Міні-конспект уроку «Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 9. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії

Мета: охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний по-
діл українських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — на почат-
ку ХІХ ст., з'ясувати соціальне та національне становище українського населення,
визначити суть політики австрійського уряду щодо українців; розвивати в учнів
уміння самостійно опрацьовувати історичні документи, схеми, таблиці, аналізува-
ти матеріал, уміти виділяти основне й другорядне, давати порівняльну характе-
ристику певним історичним процесам; висловлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття, терміни, назви: західноукраїнські землі, адміністративно-терито-
ріальний устрій, опришки, гайдамаки, денаціоналізація, коронний край.

Основні дати та події: 184З—1844 рр. — селянські виступи під проводом Л. Коби-
лиці на Буковині.

Історичні постаті: Марія Терезія, Йосиф ІІ, М. Штолюк, Л. Кобилиця.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати адміністративно-територі-
альний устрій та регіональний поділ західноукраїнських земель у складі Ав-
стрійської імперії; пояснювати, яким було національне й соціальне становище
населення західноукраїнських земель; визначати особливості політики австрій-
ського уряду щодо українців; характеризувати соціальні протести населення за-
хідноукраїнських земель у цей період; пояснювати особливості розвитку госпо-
дарства й економічних відносин у регіоні.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву розділу «Західноукраїнські землі у складі Австрійської
імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.», ознайомити учнів
із кількістю годин, відведеною на його вивчення, формою проведення тема-
тичного оцінювання тощо.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 7).

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з картою (атласом). Запропонувати учням показати на карті за-
хідноукраїнські землі. З'ясувати, у складі якої держави вони перебували.
Пригадати, яким чином західноукраїнські землі потрапили до її складу.

«Мозковий штурм». Запропонувати учням пригадати, що вони пам'ята-
ють про розвиток західноукраїнських земель у XVIII ст.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Адміністративно-територіальний устрій західноукраїнських зе-
мель у складі Австрійської імперії. 2. Національне та соціальне стано-
вище українців під владою австрійських Габсбургів. 3. Політика австрій-
ського уряду щодо західноукраїнських земель. 4. Боротьба народних мас
західної України проти соціального гноблення. 5. Стан господарства та
характер економічних відносин на західноукраїнських землях. 6. Розви-
ток міст і торгівлі.

Пояснити, що адміністративно-територіальний устрій, запроваджений
австрійською владою, мав на меті привести їх у відповідність до інших ім-
перських провінцій, уникаючи при цьому рішучих змін, які могли викли-
кати незадоволення місцевої еліти. Щоб отримати цілісне уявлення про
адміністративно-територіальний та регіональний поділ західноукраїнських
земель у складі Австрійської імперії, учням доцільно запропонувати опра-
цювати схему.

Звернути увагу на те, що західні українці перебували в досить тяжко-
му національному й соціальному становищі. Це проявлялося в загрозі де-
націоналізації, відсутності власної еліти й соціальному гнобленні.

Схарактеризувати реформи Марії Терезії та Йосифа II, здійснені на за-
хідноукраїнських землях. Відзначити, що вони у цілому позитивно впли-
нули на розвиток краю, сприяли поширенню серед русинів прихильного
ставлення до Габсбургів.

Розповісти, що виступи селян на західноукраїнських землях у цей пе-
ріод мали постійний характер. Влада придушувала їх і водночас здійснюва-
ла певні поступки для полегшення становища селянства.

Проаналізувати розвиток господарства західноукраїнських земель, від-
значивши, що воно розвивалося дуже повільно. Акцентувати увагу на тому,
що в економіці краю переважало сільське господарство, яке ґрунтувалося
на залишках кріпосницьких відносин. Місцева промисловість перебувала на
мануфактурному рівні й не могла конкурувати із центральними провінція-
ми імперії.

Розглянути розвиток західноукраїнських міст і містечок. Відзначити,
що вони зберігали традиційну роль ремісничих, торговельних і мануфак-
турних центрів.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах. Запропонувати учням порівняти: І група: системи управ-
ління українськими землями в складі Російської та Австрійської імперій;
ІІ група: національне та соціальне становище українців під владою австрій-
ських Габсбургів та у складі Російської імперії; ІІІ група: причини, форми
й характер соціальних протестів, що відбувалися в Наддніпрянщині та на
західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Під-
биваючи підсумки уроку, запропонувати учням самостійно зробити висновки.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 7) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі НУШ: технології, методики, вправи »
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.