Наголос - це паспорт слова, окраса мови.

Українська мова

16.08.2020

1148

0

32

Для кого: 10 Клас
Опис документу:
У роботі подано теоретичні характеристики наголосу, закономірності наголошування слів за частинами мови. Подано перелік слів, визначений програмою ЗНО, слова з подвійним наголосом. Для закріплення теоретичних відомостей - вправи, спрямовані на вироблення вмінь і навичок правильно наголошувати слова, зокрема вправи з ключами, анаграми, загадки-жарти. Для запам'ятовування - вірші зі словами з проблемним наголосом.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Наголос – це паспорт слова,

окраса мови

Наголос в українській мові вільній. Він не закріплений за постійним місцем у словах, отже, може падати на будь-який склад: сОнце, стежИна, соловЕйко.

У межах окремого слова наголос може бути

 • рухомий, тобто може змінювати своє місце в різних формах слова: пІсня, пісЕнь;

 • нерухомий (постійний, сталий), тобто в усіх формах слова падає на той самий склад: сОнце, сОнця, сОнцем.

Наголос в українській мові виконує подвійну функцію.

По-перше, він об’єднує звукові комплекси в окремі слова, наприклад, «вищезазнáчений» з одним наголосом сприймається як одне слово, а «вúще зазнáчений», що має два наголоси, позначає два слова.

По-друге, наголос є засобом розрізнення слів та словоформ:

за допомогою наголосу часто розрізняють

 • лексичне значення: зάхват (захоплення) – захвáт (пристрій, ширина робочого ходу); лíкарський (від слова «лікар») – лікáрський (від слова «ліки»);

 • граматичні форми слів:

 • число: кни́жка (однина) – книжки́ (множина);

 • відмінки: рукú (родовий відмінок однини) – рýки (називний відмінок множини);

 • вид дієслова: насúпати (доконаний вид)

насипάти (недоконаний вид).

Пропоную розглянути деякі закономірності наголошування слів за частинами мови.

Вивчаймо!

ПРАВИЛО

ПРИКЛАДИ

Основні принципи наголошування ІМЕННИКІВ

Більшість іменників у формі множини має наголос на закінченні:

лист – листи́, син – сини́, олівець – олівці.

У багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом у формі множини наголос на закінченні:

вказі́вка – вказівки́; гóлка – голкú; кни́жка – книжки́; лáстівка – ластівкú, пúсанка – писанкú; сторі́нка – сторінки́; тарі́лка – тарілки́; учи́телька – учителькú.

АЛЕ верхІвка – верхІвки; рОдичка – рОдички; сусіІдка – сусІдки

В іменниках із префіксами ви- або по- наголос на першому складі:

ви́падок, ви́сновок, ви́балок, ви́няток, ви́росток, ви́селок, ви́трати, пóдруга, пóзначка.

АЛЕ вимОва, вимикАч, вимОга, видавниИцтво, вирОщування, постачАння, порАда, повАга

В іменниках із префіксами недо-, пере- наголос на другому складі:

недóліток, недóгризок, пере́пис, пере́тин, пере́лік.

У віддієслівних іменниках середнього роду, що мають два або більше складів і закінчуються на -ання, наголос, як правило, на суфіксі:

навча́ння, пізна́ння, завда́ння, запита́ння, поєдна́ння, розв’яза́ння, читання, вида́ння, визна́ння, засла́ння, зібра́ння, посла́ння.

АЛЕ біІгання, дИхання, зобов’Язання, кОвзання, неЕхтування, облАднання (набір механізмів)

В іменниках на позначення мір довжини наголошуємо останній склад:

міліме́тр, сантиме́тр, дециме́тр, кіломе́тр.

АЛЕ термОметр, барОметр, мультИметр, дозИметр, перИметр

В іменниках із суфіксом -ин, утворених від прикметників, зі значенням місця, простору, території, абстрактних понять наголос на закінченні:

величина́, височина́, глибина́, низина́, новина́, старовина́.

