Орієнтовне календарно-тематичне планування з алгебри 9-й клас

Опис документу:
Числові нерівності. Доведення числових нерівностей. Основні властивості числових нерівностей Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування числових нерівностей для оцінювання значення виразу Розв’язування задач. Самостійна робота №1. Підготовка до контрольної роботи Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Контрольна робота

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Орієнтовне календарно-тематичне планування з алгебри

9-й клас (2 год. на тижд. – 70год. на рік – Ісем(2/32), ІІсем(2/38))

№з/п

Дата

факт.

дата

Тема уроку

Год.

Прим.

Повторення матеріалу за 8 клас (5 год)

1

03.09

Раціональні вирази

Знання:

- раціональні вирази, квадратні корені, дійсні числа, квадратні рівняння.

Уміння:

- розв’язувати задачі.

2

05.09

Квадратні корені. Дійсні числа

3

10.09

Квадратні рівняння

4

12.09

Розв’язування задач

5

17.09

Діагностична контрольна робота

Нерівності (16 год)

1,2 (6,7)

19.09

24.09

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.

2

Учень (учениця)

• описує

основні методи доведення нерівностей викорис­тання означення нерівності, доведення від проти­вного, використання відомої нерівності,

• доводить:

нерівність Коші для двох невід'ємних чисел, нерівність для суми двох додатних взаємно обер­нених чисел,

• розв'язує

вправи, у яких передбачено використання основних методів доведення нерівностей.

3,4 (8,9)

26.09

01.10

Основні властивості числових нерівностей

2

5,6 (10,11)

03.10

08.10

Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування числових нерівностей для оцінювання значення виразу

2

7 (12)

10.10

Розв’язування задач. Самостійна робота №1. Підготовка до контрольної роботи

8 (13)

15.10

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Контрольна робота

9 (14)

17.10

Аналіз контрольної роботи. Нерівність з однією змінною. Система та сукупність нерівностей з однією змінною

10 (15)

22.10

Числові проміжки. Переріз і об’єднання проміжків.

11,12 (16,17)

24.10

05.11

Лінійна нерівність з однією змінною.

Самостійна робота №2

2

13,14 (18,19)

07.11

12.11

Розв’язування систем (сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною

2

15 (20)

14.11

Самостійна робота №3

Підсумковий урок з теми «Нерівності». Підготовка до контрольної роботи

16 (21)

19.11

Контрольна робота

Квадратична функція (10 год)

1,2 (22,23)

21.11

26.11

Аналіз контрольної роботи. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.

Самостійна робота №4

2

Учень (учениця):

• формулює означення:

функції;

парної та непарної функцій, зростаючої та спадної

функцій, нуля функції;

проміжку зростання і проміжку спадання функції,

проміжку знакосталості функції;

найбільшого і найменшого значень функції;

• описує алгоритми :побудови графіка квадратичної функції, перетворення графіків функції.

• розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; побудову графіків функції з використанням перетворень; розв’язування нерівностей методом інтервалів

3,4 (24,25)

28.11

03.12

Найпростіші перетворення графіків функції.

Самостійна робота №5.

2

5,6 (26,27)

05.12

10.12

Функція , її властивості та графік.

Самостійна робота № 6

2

7,8 (28,29)

12.12

17.12

Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей. Самостійна робота №7.

2

9 (30)

19.12

Підсумковий урок з теми «Функції. Властивості функції. Функція . Розв’язування квадратних нерівностей». Підготовка до контрольної роботи

10 (31)

24.12

Контрольна робота

32

26.12

Контрольна робота за І семестр

Cистеми рівнянь з двома змінними (9год)

1(33)

Графік рівняння з двома змінними

Учень (учениця):

• формулює означення розв’язку та графіка рівняння / нерівності з двома змінними, рівносильних систем рівнянь (нерівностей) з двома змінними;

• описує графічний метод розв’язання систем рівнянь з двома змінними;

• розв’язує вправи, що передбачають: розв’язання систем двох рівнянь з двома змінними методами підстановки, додавання, заміни змінних; побудову графіків рівнянь, нерівностей з двома змінними.

