Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування психологічної готовності працівників закладів освіти до конструктивної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
»
Взяти участь Всі події

"Мистецтво вести за собою" програма для лідерів учнівського самоврядування.

Опис документу:
Навчальна програма позашкільної освіти «Мистецтво вести за собою» для лідерів учнівського самоврядування, формує у підлітків: вміння визначати свої цілі, застосовувати на практиці соціальні і громадянські компетентності. формує критичне мислення; демократичну культуру; знайомить підлітків з теоретичними основами та принципами розвитку лідерства; формує навики ефективного спілкування та співпраці в команді; стимулює соціальну активність та ініціативу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КВНЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

МЕТАЛУРГІЙНОГО РАЙОНУ»

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

CХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

КВНЗ «Дніпропетровський обласний

інститут післядипломної педагогічної

освіти»

«___» ________ 2018 р. №___

Освітня програма з позашкільної освіти

соціально - реабілітаційного напряму

для лідерів учнівського самоврядування

«Мистецтво вести за собою»

2 роки навчання

м. Дніпро – 2018

Автор:

Кружко Тетяна Володимирівна – керівник гуртка «Лідер» КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості Металургійного району» КМР, керівник гуртка-методист.

Рецензент: Великодна М.С.- кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного університету.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність освітньої програми «Мистецтво вести за собою» пов’язана з необхідністю сформувати соціальні і громадянські компетентності (усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів, відповідно до Концепції «Нової української школи». Сучасна позашкільна освіта може виховати особистість, яка буде активно діяти у всіх сферах життя своєї держави, свого колективу, сформувати у неї навички самоврядування.

Становлення молодого покоління, як свідомої, відповідальної громади неможливе без досвіду конкретних суспільно-корисних дій. Дітям потрібні знання, які підготують їх до розуміння важливості участі кожної людини у суспільному житті і розбудові держави.

Обґрунтування необхідності створення цієї освітньої програми, її новизна, оригінальність обумовлена розвитком та вдосконаленням дитячого громадського руху, перебудовою діяльності учнівського самоврядування на сучасний демократичний рівень. Програма оновлює зміст і підходи до навчання та виховання дітей-лідерів учнівського самоврядування у відповідності до Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, «Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні» - документ, який визначає мету, завдання, вектори основних зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, науки щодо сприяння і підтримки дитячих громадських об'єднань (ДГО).

Лідерська обдарованість виступає як передумова високої успішності в багатьох галузях, формує здатність співпереживати, будувати позитивну комунікацію у суспільстві, проявляти високу якість міжособистісних відносин. Розглянувши види обдарованості в рамках обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» науковці дійшли висновку, що лідерська обдарованість пов’язана з взаємодією з іншими людьми і є проявом соціальної обдарованості. Соціальний інтелект (за Т.Хантом) розвивається до 17-18 років, тому дана програма буде корисною дітям, які виявлять лідерські якості у колі ровесників, а також дітям, які прагнуть до саморозвитку.

Учнівське самоврядування - це початок народження громадської свідомості людини та формування активної життєвої позиції у соціумі. Перші управлінські навики діти отримують в період навчання в школі та участі в роботі органів шкільного самоврядування. Навчання за програмо допоможе поширити уявлення про самоорганізацію та саморозвиток людини, як громадянина, як патріота свої країни, допоможе у вирішенні проблеми визначення стратегії пошуку нових форм практичної роботи для тих підлітків, які мають організаторські здібності, усвідомлюють себе лідерами у суспільному житті.

Позашкільна сфера освітньої галузі виховання та навчання дітей вагомо впливає на формування життєвої компетентності. Навчити правильно керувати розвитком команди, бути організатором суспільного життя, володіти управлінськими знаннями, методами пошуку інформації, а головне – розвивати вміння і навики комунікації, що допоможуть діяти на благо суспільства.

Створення навчальної програми обумовлено тим, що сучасна політична культура показує необхідність появи інших стандартів поведінки лідерів, громадянської зрілості та відповідальності. Сьогодні суспільство потребує лідерів, готових служити суспільству. Лідерами не народжуються, ними – стають, тому важливо надати дітям елементарні знання про лідерство та його сутність.

Освітня програма гуртка «Мистецтво вести за собою» належить до соціально - реабілітаційного напряму позашкільної освіти яка спрямована на дітей 12-18 років. У випадку виявлення особливих лідерських здібностей дитини, як виняток, можливе навчання за програмо з 10 років.

Важливим є індивідуальний підхід, який обумовлюється необхідністю надати додаткове навчання вихованцям, які виявили особливу лідерську обдарованість та організаторські здібності для поглиблення знань у сфері організації суспільного життя, вивчення спеціальної додаткової літератури, вдосконалення практичних лідерських умінь відповідно до високого рівня здібностей.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцям згідно «Положення про організацію індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08. 2004 року, № 651 та Типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 року № 676.

Програма оновлена сучасними підходами, інноваційними методами на основі досвіду навчання лідерського активу учнівського самоврядування.

Підлітковий вік – це формування самостійних поглядів, оцінок, системи понять, суджень про навколишній світ та про себе, своє місце у світі. У цей період формується основа моральності кожного громадянина держави.

Здатність і готовність виступити у ролі активного та свідомого члена суспільства, лідера, може бути розвинута в особистості, якщо вона буде відповідальна за вирішення проблемної ситуації, особливо на рівні прийняття рішень. У підлітковому віці це насамперед вирішення певних проблем дитячої громади, участь у громадському житті, учнівському самоврядуванні, що допомагає вирішити необхідні завдання самовиховання та самопізнання.

