Курсова робота "Використання тестових технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів з математики та інформатики"

Опис документу:
Курсова робота "Використання тестових технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів з математики та інформатики"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Миколаївський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Кафедра теорії й методики

природничо-математичної освіти та ІТ

Випускна робота

Використання тестових технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів з математики та інформатики

Виконав: слухач курсів підвищення кваліфікації

вчителів інформатики та математики

Група №32

Мікосіянчик Тетяна Миколаївна

вчитель математики та інформатики

Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступеня №5,

м.Вознесенськ

Миколаївської області.

Науковий консультант:

Гапиченко Галина Євгеніївна,

методист МОІППО

Миколаїв – 2018

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади використання тестових технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів.

  1. Система оцінювання навчальних досягнень учнів…………………..6

  2. Принципи, види і методи оцінювання навчальних досягнень учнів.8

  3. Застосування засобів ІКТ для діагностики навчальних досягнень учнів………………………………………………………………………………11

  4. Вимоги до розробки та створення тестових завдань……………….13

  5. Методика використання контрольно-діагностичних систем на уроках інформатики……………………………………………….…………….15

  6. Доцільність комп'ютерного тестування. ……………………………17

  7. Програми для створення тестів………………………………………18

Розділ ІІ Тестування як метод оцінювання навчальних досягнень учнів з математики

2.1 Тестові завдання відкритої форми…………………………………….21

2.2.Комп’ютерне тестування. ……………………………………………..23

2.3. Портал Vchy.com.ua. ………………………………………………….25

Розділ ІІІ Приклади програм для комп’ютерного тестування на уроках інформатики

3.1. Програма MyTestX…………………………………………………….27

3.2. GOOGLE ФОРМИ……………………………………………………..28

3.3. LEARNINGAPPS. ……………………………………………………..28

3.4. Створення тестів у програмі Microsoft Power Point. ………………28

3.5. Створення тестів у програмі easyQuizzy. ……………………………29

4. Недоліки тестових завдань та їх причини. …………………………….31

Висновки.………..………………………………………………………….33

Додатки..…………………………………………………………………… 35

Використана література……………………………………………………40

Вступ

«Наука починається тоді,

коли починаються вимірювання»

Д.І. Мендєлєєв

Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, вимагають від людини вміння орієнтуватися у великих об’ємах інформації, критично мислити, діяти в незвичних ситуаціях. Отже педагогам необхідно орієнтуватися на допомогу в особистісному зростанні та формування в учнів власного світогляду. Відстежити динаміку розвитку кожного з них можливо за допомогою одного з компонентів педагогічного процесу  – діагностики.

Вчені визначають діагностику,  як процес, у ході якого, вчитель спостерігає за учнями та здійснює анкетування, обробляє та оповіщає дані з метою опису поведінки в майбутньому. В.  С. Аванесов характеризує педагогічну діагностику як систему специфічної діяльності педагогів і педагогічних  колективів, націлену на виявлення властивостей особи, з метою вимірювання результатів виховання, освіти і навчання.  Важливою умовою підвищення якості підготовки  робітників  є розвиток і удосконалення форм і методів контролю якості викладання і навчальних досягнень учнів.

Одним із методів діагностики є тестування, яке останні роки широко використовується у навчальному процесі. Тест у вузькому значенні розуміється як короткочасний, технічно просто поставлений експеримент, комплекс завдань,  що відповідають змісту навчання і забезпечують виявлення ступеня оволодіння навчальним матеріалом

За В. С. Аванесовим педагогічний тест це «…система репрезентативних паралельних завдань зростаючої складності, специфічної форми, яка дозволяє якісно та ефективно визначити рівень та структуру підготовленості учнів»

Отже,  якісно складені тести дозволяють викладачу  отримувати достовірну інформацію, щодо підготовленості учнів. Мета даної статті полягає в тому, щоб розглянути тестування як засіб оцінки знань та вмінь учнів.

Тестування  –  це    спосіб визначення рівня знань і вмінь  учнів  за допомогою спеціальних тестових завдань, як правило, у вигляді запитань або задач. Комп'ютерне тестування здійснюється у формі самостійного діалогу  учня    з комп'ютером у присутності відповідальної за організацію тестування особи або без неї, з можливістю запам'ятовування результатів тестування.

Основним принципом діагностики рівня сформованості знань та вмінь учнів методом тестового контролю можна назвати принцип науковості конструювання дидактичних тестів та точності оцінки.

Тестова перевірка має ряд переваг порівняно з традиційними формами і методами, вона природно вмонтована у сучасні педагогічні концепції, дозволяє більш раціонально використовувати зворотний зв'язок з учнями  і визначати результати засвоєння матеріалу, зосередити увагу на прогалинах у знаннях та внести відповідні корективи.  Тестовий контроль забезпечує одночасну перевірку знань  учнів  усієї групи та формує в них мотивацію для підготовки до кожного заняття, дисциплінує учнів.