2,3 (34,35)

Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язання систем рівнянь з двома змінними

2

4,5 (36,37)

Розв’язування систем рівнянь з двома змінними.

Самостійна робота №8

2

6,7 (38,39)

Розв’язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними.Самостійна робота №9

2

8 (40)

Підсумковий урок з теми «Системи рівнянь з двома змінними» підготовка до контрольної роботи

9 (41)

Контрольна робота

Елементи прикладної математики (9 год)

1 (42)

Аналіз контрольної роботи. Математичне моделювання

Учень (учениця):

• наводить приклади: математичних моделей реальних ситуацій, випадкових подій; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків;

• описує поняття: випадкова подія; ймовірність випадкової події; частота; середнє значення статистичних вимірювань;

• формулює: означення понять;

• виконує вправи, що передбачають: використання формул.

2,3 (43,44)

Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків. Самостійна робота № 10

2

4,5 (45,46)

Випадкова подія. Ймовірність випадкової події .

Самостійна робота №11.

2

6,7 (47,48)

Статистичні дані. Способи подання даних. Самостійна робота № 12.

2

8 (49)

Підсумковий урок з теми «Елементи прикладної математики». Самостійна робота №13. Підготовка до контрольної роботи

9 (50)

Контрольна робота

Числові послідовності (12 год)

1 (51)

Аналіз контрольної роботи. Числові послідовності. Властивості числових послідовностей

Учень (учениця):

• описує: способи задання числових послідовностей;

• формулює означення арифметичної та геометричної прогресій та їх властивостей;

• доводить властивості арифметичної та геометричної прогресій та їх формули;

• розв’язує задачі та вправи на застосування властивостей та формул арифметичної та геометричної прогресій.

2,3 (52,53)

Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії. Самостійна робота №14.

2

4,5 (54,55)

Сума перших n членів арифметичної прогресії. Самостійна робота №15.

2

6 (56)

Геометрична прогресія

7 (57)

Геометрична прогресія. Формула n-го члена геометричної прогресії. Самостійна робота №16.

8,9 (58,59)

Сума перших n членів геометричної прогресії. Самостійна робота №17.

2

10 (60)

Нескінченна геометрична прогресія та її сума.

11 (61)

Підсумковий урок з теми «Числові послідовності». Самостійна робота №18. Підготовка до контрольної роботи

12 (62)

Контрольна робота

Повторення і систематизація навчального матеріалу (8 год)

1 (63)

Аналіз контрольної роботи. Числові нерівності. Розв’язування лінійних нерівностей та їх систем. Самостійна робота №19.

Учень (учениця): систематизує матеріал, отриманий протягом року, вміє розв’язувати запропоновані задачі та застосовувати отримані знання на практиці

2 (64)

Функції, властивості функції, властивості квадратичної функції. Самостійна робота №20.

3 (65)

Розв’язування рівнянь та нерівностей з однією змінною. Розв’язування систем рівнянь з однією змінною. Самостійна робота №21.

4 (66)

Числові послідовності. Розв’язування прикладних задач. Самостійна робота №22.

5 (67)

Семестрова контрольна робота

6 (68)

Річна контрольна робота

7 (69)

Розв’язування задач. Самостійна робота №23.

8 (70)

Узагальнюючий урок

Орієнтовне календарно-тематичне планування з геометрії

9-й клас (2 год. на тижд. – 70год. на рік – Ісем(2/32), ІІсем(2/38))

№з/п

Дата

факт.

дата

Тема уроку

Год.

При

м

.

Повторення матеріалу за 8 клас (6 год)

1

04.09

Чотирикутники

Знання:

- чотирикутників, подібність трикутників, теорему Фалеса та Піфагора, розв’язування прямокутних трикутників.

Уміння:

- розв’язувати задачі.

2

06.09

Подібність трикутників. Теорема Піфагора

3

11.09

Многокутники. Площі многокутників

4

13.09

Розв’язування прямокутних трикутників

5

18.09

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

6

20.09

Діагностична контрольна робота.

Розв’язування трикутників (14 год)

1 (7)

25.09

Аналіз контрольної роботи. Означення тригонометричних функцій на колі (для кутів від 00 до 1800)

Учень (учениця):

формулює

означення: синуса, косинуса, тангенса і котангенса

кута від 0° до 180°;

теореми:

синусів, косинусів,

про сторони і діагоналі паралелограма;

записує:

співвідношення між тригонометричними функці­ями; формули для обчислення:

радіуса кола, описаного навколо трикутника;

площі трикутника і чотирикутника;

доводить теореми синусів, косинусів про сторони і діагоналі паралелограма;

володіє

алгоритмами розв'язання трикутників;

застосовує

вивчені теореми для розв'язання задач.

2(8)

27.09

Тригонометричні тотожності. Самостійна робота №1.

3(9)

02.10

Теорема косинусів

4 (10)

04.10

Наслідки з теореми косинусів. Самостійна робота №2.

5 (11)

09.10

Теорема синусів. Самостійна робота №3.

6 (12)

11.10

Зв’язок між пропорційними відношеннями теореми синусів і діаметром описаного кола

7 (13)

16.10

Розв’язування задач

8 (14)

18.10

Основні типи задач на розв’язування трикутників

9 (15)

23.10

Застосування розв’язування трикутників у задачах. Самостійна робота №4.

10 (16)

25.10

Площі трикутника і чотирикутника.

11 (17)

06.11

Формула Герона. Формули радіусів вписаного й описаного кіл трикутника

12 (18)

08.11

Розв’язування задач. Самостійна робота №5.

13 (19)

13.11

Підсумковий урок. Підготовка до контрольної роботи

14 (20)

15.11

Контрольна робота

Правильні многокутники (6 год)

1 (21)

20.11

Аналіз контрольної роботи. Означення правильного многокутника. Існування вписаного і описаного кіл.

Учень (учениця):

• формулює

означення: правильного многокутника, кругового сектора, кругового сегмента; теореми: про відношення довжини кола до його ді­аметра; довжину кола; площу круга і його частин;

доводить

формули для обчислення радіусів вписаного і опи­саного кіл правильного многокутника;

  • будує правильний шестикутник;

  • застосовує

вивчені означення і теореми для розв'язання задач.

2 (22)

22.11

Формули радіусів вписаного і описаного кіл правильних многокутників. Самостійна робота №6.

3 (23)

27.11

Побудова правильних многокутників. Самостійна робота №7.

4 (24)

29.11

Довжина кола й дуги кола. Площа круга та його частин

5 (25)

04.12

Розв’язування задач. Самостійна робота №8.Підготовка до контрольної роботи

6 (26)

06.12

Контрольна робота

Декартові координати на площині (5 год)

1 (27)

11.12

Аналіз контрольної роботи. Прямокутна система координат на площині (повторення). Координати середини відрізка. Відстань між двома точками.

Учень (учениця):

описує

прямокутну систему координат;

Формулює означення рівняння фігури; умови паралельності й перпендикулярності прямих;

записує формули:

відстані між двома точками координат середини відрізка, координат точки поділу відрізка в даному відношенні, відстані від точки до прямої; рівняння кола, загальне рівняння прямої, рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, рівняння прямої, яка про­ходить через дві дані точки;

• доводить:формулу відстані між двома точками; формулу координат середини відрізка; паралельності двох прямих;

• виводить:

загальне рівняння прямої, рівняння кола;

• застосовує

зивчені означення і теореми для розв'язання задач.

2 (28)

13.12

Рівняння фігури на площині. Рівняння кола. Рівняння прямої. Самостійна робота №9.