Формування особистості потенційного лідера, його організаторських здібностей, ієрархії його цінностей може здійснюватись різноманітними формами соціально-педагогічної роботи, зокрема шляхом реалізації даної освітньої програми гуртка «Мистецтво вести за собою».

Головна мета програми - формування соціальних і громадянських компетентностей, формування та розвиток лідерських якостей, набуття досвіду відповідального відношення до розвитку суспільства шляхом активного залучення їх до організації соціально-корисних справ, підготовка до особистої участі у розбудові демократичного суспільства шляхом впровадження соціальних проектів та організації заходів у ролі організатора і керівника, розробка та втілення авторських соціальних проектів.

Завдання:

 • Формування у вихованців демократичної культури;

 • Формування критичного мислення та власної точки зору підлітків;

 • Ознайомлення з теоретичними основами та принципами розвитку лідерства;

 • Формування навиків ефективного спілкування та співпраці в команді;

 • Розвиток у вихованців навичок самоаналізу, аналізу ситуації, організаторських здібностей;

 • Стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи;

 • Допомога у самопізнанні, самовихованні, розвитку сили волі і морально-психологічних якостей, спрямування на роботу над саморозвитком впродовж життя;

 • Створення «ситуації успіху» та надання можливостей для самореалізації в якості організатора самостійного соціального проекту або програми.

Програму побудовано за модульним принципом, яка передбачає 2 роки навчання: Початковий рівень (1 рік навчання) для учнів 12-14 років (144 години – 4 години на тиждень).

Основний рівень (1 рік навчання) для учнів 14-18 років (144 години – 4 години на тиждень).

Індивідуальні заняття – основний рівень – (1-й рік навчання) –– 36 год. на рік, 1 год. на тиждень –для роботи з обдарованими вихованцями.

Процес навчання спрямований на створення умов для самореалізації вихованців у якості лідерів, менеджерів авторського або командного соціального проекту, заходу або програми. Навчання через практику, навчання через активну особисту управлінську участь – важливі інструменти для становлення особистості підлітка, здатного до саморозвитку й конструктивної взаємодії з однолітками. Програма передбачає проведення занять, клубної роботи, участі у конференціях, семінарах, форумах, проектах, участі у конкурсах різних рівнів.

На заняттях застосовуються такі форми та методи навчання:

 • тренінги, дискусії, форуми, міні-лекції, рольові ігри, ділові ігри, робота в групах, аналіз реальних життєвих ситуацій, інтерактивні обговорення, керована дискусія, інформаційні повідомлення, мозковий штурм, моделювання ситуації, проектування, дебати, круглі столи, засідання творчих груп, створення портфоліо, тощо.

Освітній процес ґрунтується на формуванні особистісного стилю ефективних взаємин лідера з однолітками. Спілкування, аналіз та взаємодія – основний механізм передачі соціального досвіду, взаємного духовного збагачення. Кожен вихованець може побувати як у ролі організатора, наставника, автора проекту так і у ролі активного члена команди з його реалізації. Включення підлітків у творчу діяльність , розвиток творчих та організаторських здібностей, пізнання культури життєвого самовизначення як органічного поєднання багатьох сторін людської діяльності та форм соціальної поведінки людини. Важливим є створення атмосфери емоційно - почуттєвого піднесення та успіху. Успіх завжди підсилює властиве підлітку прагнення до діяльності. Ґрунтування освітнього процесу на інтерактивній та ігровій діяльності є для підлітків найбільш природною формою навчання.

В основу оцінювання знань і умінь покладено:

 • Залікові заняття з освоєння методики соціального проектування. Кожен вихованець повинен розробити власний соціальний проект.

 • Анкетування, щодо аналізу своєї участі у роботі керівних органів учнівського самоврядування.

 • Створення особистого портфоліо, передбачає застосування набутих знань безпосередньо під час практичної діяльності в дитячо-юнацьких громадських формуваннях та органах учнівського самоврядування.

 • Залік по проведенню тренінгових занять у ролі ведучого.

Навчання за програмою гуртка «Мистецтво вести за собою» сформує навички самоврядування, як способу організації життєдіяльності колективу, підвищить соціальну активність та відповідальність, надасть можливість реалізувати право на соціальну творчість, сприятиме активізації дій молоді спрямованих на позитивну творчу реконструкцію соціокультурного оточення однолітків у сфері комунікації та дозвілля. Надасть знання та компетенції які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

Освітня програма «Мистецтво вести за собою» допоможе у залученні дитячої громади до реальної участі в державотворенні, в соціальному проектуванні, що послужить практичним застосуванням набутих у гуртку знань. Позашкільна освіта – важлива сфера педагогічного впливу на становлення свідомої особистості, необхідна умова найбільш повного розвитку здібностей, талантів в інтересах особистості і суспільства.

У гурток приймаються діти, які не мають медичних протипоказань, виявляють інтерес до громадської діяльності, лідерського руху учнівського самоврядування.

Загальними принципами організації освітнього процесу є: науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладання матеріалу.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

МОДУЛІ та ТЕМИ

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступне заняття. «Я змінюю свою країну на краще!»

Мета та завдання програми «Мистецтво вести за собою»

-

2

2

Знайомство. Тренінг: «Почни з початку»

-

4

4

Модуль 1. Лідерські якості, уміння, навики.

2

10

12

Модуль 2. Саморозвиток та самодисципліна – основа досягнення успіху.