Актуальність впровадження тестів на уроках математики та інформатики покликана ще іншою вимогою часу – необхідністю використовувати тестові технології для якісної підготовки учнів до ЗНО.

Окрім того, тестування допомагає повністю зняти питання про суб’єктивність оцінки учня. Адже не зважаючи на рекомендовані Міністерством освіти і науки загальні критерії оцінювання, кожен учитель має своє розуміння принципів об’єктивності і справедливості. Тобто, оцінка вчителя має емоційне забарвлення, яке іноді впливає на результат. Тести ж передбачають проведення об’єктивного кількісного зіставлення певної властивості певного учня з певним еталоном.

Мета дослідження: визначити та теоретично обґрунтувати шляхи використання тестових технологій для оцінки та діагностики навчальних досягнень учнів під час контролю знань.

Завдання дослідження:

1) здійснити аналіз зарубіжних та вітчизняних джерел з проблеми використання тестового контролю;

2) визначити особливості тестування як одного із засобів контролю вивчення математики та інформатики;

3) виділити особливості методики тестового контролю у процесі навчання математики та інформатики;

4) розробити тестові завдання для тематичного контролю.

Предмет дослідження: тестовий контроль як одна з форм навчання математики та інформатики.

РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади використання тестових технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів.

  1. Система оцінювання навчальних досягнень учнів

Удосконалення загальної середньої освіти спрямовано на переорієнтацію процесу навчання, на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями. Сучасна молода людина об’єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить і більш мотивованою до самонавчання і саморозвитку. Новий етап у розвитку шкільної освіти пов’язаний із упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу. У чинних навчальних програмах для школи на засадах компетентнісного підходу переструктуровано зміст предметів, розроблено результативну складову змісту. До кожної теми програми визначено обов’язкові результати навчання: вимоги до знань, умінь учнів, що виражаються у різних видах навчальної діяльності (учень називає, наводить приклади, характеризує, визначає, розпізнає, аналізує, порівнює, робить висновки тощо) [10].

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:

 • контролююча визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;

 • навчальна сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;

 • діагностико-коригувальна з’ясовує причини труднощів, які виникають в учня під час навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;

 • стимулювально-мотиваційна формує позитивні мотиви навчання;

 • виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності [7].

При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися:

 • характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

 • якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;

 • сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;

 • рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

 • досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези);

 • самостійність оцінних суджень [17].

Знання є складовою умінь учнів діяти. Уміння виявляються в різних видах діяльності і поділяються на розумові і практичні. Навички – дії, доведені до автоматизму у результаті виконання вправ. Для сформованих навичок характерні швидкість і точність відтворення. Ціннісні ставлення виражають особистий досвід учнів, їх дії, переживання, почуття, які виявляються у відносинах до оточуючого (людей, явищ, природи, пізнання тощо). У контексті компетентнісної освіти це виявляється у відповідальності учнів, прагненні закріплювати позитивні надбання у навчальній діяльності, зростанні вимог до своїx навчальних досягнень [14]. Названі вище орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів навчальних досягнень учнів: початкового, середнього, достатнього, високого.

  1. Принципи, види і методи оцінювання навчальних досягнень учнів

Аналіз оцінювання навчальної діяльності учнів має здійснюватися з дотриманням певних педагогічних вимог. Ряд вчених, зокрема П.І. Сікорський називають їх принципами [16,17]. Сутність яких полягає:

 • в плановості: аналіз і оцінювання мають здійснюватися не стихійно, а з дотриманням певного плану;

 • систематичності й системності: аналіз і оцінювання мають відповідати структурним компонентам змісту вивченого матеріа¬лу і бути постійними;

 • об’єктивності: аналіз і оцінювання мають бути науково о᬴рунтованими і базуватися на засадах гуманізму і демократизму;

 • відкритості й прозорості: учні мають знати свої оцін¬ки й оцінки однокласників, що давало б змогу порівнювати успі¬хи, стимулювало б до підвищення активності;

 • економічності: методи, прийоми, зміст завдань мають бути співвідносними з наявним бюджетом часу учнів, а методи — ще й доступними і зрозумілими;

 • тематичності: перевірка якості знань учнів з окремих тем, розділів проводиться за темами (блоками, модулями);

 • врахування індивідуальних можливостей учнів: необхідно перевіряти знання, уміння, навички кожного учня; у процесі підготовки дидактичних завдань для перевірки треба враховувати рівень навченості учнів та їхні інтелектуальні можливості;

 • єдності вимог: врахування загальнодержавних стандартів змісту освіти відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціальностей [14].

Залежно від дидактичної мети використовують різні види контролю за навчанням: діагностичний, попереджувально-застереж¬ливий, поточний, повторний, періодичний, тематичний, підсум¬ковий. Для оцінювання навчальних досягнень учнів виокремилися такі основні методи аналізу й оцінювання знань, умінь та навичок: усна, пись¬мова, графічна, практична, тестова перевірка [17].