3 (29)

18.12

Розв’язування задач методом координат. Взаємне розташування прямих у системі координат

4 (30)

20.12

Розв’язування задач. Самостійна робота №10.. Підготовка до контрольної роботи

5 (31)

25.12

Контрольна робота

32

27.12

Семестрова контрольна робота

Геометричні перетворення (10 год)

33

Аналіз контрольної роботи. Поняття про геометричне пертворення. Переміщення та його властивості

Учень (учениця):

Описує поняття перетворення;

Формулює означення понять рух (переміщення), паралельне перенесення, осьова і центральна симетрії, поворот, гомотетія, перетворення подібності, рівні фігури, властивості руху, гомотетії, перетворення подібності, площ подібних фігур.

Доводить, що паралельне перенесення, симетрії відносно прямої й точки, поворот є рухами;

Задає паралельне перенесення за допомогою координат;

Застосовує вивчені означення і теореми до розв’язування задач.

34

Симетрія відносно точки. симетрія відносно прямої

35

Розв’язування задач

36

Поворот. Паралельне перенесення

37

Розв’язування задач. Самостійна робота №11..

38

Перетворення подібності. Гомотетія. Властивість подібних фігур

39

Розв’язування задач методом геометричних перетворень. Самостійна робота №12.

40

Розв’язування задач. Самостійна робота №13.

41

Геометричні перетворення. Підсумковий урок. Підготовка до контрольної роботи

42

Контрольна робота

Вектори на площині (10 год)

43

Аналіз контрольної роботи. Означення вектора, модуль і напрям вектора. Рівні вектори

Учень (учениця):

Описує поняття вектора;

  • формулює

означення понять: модуль вектора; колінеарні век­тори, рівні вектори, протилежні вектори, координа­ти вектора, сума і різниця двох векторів, добуток вектора і числа, скалярний добуток двох векторів; властивості дій над векторами; теорему про розкладання вектора за двома неколінеарними векторами;

• доводить:

формули для обчислення: координат вектора, який є результатом дій над векторами, скалярного до­бутку двох векторів, заданих координатами;

• застосовує

вивчені означення і теореми для розв'язання задач.

44

Координата вектора

45

Додавання векторів

46

Віднімання векторів

47

Розв’язування задач

48

Множення вектора на число

49

Скалярний добуток векторів. Самостійна робота №14.

50

Розв’язування задач

51

Вектори на площині. Підсумковий урок

52

Контрольна робота

Початкові відомості стереометрії (8 год)

53

Аналіз контрольної роботи. Основні геометричні фігури в просторі. Взаємне розташування прямої і площини

Учень (учениця):

Описує взаємне розміщення в просторі двох прямих; прямої та площини; двох площин;

Пояснює, що таке пряма призма, піраміда, циліндр, конус, куля, поверхні і об’єми многогранника і тіла обертання;

Зображує і знаходить на рисунках многогранники і тіла обертання та їх елементи;

Записує і пояснює формули для обчислення площ поверхонь і об’ємів, зазначених у програмі геометричних тіл;

• застосовує

вивчені означення і теореми для розв'язання задач.

54

Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин

55

Поняття многогранника. Призма. Піраміда

56

Об’єми призми і піраміди

57

Циліндр, конус, куля

58

Об’єми тіл обертання. Самостійна робота №15.

59

Підсумковий урок. Розв’язування задач

60

Контрольна робота

Повторення і систематизація навчального матеріалу (10 год)

61

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування трикутників. Обчислення площ

Учень (учениця): систематизує матеріал, отриманий протягом року, вміє розв’язувати запропоновані задачі та застосовувати отримані знання на практиці

62

Правильні многокутники. Довжина кола й площа круга

63

Декартові координати на площині

64

Геометричні перетворення

65

Вектори на площині

66

Початкові відомості стереометрії. Самостійна робота №16.

67

Підсумковий урок.

68

Семестрова контрольна робота

69

Річна контрольна робота

70

Узагальнюючий урок

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інноваційна методика творчо-пізнавальної діяльності особистості: «Rory’s Story Cubes» »
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.