4

8

12

Модуль 3. Конвенція ООН про права дитини.

4

8

12

Модуль 4. Основи учнівського самоврядування.

4

8

12

Модуль 5. Мистецтво спілкування лідера учнівського самоврядування.

4

12

16

Модуль 6. Навики публічного виступу лідера-підлітка.

2

12

14

Модуль 7. Портфоліо лідера.

4

10

14

Модуль 8. Тімбілдінг.

2

12

16

Модуль 9. Проектні технології. Соціальні проекти.

8

20

28

Підсумкове заняття.

Аналіз пройденого матеріалу. Тестування.

-

2

2

Разом

34

110

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступне заняття. Я зміню свою країну на краще! (2 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення вихованців з планом роботи гуртка. Мета та завдання освітньої програми «Мистецтво вести за собою».

Практична частина Тема: «Я зміню свою країну на краще!». Круглий стіл: «Україна для нас. Ми для України».

Знайомство.(4 год.)

Практична частина. Тренінгові заняття «Почни з початку» з метою кращого знайомства з кожним учасником. Мистецтво самопрезентації. Захоплення, досягнення, вподобання. Учасників. Правила навчання та співпраці в гуртку.

Модуль 1. Лідерські якості, уміння, навики. (12 год.)

Теоретична частина. Теорія лідерства. Типи лідерів.

Практична частина. Портрет ідеального лідера. Якості які необхідні для того, щоб стати лідером. Потік умінь лідера. Риси та якості лідера учнівського самоврядування. Критичне мислення. Стресостійкість. Толерантність. Імідж лідера. Модель компетентного позитивного лідера у підлітковому середовищі. Навики які необхідні лідеру. Політична культура. Правова культура. Всесвітньо відомі та українські лідери минулого та сьогодення.

Модуль 2. Саморозвиток та самодисципліна – основа досягнення успіху. (12 год.)

Теоретична частина. Визначення понять «характер» та «темперамент».

Практична частина. Навички самоаналізу. Мій темперамент, мої риси характеру. Як виявити сильні та слабкі сторони свого характеру. Мотивація до особистісного зростання. Цінності життя. Мій світ і я. Визначення своєї життєвої мети. Планування – як необхідний інструмент самодисципліни. Методи планування. Поради щодо саморозвитку від успішних людей сучасності.

Модуль 3. Конвенція ООН про права дитини.(12 год.)

Теоретична частина. Історія розвитку прав людини. Конвенція ООН про права дитини Декларація ООН про права дитини.

Практична частина. Цикл тренінгових занять: Права дитини – базові принципи створення оптимальних умов повноцінного розвитку людини. Знаємо та реалізуємо свої права. Хто такий омбудсмен.

Механізм захисту прав дитини в Україні. Всесвітній День спільних дій в інтересах дітей.

Модуль 4. Основи учнівського самоврядування. (12 год.)

Теоретична частина. Історія виникнення учнівського самоврядування. Підтримка та сприяння розвитку дитячого громадського руху та учнівського самоврядування в Україні Дитячий громадський рух в Україні. Концепція підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні

Структура та функції учнівського самоврядування. Положення про учнівське самоврядування.

Практична частина. Сфера відповідальності учнівського самоврядування. Повноваження лідера в органах учнівського самоврядування. Вибори в органах учнівського самоврядування. Керівні органи учнівського самоврядування. Модель діяльності учнівського самоврядування. Розподіл обов’язків у органах учнівського самоврядування. Права і обов’язки учнів. Планування роботи органів учнівського самоврядування. Потенціал учнівського самоврядування. Документація учнівського самоврядування: плани, протоколи, сценарії. Організаційна діяльність.

Модуль 5. Мистецтво спілкування лідера учнівського самоврядування. (16 год.)

Теоретична частина. Поняття «спілкування». Спілкування в житті людини.

Практична частина. Спілкування – мистецтво, якому треба навчатись. Правила ефективного спілкування. Від чого залежить успішність спілкування людей. Вміння та навички спілкування. Слухати - розуміти - взаємодіяти. Активне слухання. Досягнення взаєморозуміння та згоди. Що означає «бути переконливим». Вміння переконувати інших. Як реагувати на критику. Як навчитись говорити «ні». Типи спілкування. Вербальні та невербальні методи спілкування. Мобільний етикет. Що таке консенсус та компроміс. Що таке конфлікт, методи його подолання. Тренінг «Від дискусії до конфлікту один крок, але…».

Модуль 6. Навики публічного виступу лідера-підлітка. (14 год.)

Теоретична частина. Міні-лекція: «Публічний виступ». Ораторське мистецтво. Найвідоміші оратори світу.

Практична частина. Перегляд навчального фільму про підготовку до публічного виступу, обговорення фільму. Тренінгові вправи для розвитку мовної креативності. Структура виступу. Як боротись з хвилюванням. Підготовка до виступу. Практична робота над промово на вільно обрану, або запропоновану тему на вибір. Конкурс на кращу промову.

Модуль 7. Портфоліо лідера (14 год.)

Теоретична частина. Поняття «портфоліо». Функції портфоліо.

Практична частина. Створення власного портфоліо за розділами Я – громадянин. Я – учень. Я і моя сім’я. Я – друг. Я – волонтер. Я - культурна людина. Я – мешканець свого міста. Я – людина демократичного суспільства. Я – лідер дитячого громадського руху.

Модуль 8. Тімбілдінг. (16 год.)

Теоретична частина. Тімбілдінг (team building) – побудова та згуртування команди.