Тестова перевірка все більше набуває поширення. Сутність цього методу полягає в тому, що учням у певному дидактич¬ному блоці визначають конкретні завдання (запитання), на які подані альтернативні відповіді. Учень має обрати правильну відповідь. Якщо йти таким спрощеним шляхом, то це може при¬зводити до простого вгадування відповіді. Важливо моделювати завдання в такий спосіб, щоб учень аргументував свій вибір відповіді, аналізував, чому інші відповіді він вважає помилко¬вими чи неповними. Тестова перевірка може здійснюватися машинним і безмашинним способом [11].

Питання оцінювання результатів навчальної діяльності учнів було і залишається доволі складним. Певну допомогу в його розв’язанні може надати усвідомлення взаємопов’язаних понять «критерії оцінки» і «норми оцінки».

 • Критерії оцінки – це ті параметри, відповідно до яких педагог оцінює навчальну діяльність.

 • Норми оцінки – це показники, на які спирається викладач при виставленні оцінки.

Під оцінкою успішності учнів розуміють систему показників, які відображають їх об’єктивні знання та вміння, тобто оцінку можна розглядати як визначення ступеня засвоєння знань, умінь та навичок відповідно до вимог, що пред’являються програмами [20].

Оцінка включає в себе бал, тобто цифрову або іншу символіч¬ну форму вираження та фіксації оцінювання успішності, оцінні судження – коротку характеристику результатів учіння, їх по¬зитивних моментів та недоліків, емоційне ставлення.

Критерієм оцінювання умінь та навичок є точно обрана величи¬на, що є визначником якості навчальної діяльності. Визначення рівня навчального прогресу учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому результаті повинна не просто дати людині суму знань, умінь чи навичок, а сформувати рівень компетенції.

  1. Застосування засобів ІКТ для діагностики навчальних досягнень учнів

Важливу роль у навчальному процесі грає систематичність перевірки, що стає можливим за наявністю комп’ютера. Автоматизоване тестування дозволяє економити час на перевірку, отримувати результати негайно за наявністю багатоваріантності, проходити тест неодноразово [13]. Проведений аналіз доводить доцільність розробки системи автоматизованого тестування з конкретних тем курсу інформатики, системи, яка зорієнтована саме на діагностику, тобто дозволяє робити прогноз розвитку того, хто навчається, і допомагати йому у виборі власного шляху вдосконалення знань.

У наукових працях В. А. Аванесова, Н. В. Голубєвої, М. Ю. Кадемії наведено приклади педагогічного тестування. У зв’язку із впровадженням у навчальний процес ІКТ приділяється значна увага автоматизованому контролю знань учнів. Комп’ютерні тести, що мають один варіант, призначені для проведення тематичної атестації з даної теми та підсумкової атестації за рік [8]. Комп’ютерний тест, що перевіряє знання тегів, пропонує досліджуваному ввести назви відомих йому тегів за п’ять хвилин. Після проходження тесту на екрані з’являється повідомлення з тими тегами, що не були набрані. Такі тести призначені для отримання і закріплення нової інформації з теми [11]. Існують бланкові тести, що призначені для тематичної атестації та мають 5 паралельних варіантів [13]. Використання такої системи контролю цілком виправдане, тому що традиційна система сьогодні знаходиться в кризисному стані, на що звертають увагу чисельні дослідники цієї проблеми.

На основі вимог до контролю можна визначити головні вимоги до поточної перевірки знань учнів з інформатики: об’єктивність, систематичність, індивідуальність, всебічність, диференційованість, підготовка до проведення діагностики, залучення учнів до діагностичної діяльності, через самодіагностику, гласність, яку розглядаємо як участь учня у аналізі результатів діагностики [2].

Пропонуємо організовувати діагностичну діяльність за такими етапами:

 • визначення цілей навчання, структури навчального матеріалу даної теми, виділення основних модулів;

 • проведення аналізу рівня підготовленості учнів до вивчення теми;

 • поточна перевірка кожного модулю, метою якої є своєчасне виявлення недоліків у навчанні, їх причин;

 • надання рекомендації учням за результатами всіх модулів, підготовка до тематичного оцінювання;

 • тематична перевірка;

 • обробка результатів, надання рекомендацій.

Взагалі, діагностика навчальних досягнень учнів 7-9 класів має досить міцну підставу для свого розвитку: інформаційні системи й технології, спеціальна підтримуюча наука тестологія, сучасні методи прийняття й аналізу рішень, соціальне замовлення й мотивація на оцінювання загальнодержавних вимог навчання і якості знань, необхідність об’єктивної оцінки знань учнів, розвиток засобів самонавчання й самовиховання, актуальність інтегрування у світові освітні структури тощо.