АЛЕ горОдина

У складних іменниках сполучний голосний є наголошеним:

літóпис, рукóпис, гуртóжиток, машино́пис, живо́пис, чорнóзем, чорнóслив. 

АЛЕ листопАд, снігопаАд, лісостЕп, землемІр, зорепАд

Запозичені слова зберігають наголос мови-джерела:

ма́ркетинг, бюлете́нь, жалюзі́, парте́р, лу́па, фо́льга, фо́рзац, ла́те, піце́рія, травестія, інду́стрія, кварта́л, симетрі́я, де-ю́ре, асиметрі́я, агроно́мія, діало́г, до́гмат, псевдоні́м, фено́мен, піала́.

В іншомовних іменниках на -афія наголошений :

калігра́фія, картогра́фія, кінематогра́фія, томогра́фія, флюорогра́фія, фотографія.

Основні принципи наголошування ПРИКМЕТНИКІВ

Значна частина прикметників має наголос на закінченні:

нови́й, рідки́й, слаби́й, валови́й, чергови́й, стари́й, страшни́й, тонки́й, чутки́й, фахови́й, добови́й, житлови́й.

АЛЕ зрУчний, влУчний, ри́нковий, ти́гровий

Прикметники зі зменшено-пестливим суфіксом -еньк мають наголос на суфіксі:

гарне́нький, чисте́нький, тоненький.

Прикметники із суфіксом -ов, перед яким стоїть один склад, мають наголос на закінченні:

польови́й, вольови́й, бойови́й.

АЛЕ зразкОвий, чудОвий

Прикметники з трьох складів і більше мають наголос на суфіксі -ов:

бурштинóвий, порядкóвий, оптóвий, реєстрóвий, багаторазóвий.

Прикметники з трьох складів і більше, що закінчуються на -стий, мають наголос на складі перед ним:

болоти́стий, урочи́стий, мозоли́стий.

Основні принципи наголошування ЧИСЛІВНИКІВ

У числівниках на -десят наголос на останньому складі:

п’ятдеся́т, шістдеся́т, сімдеся́т

У числівниках на -адцять наголос на передостанньому складі:

одина́дцять, чотирна́дцять.

Основні принципи наголошування ДІЄСЛІВ

Дієслово бути

 • у теперішньому часі

 • у минулому часі

бу́ду, бу́демо;

була́, булó, були́.

Двоскладові дієслова в неозначеній формі (а також похідні) мають наголос на -ти:

віднести́, везти́, мести́, навести́.

АЛЕ киИдати, рУхати.

Дієслова, що закінчуються на -мо або -те, мають наголос на останньому складі:

беремó, несемó, ідете́, везете́.

АЛЕ бУдемо, гуркОчемо, залИшите, пІдемо

Основні принципи наголошування ПРИСЛІВНИКІВ

У прислівниках, утворених від іменних основ за допомогою прийменника, здебільшого наголошується префікс:

óбмаль, на́двечір, на́вхрест, на́двоє, за́світла.

АЛЕ надОвго, допіІзна, потиИху, досиИта, завиИдна.

У складних прислівниках з одного боку виявляється тенденція наголошувати останню частину слова,

а в інших випадках – наголошувати середні склади слова:

доброхі́ть, мимохі́дь,

горі́лиць, босо́ніж, ліво́руч, позаторік.

Це потрібно знати!

Слова з ПОДВІЙНИМ наголосом

В українській мові є слова, які мають подвійний наголос, тобто, наголошуючи їх по-різному, маємо не різні слова, а фонетичні варіанти того ж слова: між ними немає розбіжностей ані у значенні, ані у вживанні, ані у стилістичних відтінках.

пОмИлка

пЕрвІсний

клАдовИще

назАвждИ

перЕстАрок

жАлібнИй

алфАвІт

дОговІр

дОговОру

прОстИй

ЯснИй

м’ЯзовИй

жАлО

слІзьмИ

рОзбІр,

зАвждИ

веснЯнИй

правОпИсний

мАбУть

доповІдАч

зокрЕмА

бАйдУже

тАкОж

З морфологічного огляду в межах лексико-граматичних розрядів слів виділяють такі типи наголосу:

 • префіксальний,

 • кореневий,

 • суфіксальний,

 • флексійний.