Практична частина. Перегляд мультфільму за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=NvfzlGu0jTs Серія тренінгів та практичних занять з Тімбілдінгу. Тімбілдінг-тренінги на свіжому повітрі. Ігрові вправи з Тімбілдінгу. Самостійна розробка Тімбілдінг - тренінгу та його проведення у колі ровесників.

Модуль 9. Проектні технології. Соціальні проекти. (28 год.)

Теоретична частина. Поняття «Соціальний проект». Методика роботи над соціально важливими проектами.

Практична частина. Підготовка до роботи над проектом. Вибір проблеми. Методика аналізу проблеми: «мета план». Збір інформації. Підготовка власного варіанту вирішення проблеми. Реалізація плану дій команди учнів. Очікувані результати. Схема оформлення проекту. Презентація проекту. Впровадження проекту. Аналіз результатів та методи оцінки ефективності проекту.

Підсумкове заняття (2 год.)

Теоретична частина. Аналіз пройденого матеріалу. Анкета – самоаналіз.

Практична частина. Участь у міському форумі лідерів учнівського самоврядування.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Освітня діяльність першого року навчання реалізації програми «Мистецтво вести за собою» дає можливість вихованцям ознайомитись теоретичними основами лідерства, формує мотивацію до саморозвитку та самовдосконалення своєї особистості. Навчання за програмою передбачає досягнення вихованцями відповідного рівня лідерських умінь, навичок, соціальної активності, відповідальності, практичної готовності до створення власного проекту, допоможе у формуванні таких компетентностей: соціальні і громадянські компетентності, уміння навчатися впродовж життя, здатність до постійного пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок. Набуття вихованцями навиків форм поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті в учнівському середовищі.

НАЗВА МОДУЛЯ

Вимоги до рівня досягнень вихованців

Форма демонстрації досягнень вихованців

1

Вступне заняття. «Я змінюю свою країну на краще!».

Мета та завдання програми «Мистецтво вести за собою»

Вихованці мають розуміти сутність громадянської позиції, усвідомити, що від дій кожного залежить сьогодення та майбутнє країни»

Діагностика громадянської вихованості та рівня громадянських якостей

2

Знайомство. Тренінг: «Почни з початку»

Вихованці повинні знати методи планування, методи постановки мети, вміти планувати свій час.

Залік: написання особистого плану реалізації мети

3

Лідерські якості, уміння, навики

Діти повинні знати типи лідерів, які якості потрібно виховувати в собі для того щоб стати лідером

Написання реферату про видатного світового лідера

4

Саморозвиток та самодисципліна – основа досягнення успіху

Вихованці повинні знати визначення понять «характер» та «темперамент»

Діагностика. Виконання творчого завдання за методикою «фіолетовий браслет».

(21день набуття звички)

5

Конвенція ООН про права дитини

Повинні знати історію розвитку прав людини. Володіти базовими знаннями про свої права, згідно Конвенції ООН про права дитини

Провести соціологічне опитування серед однолітків «Чи знаєте Ви свої права?» та проаналізувати результати

6

Основи учнівського самоврядування

Повинні знати функції учнівського самоврядування та що таке структура

Презентація моделі учнівського самоврядування закладу де навчається вихованець

7

Мистецтво спілкування лідера учнівського самоврядування

Розуміти роль спілкування в житті людини. Знати що таке конфлікт, методи його подолання, що таке консенсус, компроміс

Залік у вигляді проведення тренінгу в ролі ведучого

8

Навики публічного виступу лідера-підлітка

Мати уявлення що таке ораторське мистецтво. Розуміти роль навиків публічного виступу

Конкурс на кращу промову на задану тему в рамках гуртка.

9

Портфоліо лідера

Знати визначення поняття «портфоліо». Функції портфоліо

Складання власного портфоліо

10

Тімбілдінг

Володіти методами побудови та згуртування команди. Вміти провести вправи на згуртування команди

Проведення вправ з тімбілдінгу у ролі ведучого тренінгу за естафетним методом

11

Проектні технології. Соціальні проекти

Вихованці повинні володіти методикою роботи над соціально важливими проектами та вміти написати власний соціальний проект

Захист - презентація власного соціального проекту

12

Підсумкові заняття.

Аналіз пройденого матеріалу. Тестування

Анкета «Дослідження ціннісних ставлень особистості»

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

МОДУЛІ та ТЕМИ

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступне заняття «Свідомий громадянин України». Мета та завдання основного рівня навчання за програмою «Мистецтво вести за собою»

-

2

2

Модуль 1. Тренінг: «Стратегія успіху»

-

4

4

Модуль 2. Мистецтво спілкування лідера учнівського самоврядування

2

10

12

Модуль 3. Теоретичні основи лідерства та практика впровадження

8

4

12

Модуль 4. Діяльність та дієвість учнівського самоврядування. Організація звітно-виборчої кампанії в органах учнівського самоврядування

2

10

12

Модуль 5. Будуємо демократію разом. Правосвідома молодь – правова держава

4

8

12

Модуль 6. Від учнівського до місцевого самоврядування

4

8

12

Модуль 7. Сучасні форми організації масової роботи учнівського самоврядування

4

8

12

Модуль 8. Організація дозвілля ровесників. ТРВЗ –технологія: теорія розв’язання винахідницьких задач у організації дозвілля

4

8

12

Модуль 9. Ігрові технології. Мистецтво лідера ігротехніка

2

10

12

Модуль 10. Саморозвиток. Самовдосконалення.