  1. Вимоги до розробки та створення тестових завдань

Педагогічний тест (англ. «test» – проба, випробування, перевірка будь-яких якостей) являє собою сукупність взаємопов’язаних завдань зростаючої складності, що дає змогу надійно та валідно оцінювати знання або будь-які інші психолого-педагогічні характеристики [8]. Валідність –– (англ. «valid» – придатний) один з основних критеріїв якості тесту. Чим валідніший тест, тим повніше він містить ту якість, заради вимірювання якої його було створено [9]. Комплект тестових завдань має відповідати низці вимог.

 1. Складатися з двох блоків: 1) блоку, що відображає зміст освітнього стандарту;2) блоку, що відповідає програмі поглибленого вивчення предмета.Особливу увагу слід звертати на повноту відображення змісту освітнього стандарту (мінімуму) в першому блоці.

 2. Рекомендовано розробляти тест-карти (субтести) з кожного розділу навчальної програми даної дисципліни (не менш як 10 – 12 тестових завдань, а з усієї дисципліни загалом від 60 до 120 тестових завдань).

 3. Необхідно мати щонайменше чотири варіанти комплектів тестів з кожного розділу курсу, використовуючи 2 варіанти для проміжного (тематичного) контролю і два – підсумкового.

 4. З кожного тестового завдання та з усього комплекту тестів має бути визначено кількість балів за правильне розв’язання даного тестового завдання (кількість балів у кожному варіанті має співпадати).

 5. У всіх комплектах тестів необхідно скласти ключ з варіантами правильного розв’язання тестових завдань (еталон).

 6. Кількість балів, отриману учнями за результатами роботи з тестами, необхідно перевести у 12-бальну шкалу оцінок.Прийнято такий розподіл оцінок (хоча можливі варіанти): отримання учнем у процесі тестування від 100 до 90 % від максимальної кількості балів відповідає високому рівню; від 89 до 60 % – достатньому; від 59 до 30 % –середньому; від 29 % та нижче – початковому [17].

 7. Найбільші можливості для аналізу якості знань та вмінь учнів дає тест-карта, укладена з використанням різних типів тестових завдань. Бажано, щоб ці типи тестових завдань повторювались у тестах з кожного розділу програми та розташовувались по висхідній [16].

  1. Методика використання контрольно-діагностичних систем на уроках інформатики

Контроль за рівнем знань та умінь учнів здійснюється шляхом проведення тестування на різних етапах уроку. Вхідне тестування проводиться перед початком роботи з метою формування індивідуальної навчальної програми слухача на основі виявлення наявних умінь та навичок відповідного професійного спрямування, які він набув за період попередньої трудової діяльності. Для здійснення вхідного тестування викладач повинні розробити перелік тестових завдань, що дали б змогу виявити рівень знань, умінь та навичок, якими володіє учень з даної професії. Для цього рекомендується скористатись тестами до навчальних елементів, модульних блоків та кваліфікаційних тестів. Контроль досягнень учнів у процесі навчання, метою якого є виявлення повноти оволодіння учнем навичками, що передбачені кожним навчальним елементом, здійснюється шляхом поточного тестування [8].

Формою проміжного контролю є тестування, що проводиться по закінченні учнем певного етапу навчання, метою якого є виявлення достатніх умінь та навичок у виконанні окремого виду робіт з модульного блоку [11].

Така методика застосування тестових систем забезпечує:

 • підвищення зацікавленості учнів у навчанні, зростає рівень знань;

 • збільшення обсягу самостійної роботи учнів у навчанні;

 • зменшення навантаження на викладача в підготовці та здійсненні контролю за рівнем знань, умінь та навичок учнів;

 • можливість викладачу аналізувати структуру знань кожного учня і відповідно до цього створювати та впроваджувати гнучку технологію навчання в залежності від контингенту учнів;

 • можливість здійснення індивідуального підходу до кожного учня в залежності від структури його знань з відповідним вибором методики навчання;

 • здійснення диференціації учнів за рівнем знань;

 • об’єктивність процесу оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках технологій.

Реалізуючи будь-яку систему тестування знань учнів, слід враховувати галузь використання тестів, кількість учнів, наявність людських та механічних ресурсів для реалізації тестів [20]. Розглянута система використання всіх видів тестування знань учнів за допомогою комп’ютера та комп’ютерної мережі є найбільш ефективною.

Поряд з позитивним у тестуванні є певні недоліки:

 • складання тестових завдань потребує певної кваліфікації і під силу далеко не кожному педагогу;

 • окремі відповіді мають містити елементи підказок;

 • тестування дозволяє достатньо надійно перевіряти знання, рівень сформованості умінь, професійного мислення, проте за допомогою педагогічних тестів можна здійснювати перевірку тільки опосередковано.

Навчання за модульною технологією з її дискретним розподілом матеріалу на навчальні елементи, кожний з яких має індикатор зворотного зв’язку, тест досягнень, перетворює постійні контакти викладача з учнем у невід’ємну складову навчального процесу. Це дозволяє одержувати вичерпну інформацію про прогрес у навчанні кожного учня в кожній точці його навчальної програми.

