ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ

Опис документу:
Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», Положення про організацію ро¬боти з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 р. за № 969/6160.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПЕРЕЇЗНЯНСЬКІЙ ЗОШ І – ІІ СТУПЕНІВ

Погоджено Затверджено

Інженер з охорони Директор Переїзнянської

праці відділу освіти ЗОШ І – ІІ ступенів

_________________ __________________

«__» _____________ «__» _____________

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», Положення про організацію ро­боти з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 р. за № 969/6160.

1.2. Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також директора та посадових осіб навчального закладу щодо забез­печення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу та запобігання травматизму серед його учасників.

1.3. Учасники навчально-виховного процесу навчального закладу у своїй діяльності керуються чинним законодавством, нормативно-правовими ак­тами з охорони праці та цим Положенням.

1.4. Організація роботи з охорони праці в навчальному закладі покладається на директора _____________________

1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівни­ків проводиться відповідно до Положення про навчання з пи­тань з охорони праці школи, затвердженого наказом директора від _________ 20__ р. № __.

1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці учнів під час трудового навчання, виробничої практики про­водиться відповідно до типових планів і програм.

Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з питань без­пеки життєдіяльності визначаються навчальними планами і про­грамами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

1.7. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності з учнями та праців­никами проводяться одночасно з інструктажами з питань охорони праці і містять питання охорони здоров'я, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

  1. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в Переїзнянській ЗОШ І – ІІ ступенів

2.1. Директор:

2.1.1. Відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством та іншими документами з охорони праці, цим Положенням та не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небез­печних умов для здоров'я учасників навчально-виховного про­цесу;

2.1.2. Відповідно до Типового положення про службу охорони праці, за­твердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 р. № 73 і зареєстрованого в Мін'юсті України 30.09.93 р. за № 140, створює у закладі освіти службу охорони праці, яка безпосередньо підпо­рядковується йому, або призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці та визначає їх функціональні обов'язки і забезпечує функціонування системи управління охорони праці у закладі освіти;

2.1.3. Призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях;

2.1.4. Затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозді­лів, працівників за наявності в них обов'язкового блоку питань охорони праці;

2.1.5. Створює і вивчає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з введення в експлуатацію нового обладнання, затверджує акти їх при­ймання;

2.1.6. Вживає заходів щодо приведення інженерно-технічних кому­нікацій, устаткування і обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці;

2.1.7. Щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, та забезпечує його виконання;

2.1.8. Організовує роботу комісії з перевірки готовності закладу осві­ти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;

2.1.9. Забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, на­казів, рішень, розпоряджень і інструктивних матеріалів з питань охорони праці Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки, районного відділу освіти, виконання заходів окремого розділу з охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів держаного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету;

2.1.10. На засіданнях ради школи, інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, організовує звітування з питань профілактики травматизму, ви­конання заходів розділів з охорони праці передбачених колектив­ним договором (угодою) та видає накази, розпорядження з цих питань;

2.1.11. Організовує профілактичну роботу щодо попередження травма­тизму і знижування захворюваності серед учасників навчально-­виховного процесу;

2.1.12. Організовує роботу з розробки програм вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

- з охорони праці відповідно до Положення про навчання;

- з безпеки життєдіяльності - відповідно до цього Положення;

2.1.13. Організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:

- інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98, Положення про розробку інструкцій з охорони пра­ці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 р. № 9, зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 р. за № 226/2666;

- інструкції з безпеки для учнів відповідно до цього Положення;

- перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;

2.1.14. Сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-­господарського контролю з питань охорони праці;

2.1.15. Забезпечує навчання з питань охорони праці учасників навчально­-виховного процесу та навчання з питань безпеки життєдіяльності учнів з наступною перевіркою знань відповідно до чинного за­конодавства і цього Положення;

2.1.16. Забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упрова­дження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;

2.1.17. Організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу закладу освіти відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 р. № 45, зареєстрованого в Мін'юсті України 21.06.94 р. за № 136/345;

