! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

ОНОВЛЕНІ КАЛЕН ПЛАНИ ДЛЯ 8 КЛАСУ

Опис документу:
1. Навчальна програма з хімії для загал. навч. закладів, 7 – 9 класів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. Наказ N-804. Над оновленням програми працювали (2017): Величко Л.П., Дубовик О.А., Бобкова О.С., Баланенко В.В., Пугач С.В., Рогожнікова О.В.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

8 клас

(68 год, 2 год. на тиждень )

п/п

Примітка

Тема уроку:

Дата

А

Б

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу (2 год.)

1

Вступний інструктаж з БЖД. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення.

2

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

Масова частка елемента в складній речовині.

Масова частка розчиненої речовини

3

Практичне заняття. Виконання вправ. Самостійна робота

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.

Будова атома

4

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

5

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Структура періодичної системи хімічних елементів

Демонстрація

1. Періодична система хімічних елементів

Д.І. Менделєєва (довга і коротка форми)

6

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Демонстрація.

2. Моделі атомів

7

Сучасне формулювання періодичного закону.Ізотопи. Нуклід.

8

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-3 періодів.

9

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах елементів 1-3 періодів. Демонстрація 3. Форми електронних орбіталей

10

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Основний і збуджений стан атома. Поняття про радіус атома.

11

Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.

12

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

13

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

14

Розв’язування задач із теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів».

15

Значення періодичного закону. Навчальні проекти 1-4. Форма ПСХЕ. Із історії відкриття ПСХЕ. Х.Е. у літер.творах. Цікаві історичні факти з відкриття і походженняназв Х.Е.

16

Узагальнення знань з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів».

17

Контрольна робота 1. «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів». Тематична

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

18

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

19

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

Лабораторний дослід № 1: Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

20

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки.

21

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

22

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Навчальні проекти 5-6. Використання кристалів у техніці. Кристали: краса і користь. Демонстрації:

4.Моделі кристалічних ґраток різних типів. 5.Речовини атомної, молекулярної та йонної будови.

23

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

Практична робота № 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприкладі: цукру, кухонної солі, графіту).

24

Розв’язування задач і вправ

25

Узагальнення вивченого по темі «Хімічний зв’язок і будова речовини»

26

Контрольна робота 2. «Хімічний зв’язок і будова речовини» Тематична

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

27

Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро. Розрахункові задачі 6

28

Молярна маса речовини. Розрахункові задачі 5

29

Розв'язання задач. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.

30

Розв'язання задач 7. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою

31

Закон Авогадро. Молярний об'єм газів.

32

Розв'язання задач. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

33

Відносна густина газів. Розв'язання задач. Обчислення з використанням відносної густини газів

34

Узагальнення знань по темі «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами» ТЕМАТИЧНА

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

35

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

36

Оксиди. Фізичні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля Демонстрація

7. Зразки оксидів

37

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами. Демонстрація

8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

38

Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

39

Основи. Фізичні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля Хімічні властивості лугів: дія на індикатори. Демонстрації

11. Зразки основ.

12. Хім.власт.лугів

40

Хімічні властивості лугів: взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання..

Лабораторні досліди № 2. .Взаємодія лугів з кислотами в розчині.. Демонстрація

13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ

41

Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції. ТЕМАТИЧНА

42

Кислоти. Фізичні властивості кислот. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля Хімічні властивості кислот: дія на індикатори.

Демонстрація 9. Зразки кислот

43

Хімічні властивості кислот: взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Ряд активності металів.

Лабораторний дослід № 3..Взаємодія хлоридної кислоти з металлами. Дем.10. Хім. влас.кислот

44

Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

45

Поняття про амфотерні гідроксиди. Демонстрація

14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

46

Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

47

Узагальнення і систематизації знань з теми: «Оксиди. Основи. Кислоти».

48

Контрольна робота 3. Оксиди. Основи. Кислоти. ТЕМАТИЧНА

49

Солі (середні), їх склад, назви. Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля. Демонстрація

15. Зразки солей

16.Хімічні властивості солей.

17. Таблиця розчинності

50

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями

Лабораторні досліди №4.Взаємодія металів із солями у водному розчині.

5.Взаємодія солей з лугами у водному розчині.

6.Реакція обміну між солями в розчині. Домашній експеримент:

1. Дія на сік столового буряка, лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину

51

Практична робота №2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

52

Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей. Демонстрація 18. Взаєм. СаО з водою

53

Розв’язання розрахункових задач. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

54

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Значення експериментального методу в хімії.

Лабораторний дослід № 7. Розв’язування експериментальних задач.

55

Практична робота 3.

Розв’язування експериментальних задач.

58

Поширеність у природі оксидів, кислот, основ і середніх солей.

59

Використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Навчальні проекти 7-9. Неорг. речовини у будівництві й побуті. Хім. склад і викор. Мінералів. Вплив хім.сполук на довкілля і здоровя людини

60

Вплив на довкілля оксидів, кислот, основ і середніх солей.

61

Розв’язання розрахункових задач. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

62

Розв’язання розрахункових задач. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

63

Узагальнюючий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук».

64

Контрольна робота № 4

65

Практичне заняття. Розвязування вправ

66

Повтерення вивченого за навчальний рік. Узагальнення знань. Підведення підсумків

ТЕМАТИЧНА

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Географічні задачі»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись