Міні-конспект уроку «Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 2. Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії

Мета: схарактеризувати адміністративно-територіальний устрій українських земель
у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст., визначити
соціальний і національний склад населення, проаналізувати політику російського
уряду щодо Наддніпрянської України; формувати в учнів уміння працювати з до-
кументами, історичною картою, термінами й поняттями, уміння аналізувати історич-
ний матеріал, робити висновки, висловлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття, терміни, назви: адміністративно-територіальний устрій, губер-
нія, генерал-губернаторство, повіт, «смуга осілості», русифікація, Наддніпрянська
Україна, Правобережна Україна, Лівобережна Україна, Слобідська Україна, Пів-
денна Україна.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті території українських зе-
мель кінця XVIII — першої половини XIX ст.; визначати соціальний і національ-
ний склад населення Наддніпрянської України; пояснювати, якими були спільні
й відмінні риси національного складу і соціального становища населення різ-
них регіонів Наддніпрянщини, характеризувати політику російського уряду що-
до населення українських земель; описувати становище українського населен-
ня та ознаки повсякденного життя українців у складі Російської імперії.

Хід уроку

  1. організаційний момент

  2. вступне слово вчителя

Пояснити назву розділу «Українські землі у складі Російської імперії
наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.», ознайомити учнів із кіль-
кістю годин, відведеною на його вивчення, формою проведення тематично-
го оцінювання тощо.

  1. пЕрЕвірКА ДомАШнЬого зАвДАння

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 1).

  1. актуалізація знань

«Мозковий штурм». Запропонувати учням пригадати, унаслідок яких
подій різні регіони Наддніпрянської України опинилися у складі Російської
імперії, та зробити власні висновки.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у скла-
ді Російської імперії. 2. Лівобережна і Слобідська Україна. 3. Правобережна
й Південна Україна. 4. Політика російського уряду щодо Наддніпрянської
України.

Звернути увагу учнів на те, що після приєднання українських земель
до Російської імперії на них було поширено адміністративно-територіаль-
ний устрій, який без істотних змін зберігався понад 100 років. Щоб отри-
мати цілісне уявлення про адміністративно-територіальний та регіональний
поділ Наддніпрянської України у складі Російської імперії, доцільно запро-
понувати учням опрацювати схему з підручника на с. 10.

Пояснити, що наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. Наддні-
прянщина складалася з окремих історико-етнографічних регіонів, розвиток
яких під імперською владою мав певні особливості. Проаналізувати ці осо-
бливості. Розповісти про те, що найбільш численною національною менши-
ною були євреї, для яких наприкінці XVIII ст. було запроваджено «смугу
осілості».

Аналізуючи політику Російської імперії щодо Наддніпрянської Украї-
ни, звернути увагу на те, що вона відбивала прагнення уніфікації та руси-
фікації цього регіону.

Підвести підсумки пояснення нового матеріалу.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Аналіз фахової думки. Запропонувати учням проаналізувати думку іс-
торика О. Реєнта:
«.Інкорпорація українських земель супроводжувалася ні-
велюванням особливостей їх
територіально-адміністративного устрою,
форм самоуправління, усталених судових інституцій тощо. Україну вза-
галі “оголосили” природним продовженням Росії, а її населення — спорідне-
ним російському. На цій підставі не припускалася навіть думка про те,
що в Малоросії мешкає народ зі своєю багатовіковою історією, власними
культурою, звичаями, побутом, мовою...».

1) Дайте визначення виділених понять. 2) Які ще терміни та поняття
доцільно використовувати для характеристики політики Російської імперії
щодо Наддніпрянщини? 3) Поясніть, яким чином наведена цитата дослід-
ника відображає політику Російської імперії щодо населення Наддніпрян-
ської України. Дайте власну оцінку цій політиці.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Історична гра «Хто більше?». Учні об'єднуються у чотири групи, кож-
на з яких має навести якнайбільше прикладів особливостей розвитку різних
регіонів України (Лівобережжя, Правобережжя, Південної України, Слобо-
жанщини).

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 1) та виконати завдання до нього

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.