А з погляду фонетичного можемо говорити про те, що наголос падає на перший, другий, третій, четвертий склад.

СЛОВА із наголосом

на першому складі

на другому

складі

на третьому

складі

на четвертому складі

Аркушикм бЕшкет

блАговіст

вИпадок

вИсіти

вИтрата

вІдгомін

вІрші

гАльма (однина)

грОшей

дАно

дАщиця

дИвлячись

дОгмат

дОнька

дОлішній

дрОва

зрУчний

зАкладка (у книзі)

зАкрутка

зАпонка

зАстібка

звИсока

здАлека

зОзла

зрАння

кОлесо

кОлія

кОсий

крОїти

кУрятина

лАте

лЮстро

мАркетинг

нАскрізний

нАчинка

нІздря

Олень

Оцет

пЕкарський

пОдруга

пОзначка

прИповідка

прИчіп

прОділ

рАзом

рЕмінь

рЕшето

рИнковий

рОзпірка

свЕрдло

слИна

спИна

стАтуя

тИгровий

тУлуб

цАрина

цЕнтнер

щЕлепа

щИпці

анІж

близькИй

борОдавка

босОніж

визвОльний

вимОга

вирАзний

вишИваний

вітчИм

гальмА (множина)

граблІ

гуртОжиток

данИна

де-Юре

дичАвіти

добУток

довІдник

дочкА

закІнчити

залИшити

замІжня

застОпорити

зубОжіння

індУстрія

йогУрт

квартАл

кінчИти

корИсний

котрИй

крицЕвий

літОпис

мерЕжа

ненАвидіти

ненАвисний

обрАння

обрУч

ознАка

оптОвий

отАман

парАліч

партЕр

перЕпад

перЕпис

підлІтковий

пітнИй

піцЕрія

помІщик

помОвчати

промІжок

рівнИна

руслО

серЕдина

стрибАти

тисОвий

фенОмен

цемЕнт

ціннИк

чорнОзем

чорнОслив

шофЕр

щавЕль

агронОмія болотИстий

бюлетЕнь

валовИй

вантажІвка

віршовИй

горошИна

добовИй

джентельмЕн

жалюзІ

завчасУ

заробІток

каталОг

кропивА

кулінАрія

листопАд

магістЕрський

металУргія

некролОг

обіцЯнка

одинАдцять

осетЕр

піалА

порядкОвий

посерЕдині

псевдонІм

роздрібнИй

симетрІя

соломИнка

стовідсОтковий

текстовИй

течіЯ

тім’янИй

травестІя

уподОбання

урочИстий

черговИй

чотирнАдцять

ярмаркОвий

асиметрІя

безготівкОвий безперестАнку

ветеринАрія дешевинА

медикамЕнт нафтопровІд неврастенІя

одноразОвий

сирокопчЕний

шляхопровІд

щодобовИй

Це цікаво!

Більшість слів української мови має один наголос, але багатоскладові слова, що мають більше чотирьох складів, а також ті, що складаються з кількох основ, можуть мати два і більше наголосів, які розташовуються через один або два склади від основного: вúнагорóджувати, сúньо-жóвтий, гірнúчодóбувнúй, нóвобудóва. Такий наголос називається побічним.

Побічний наголос надає українській мові особливої співучості, плавності. У прискореному темпі мовлення він чується слабко, а в уповільненому – сильніше.

Розрізняймо!

Відомий лінгвіст Віталій Русанівський стверджував, що наголос зумовлює звукове обличчя слова. Будьмо уважними: слова можуть писатися однаково, але вимовлятися по-різному, тобто мати різні лексичні значення. Це – омографи (різновид омонімів).

