е, и в корені слова.

1


32

Апостроф. Позначення м’якості приголосних.

1


33

Чергування голосних.

1


34

Чергування приголосних в українській мові. Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення

1


35

Спрощення приголосних. Подвоєння та подовження приголосних.

1


36

Правопис префіксів.

1


37

Правопис суфіксів.

1


38

Уживання великої літери.

1


39

Написання есе: «Чого варто уникати в спілкуванні».

1


40

Правила перенесення слів із рядка в рядок.

1


41

Написання складних слів разом, окремо, з дефісом.

1


42

Правила написання прислівників. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку, зрештою – з рештою, всередині  – в середині тощо).

1


43

Написання складних службових слів.

1


44

Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки».

1


45

Складні випадки написання прізвищ.

1


46

Складні випадки написання географічних назв.

1


47

Контрольний диктант.

1


48

Написання не, ні з різними частинами мови

1


49

Правила графічного скорочення слів.

1


50

Контрольна робота «Орфографічна норма».

1Морфологічна норма.


12


51

Морфологічна норма. Морфологічна помилка.

1


52

Іменник.Рід іменників. Паралельні родові форми іменника.

1


53

Іменники спільного і подвійного роду. Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх.

1


54

Іменники, що мають лише форму однини або множини.

1


55

Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.

1


56

Написання есе «Гаджети чи реальне спілкування»

1


57

Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку.

1


58

Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням .

1


59

Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві) , -у (-ю) ); іменників знахідного відмінка; іменників місцевого відмінка однини; іменників місцевого відмінка множини.

1


60

Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників ІV відміни.

1


61

Особливості кличного відмінка. Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

1


62

Контрольна робота “Морфологічна норма.


1Практична риторика.

10


63

Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки.

1


64

Правила ведення суперечки. Аргументи й докази.

1


65

Полемічні прийоми.

1


66

Мистецтво відповідати на запитання. Дискусія на тему: «Мовна мода – це добре чи погано?».

1


67

Написання есе «Чи варто довіряти людям?»

1


68

Поняття мовної стійкості.

1


69

Засоби мовного вираження промови.

1


70

Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення, риторичне запитання, звернення, порівняння).

1


71

Риторичні фігури. Робота з текстом.

1


72

Написання висловлювань із використанням тропів і риторичних фігур

1Морфологічна норма

13


73

Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників

1


74

Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників

1


75

Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки, використання прислівників дуже, вельми, занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка та ін., вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки.

1


76

Контрольне есе “Що потрібно робити, щоб здійснилася мрія?”

1


77

Прислівник. Ступені порівняння

1


78


Прикметники, що перейшли в іменники

1


79

Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника

1


80

Дієслово, дієслівні форми

1


81

Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін. 

1


82

Контрольне есе “Мандрівка до одного з семи чудес України”

1


83

Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть, визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть)


1


84

Активні й пасивні дієприкметники

1


85

Контрольна робота «Морфологічні норми»

1Синтаксична норма

14


86

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка

1


87

Складні випадки синтаксичного узгодження

1


88

Складні випадки і варіанти синтаксичного керування

1


89


Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками

1


90


Словосполучення з прийменником по

1


91

Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за

1


92

Вживання похідних сполучників

1


93

Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка

1


94

Пасивні конструкції з дієсловами на –ся .

Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то

1


95

Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення

1


96

Прості ускладнені речення

1


97


Правила побудови складних речень

1


98

Логічні помилки в складних реченнях

1


99

Контрольна робота «Синтаксична норма».

1Пунктуаційна норма

15


100

Пунктуаційна помилка.

1


101

Тире між підметом і присудком у простому реченні

1


102

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями

1


103

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення

1


104

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями 

1


105

Контрольне есе “Ця музика спонукає до думок”

1


106

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими прикладками 

1


107

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими обставинами

1


108

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями

1


109

Кома та крапка з комою в складному реченні

1


110

Двокрапка у складному реченні

1


111

Контрольне есе «Читання робить нас кращими»

1


112

Тире у складному реченні

1


113

Розділові знаки при прямій мові

1


114

Контрольна робота №3. Пунктуаційна норма

1Стилістична норма

12


115

Стилістична норма і помилка.

1


116

Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів синонімів, антонімів і паронімів

1


117

Стилістичні особливості слів іншомовного походження

1


118

Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика

1


119

Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики

1


120

Контрольне есе «Діло майстра боїться»

1


121

Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів

1


122

Стилістичні особливості засобів словотвору

1


123

Стилістичні особливості частин мови

1


124

Стилістичні особливості частин мови

1


125

Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях

1


126

Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях

1


127

Контрольна робота №4. Стилістична норма

1Практична риторика

11


128

Інформаційні жанри (представлення, пояснення)

1


129


Інформаційні жанри (інструкція, повідомлення)

1


130

Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова).

1


131

Діалогічні жанри (листування).

1


132

Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія).

1


133

Оцінювальні жанри (рецензія, характеристика).

1


134

Етикетні жанри (привітання, вибачення).

1


135

Контрольний диктант

1


136

Урок практичної риторики. Написання текстів різних жанрів.

1


137

Урок практичної риторики. Удосконалення підготовлених текстів.

1


138

Виголошування підготовлених текстів.

1


139

Узагальнення та систематизація вивченого.

1


140

Підсумковий урок.

1
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.