  1. Доцільність комп'ютерного тестування

Система комп'ютерного тестування дуже зручна для оцінювання знань учнів з низьким та середнім рівнем навчальних досягнень. Вона позбавляє учителя необхідності витрачати дорогоцінний час уроку на вислуховування недолугих усних відповідей тих учнів, що з певних причин не бажають мати великі успіхи з предмету. У той же час вона стимулює їх до виходу на певний достатній рівень знань. [8]

На відміну від учителя комп'ютерна програма оцінює не особистість учня, а рівень його компетентності у даному предметі. Цікава думка учнів, переважно хлопців, що обирають предмети орієнтовані на техніку: «Це дуже чесна система контролю знань. Тут важливо не те як сказав, а що ти знаєш».

  1. Програми для створення тестів

Наявні понад сотні інструментально-педагогічних засобів для створення комп’ютерних тестів, найбільш відомими з них є: TEST-W, TEST-W2, TestYourSelf, UTC_v.1.52, TestSystem_v2, TestForLena, Test_Orion, MyTest, MiniTestSL, Mentor_14x, MAMI_Testing, Iqtest, Check_of_knowledge_v1, Assistent_v2, OPEN TEST, MIFTests та ін. Кожна з цих програм призначена для перевірки знань тестуванням на комп'ютері, але кожна з них має свої особливості в порівнянні з іншими.

Найбільш поширеним та перспективним для використання в навчальному процесі є програми-оболонки, що дозволяють створювати тестові завдання та методичний супровід до них, формувати набори запитань і використовувати їх при проведенні контролю знань. Цей клас програм передбачає використання комп'ютера як в процесі підготовки до проведення контролю, так і при його проведенні, а також обробки результатів (Test-W, Test-W2,ЕasyQuizzy,MyTest,MyTestХ).

Найбільш пристосованою до сучасних вимог, формату зовнішнього незалежного оцінювання, тестування в школі (на думку багатьох вчителів, з якою я погоджуютсь), є програма MyTest та MyTestХ. За допомогою цієї програми розробляю й створюю різні тести і використовую їх на своїх уроках. MyTestХ – це система програм (програма тестування учнів, редактор тестів та журнал результатів) для створення та проведення комп’ютерного тестування, збору та аналізу результатів, виставлення оцінок за вказаною в тесті шкалою (вказувати шкалу може сам вчитель).

Програма MyTest X працює з дев’ятьма типами завдань: одиничний вибір, множинний вибір, встановлення порядку , встановлення відповідності , вказівка істинності чи хибності тверджень , ручне введення числа , ручне введення тексту, вибір місця на зображенні , перестановка букв. У тесті можна використовувати будь-яку кількість будь-яких типів завдань. У завданнях з вибором відповіді (одиночний, множинний вибір, вказівка порядку, вказівка істинності) можна використовувати до 10 (включно) варіантів відповіді. Програма складається з трьох модулів:

 • Модуль тестування (MyTestStudent);

 • Редактор тестів (MyTestEditor);

 • Журнал тестування (MyTestServer).

Програма легка і зручна у використанні. Для створення тестів є дуже зручний редактор тестів та прекрасний інтерфейс. (Більш детальну інформацію про програму, та останню версію програми можна знайти за адресою сайт програми MyTestX – розділ інформаційно-освітнього порталу Клякс@.net, присвячений цій програмі. Всі права на програму MyTestХ належать її автору: Башлакову Олександру Сергійовичу, м.Унеча, Брянської обл. Програма MyTestХ поширюється безкоштовно. Будь-який освітній заклад, вчитель і учень можуть безкоштовно використовувати програму на основі ліцензійної угоди без будь-яких грошових відрахувань). Будь-який вчитель, що володіє комп’ютером навіть на початковому рівні, може легко скласти свої тести в середовищі програми MyTestХ і використовувати їх на уроках. Текст питання і варіантів може містити форматований текст, малюнки і формули. До кожного завдання можна прикріпити малюнок, який буде показаний в окремому вікні (зручно для великих малюнків). Причому, при використанні одного і того ж малюнка в різних завданнях, не збільшується розмір файлу з тестом. Так само до завдання можна прикріпити звуковий файл у форматі mp3 або wav. Для кожного завдання в тесті можна індивідуально поставити складність. До кожного завдання може бути прикріплено вступ – текст, який буде показаний спочатку показу завдання, підказка і пояснення вірної відповіді.

За наявності комп’ютерної мережі можна організувати централізований збір і обробку результатів тестування, використовуючи модуль журналу тестування MyTestServer. Кожен тест має оптимальний час тестування, зменшення або перевищення якого знижує якісні показники тесту. В налаштуваннях тесту передбачено обмеження часу виконання як всього тесту, так і будь-якої відповіді на завдання (для різних завдань можна встановити різний час).