вúгода (користь)

вигóда (зручність)

похíдний (від похід)

похіднúй (який походить від чогось)

а́тлас (збірник географічних карт)

атла́с (блискуча тканина)

ві́домість (список)

відóмість (популярність)

пі́дданий (дієприкметник)

підда́ний (іменник, істота)

кóпчений (дієприкметник)

копче́ний (прикметник)

ха́ос (у міфології: стихія)

хаóс (безлад)

ба́тьківщина (рідний край)

Батьківщи́на (рідна країна)

шкóда (матеріальні збитки)

шкода́ (жаль, прикрість)

Зверніть увагу! Саме за допомогою наголосу розрізняють

 • імена і прізвища: Па́влик (ім’я) – Павли́к (прізвище);

 • пестливі форми імен і прізвищ на -онько: Іва́нонько – Івано́нько;

 • особові імена по батькові та прізвища, що мають спільний корінь: Григóровивич – Григорови́ч, Макси́мович – Максимóвич;

Імена мають наголошений корінь, а прізвища – суфікс.

Зміна наголосу в заперечних займенниках, що в непрямих відмінках уживаються з прийменниками, впливає на значення слова: ні з ким (немає з ким) – ні з ким (із жодною людиною), ні за що (немає за що) – ні за що (ні за яку ціну).

Від наголосу залежить і значення прислівників із ні-. Якщо наголос падає на ні-, то слово набуває значення «немає»: ніколи (немає коли), ніяк (немає як). Якщо ні- не наголошується, то прислівник просто заперечує щось: ніяк, ніколи.

Це цікаво!

Службові частини мови (прийменник, сполучник, частка), як правило, не наголошуються. Приєднуючись до попередніх або наступних слів, у яких є наголос, вони утворюють так зване фонетичне слово: хай мріє, ти і я.

Якщо біля займенника вживається прийменник, то зазвичай наголос у займеннику змінює місце: могó, твогó, мене́, АЛЕ до мóго, від твóго, для ме́не.

А чи знаєте ви, що…

У чеській, естонській, угорській, норвезькій, голландській, фінській, шведській, данській мовах наголошується перший склад.

В англійській мові здебільшого теж наголошений перший склад.

У німецькій мові в основному – кореневий наголос.

В італійській, іспанській, румунській мовах наголос переважно на другому складі від кінця польській – на передостанньому.

У французькій, турецькій, вірменській наголос падає на останній склад.

* * * * *

Потренуймося!

 1. Запишіть слова, поставте наголоси.

Снідання, ринковий, корисливий, агрономія, порядковий, ознака, мережа, вичерпний, веземо, перепустка, збірник, надбання, ветеринарія, разом, середина, наскрізний, феномен, фаховий, металургія, дворазовий, батьківський, здобуток, ваги, показник, каталог, центнер, розрахунковий, Батьківщина, зубожіння, форзац, ринковий, одинадцятеро, одинадцять, позначка, завершити, призов, спина, виразний, визвольний, визнання, вимова.

 1. Запишіть слова у три колонки: 1) із наголосом на першому складі; 2) на другому складі; 3) на третьому складі.

Прізвище, генерал, черемха, очіпок, регіт, люб'язний, охолоджувати, ощадний, айсберг, водіння, дощовий, учорашній, ірис, циган, кавказький, Євпаторія, якір, акорд.

Ключ до вправи. Підкресліть першу букву в кожному слові, прочитайте прислів’я, яке закінчується словами «……, а лінь марнує».

 1. Випишіть із кожного рядка слово з наголосом на першому складі.

Застібка, бережемо, відбиток, дошка.

Перехід, голівка, поскладовий, випадок.

Начорно, палений, міндобриво, поговір.

Підкресліть у виписаних словах перший склад, прочитайте слово, правильно його наголошуючи.

 1. Випишіть із кожного рядка слово, що відрізняється наголосом від інших слів у рядку.

Русло, обруч, запонка, адже.

Бородавка, розвідка, приповідка, маркетинг.

Сирокопчений, асиметрія, недобілений, медикамент.

Осока, кропива, низина, гуртожиток.

Підкресліть у першому слові перший склад, у другому – другий, у третьому – третій, у четвертому – четвертий склад. Прочитайте слово, правильно наголошуючи.

 1. Запишіть словосполучення. Поставте наголос у всіх словах.

