Міні-конспект уроку «Український національний рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст.» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 24. Український національний рух
наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст.

Мета: охарактеризувати український національний рух у Наддніпрянській Україні
наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст., з'ясувати наслідки Емського указу для укра-
їнського національного руху; удосконалювати навички роботи з історичними
джерелами, розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал,
робити висновки, порівнювати, висловлювати власну думку, оцінювати історич-
ні явища та події.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: громадівський рух, Південно-Західний відділ ім-
ператорського Російського географічного товариства, демократизм, федералізм,
культурництво, еволюційність, Емський указ, Загальноукраїнська безпартійна
організація (ЗУБО), «Братство тарасівців».

Основні дати та події: 1875 р. — створення Південно-Західного відділу Російсько-
го географічного товариства; 1876 р. — Емський указ; 1882 р. — вихід друком
першого номеру часопису «Київська старина»; 1892 р. — виникнення таємного
товариства «Братство тарасівців»; 1898 р. — створення Загальноукраїнської без-
партійної організації.

Історичні постаті: П. чубинський, М. Драгоманов, О. Русов, М. Зібер, Ф. Вовк,
М. Лисенко, В. Антонович, О. Кониський, М. Міхновський, І. липа.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати особливості, форми і зміст
українського національного руху в Наддніпрянщині наприкінці 60-х — у 90-х рр.
XIX ст.; аналізувати зміст Емського указу і його вплив на український рух; визна-
чати місце і роль в українському русі «Братства тарасівців» та Загальноукраїн-
ської безпартійної організації; давати оцінку громадівському руху.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

 3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 17).

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Історичний диктант. 1) Коли була створена «Українська громада»
у Києві? 2) Хто був видавцем і редактором громадівської газети «Черні-
гівський листок»? 3) Хто такі хлопомани? 4) Закінчить фразу:
«На по-
чатку 1860-х рр. З-поміж польської та спольщеної шляхти Правобереж-
жя відокремилася група студентів, сумління яких мучило усвідомлення
того, що їхній клас упродовж століть гнобив селян, і які вирішили збли-
зитися з народом. Вони називали себе українофілами, а очолив їх...».
5) Якими були мета та наслідки Валуєвського циркуляра? 6) Коли від-
булося польське повстання?

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. ГромаДівський рух наприкінці 60-х — на початку 70-х рр. XIX ст.

 1. ПівДенно-ЗахіДний віДДіл імператорського Російського географічного то-
  вариства. 3. Емський указ. 4. Стара громаДа. МолоДі громаДи. М. Драго-
  манов. 5. ГромаДівський рух у 80-х рр. XIX ст. «Київська старина». 6. Сту-
  Дентський ГромаДівський рух 90-х рр. XIX ст. «Братство тарасівців».
  7. Загальноукраїнська безпартійна організація (ЗУБО).

Пояснити, що незважаючи на урядові заборони, український рух про-
довжував свій розвиток. У 80—90-ті рр. XIX ст. він вступив у новий етап.

Аналізуючи громадівський рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст.,
відзначити, що культурницька робота в межах громад уже не задоволь-
няла молоде покоління українських діячів. Звернути увагу на те, що од-
ні представники громадівського руху намагались привнести поширені на
той час у Європі ідеї соціалізму (М. Драгоманов і Молоді громади), ін-
ші — виступили з націоналістичними гаслами («Братство тарасівців»).

Схарактеризувати зміст Емського указу. Відзначити, що його було ви-
тримано в дусі Валуєвського циркуляра, але він різко посилив обмеження
проти української культури, заборонивши: увезення книжок українською
мовою; друкування й видання в Росії оригінальних українських творів та
перекладів, п'єс для театральних вистав, текстів до нот; діяльність громад.

Розповісти, що загальним підсумком розвитку цього етапу українсько-
го руху в Наддніпрянщині став перехід до політичного етапу національно-
визвольної боротьби.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творче завдання. Напишіть статтю до історичного довідника, запропо-
нуйте до неї добірку ілюстративного матеріалу: I варіант — «Південно-За-
хідний відділ імператорського Російського географічного товариства»; II ва-
ріант — «Загальноукраїнська безпартійна організація».

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Синтез думок. Запропонувати учням з'ясувати історичне значення гро-
мадівського руху.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 17) та виконати завдання до ньо-
го. 2) Скласти історичний портрет діяча: I варіант — М. Драгоманова;
II варіант — П. Чубинського.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.