Програма підтримує декілька режимів: навчальний, штрафний і вільний. У навчальному режимі учню, що тестується, виводяться повідомлення про його помилки, і може бути показане пояснення до завдання. У штрафному режимі за невірні відповіді віднімаються бали, і можна пропустити завдання (бали не додаються і не віднімаються). У вільному режимі можна відповідати на питання в будь-якій послідовності, переходити (повертатися) до будь-якого питання самостійно. При правильному підборі контрольного матеріалу зміст тесту може бути використаний не тільки для контролю, а й для навчання.

Використання тестових завдань в автоматизованих контрольно-навчальних програмах дозволяє випробовуваному самостійно виявляти пропуски в структурі своїх знань і їх виправляти. У таких випадках можна говорити про значний навчальний потенціал тестових завдань, використання якого стане одним із ефективних напрямів практичної реалізації принципу єдності і взаємозв'язку навчання і контролю. Під час роботи в навчальному режимі учень отримує інформацію про свої помилки і правильні відповіді. Єдиним мінусом, на мою думку, цієї програми є російський інтерфейс. .

Розділ ІІ Тестування як метод оцінювання навчальних досягнень учнів з математики

2.1 Тестові завдання відкритої форми

Тестові завдання відкритої форми є завданнями без запропонованих варіантів відповідей, тобто передбачають вільні відповіді тих, хто тестується, і використовуються для виявлення знань термінів, визначень, понять тощо. Вони складаються з інструкції з їх виконання та запитальної (змістовної) частини.[9]

Такі завдання зручно використовувати для знаходження відповідей коротких задач на обчислення. Можна їх застосовувати і для розв'язування задач на декілька дій для учнів 5-6 класів. Знаходячи відповідь у задачі на декілька відповідей учень може помилитися на якомусь етапі розв'язку, а оскільки таке завдання структуроване (наступна відповідь залежить від попередньої), то за таке завдання може не отримати жодного балу. Я вважаю, що тоді оцінка знань буде не об'єктивною, тому завдання подаю в іншому вигляді.

Наприклад, таке завдання:

Розв'яжіть задачу. Одна сторона трикутника дорівнює 27 см, а друга на 9 см коротша за першу, а третя довша на 6 см за другу. Знайдіть периметр трикутника.

Зазвичай, я таку задачу у тесті використовую двічі: перший раз у тестовому завданні закритого типу на встановлення послідовності:

Встановіть порядок виконання дій:

1. Чому дорівнює периметр трикутника?

2. Чому дорівнює друга сторона?

3. Чому дорівнює третя сторона?

Наступне тестове завдання відкритої форми на вписування числа:

Розв'яжіть задачу. Одна сторона трикутника дорівнює 27 см, а друга на 9 см коротша за першу, а третя довша на 6 см за другу. Знайдіть периметр трикутника.

Розв'язання.

1. Друга сторона трикутника дорівнює ____ см.

2. Третя сторона трикутника дорівнює ____ см.

3. Периметр трикутника дорівнює ____см.

Якщо учень у попередньому завданні помилився в порядку дій, то виконуючи наступне вже знайде свою помилку. Зрозуміло, що так можна поступати лише при комп'ютерному тестуванні, причому у випадку, що на моніторі будуть з'являтися завдання по порядку і по одному: тобто учень не бачить розв'язування задачі. Думаю, що такий спосіб не тільки контролює знання, а несе і навчальну роль, вчить аналізувати помилки. Це ще одна перевага комп'ютерного тестування над бланковим( на папері ). Тому хочу окремо зупинитися на такому виді тестування, як комп'ютерний .

Досвід показує, що застосування тестового контролю дає такі педагогічні результати [11]:

Þ раціональніше використання час уроку;

Þ охоплення більшого обсягу навчального матеріалу;

Þ швидке встановлення зворотного зв’язку з учнями і визначення рівня засвоєння матеріалу;

Þ можливість визначити прогалини в знаннях та уміннях і внести відповідні корективи;

Þ тестова перевірка дисциплінує учнів, індивідуалізує роботу з учнями;

Þ стимулюється саморозвиток учнів, підвищується їхній інтерес до предмету.

У багатьох підручниках з математики в кінці вивченої теми подаються готові тестові завдання для перевірки знань учнів. Це є своєрідною підготовкою до ДПА та ЗНО з математики, у яких складовими частинами є саме різновиди тестових завдань. Додатково практикую проводити невеликі самостійні роботи в кінці уроку, які особисто розробляю відповідно до теми. Такі тестові завдання можна знайти на моему блозі gsgolub.elitno.net

 

2.2.Комп’ютерне тестування

Порівняно з традиційними формами контролю комп’ютерне тестування має ряд переваг [10]:

Þ  швидке одержання результатів і звільнення викладача від трудомісткої роботи з обробки результатів тестування;

Þ індивідуалізація процесу навчання (автономність);

Þ певний психологічний комфорт учнів під час тестування;

Þ оперативність;

Þ підвищення об’єктивності оцінювання знань, і, як наслідок, позитивний стимулюючий вплив на пізнавальну діяльність учня;

Þ конфіденційність при анонімному тестуванні;

Þ тестування на комп’ютері більш цікаве у порівнянні з традиційними формами опитування, що створює позитивну мотивацію в учнів;

Þ виключення негативного впливу на результати тестування таких факторів як настрій, рівень кваліфікації й інші характеристики конкретного викладача;

Þ можливість застосування технічних засобів;

Þ універсальність, охоплення всіх стадій процесу навчання;

Þ контроль великого обсягу матеріалу;

Þ зменшення порівняно з традиційним опитуванням затрати часу на 50 %.