Нова дошка, спиртовий розчин, для твого шофера, мої уподобання, читання разом із подругою, для багаторазового використання, чорнослив із начинкою, живемо в гуртожитку, перепустка в сільськогосподарський відділ, грушевий напій і лате, цінник на свердло, зручний безготівковий продаж, ідемо позаочі.

 1. Запишіть слова у дві колонки: у першу – ті, у яких наголос є засобом розрізнення лексичного значення, у другу – ті, у яких наголос виконує функцію розрізнення граматичного значення.

За́пал – запа́л, дзвóни – дзвони́, пі́дмети – підмети́, ла́со – ласó, ди́ва – дива́, рóси – роси́, сі́яти – сія́ти, скли́кати – склика́ти, га́ряче – гаря́че, бра́ти – брати́, дорóга – дорога́, вóди – води́, трі́ска – тріска́, бі́лка – білка́.

 1. Прочитайте слова вголос: спочатку з наголосом на першому складі, а потім – на другому. Укажіть відмінність у значенні слів.

П’ята, бігом, сім’я, орган, сушу, тріска, гірка, збігати, броди, заклад, білки, лапки, тепло.

Складіть і запишіть словосполучення з цими словами.

 1. Запишіть, поставивши наголос, визначте його функцію.

Виступав Богдан Петро і Михайленко Богдан, зайшли Максименко Іван Максимович і Максимович Галина Іванівна; випрасувана білизна, білизна снігу; прошу поради, прошу заспокоїтись; засіяли поле, засіяли зорі; не зроблю помилки, неприємні помилки; щодня приміряти, приміряти обнову зараз; раптово розсипались черешні, по небу розсипались зорі; викопану картоплю висипали на купу, протягом години висипали картоплю з мішків.

 1. Прочитайте вірш, поясніть роль наголосу у виділених словах.

Наголос

Наголос – то зовсім не дрібниця.

З наголосом вірно подружи

І відкриє слово таємницю:

Образи, обрАзи, образИ.

Наголос - і вчуєш в слові крицю,

І відваги стане, й висоти.

Відтепер не можна помилиться:

МОлоти, молОти, молотИ.

Хай ідуть слова до нас не ниці:

Грав музИка, мУзика пливла.

Наголос – це дзвінкова криниця

Рідного народу сторона.

Вячеслав Романовський

10. Прочитайте, правильно наголошуючи виділені слова.

1. Коли нічого говорити, то краще нічого не говорити (Народна творчість). 2. Струни настрою настрою на бадьорий юний лад (В. Еллан-Блакитний). 3.Через край із серця рідне слово ллється. Оживи, козацька славо, у бандурних струнах, нехай серця звеселяться! (П. Куліш) 4. Терен засіяв терен України (С.Коновалець). 5. До ладу все я покладу, і будем жити ми в ладу (В.Прокопенко).

 1. Прочитайте загадки-жарти. Доберіть слова-відповіді «перетворення», спричинені наголосом.

 • Металеве кріплення для дерев’яної діжки перетворюється на страви, які споживають опівдні.

 • Збільшувальне скло перетворюється на рогівкові утворення на шкірі голови.

 • Суцвіття злаків перетворюється на статую давньогрецького бога сонця.

 • Тканина перетворюється на збірник географічних карт.

 • Райдужна оболонка ока перетворюється на сорт цукерок.

 • Трава на пасовищі перетворюється на титул найвищих військових і цивільних урядовців у мусульманських країнах.

 • Прибуток перетворюється на зручність, сприятливі умови.

 • Той, що складається з двох основних частин, перетворюється на той, що насичений парою, вологою.

 • Предмет для охорони помешкання перетворюється на величезний гарний будинок.

 1. Оберіть правильний варіант наголошування слів.

