Міні-конспект уроку «Соціальні норми. Право» (Правознавство, 9 клас)

Опис документу:
Міні-конспект уроку до підручника О. Є. Святокум, І. О. Святокума. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу правознавства для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника для 9 класу (автори О. Є. Святокум, І. О. Святокум). Для вчителів та вчительок правознавства. © Святокум О. Є., Святокум І. О., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 4. Соціальні норми. Право

Мета: розглянути норми права як вид соціальних норм, їхні ознаки та особливос-
ті; удосконалювати вміння учнів аналізувати зміст понять, висловлювати й об-
ґрунтовувати власну позицію; співпрацювати в парі й групі.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки соціальних норм, права;
пояснювати та застосовувати поняття: «право», «джерела права», «галузь
права», «норма права»;
характеризувати джерела права, елементи системи
права;
наводити приклади соціальних норм, джерел права; висловлювати су-
дження щодо ролі соціальних норм, права в житті людини та суспільства.

Основні поняття: «право», «джерела права», «галузь права», «норма права».
Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка виконання вправ із рубрики «Запитання та завдання» до
§ 1—2.

Бесіда за запитаннями з рубрики підручника «Пригадайте!» та «По-
міркуйте!» (§ 3).

  1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Що називають соціальними нормами?

Обговорення в загальному колі. Методика проведення — див. уроки
2—3. Запитання для обговорення: як ви розумієте значення вислову Аріс-
тотеля: «Людина за своєю природою — істота суспільна»?
Підсумком
обговорення має стати формулювання визначення: соціальні норми — це
правила поведінки, що регулюють відносини між людьми і спрямовують
їх діяльність у спільних інтересах.

  1. Чим вирізняється право з-поміж інших соціальних норм?

Учитель зауважує, що право виникло разом із державою. Воно викли-
кане до життя тими самими причинами, що й держава: організацією вла-
ди, яка спроможна встановлювати юридичні норми й забезпечувати вті-
лення їх у життя. Походження права пов'язане також з ускладненням
виробництва, політичного та духовного життя суспільства, з виділенням
особи як самостійного учасника суспільних відносин та формуванням дер-
жави, здатної забезпечити функціонування суспільства на стадії, вищій за
первісне суспільство, а також закріпити й забезпечити індивідуальну сво-
боду особи. Право — це система загальнообов'язкових норм (правил пове-
дінки), які виражають загальні та індивідуальні інтереси (волю) населення
країни, є регулятором суспільних відносин, визнаються та охороняються
державою і забезпечуються всіма заходами державного впливу, у тому чис-
лі заходами примусу.

Робота в парах за завданням 2 (§ 3).

  1. Що вважають джерелами права?

Учитель звертає увагу учнів на основні аспекти питання теми, відо-
бражені у відповідному пункті параграфа підручника: джерела (форми)
права — це встановлені державою або визнані нею офіційно-документаль-
ні форми виявлення та закріплення норм права; існують чотири основні
види джерел права: правовий звичай, правовий прецедент, правовий до-
говір, нормативно-правовий акт; нормативно-правовий акт є основним дже-
релом (формою) права в романо-германській правовій сім'ї, до якої належить
і правова система України.

  1. Що являє собою система права?

Робота зі схемою. Учитель пропонує учням розглянути схему «Систе-
ма права» і виконати завдання 3 у § 3. Учитель звертає увагу, що первин-
ною ланкою системи права є норма права. Норма права — це обов'язкове,
формально визначене правило поведінки загального характеру, що вста-
новлюється, змінюється та припиняється в установленому порядку, вико-
нання якого забезпечується державою, її відповідними органами.

  1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота в групах за завданням 4 (§ 3).

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель зауважує основні положення теми: право закріплюється
в офіційних документах держави: установлюючи загальну форму відно-
син, воно визначає і міру свободи людей, їх об'єднань, державних органів
у взаємовідносинах між ними і гарантії свободи; право і правові норми
спрямовані на забезпечення стійкості, організованості, оптимальних умов
функціонування суспільного організму; специфіка і роль права, правових
норм у житті суспільства та його суб'єктів обумовлені тісним зв'язком із
державою й характером зв'язку. Саме в цьому полягає відмінність права
від інших нормативних систем, що регулюють суспільне життя: норм мо-
ралі, релігії, традиційних стереотипів поведінки та ін.; тільки держава
спроможна забезпечити через механізм влади управління, правосуддя, роз-
робку і реалізацію єдиних, загальнообов'язкових, чітко визначених типо-
вих масштабів для взаємовідносин і поведінки в суспільстві, порушення
яких невигідне, тягне за собою державні заходи впливу та покарання.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 3, с. 25—32) та виконати вправи
з рубрики «Запитання та завдання» до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.