Міні-конспект уроку «Правовідносини» (Правознавство, 9 клас)

Опис документу:
Міні-конспект уроку до підручника О. Є. Святокум, І. О. Святокума. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу правознавства для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника для 9 класу (автори О. Є. Святокум, І. О. Святокум). Для вчителів та вчительок правознавства. © Святокум О. Є., Святокум І. О., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 6. Правовідносини

Мета: розглянути структуру й зміст правовідносин, удосконалити вміння учнів
аналізувати зміст понять, наводити приклади, працювати з різними джерела-
ми інформації.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки правовідносин; пояснюва-
ти
та застосовувати поняття: «правовідносини», «склад правовідносин», «юри-
дичні факти»;
характеризувати підстави виникнення, зміни та припинення
правовідносин;
наводити приклади юридичних фактів; розв'язувати правові
ситуації з використанням знань про правовідносини;
висловлювати суджен-
ня щодо ролі правовідносин у житті людини і суспільства.

Основні поняття: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти».
Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка виконання вправ із рубрики «Запитання та завдання» до § 3.
Перевірка виконання вправ із рубрики «Запитання та завдання» до § 4.
Бесіда за запитанням із рубрики підручника «Пригадайте!» (§ 5).

 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Що називають правовідносинами?

Робота в парах за завданням 1 (§ 5). Підбиваючи підсумки роботи, учи-
тель звертає увагу на ключові аспекти цього питання теми: 1) Правовід-
носини — це врегульовані нормами права суспільні відносини, у ході яких
їхні учасники реалізують свої суб'єктивні права і виконують юридичні
обов'язки. 2) Правовідносини мають характерні ознаки: є різновидом сус-
пільних відносин, тобто створюються людьми в процесі їхніх взаємовідно-
син; є ідеологічними відносинами, результатом свідомої діяльності люди-
ни; виникають на основі норм права, тобто виступають як засіб реалізації
правових норм; є вольовими відносинами, оскільки в них втілюється во-
ля (інтерес) держави, з одного боку, і воля (інтерес) їх учасників — з ін-
шого; мають зазвичай двосторонній характер, причому в однієї сторони
є суб'єктивні права, а на іншу покладені юридичні обов'язки.

 1. Яким є склад правовідносин?

Учитель звертає увагу учнів на схему «Структура правовідносин» і ха-
рактеризує кожен із її елементів. До структурних елементів правовідно-
син належать суб'єкти правовідносин, об'єкти правовідносин та зміст пра-
вовідносин. Суб'єкти правовідносин — це учасники правовідносин, які
мають суб'єктивні права та виконують юридичні обов'язки на основі юри-
дичних норм. Суб'єктами правовідносин можуть бути фізичні і юридичні
особи. Суб'єкт правовідносин повинен мати правосуб'єктність, тобто пра-
воздатність, дієздатність та деліктоздатність. Об'єктом правовідносин є все
те, щодо чого вони виникають, на що спрямовано дії сторін, що складає
предмет їхніх інтересів. Це можуть бути матеріальні блага — гроші, цін-
ності, речі, інше майно, послуги виробничого і невиробничого характеру,
продукти духовної та інтелектуальної творчості; цінні папери, а також не-
матеріальні блага — життя, здоров'я, честь та гідність людини, недотор-
канність особи, почесні звання тощо. Зміст правовідносин — це сутність
правовідносин, яка розкривається у двох аспектах: фактичному (матері-
альному) та юридичному. Юридичний аспект — це суб'єктивні права та
юридичні обов'язки суб'єктів правовідносин, тобто можливість певних дій.
Фактичний аспект — сама поведінка суб'єктів, їхня діяльність, у якій ре-
алізуються суб'єктивні права та юридичні обов'язки сторін, зовнішній ви-
яв правовідносин.

 1. Що вважається підставами виникнення, зміни і припинення право-
  відносин?

Учитель звертає увагу на основні аспекти цього питання теми: юри-
дичний факт — конкретна життєва обставина, із якою норма права пов'я-
зує виникнення, зміну або припинення правовідносин; за вольовою ознакою,
тобто відповідно до того, залежать вони від волі учасника правовідносин
чи ні, серед юридичних фактів розрізняють події та діяння (дії та безді-
яльність).

 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота в групах за завданнями 2—4 (§ 5).

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель оцінює роботу учнів після представлення та обговорення ре-
зультатів роботи груп.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 5, с. 36—42) та виконати вправи
з рубрики «Запитання та завдання» до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Креативний менеджмент в умовах змін (на прикладі управління закладами позашкільної освіти)»
Просіна Ольга Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.