Беремо́ – бере́мо; бо́втати – бовта́ти; була́, було́, були́ – бу́ла, бу́ло, бу́ли; валови́й – ва́ловий; везти́ (ввезти́) – ве́зти (вве́зти); верба́ – ве́рба; верете́но – веретено́; вести́ (ввести́) – ве́сти (вве́сти); ідемо́ – іде́мо; кидати – кида́ти; ки́шка – кишка́; кінчи́ти – кі́нчити; кле́їти – клеї́ти; кра́сти, кра́ду – красти́, краду́; кро́їти – крої́ти; ку́рятина – куря́тина; нена́видіти – ненави́діти; нена́висний – ненави́сний; нена́висть – ненави́сть; нести́ (внести́) – не́сти (вне́сти); нови́й – но́вий; обру́ч – о́бруч; озна́ка – о́знака; о́лень – оле́нь; осока́ – осо́ка; ота́ман – отама́н; пара́ліч – паралі́ч; па́сти – пасти́; пеня́ – пе́ня; перчи́ти – пе́рчити; петля́ – пе́тля; Покро́ва – Покрова́; порядко́вий – поря́дковий; предме́т – пре́дмет; при́ятель – прия́тель; пу́рхати – пурха́ти; ремінь – ремі́нь; ре́шето – решето́; ри́нковий – ринко́вий; се́рдити – серди́ти; сере́дина – середи́на; сиро́ватка – си́роватка; сімдеся́т – сі́мдесят; слаби́й – сла́бий; сма́ку (род. відм. від слова смак) – смаку́; стари́й – ста́рий; текстови́й – те́кстовий; терези́ – тере́зи; тісни́й – ті́сний; то́впитися – товпи́тися; товсти́й – то́встий; тонки́й – то́нкий; у́спіх – успі́х; фарту́х – фа́ртух; фахови́й – фа́ховий; фено́мен – феноме́н; хапа́ти – ха́пати; ци́ган – цига́н; ча́су (р. відм. від слова час) – часу́; черка́ти – че́ркати; черпа́ти – че́рпати; черстви́й – че́рствий; че́рствіти – черстві́ти; шля́ху (р. відм. від слова шлях) – шляху́; щи́пці – щипці́; я́ловичина – ялови́чина.

Перегляньте інформаційні телепередачі, радіопередачі й проаналізуйте порушення дикторами норм наголошування.

Вузлики пам’ять

від поетеси Віри Правоторової

Між сторінОк

Я із книгами дружУ.

Кожну книгу бережУ.

Чемним дітям не з руки

Загинати сторінкИ.

ЗАкладки потрібно мати,

То й не будеш загинати.

ВІДНЕСТИ

Всіх просили два коти
Їх додому віднестИ.
Чи хоча б покласти в тінь,
Бо на них напала лі-і-і-інь.

ВІТЧИМ

Кажуть, тато мій – вітчИм.
Ну то й що? А ми із ним
Не сварились ні разочка.
Кличе він мене синочком.

ДІАЛОГ З ПОДРУГОЮ

Розмовляли ми удвох.
Склався гарний діалОг:
Я і пОдруга щосили
Одна одну так хвали-и-и-или!

ПЕРЕЛЯК

– Чогось у цьому домі все не так, –
Бурчав собі під ліжком перелЯк. –
Дітей – і тих не можу налякати!
Піду, напевно, геть з цієї хати!

ЗРАННЯ, ДОПІЗНА, ГОРІЛИЦЬ

Була робота різна
Сьогодні в нас допІзна:
Лежали зрАння ниць,
З обіду – горілИць.

ДРОВА

Ми рубали дрОва,

Підійшла до нас корова,

Попросила не рубати,

Бо телятко хоче спати.

У телятка добрий слух,

А сокира: «Бух та бух!»

ДОЧКА ТА ДОНЬКА

Попросила молочка
Старша мамина дочкА,
А маленька дОнька
Плеснула в долоньки:
— І мені ковточок,
Почастуй-но дОчок.

ЖИТЛО

В світі так завжди було —
Є у кожного житлО:
В когось нірка чи гніздечко,
Чи кошара у овечки...
А у мене — рідний дім.
Дуже добре жити в нім.