Портфоліо розвитку лідера учнівського самоврядування

2

10

12

Модуль 11. Проектні технології. Соціальне проектування. Впровадження патріотичних проектів

4

12

16

Модуль 12. Команда моєї мрії. Тімбілдінг. Робота лідерської команди. Академія командо утворення.

2

10

12

Підсумкове заняття.

Аналіз діяльності команди. Тестування

-

2

2

Разом

38

106

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступне заняття. «Свідомий громадянин України». (2 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення вихованців з планом роботи гуртка. Мета та завдання основного рівня навчання за програмою «Мистецтво вести за собою».

Практична частина Вступне заняття «Свідомий громадянин України». Творча лабораторія ідей лідерів учнівського самоврядування щодо організації заходів патріотичного спрямування .

Модуль 1. Тренінг: «Стратегія успіху». (4 год.)

Теоретична частина. Поняття «стратегія». Методики постановки мети.

Практична частина. Формула успіху. Сходинки до успіху. Успіх – це не секрет, успіх – це принцип життя. Методи планування. Керована дискусія: «так» чи «ні». Поради відомих людей щодо життєвого успіху. Цінність часу. Перешкоди на шляху до успіху.

Модуль2. Мистецтво спілкування лідера учнівського самоврядування. (12 год.)

Теоретична частина. Роль спілкування в житті людей. Види спілкування.

Практична частина. Знайомство з книгою Д.Карнегі «Як завоювати друзів». Вербальні та невербальні методи спілкування. Тренінг «Не смійся з мене» спільного україно-американського проекту «Повага дію» Пітера Ярроу. Булінг як явище. Віртуальне спілкування, позитив та ризики віртуального спілкування. Безпека у Інтернеті. Етикет та культура ділового спілкування. Правила ділової комунікації.

Модуль 3. Теоретичні основи лідерства та практика впровадження. (12 год.)

Теоретична частина. Теорія лідерства. Передумови лідерства. Ознаки лідерства. Типи лідерів. Рівні лідерства. Формальне і неформальне лідерство. Лідерство і менеджмент.

Огляд історичних стилів керівництва. Класифікація лідерів за теорією Єдварда де Боно: Лідер-організатор, виконавець, генератор ідей, комунікатор, контролер та ін. 6 типів лідерів за теорію Уманського Л.І.

Практична частина Школа лідерів. Лідер і керівник. Стилі керівництва: демократичний авторитарний, пасивний. Вплив і влада. Формула розкриття лідера в собі. Лідер майбутнього. Оцінка перспективних та негативних сторін лідерства. Портрети та образи найвідоміших лідерів різних часів, різних країн.

Модуль 4. Діяльність та дієвість учнівського самоврядування. (12 год.)

Теоретична частина. Учнівське самоврядування і його основна мета та завдання. Як організувати та вдосконалити учнівське самоврядування. Структура учнівського самоврядування, функції учнівського самоврядування. Регламентуючі документи (статут, положення про вибори).

Практична частина Алгоритм проведення звітно-виборчої кампанії в органах учнівського самоврядування. Організація роботи виборчої комісії. Організація дебатів кандидатів на керуючі посади органів учнівського самоврядування, програма кандидата. Учнівське самоврядування як система. Учнівське самоврядування як школа демократії.

Модуль 5. Будуємо демократію разом. Правосвідома молодь – правова держава. (12 год.)

Теоретична частина. Поняття демократії. Демократія як Європейська цінність. Європейський тиждень місцевої демократії в Україні. Ключові поняття прав. Класифікація потреб по А. Маслоу та забезпечення прав дитини. Від прав людини до прав дитини. Поняття «законодавча база».

Практична частина Інформація про діяльність місцевих органів влади, ознайомлення з основними принципами їх роботи. Привернення уваги до участі у місцевих справах - найважливіший чинник життєздатності демократії. Тренінг «Демократичне молодіжне лідерство». Участь у прийнятті рішень. Три ключових значення поняття «права»: забезпечення. Інформація про різні форми та можливості участі в прийнятті рішень на місцевому рівні. Права дітей в Україні: реалії та виклики.

Модуль 6. Від учнівського до місцевого самоврядування. (12 год.)

Теоретична частина. Місцеве самоврядування та його функції.

Практична частина Екскурсія до виконкому. Ознайомлення із структурними підрозділами виконавчої влади на місцевому рівні: комітетами, управліннями, відділами. Віртуальна екскурсія до Будинку Уряду за посиланням http://children.kmu.gov.ua/excursion.html.

Модуль7. Сучасні форми організації масової роботи учнівського самоврядування. (12 год.)

Теоретична частина. Поняття масовий захід. Організація дозвілля. Акція, флешмоб, квест, челендж, саміт, форум, барКемп, та ін..

Практична частина. Огляд нових сучасних форм дозвілля. Як організувати акцію, флешмоб, квест, челендж, саміт, форум, барКемп та інші соціально-корисні заходи.

Модуль 8. Організація дозвілля ровесників. ТРВЗ –технологія: теорія розв’язання винахідницьких задач у організації дозвілля. (12 год.)

Теоретична частина. Що таке ТРВЗ (теорії розв’язання винахідницьких задач) –технологія. Історія виникнення.

Практична частина Робота за методом фокальних об’єктів (МФО). Метод морфологічного аналізу (ММА). 5 видів винахідництва у сфері організації дозвілля. Тренінг: «Форми організації дозвілля дітей та молоді із серії «благополуччя дітей і молоді:можливості соціальної роботи у громаді».

Модуль 9. Ігрові технології. Мистецтво лідера ігротехніка. (12 год.)

