Міні-конспект уроку «Український національний рух наприкінці 50-Х — у 60-Х рр. XIX СТ.» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 23. Український національний рух
наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст.

Мета: визначити основні завдання українського національного руху у другій по-
ловині XIX ст.; охарактеризувати діяльність хлопоманів, визначити їхню роль
у суспільно-політичному житті Наддніпрянщини; проаналізувати початковий
етап громадівського руху; визначити вплив польського повстання 1863—
1864 рр. на суспільну ситуацію в Наддніпрянській Україні; з'ясувати наслід-
ки валуєвського циркуляра для українського національного руху; розвива-
ти в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне
і другорядне, робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички ро-
боти з історичними джерелами.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: громади, хлопоманство, українофільство, жур-
нал «Основа», валуєвський циркуляр.

Основні дати та події: 1861 р. — створення у Києві «Української громади»; 1861—
1862 рр. — видання у Петербурзі журналу «Основа»; 1863 р. — валуєвський
циркуляр; 1863—1864 рр. — польське повстання.

Історичні постаті: в. Антонович, П. чубинський, М. Драгоманов.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати завдання українського націо-
нального руху як одного з тогочасних європейських визвольних рухів; ана-
лізувати форми, у яких відбулося відродження українського національного
руху в цей період; визначати роль хлопоманів у суспільно-політичному житті
Наддніпрянщини; характеризувати початок громадівського руху; пояснювати,
як вплинуло на суспільну ситуацію в Наддніпрянщині польське повстання
1863—1864 рр.; розкривати наслідки Валуєвського циркуляра для україн-
ського національного руху.

Хід уроку

  1. організаційний момент

  2. вступне слово вчителя

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

  1. актуалізація знань

Бліц-опитування за запитаннями підручника.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Основні завДання українського руху в Другій половині XIX ст. 2. ВіД-
родження українського національного руху наприкінці 50-х — на початку
60-х рр. XIX ст. 3. Хлопомани. 4. Київська «Українська громаДа». Діяль-
ність громаД у 1861—1863 рр. 5. Польське повстання 1863—1864 рр. та
Україна. 6. Валуєвський циркуляр та його насліДки.

Розповісти, що друга половина XIX ст. як у Європі, так і в Україні ха-
рактеризувалася організаційним оформленням і виробленням ідейних засад
визвольних рухів, що виникли у першій половині XIX ст.

Пояснити, що загальна лібералізація Російської імперії на початку
60-х рр. XIX. ст. дала поштовх до розгортання нової хвилі українського ру-
ху. Він розвивався у формі громад, які займалися культурницькою діяль-
ністю й існували легально. Лідером громадівського руху цього періоду був
В. Антонович. Звернути увагу учнів на те, що відродження національного
руху було тісно пов'язане зі створенням журналу «Основа». Відзначити, що
громади намагалися організувати просвіту народу рідною мовою.

Звернути увагу на те, що на початку 60-х рр. XIX ст. серед нащадків
польської та спольщеної шляхти Правобережжя відокремилася група сту-
дентів на чолі з В. Антоновичем, яких називали хлопоманами, хоча самі
вони називали себе українофілами. Пояснити, що свою кінцеву стратегічну
мету вони вбачали в ліквідації царату, кріпацтва, а також у встановленні
демократичної республіки на засадах добровільного співжиття росіян, укра-
їнців і поляків.

Схарактеризувати польське повстання 1863—1864 рр. та відзначити, що
побоювання правлячих кіл Російської імперії нового «мазепинства» спри-
чинило появу Валуєвського циркуляра і розгром українського національно-
го руху.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з документом.

Із циркуляра царського міністра внутрішніх справ П. Валуєва (1863 р.)

Беручи до уваги, з одного боку, теперішнє тривожне становище сус-
пільства, яке хвилюють політичні події, а з другого боку, маючи на увазі,
що питання про навчання грамотності на місцевих наріччях не дістало
ще достатнього розв'язання в законодавчому порядку, міністр внутріш-
ніх справ визнав за необхідне... щодо друкування книг малоруською мовою
дати по цензурному відомству розпорядження, щоб до друку дозволяли-
ся тільки твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства;
пропускання ж книг малоруською мовою як духовного змісту, так на-
вчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припи-
нити... Це розпорядження було передано на височайший государя імпе-
ратора розгляд, і його величності бажано було удостоїти оноє монаршого
схвалення.

1) Поясніть, чим була викликана поява Валуєвського циркуляра 1863 р.?
2) Поміркуйте, чому заборонялося друкування українською мовою переду-
сім духовної і навчальної літератури? 3) Процитуйте твердження, які
розкривають основні ідеї циркуляра. Дайте їм власну оцінку.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Метод «Мікрофон». Назвіть основні здобутки українського національ-
ного руху наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 16) та виконати завдання до ньо-
го. 2) Скласти історичний портрет В. Антоновича.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.