ПРИНЦЕСА НА ГОРОШИНІ

Мені погано спАлось нині,
Бо спала я на горошИні.
І навіть крізь м’яку перинку
Вона так муляла у спинку!
На ранок знала вся сім’я,
Що є принцеса в них. Це — я.

* * * * *

ФенОмен сьогодні я спостерігав:

Там вихор у полі, як вітер, літав.

Я відеозапис зробив черговИй –

Учений надасть коментар фаховИй.

Маркетинг – велика сила:

Зробить все, щоб ви купили

зрУчний одяг, стіл новИй…

Раз – і гаманець тонкИй.

АсиметрІя – ознАка модерну.

Її у мистецтві плекають модерно.

Стиль для людей цей не є вже новИй –

Дасть йому опис знавець фаховИй.

СерЕдина жовтня – це свято ПокрОва,

Тому вишивАнки вдягають всі знову,

Щоби молитву до неба нестИ

І дІток за руку до церкви вестИ.

ЛистопАд – холодний місяць –

Номер одинАдцять.

Наче фОльга, дощ блищить

І переливається.

ВантажІвка їде містом,

Борошно везе для тіста.

Начинка уже готова –

Будуть пиріжки чудові.

ЛАте з пОдругою пю

І щаслива я стаю.

лОкшину я доїдаю,

Курятину замовляю.

КухОнний комбайн мрію вдома я мати,

КотрИй вміє все замісити, змішати.

І нАчинку зробить, тож я свій фартУх

Не зможу вже вИнести навіть на дух.

ЧорнОзем засаджено на кіломЕтри,

Аж Олень зявився із лісу, із нетрів.

Цей вИпадок дуже мене здивував –

Я фото в мерЕжі усім розіслав.

НенАвисть зїдає нутро,

СерЕдини сЕрця сягає.

Тож дбайте завжди про добро,

Хай злості душа не пізнАє!

За матеріалами інтернету

Мудрі поради

СПОСОБИ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ НАГОЛОСІВ У СЛОВАХ

 1. Перечитуйте вголос слова якомога частіше, щоб очі їх запам’ятали. Тут діє принцип: чим більше, тим краще.

 2. Проговоріть слово з правильним наголосом, щоб ви їх почули й звикли до звучання.

 3. Запишіть слова, яскраво виділивши букву, що позначає наголошений звук.

 4. Створіть «хмарки» слів із наголосами на різних складах.

 5. Виготовте флеш-картки, на яких з одного боку буде записано слово без наголосу, а з іншого – з наголосом: так легко й зручно перевіряти себе. Навіть під час створення карток уже відбувається процес запам’ятовування.

 6. Приклейте стікери із записаними проблемними словами на видному місці.

 7. Застосовуйте в мовленні якомога частіше ті слова, які вже добре запам’ятали.

 8. Придумайте римовані вислови//віршики (Пішов сер у диспансЕр).

 9. Шукайте власні аналогії («РАзом нас багато, нас не подолати»; «Олені, Олені не бриті й не голені»).

Пам’ятаймо!

Дотримання літературних норм наголосу надає мовленню органічної краси, високої естетичної довершеності.

Тож будьмо причетними до нелегкої справи, будьмо чутливими до мови, будьмо невтомними в пошуку й захисті правильного наголосу. Маємо бути відповідальними за наш найбільший скарб – українську мову!

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Винницький В.М. Українська акцентна система. – Л.: Бібльос, 2002.

 2. Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення. – Х.: ОВС, 2002.

 3. Загоруйко О. Великий універсальний словник української мови. – Х.: ПП «Торсінг плюс», 2009.

 4. Тєлєжкіна О.О. Говоримо та пишемо українською правильно і красиво. – Х.: Основа, 2010.

 5. Українська мова: Енциклопедія. – К., 2007.

 6. http://www.rmc-ltl.info/okrasa-movy-nagolos-vymova/

 7. https://www.youtube.com/watch?v=NxzglRY18h0

 8. https://www.youtube.com/watch?v=OMwQfVPZsIk

 9. https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/rozdil-1/nagolos

 10. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Українська мова

16.08.2020

1148

0

32

Для кого: 10 Клас