Теоретична частина. Історія виникнення гри. Використання гри для організації змістовного дозвілля. Компоненти ігрової програми.

Практична частина Види ігор. Конструктор ігрової програми. Практичні навики роботи лідера ігротехніка та аніматора. Ігри на знайомство, ігри з залом, командні ігри, ігри на свіжому повітрі, музичні ігри, Міні-диско.

Модуль10. Саморозвиток . Самовдосконалення. (12год.)

Портфоліо розвитку лідера учнівського самоврядування. (12 год.)

Теоретична частина. Бесіда: «Навчання впродовж життя». Портфоліо розвитку лідера учнівського самоврядування.

Практична частина Практичні поради щодо саморозвитку. Огляд корисної для саморозвитку літератури. Основні компетенції «Нової української школи». Методики: «фіолетовий браслет», «щодня – нове слово» та ін. Читання як метод розширення знань. Соціальні ролики про саморозвиток.

Модуль 11. Проектні технології. Соціальне проектування. Впровадження патріотичних проектів. (16 год.)

Теоретична частина. Методика роботи команди над соціально важливими проектами.

Практична частина. Вибір проблеми. Збір інформації. Підготовка власного варіанту вирішення проблеми. Реалізація плану дій команди учнів. Приклади вдало реалізованих проектів патріотичного спрямування на рівні міста Кривого Рогу: «Цінуй українське разом з нами», «Україна для нас,ми для України», «У серці кожної людини живе любов до України» та інші.

Модуль 12. Команда моєї мрії. Тімбілдінг. Робота лідерської команди. Академія командо утворення. (12 год.)

Теоретична частина. Тімбілдінг (team building) – побудова та згуртування команди.

Практична частина. Види Тімілдінгу. Вправи для тімбілдінгу. Мотузковий курс. Робота у групах: розробка Тімбілдінг-тренінгу та його проведення у колі ровесників.

Підсумкове заняття. Аналіз діяльності команди. Тестування. (2 год.)

Практична частина. Підсумкові заняття. Участь у традиційному форумі Міської асоціації дитячих організацій Кривого Рогу. Аналіз діяльності команди – обговорення. Тестування.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Кінцевий результат реалізації програми «Мистецтво вести за собою» формує особистість лідера учнівського самоврядування, яка передбачає досягнення ним відповідного рівня лідерських умінь, навичок, соціальної активності, відповідальності, креативності, практичної готовності до створення власного проекту, толерантності, сформованість якостей, необхідних лідеру дитячого руху. Навчання за програмою допоможе у формуванні таких компетентностей: соціальні і громадянські компетентності, уміння навчатися впродовж життя, здатність до постійного пошуку та засвоєння нових знань, організації власного навчального процесу впродовж життя, через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, оцінювати власні результати навчання. Набуття навиків форм поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

Назва розділу (модулю)

Вимоги до рівня досягнень вихованців

Форма демонстрації досягнень вихованців

1

Мистецтво спілкування лідера учнівського самоврядування

Знати види спілкування. Знати визначення поняття «толерантність». Розуміти переваги та недоліки віртуального спілкування

Творче завдання. проведення тренінгу: «Не смійся з мене» у ролі ведучого

2

Теоретичні основи лідерства та практика впровадження

Вихованці повинні знати теорію лідерства оглядово. Ознаки лідерства. Типи лідерів. Що таке формальне і неформальне лідерство. Розуміти різницю між лідерством і менеджментом

Підготовка реферату або презентації про відомого світового лідера

3

Діяльність та дієвість учнівського самоврядування

Вихованці повинні знати алгоритм проведення звітно-виборчої кампанії в органах учнівського самоврядування

Практичне завдання: рольова гра «Проведення звітно-виборчої кампанії

учнівського самоврядування»

4

Будуємо демократію разом. Правосвідома молодь – правова держава

Знати визначення поняття «демократія»,поняття «законодавча база», норма закону та норма моралі

Творче завдання: ессе на тему «Будуємо демократію разом»

5

Від учнівського до місцевого самоврядування

Діти повинні володіти інформацію про діяльність місцевих органів влади, знати основні принципи їх роботи

Участь у екскурсії до райвиконкому або міськвиконкому

6

Сучасні форми організації масової роботи учнівського самоврядування

Вихованці повинні знати визначення поняття «масовий захід». Володіти методами організації дозвілля однолітків

Розробка на вибір: акції, флешмобу, квесту, челенджу

7

Організація дозвілля ровесників. ТРВЗ –технологія

Вміти застосувати метод фокальних об’єктів та

метод морфологічного аналізу в організації заходів

Створення ігрової програми з використанням вивчених методів МФО та ММА

8

Ігрові технології. Мистецтво лідера ігротехніка

Вихованці повинні вміти провести масові ігри зі сцени, у колі ровесників, з молодшими школярами

Проведення майстер-класу з демонстрації навиків проведення гри у якості аніматора

9

Саморозвиток . Самовдосконалення.

Портфоліо розвитку лідера учнівського самоврядування

Вихованці повинні розуміти переваги освіти та бути вмотивованими щодо навчання впродовж життя. Розуміти що таке просвітницька діяльність

Створення власного портфоліо

10

Проектні технології. Соціальне проектування. Впровадження патріотичних проектів

Вихованці повинні володіти методикою роботи команди над соціально важливими проектами

Захист - презентація власного соціального проекту

11

Команда моєї мрії. Тімбілдінг. Робота лідерської команди. Академія командо утворення. Підсумкове заняття

Вихованці повинні мати перспективне бачення громадської діяльності , проявляти ініціативу , чітко уявляти кращий стан власного довкілля у перспективі та прагнення до його практичного вдосконалення громадської діяльності

Діагностика рівня громадянської свідомості. Участь у міському форумі асоціації дитячих об’єднань.