2.1.18. Організовує з відповідними органами державного нагляду за охороною праці обстеження робочих місць перед виробничою практикою та забезпечує контроль за виконанням робіт, які не­гативно впливають на учасників навчально-виховного процесу закладу освіти і стан довкілля;

2.1.19. Здійснює постійний зв'язок з державними органами та гро­мадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;

2.1.20. Повідомляє за підпорядкованістю та обов'язково Міністерству освіти і науки України протягом доби про кожний груповий нещасний випадок або випадок зі смертельним наслідком, що трапився з учнем під час навчально-виховного процесу в закладі освіти, на виробництві та у побуті;

2.1.21. Організовує розслідування нещасних випадків з учасниками на­вчально-виховного процесу закладу освіти і затверджує акт про нещасний випадок відповідно до чинних документів та проводить аналіз причин і розробляє заходи щодо попередження травматиз­му серед учасників навчально-виховного процесу.

2.2. Заступник директора з НВР:

2.2.1. Організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (кабінетів, лабораторій, тощо) заходів створення здо­рових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

2.2.2.Забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузе­вих нормативних документів з питань охорони праці у навчаль­но-виховний процес та контролює проведення паспортизації на­вчальних кабінетів, майстерні, спортзалу тощо;

2.2.3. Здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, при­ладів, хімічних реактивів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час навчально-виховного процесу від­повідно до чинних типових переліків і норм;

2.2.4. Здійснює керівництво постійно діючою комісією з введення в експлуатацію нового обладнання;

2.2.5. Один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань;

2.2.6. Контролює у структурних підрозділах проведення інструктажів з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів;

2.2.7. Забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на п'ять років) інструкцій з охорони праці для працівників закладів освіти та інструкцій з безпеки для учнів, а також розділів вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання практичних лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстерні тощо;

2.2.8. Забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на три роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 за № 226/2666;

2.2.9. Бере участь у розробленні розділу з охорони праці колективного договору (угоди);

2.2.10. Затверджує погоджені службою охорони праці місцевої виконав­чої влади добові норми зберігання і витрачання сильнодіючих та отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежо-ви­бухонебезпечних матеріалів;

2.2.11. Контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці;

2.2.12. Бере участь в організації та проведенні адміністративно-госпо­дарського контролю за станом охорони праці;

2.2.13. Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.

2.3. Завідувач кабінетом:

2.3.1. Безпосередньо несе відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

2.3.2. Не допускає до проведення навчальних занять з учасниками або робіт учасниками навчально-виховного процесу без передбаче­ного спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;

2.3.3. Відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на п'ять років) інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, майстерні, спортивному залі тощо;

2.3.4. Дозволяє використання обладнання, встановленого в кабінетах, яке передбачене чинними типовими переліками і затверджене Міністерством освіти і науки України;

2.3.5. Контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення навчальної практики учнями;

2.3.6. Проводить інструктаж з охорони праці під час навчально-вихов­ного процесу;

2.3.7. Проводить або контролює проведення викладачем, учителем, інструктажів з безпеки життєдіяльності серед учнів з обов'язковою реєстрацією їх в журналі обліку навчальних занять (вступних) та журналів встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий), форми журналів наведені в додатках 1 та 2;

2.3.8. Бере учать у розроблені окремого розділу з охорони праці колек­тивного договору (угоді);

2.3.9. Терміново повідомляє директора школи про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу та організує при потребі надання потерпілому першої долікарської допомоги і бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

2.4. Викладач, учитель, класний керівник:

2.4.1. Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

2.4.2. Забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;

2.4.3. Організовує вивчення учнями правил і норм з охорони праці;

2.4.4. Проводить інструктажі з учнями:

2.4.4.1 з охорони праці під час проведення навчальної практики і тру­дового навчання відповідно до Типового положення;

2.4.4.2 з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних за­нять, позакласних, позашкільних заходів:

- вступний на початку навчального року - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника;

- первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в спеціальному журналі (додатки 1, 2);

- інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналі обліку на­вчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо;

2.4.5. Здійснює контроль за виконанням правил (інструкцій з безпеки);

2.4.6. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;

2.4.7. Проводить профілактичну роботу серед учнів щодо вимог осо­бистої безпеки у побуті (дії в надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування у громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо);

2.4.8. Терміново повідомляє директора школи про кожний нещасний випадок, що трапився з учнем та організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

2.4.9. Бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

3. Організація роботи з охорони праці під час адміністративно-госпо­дарської діяльності в закладах освіти

3.1. Заступник керівника з адміністративно-господарчої роботи:

3.1.1. Забезпечує експлуатацію і догляд будівель, споруд і територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, а також керує ремонтами відповідно до будівельних норм і правил;­

3.1.2. Забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного об­ладнання, машин, механізмів;

3.1.3. Відповідно до чинних нормативно-правових актів забезпечує дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень;

3.1.4. Забезпечує навчальні приміщення, кабінети, госпо­дарські підрозділи школи обладнанням та інвентарем відповідно до вимог правил і норм з охорони праці;

3.1.5. Відповідно до чинних нормативно-правових актів організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, аналізи повітря на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, шуму і вібрації;

3.1.6. Контролює проходження щорічного медичного огляду персона­лом, що працює в навчальному закладі;

3.1.7. Відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнагляд­охоронпраці України від 29.01.98 р. за № 9, розроблює і періо­дично переглядає інструкції з охорони праці, які слід викорис­товувати під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх із службою охорони праці РВО;

3.1.8. Проводить інструктажі з охорони праці, забезпечує навчання з пи­тань охорони праці працівників в адміністративно-господарських підрозділах;

3.1.9. Бере участь у проведенні адміністративно-господарського кон­тролю за станом охорони праці;

3.1.10. Бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці ко­лективного договору (угоди);

3.1.11. Tepмiнoвo повідомляє директора школи про нещасні випадки, що сталися з працівниками адміністративно-господарських під­розділів, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим.

  1. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час позакласної, позашкільної діяльності

4.1. Заступник директора школи з виховної роботи:

4.1.1. Вживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідли­вих умов виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час проведення позакласних і позашкільних заходів;

4.1.2. Контролює і надає методичну допомогу керівникам гуртків, походів, екскурсій, трудових об'єднань, гро­мадських робіт тощо з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку учнів, запобігання травматизму;

4.1.3. Проводити навчання та інструктажі з охорони праці класних керівників, учителів та інших осіб, які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи;

4.1.4. Організовує профілактичну роботу серед учнів з охорони праці під час навчально-виховного процесу;

4.1.5. Повідомляє директора школи про нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу під час проведення позакласних, позашкільних заходів, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим, бере участь у розслідуванні.

4.2. Керівник гуртка:

4.2.1. Забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо;

4.2.2. Проводить інструктажі з охорони праці та інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями;

4.2.3. Терміново повідомляє директора про кожний нещасний випадок, що стався з учнями під час проведення позакласної, позашкільної діяльності і бере участь у їх розслідуванні та організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому;

4.2.4. Веде профілактичну роботу з охорони праці серед учнів.

  1. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєді­яльності

5.1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями.

Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, ра­діаційної безпеки, дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

5.2. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до школи учня проводиться вступ­ний інструктаж з безпеки життєдіяльності класним керівником. Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності (додаток 3). Програма та проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджується наказом директора.

5.3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

5.4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул.

Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріа­лів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабора­торної, практичної роботи тощо.

5.5. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окре­мому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, майстерні, спортивній залі.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи) реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

5.6. Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт), у разі нещасних випадків за межами закладу освіти.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів (додаток 2), що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі.

5.7. Цільовий інструктаж проводиться з учнями школи у разі організації поза навчальних закладів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських позанавчальних робіт (прибирання тери­торій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослід­ній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.