Міні-конспект уроку «Держава» (Правознавство, 9 клас)

Опис документу:
Міні-конспект уроку до підручника О. Є. Святокум, І. О. Святокума. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу правознавства для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника для 9 класу (автори О. Є. Святокум, І. О. Святокум). Для вчителів та вчительок правознавства. © Святокум О. Є., Святокум І. О., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Уроки 2—3. Держава

Мета: розглянути основні ознаки й функції держави, принципи організації дер-
жавної влади; удосконалювати вміння учнів працювати зі схемою, навички
співпраці в парах й групах, формувати вміння висловлювати власне ставлен-
ня до проблеми.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки державної влади; поясню-
вати
та застосовувати поняття: «держава», «форма держави»; характеризу-
вати
функції держави, державний лад; описувати елементи державного ла-
ду;
висловлювати судження щодо ролі держави в житті людини та суспільства.
Основні поняття: «держава», «форма держави».

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок
Обладнання: підручник.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Презентація творів-есе «Застосування правових знань: мій власний
досвід» (2—3 учні).

Бесіда за запитаннями з рубрик підручника «Пригадайте!» та «Помір-
куйте!» (§ 1—2). Підбиваючи підсумки бесіди, учитель має наголосити, що,
розмежовуючи поняття «країна», «суспільство», «держава», слід розгля-
дати країну, насамперед, як певну територію, що становить єдність із точки
зору історії, природних умов, населення тощо, а суспільство — як люд-
ську спільність людей, об'єднаних сімейними, груповими, становими від-
носинами. Державу юридична наука розглядає перш за все як організа-
цію політичної влади, що існує в певній країні.

 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Які причини призвели до виникнення держави?

Робота за завданням 1 (§ 1—2) до схеми «Причини виникнення держави».

Підбиваючи підсумки цієї частини уроку, учитель зауважує, що пере-
хід від привласнювальної до відтворювальної економіки, кількісний при-
ріст людей, майнове розшарування населення, поділ суспільства на соці-
альні групи призвели до ускладнення суспільних відносин і необхідності
вдосконалення управління суспільством. Ці чинники і вплинули на появу
державно-правової організації суспільства.

 1. Що таке держава?

Учні читають визначення поняття «держава» та називають у ньому клю-
чові слова. Учитель підводить їх до висновку про те, що ці слова називають
основні ознаки держави, які також охарактеризовані в пункті параграфа.

 1. Що таке державний лад?

Робота в парах за завданням 2 (§ 1—2).

Учні знайомляться з визначенням поняття «державний лад». Учитель
наголошує, що, характеризуючи державний лад, доцільно виділити три
елементи: державне правління; державний устрій; державний (політич-
ний) режим.

У такому контексті державний лад часто визначають як форму дер-
жави.

 1. Які бувають форми держави?

Учні знайомляться з визначенням поняття «форма держави».

Індивідуальна робота за завданням 3 (§ 1—2) до схеми «Види форми
правління держави».

Робота в парах за завданням 4 (§ 1—2) («Попрацюйте з джерелом права»).
Учитель дає характеристику територіального устрою як способу поділу
держави на певні складові частини з метою найкращого управління сус-
пільством. Територіальний устрій визначає правове становище складових
частин держави (республік, штатів, провінцій, земель, кантонів тощо) і по-
рядок взаємовідносин між центральними та місцевими органами влади.
За формою територіального устрою держави поділяють на прості й склад-
ні. Вибір конкретної форми територіального устрою залежить від багатьох
чинників: соціально-економічних, географічних, історичних, національ-
них, площі території тощо.

 1. Як здійснюється державна влада?

Робота в групах за завданнями 7 і 8 (§ 1—2). Методика проведення:
у класі створюється кілька груп із 5—6 учнів, у кожній із яких обирають
лідера, доповідача та «тайм-кіпера» — учня, який буде стежити за часом.
Учитель визначає термін виконання роботи та оголошує завдання. Через ви-
значений час доповідач звітує перед класом про виконану роботу. Під час об-
говорення вчитель має звернути увагу учнів на те, що державна влада — це
властивість держави, яка характеризується суверенністю, універсальністю,
загальним характером примусового впливу на поведінку людей. Вона перед-
бачає наявність владного і підвладного суб'єктів (державних органів та інди-
відів, їх організацій і спільнот) і здатність владного суб'єкта спеціальними
засобами домагатися здійснення своєї волі. За умов існування демократії дер-
жавна влада походить від народу, здійснюється від імені народу та для на-
роду, тобто кожен громадянин має право на участь в управлінні держав-
ними справами. Громадяни можуть реалізовувати це право за допомогою
інститутів безпосередньої та представницької демократії.

 1. Які функції виконує держава?

Робота в парах за завданням 9 (§ 1—2). Учитель наголошує, що основ-
ні напрямки діяльності держави, зумовлені її сутністю,— це функції дер-
жави. Термін «функція» в перекладі з латинської мови означає «здійсни-
ти», «виконати». Розглянувши функції держави, ми зможемо відповісти
на запитання: що і як має робити держава на певному етапі свого розви-
тку; на чому мають бути сконцентровані зусилля її органів і відомств?

 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Обговорення в загальному колі. Методика проведення: використання
цього методу інтерактивного навчання дозволяє створити умови для вияв-
лення учнями власної позиції щодо певної проблеми або суперечливого
питання. Учителю необхідно залучити до обговорення якомога більше
учнів. У зв'язку з цим його головним завданням є створення в класі
атмосфери відвертості, довіри та взаємоповаги, що досягається, насампе-
ред, через обговорення, установлення й дотримання певних правил обго-
ворення. Серед правил мають бути такі положення: 1) Говорити по черзі,
а не одночасно; не перебивати того, хто говорить. 2) Для того, щоб висло-
вити свою думку, слід підняти руку. 3) Важливо слухати всіх, хто гово-
рить, і не повторювати думки й ідеї, які були висловлені. 4) Якщо необ-
хідно приєднатися до думки, яка вже була висловлена, слід чітко сказати
про це і підтвердити власну позицію новими аргументами та (або) прикла-
дами. 5) Взявши слово, необхідно бути лаконічним, викладати думки ло-
гічно й послідовно. 6) Слід поважно ставитися до думок і висловлювань
усіх учасників обговорення. 7) Якщо позиція, якої дотримується учень,
уже була висловлена та вичерпно аргументована, краще утриматися від
участі в обговоренні до наступного разу.

Запитання для обговорення: Як ви розумієте зміст висловлювання
«Сутність демократії не у владі більшості, а в захисті всіх меншин від
більшості»? Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Чому?

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель робить загальні висновки за темою: держава — це універ-
сальна політична форма організації суспільства, що характеризується су-
веренною владою, політичним і публічним характером, реалізацією своїх
повноважень на певній території через діяльність спеціально створених
органів та організацій, наданням своїм рішенням обов'язкової правової
форми, установленням податків із метою ефективного функціонування
механізму влади та реалізацією загальносоціальних повноважень; наяв-
ність владного характеру є найбільш важливою ознакою органу держа-
ви, яка дає можливість достатньо чітко відокремити державні органи від
державних організацій й установ та недержавних утворень; у демокра-
тичному суспільстві державна влада здійснюється в інтересах більшості
населення засобами, що забезпечують дотримання громадянських і полі-
тичних прав людини.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 1—2, с. 12—24) і виконати впра-
ви з рубрики «Запитання та завдання» до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»