Тестування за методикою «Вивчення ступеня соціалізації»

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Індивідуальна робота

Теми

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступне заняття. Мета та завдання програми індивідуального навчання лідерів. Підготовка виступу-промови

-

1

1

2

Активна участь дітей та молоді у створені світу сприятливого для дітей. Знайомство з практичною діяльністю Всеукраїнської ради старшокласників. Підготовка презентації про діяльність ВРС для однолітків

1

4

5

3

Лідер та лідерство.

Теорія лідерства та практика впровадження.

Творчі завдання, підготовка до участі у Всеукраїнських проектах «Агенти змін», «Школа успіху»

2

5

7

4

Ефективне лідерство.

Підготовка до проведення тренінгу на тему «Демократичне молодіжне лідерство у якості ведучих»

-

5

5

5

Підготовка та створення презентації про видатних світових лідерів

1

5

6

6

Лідер та його команда.

Підготовка до проведення тренінгових занять з тімбілдінгу для однолітків у якості інструктора

-

5

5

7

Імідж лідера

-

1

1

8

Участь дітей та молоді у процесі прийняття рішень

-

1

1

9

Лідер-організатор однолітків. Проектні технології. Підготовка соціального проекту

-

4

4

10

Підсумкове заняття.

Тестування

-

1

1

Разом

4

32

36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття. Мета та завдання програми індивідуального навчання лідерів. Підготовка виступу-промови. (1 год.)

Практична частина Мета та завдання основного рівня навчання за програмою «Мистецтво вести за собою». Визначення поняття «Свідомий громадянин»

Практична частина Підготовка промови «Творча лабораторія ідей лідерів учнівського самоврядування в організації патріотичних заходів».

2. Активна участь дітей та молоді у створені світу сприятливого для дітей. Знайомство з практичною діяльністю Всеукраїнської ради старшокласників. Підготовка презентації про діяльність ВРС для однолітків. (5 год.)

Теоретична частина. Огляд нормативних документів щодо діяльності Всеукраїнської ради старшокласників: резолюції засідань матеріали зорів, рекомендовані до впровадження проекти.

Практична частина Підготовка презентації про діяльність ВРС для однолітків. Он - лайн спілкування з учасниками зборів ВРС у попередні роки.

3. Лідер та лідерство. Теорія лідерства та практика впровадження.

Творчі завдання, підготовка до участі у Всеукраїнських проектах «Агенти змін», «Школа успіху». (7 год.)

Практична частина Підготовка візитного ролика, написання есе, виконання обов’язкових завдань для конкурсного відбору до участі у Всеукраїнських проектах.

4. Ефективне лідерство. Підготовка до проведення тренінгу на тему «Демократичне молодіжне лідерство у якості ведучих». (5 год.)

Теоретична частина. Методика та структура проведення тренінгу.

Практична частина: Написання та розробка сценарію проведення тренінгу, підготовка до роботи у якості ведучого.

5. Підготовка та створення презентації про видатних світових лідерів. (6 год.)

Практична частина. Пошук матеріалів на інтернет - ресурсах про видатних світових лідерів, огляд матеріалів, підготовка до презентації.

6. Лідер та його команда. Підготовка до проведення тренінгових занять з тімбілдінгу для однолітків у якості інструктора. (5 год.)

Теоретична частина. Методика та структура проведення тренінгу.

Практична частина Написання та розробка сценарію проведення тренінгу, підготовка до роботи у якості ведучого.

7. Імідж лідера. (1 год.)

Теоретична частина. Що таке імідж. Роль особистісного іміджу. Імідж як форма життєтворчості лідера. Мистецтво самопрезентації. Імідж шкільної, дитячої та молодіжної організації та шляхи формування іміджу громадської організації за допомогою засобів масової інформації. Написання статті для друку у ЗМІ.

8. Участь дітей та молоді у процесі прийняття рішень. (1 год.)

Діяльність молодіжних та дитячих парламентів міжнародного, європейського, Всеукраїнського та міського рівнів. Участь у громадському житті навчального закладу, участь у діяльності громадських організацій, участь у житті держави. Ефективність молодіжної участі. Принцип партнерства в процесі участі як основа соціальної співпраці.

9. Лідер-організатор однолітків. Проектні технології. Підготовка соціального проекту. (4 год.)

Теоретична частина. Волонтерство як феномен сучасного суспільства. Лідер – організатор волонтерів. Волонтерський менеджмент. Складові волонтерських програм.

Практична частина: Процес створення та управління волонтерською програмою. Організація просвітницької програми щодо здорового способу життя. Популяризація Конвенції ООН про права дитини. Участь у реалізації соціально-значущих проектів. Самостійна розробка та реалізація власного проекту.

10. Підсумкове заняття. Тестування. (1 год.)

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Кінцевий результат реалізації індивідуального навчання програми «Мистецтво вести за собою» формує особистість лідера учнівського самоврядування як успішної особистості, передбачає досягнення ним високого рівня лідерських умінь, навичок, соціальної активності, відповідальності, креативності. Навчання за програмо допоможе у формуванні таких компетентностей: соціальні і громадянські компетентності, уміння навчатися впродовж життя, здатність до постійного пошуку та засвоєння нових знань, організації власного навчального процесу впродовж життя, через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, оцінювати власні результати навчання.

