Міні-конспект уроку «Початок українського національного відродження» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 5. Початок українського національного відродження

Мета: охарактеризувати початок національного відродження в Наддніпрянській Укра-
їні наприкінці XVIII — на початку XIX ст.; проаналізувати розгортання суспільно-
політичного руху та заходи щодо відновлення автономії України; розвивати в учнів
уміння працювати з історичними джерелами, схемами, таблицями, аналізувати
й систематизувати матеріал, виділяти головне, висловлювати власну думку.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: національне відродження, національна ідея,
історична пам'ять, національна самосвідомість, автономісти, Кирило-Мефодіїв-
ське братство, «Історія Русів», «Енеїда».

Основні дати та події: 1798 р. — видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди»
І. Котляревського; 1805 р. — відкриття Харківського університету; 20—30-ті рр.

XIX ст. — діяльність гуртка харківських романтиків; 1834 р. — заснування Ки-
ївського університету; 1840 р. — видання в Петербурзі «Кобзаря» Т. Шевченка;
1846—1847 рр. — діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

Історичні постаті: В. Капніст, О. Рігельман, Я. Маркович, Д. Бантиш-Каменський,
Д. цертелєв, І. Котляревський, М. Максимович, П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-
Основ'яненко, А. Метлинський, В. Каразін, Є. Гребінка, М. Костомаров, В. Біло-
зерський, П. Куліш, Т. Шевченко.

Очікувані результати: учні навчяться: пояснювати, як відбувалося формування
української національної ідеї; характеризувати заходи українського дворян-
ства, спрямовані на відновлення автономії України; аналізувати особливості
початку українського національного відродження на Лівобережжі та Слобо-
жанщині; розкривати значення для українського національного відродження
«Енеїди» І. Котляревського та «Історії Русів»; визначати особливості українсько-
го національного відродження у ЗО—40-х рр. XIX ст.; пояснювати, як було утво-
рено Кирило-Мефодіївське братство.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 5).

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Аналіз фахової думки. Запропонувати проаналізувати вислів М. Грушев-
ського:
«У Східній Україні, задніпрянській... змосковщилося все. Стара
книжна мова вимерла. Слово народне жило тільки серед простого народу
та серед нижчого Духовенства. Ледве видно й самітно. Маса народна, при-
давлена кріпацькою неволею, лежала мовчазною, нерухомою, мертвою, і зда-
валося, що вже не встане — прийшов останній кінець українському жит-
тю. Не видко було, що під тим попелом минулого, під цвіллю сучасного
лежать здорові, могутні зерна народного життя й починають проростати
тихо й непомітно».

1) Яким чином видатний український історик М. Грушевський аналі-
зує суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Наддніпрянській Україні
на початку XIX ст.? 2) Аргументовано доведіть або спростуйте наведену дум-
ку дослідника. 3) Спрогнозуйте подальший розвиток подій, враховуючи, що
«
під попелом минулого, під цвіллю сучасного лежать здорові, могутні зер-
на народного життя й починають проростати тихо й непомітно».

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1.Початок формування української національної ідеї.

2. Заходи українського Дворянства щодо відновлення автономії України. «Історія Русів».
3. Початок українського національного відродження на Лівобережжі та Слобожанщині.

4. Складові першого етапу українського національного Відродження у Наддніпрянщині. Українське Відродження у 20—40-х рр. XIX ст.

5. Утворення та Діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

6. Історичне значення Діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

Пояснити, що наприкінці XVIII ст. в українському русі на Лівобережжі
провідні позиції посідали дворяни-автономісти. Відзначити, що найвагомі-
шим їхнім досягненням стало сприяння пробудженню в тогочасному україн-
ському суспільстві зацікавленості до мови, культури та історії свого народу.
Саме з дворян-автономістів вийшли ті, хто започаткував українське націо-
нальне відродження на Лівобережжі.

Схарактеризувати початок українського національного відродження на
Слобожанщині. Звернути увагу на те, що центром відродження став Хар-
ків. Пояснити, що завдяки діяльності університету Харків зі звичайного
провінційного міста перетворився, за висловом істориків, на «першу столи-
цю відродження» Наддніпрянської України.

Відзначити, що в 20—40-х рр. XIX ст. в українському національному
русі відбувся перехід від першого, фольклорно-етнографічного етапу збиран-
ня матеріалів з історії, звичаїв і культури українців до наступного, літера турного — боротьби за поширення сфери вжитку української мови й набут-
тя нею ознак літературної.

Розглянути процес утворення та діяльність Кирило-Мефодіївського брат-
ства, члени якого першими розробили політичну програму, що стала при-
кладом для нащадків. Визначити його значний вплив на подальший розви-
ток українського національного руху,

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бліц-опитування «Так чи ні?».

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням виконати творче завдання.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 5) та виконати завдання підручника.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.