Використання різних конструкторів тестів потребує певних комп'ютерних знань з боку вчителя та час на його складання. Але затрачений час з лихвою окупиться при неодноразовому використанні тестів. Те що комп'ютер дає можливість подавати запитання і варіанти відповідей у різному порядку забезпечує багатоваріантність тесту. Тобто аудиторію учнів, що тестуються можна збільшувати до безкінечності. При зміні програм учитель змінює, видаляє чи додає лише деякі завдання, що теж значно зберігає час. До звичних форм тестових завдань закритої форми додається така форма, як вибір графічного об'єкту.

 Вибір одного графічного об'єкту. Учень наводить курсор на обрану відповідь чи об'єкт і натискає ліву кнопку мишки. При на малюнку з'являється позначка (хрестик, галочка) або об'єкт стає яскравішим. З Наприклад, таке завдання: “Серед поданих трикутників відмітьте на малюнку гострокутний трикутник.”

 Множинний вибір графічних об'єктів. Якщо в попередньому прикладі змінити на пошук декількох гострокутних трикутників, то отримаємо завдання на множинний вибір графічного об'єкту. Принцип “клікання” залишається схожим.

 Вибір однієї правильної відповіді. Зазвичай такі завдання в комп'ютерних конструкторах і web-конструкторах позначають маркером у вигляді кружечка, де правильна відповідь відмічається крапочкою. Це завдання типу “Виберіть правильне твердження” чи “Вкажіть неправильні твердження”. Рекомендуються дескриптори (неправильна відповідь) підбирати так, щоб вони буди правдоподібні і обов'язково по тій темі, що і правильна відповідь, щоб зменшити ступінь відгадування. Тестологі рекомендують за допомогою цих завдань перевіряти знання теоретичного матеріалу.

 Множинний вибір правильної відповіді. Завдання такого типу мають маркер у вигляді квадратика, відмічена відповідь позначається хрестиком” чи “галочкою”.

 Недоліком тестів, створених за допомогою Конструкторів тестів є те, що його можна відкривати тільки тією програмою у якій складена. Тому я надаю перевагу web-тестам чи он-лайн тестам. До попередніх перелічених переваг додається такий “плюс”, як збільшення аудиторії та можливість пройти тест у будь-який зручний час для учня, пройти його, як домашнє завдання чи додатково до уроків, навіть у кінці уроку, при умові вільного доступу до мережі Інтернет. Підтвердженням проходження тесту і отримання результату може бути “Сертифікат учасника”, який подається після збереження результатів проходження тестів.

Шкала оцінювання готується до кожного теста окремо. Я практикую таку: 100% - 12 балів, від 90% до 99% - 11 балів, від 85% до 89% - 10 балів, від 75% до 84% - 9 балів, від 65% до 74% - 8 балів, від 55% до 64% - 7 балів, від 45% до 54% - 6 балів, від 35% до 44% - 5 балів, від 25% до 34% - 4 бали, від 15% до 24% - 3 бали, від 5% до 14% - 2 бали, від 0 % до 4% - 1 бал.

Зрозуміло педагогу, який складає тест, потрібно мати певні завдання з використання тестових оболонок. Статистика показує, що персональні сайти мають вчителі інформатики, які викладають й математику або фізику.

Вчитель – предметник, який хоч один раз склав тест із різними формами завдань, зможе розібратися з іншими конструкторами тестів.

Тестові оболонки «TestW», «MyTest» та інші багатофункціональні і зручні не тільки для вчителя, а й для учнів. Та з кожним роком версії цих конструкторів змінюються і не завжди можна скористатися попередньо складеними тестами. А якщо вчитель має свій сайт чи блог, то мабуть найкращим варіантом розміщення тестів на їх сторінках є тести створені он-лайн. Такі тести відкриваються будь-яким браузером через Інтернет за посиланням.

2.3. Портал Vchy.com.ua

Вчи.юа — це міжнародна онлайн платформа, де усієї України вивчають математику в інтерактивній формі.

Весь курс починаючи з початкової школи розкладений на безліч взаємопов'язаних інтерактивних завдань, що дозволяє будувати індивідуальну освітню траекторію для кожного учня.

Тільки навчання на практиці в ігровій формі, що породжує справжній інтерес до математики.

Понад 1000 завдань з усіх тем математики, розроблених професійними методистами відповідно до навчальної програми.

Вчи.юа — це індивідуальний підхід до кожного учня.