ТЕМА

Вимоги до рівня досягнень вихованців

Форма демонстрації досягнень вихованців

1

Підготовка виступу-промови

Вихованці мають підготувати промову на тему: «Все залежить від нас самих» та виступити нею. Розуміти роль навиків публічного виступу

Виступ з публічною промовою

2

Знайомство з практичною діяльністю Всеукраїнської ради старшокласників. Підготовка презентації про діяльність ВРС для однолітків

Вихованці готують презентацію до 15 слайдів для однолітків про діяльність ВРС

Виступ з презентацією

3

Лідер та лідерство.

Теорія лідерства та практика впровадження.

Творчі завдання, підготовка до участі у Всеукраїнських проектах «Агенти змін», «Школа успіху»

Знайомство з умовами відбіркових турів на участь у Всеукраїнських проектах для активної молоді

Написання есе, заповнення творчих анкет у режимі он-лайн

4

Ефективне лідерство.

Підготовка до проведення тренінгу на тему «Демократичне молодіжне лідерство у якості ведучих»

Написання сценарію проведення тренінгового заняття. Знайомство з методикою проведення тренінгу

Проведення тренінгу у якості ведучого

5

Підготовка та створення презентації про видатних світових лідерів

Огляд матеріалів у Інтернеті про відомих світових демократичних лідерів

Написання реферату

6

Лідер та його команда.

Підготовка до проведення тренінгових занять з тімбілдінгу для однолітків у якості інструктора

Написання сценарію проведення тренінгового заняття. Повторення методики проведення тренінгу

Залік у вигляді проведення тренінгу в ролі ведучого

7

Імідж лідера

«Сам собі - Іміджмейкер» Аналіз власного іміджу. Аналіз іміджу команди

Створення інформ-дайджесту про роботу над іміджем

8

Участь дітей та молоді у процесі прийняття рішень

Розуміти роль та цінність активної життєвої позиції

Конкурс на кращу промову на задану тему в рамках гуртка

9

Лідер-організатор однолітків. Проектні технології. Підготовка соціального проекту

Знати методику створення соціального проекту

Захист - презентація власного соціального проекту

10

Підсумкове заняття.

Тестування

Володіти лідерськими навиками, вміти організувати команду, провести тренінг,виступити публічно

Анкета «Дослідження ціннісних ставлень особистості»

Орієнтовний перелік обладнання для організації роботи гуртка.

Основне обладнання

Кількість

Стільці

15 шт. (за кількістю вихованців)

Матеріали

Папір А4

необм.

Ватман

необм.

Стікери

необм.

Маркери

необм.

Фломастери

необм.

Олівці

необм.

Ручки

необм.

Бейджики.

15 шт

Навчально-технічне обладннаня

Проектор

1 шт.

Екран

1 шт.

Комп’ютер

1 шт.

Магнітна дошка

1 шт.

ЛІТЕРАТУРА

1.Бачинська Е. Формування громадянської позиції школярів шляхом залучення їх до співуправління виховною системою школи // Світло.-2002.-№1.– С.12-16.

2.Гладчук О.О. Педагогічне керівництво учнівським самоврядуванням // Освіта України.-2001.-№25.-С.3.

3. Єрмакова І. Г., Ковганич Г. Г. Соціальна і життєва практика учнів 12-річної школи // Наук.-метод. збірник - Запоріжжя 2005.

4.Забуга Т. До питання дитячого самоврядування у навчально-виховних закладах // Нова педагогічна думка.-2007.- №3.

5.Гончарова Т., Олійник Н., Капиця Т. Веселковими стежинами // Тернопіль: ТДМУ, 2007.

6.Заїка Л., Сокоренко Л. Організація самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах: Методичні рекомендации //Директор школи.-2002.-№7.-С.1,6-7.

7. Кацинська Л.Учнівське самоврядування в умовах сучасності //Практичний порадник.-Рівне, 2004.

8.Кацинська Л.Довідник педагога-організатора // Навчально-методичний посібник.- Рівне 2001.

9. Карнегї Дейл // Секрет Карнегі. Ливайн С., Кром М. // Лидер в тебї. Мїнськ: Парадокс. 2007.

10.Кириленко С. Учнівське самоврядування: досвід і проблеми : Адреса досвіду – Одещина //Освіта.-2002/.

11. Косенко В. «КРОКС» //Полифаст, 2005.

12.Климчук Н., Никонов В., Писаркова Ю.,Салей С. «Твое будуще зависит от тебя».Методическое пособие.- Гродно, 2001.

13.Ковальчук С.,Никонович., Лепехо И., «Ученическое самоуправление ». Практическое пособие.- Ново грудок, 2000.

14. Ковганич Г., Несторенко К. Учнівське самоврядування в системі освіти Києва. – К., 2006.

15. Лидер будущого: новое видение стратеги и практика. Методическое пособие по проведению тренинга / Под общей редакцией Лактионовой Г., Зверевой И., Стариковой Л. –К.: Науковий світ, 2001.

16. Лопухівська А. Учнівське самоврядування в контексті діалогу культур//Рідна школа.- 2005.-С.32-33.

17. Сойчук Р.Дитячий та молодіжний рух// Позакласний час +. 2006 №7

18.Хомич О. Громадянське виховання у формах та змісті. Методичний збірник.-Дніпропетровськ, 2000

19.Хомич О. Рига Т. Технології виховання// Науково-методичний посібник.-Дніпропетровськ .2002.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.