Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Визначення освітніх труднощів першого рівня підтримки в освітньому процесі
»
Взяти участь Всі події

Основні напрямки виховної роботи з класним колективом

Виховна робота

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас

15.08.2021

138

12

0

Опис документу:
Основні напрямки виховної роботи з класним колективом будуть корисними вісім класним керівникам, які вже не перший рік працюють в школі, а також новопризначеним класним керівникам, які призвичаюються до нової відповідальної посади.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Основні напрямки виховної роботи з класним колективом:

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА ІДЕРЖАВИ

----- ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙвиявляється у моральнійактивностіособистості, проявічуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовностідопомогтиіншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінніпрацювати з іншими; здатностіпрощати і проситипробачення, протистоятивиявамнесправедливості, жорстокості. Показникморальноївихованостіособистості - цеєдністьморальноїсвідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявністьактивної за формою та моральної за змістомжиттєвоїпозиції.

Виховнідосягнення:

 • критичнеставлення до поведінки людей;

 • єдність слова і діла;

 • активна моральна життєвапозиція;

 • усвідомленняідеалівсім’ї,

 • формуваннядуховно-моральноїкультуриособистості.

-------ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якійвластивецеставлення, володіє системою елементарнихмистецькихзнань, адекватно сприймаєхудожні твори, здатназбагнути та виразитивласнеставлення до мистецтва, прагне та вмієздійснюватитворчудіяльність у мистецькійсфері. Естетичневихованняспрямоване на розвиток у зростаючоїособистості широкого спектра почуттів - здатностізбагнути та виразитивласнеставлення до мистецтва.Важливим є сприйманняоб'єктівдовкілля як естетичноїцінності, ерудиція у галузімистецтва (володіннясистемою елементарнихмистецькихзнань, понять, термінів, адекватнесприйняттяхудожніхтворів, творчадіяльність в мистецькійсфері), власнийпогляд на світ, здатністьрадіти за інших як ознакадуховноїзрілості.

Виховнідосягнення:

 • здатністьцілеспрямованосприймати, відчувати, правильно розумітимистецтво;

 • здатністьвисловлювативласнеставлення до мистецтва, творчадіяльність у мистецькійсфері;

 • потреба у спілкуванні з мистецтвом;

 • система мистецькихзнань, понять, термінів, тлумачень

-------ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ є важливоюскладовоюзмістувихованняособистості. Вонопередбачаєусвідомленнядітьми та учнівськоюмолоддюсоціальноїзначущостіпраці, розвинену потребу в трудовійактивності, ініціативність, схильність до підприємництва; розумінняекономічнихзаконів і проблем суспільства та засобівїхрозв'язання, готовність до творчоїдіяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринковихвідносин, сформованістьпрацелюбності як базовоїякостіособистості. Трудовевиховання є системою виховнихвпливів, мета якихполягає у морально-психологічнійпідготовціучнів до майбутньоїпрофесійноїдіяльності.

Виховнідосягнення:

 • позитивно-емоційнеставлення до праці як до формибуття і способу самореалізаціїособистості;

 • здатність до усвідомленоговиборумайбутньоїпрофесії в ім’янаціонального державного інтересу;

 • соціальназначимістьпраці в життілюдини, естетика та культура праці в традиціяхукраїнського народу;

 • вмотивованість, цілеспрямованість, організованість, кмітливість, працьовитість;

 • проектуванняпрофесійногостановлення.

--------ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИформується у процесіекологічноговиховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленніфункційприроди в життілюдини, самоцінностіприроди; почуттіособистоїпричетності до збереженняприроднихбагатств, відповідальності за них; здатностіособистостігармонійноспівіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічнобезпечній; критичнійоцінціспоживацько-утилітарногоставлення до природи, яке призводить до порушенняприродноїрівноваги, появиекологічноїкризи; вмінніпротистоятипроявам такого ставленнядоступними способами; активнійучасті у практичнихприродоохоронних заходах: здійсненніприродоохоронноїдіяльності з власноїініціативи; посильному екологічномупросвітництві.

Виховнідосягнення

 • потреба у продовженнінаціональних та етнокультурнихтрадицій;

 • ефективне і ощадливевикористаннявсіхвидівресурсів;

 • основиекологічногозаконодавства;

 • навички правил технікибезпеки на природі;

 • потреба в оздоровленнідовкілля та участь у природоохороннійдіяльності;

 • навичкижиттєдіяльності в умовахекологічноїкризи

--------ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ *Цінніснеставлення до свогофізичного "Я" - це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.

*Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу -думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливонавчитизростаючуособистістьсприймати себе такою, якою вона є, знати своїпозитивні і негативніякості, сприятиформуванню з неїреалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивноїсамокритичності.

*Цінніснеставлення, до свогосоціального "Я"виявляється у таких ознаках: здатностіорієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначеннісвого статусу в соціальнійгрупі, налагодженніспільноїпраці з дорослими та однолітками; вміннізапобігатиконфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.

Виховнідосягнення

 • вмінняцінувати себе як унікальну і неповторнуособистість;

 • знаннянаслідківнегативноговпливушкідливихзвичок на здоров’ялюдини;

 • вміннявизначатисвійсоціальний статус у соціальнійгрупі,

 • вмінняуникатиконфліктнихситуацій,

 • вмінняадаптуватися в різнихжиттєвихситуаціях та конструктивно впливати на них,

 • вміннякоректувати та регулювативласнуповедінку

-----ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИвиявляється у патріотизмі, національнійсамосвідомості, правосвідомості, політичнійкультурі та культуріміжетнічнихвідносин.

Патріотизмвиявляється в любові до свого народу, повазі до українськихзвичаїв і обрядів, відчуттісвоєїналежності до України, усвідомленніспільностівласноїдолі з долею Батьківщини, досконаломуволодінніукраїнськоїмовою. Національнасамосвідомість - цеособистаідентифікаціяізсвоєюнацією, віра в духовнісили та майбутнє; воля до праці на користь народу; усвідомленняморальних та культурнихцінностей, знанняісторії, звичаїв, обрядів, символіки: система вчинків, якімотивуютьсялюбов'ю, вірою, волею, осмисленнямвідповідальності перед своєюнацією. Розвиненаправосвідомістьвиявляється в усвідомленніособистістюсвоїх прав, свобод, обов'язків, свідомомуставленні до законів та державноївлади. Політична культура - цеполітичнакомпетентність (наявністьзнань про типи держав, політичніорганізації та інституції, принципи, процедури й регламентисуспільноївзаємодії, виборчусистему), а такожлояльне й водночасвимогливеставленнягромадян до держави, їїустанов, органіввлади, здатністьбратиактивну участь в ухваленніполітичнихрішень.

Виховнідосягнення

 • відповідальності як важливоїрисиособистості за долю Батьківщини;

 • розумінняособистістюсвоїх прав, свобод, обов’язків;

 • громадянськоїжиттєвоїпозиції, участь в учнівськомусамоврядуванні, життішколи та громади;систему), а такожлояльне й водночасвимогливеставленнягромадян до держави, їїустанов, органіввлади, здатністьбратиактивну участь в ухваленніполітичнихрішень.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.