Вчи.юа будує діалог з учнем. Система реагує на дії учня і в разі правильного розв'язання хвалить його та пропонує нове завдання, а в разі помилки задає уточнюючі питання, які допоможуть учневі прийти до правильного розв'язку.

Завдяки тому, що Вчи.юа відстежує успіхи кожного учня, він отримує лише ті завдання, які спрямовані на якісне поліпшення його знань.

Вчи.юа влаштований таким чином, щоб учень вивчав матеріал, переходячи від теми до теми до повного засвоєння курсу. Після проходження уроків учень з легкістю справляється з завданнями будь-якого типу шкільних підручників.

Розділ ІІІ Приклади програм для комп’ютерного тестування на уроках інформатики

3.1. Програма MyTestX

Програма створення та демонстрації навчальних тестів MyTestX  забезпечує на комп'ютері створення, редагування, використання та автоматичне відкриття навчальних тестів. Програма безкоштовна, проста і зручна у використанні, має постійну підтримку від виробника.

Програма MyTestX працює з дев’ятьма типами завдань: одиночний вибір, множинний вибір, встановлення порядку проходження, встановлення відповідності, вказівка істинності чи хибності тверджень, ручне введення числа (чисел), ручне введення тексту, вибір місця на зображенні, перестановка букв. Завдання типу так/ні легко можна отримати, використовуючи тип з одиночним вибором. У тесті можна використовувати будь-яку кількість будь-яких об’єктів, можна тільки один, можна і все відразу.

Крім спеціальних програмних засобів можна користуватись і звичними програмами для створення тестів, наприклад, MS Word. У цій програмі використавши такий розділ як форма можна створювати найрізноманітніші тестові завдання. Окрім того, у разі недостатньої кількості робочих місць за комп’ютером, створені тести можна без проблем роздрукувати, й роздати учням.

Форма - документ, який містить пусті місця або поля форми, призначені для вводу відомостей. Наприклад, у Microsoft Word можна створити електронну реєстраційну форму, заповнюючи яку користувач вибиратиме значення із запропонованих списків.

Форма може містити поля, елементи керування, таблиці, вкладені таблиці та написи.

У програмі Microsoft Word можна створити форму, розпочавши із шаблону, а потім додати елементи керування вмістом, зокрема прапорці, текстові поля, елементи для вибору дати та розкривні списки. Інші користувачі можуть заповняти форми за допомогою програми Word на своїх комп’ютерах. Крім того, будь-який елемент керування вмістом, доданий до форми, можна зв’язати з даними.

Також за наявності мережі Інтернет з’являється можливість створення онлайн тестування.

3.2. Google форми

Google Форми - частина офісного інструментарію Google Drive. Мабуть, це один з найшвидших і простих способів створити своє опитування або тест: пишемо завдання, вибираємо тип відповіді (вибір з кількох варіантів, написання власного) - готово! Одержаний тест можна відправити студентам електронною поштою або вбудувати на свій сайт за допомогою спеціального коду. Для прискорення роботи рекомендуємо додати плагін Flubaroo - він автоматично перевіряє відповіді учнів і ставить оцінки відповідно до заданих критеріїв. Форми абсолютно безкоштовні - для використання ресурсу потрібно лише мати акаунт Google.

3.3. Learningapps

LearningApps інтернет ресурс, для створення ітерактивних вправ, тестів, ігор, кросвордів. Використання бази готових вправ за предметами та класом. Створення дидактичних матеріалів: інтерактивні вправи, ігри, електронні посібники, карти,навчальне відео тощо.

3.4. Створення тестів у програмі Microsoft Power Point

Багато вчителів різних предметів давно та успішно використовують у своїй діяльності електронні презентації. Нерідко – це тести для самоперевірки.

Вони є зручним інструментом для виявлення прогалин у знаннях, практичних навичках на уроках повторення та узагальнення матеріалу.  Їх  бажано проводити на початку такого уроку. Ці тести не є контролюючими, за них не виставляють оцінки, а дають змогу перевірити правильність відповіді в разі помилки.

Створення тестів можна зробити в декілька етапів.

 1. Добирання запитань тесту та варіантів відповідей.

 2. Запис запитань (за потреби) за допомогою програми Звукозапис.

 3. Добирання мультфільмів та створення відео-фрагментів за допомогою програми Windows Movie Maker (за потреби).

 4. Створення презентації відповідей.

 5. Створення основної презентації, пов'язаної правильними відповідями гіперпосиланням.

 6. Загальне налаштування тесту.

Робота зі створення таких тестів для самоперевірки кропітка, потребує багато часу,  але  ефект від їх застосування досить вагомий. У ході експерименту виявили не тільки підвищену зацікавленість предметом, але й покращення рівня їх навчальних досягнень

3.5. Створення тестів у програмі easyQuizzy

Серед великої кількості програм для створення тестів мені сподобалася програма  easyQuizzy. Вона виявилася простою  у роботі над створенням завдань для контролю знань та під час самого тестування. Недоліків у її роботі я не помітила. Багато «плюсів» можна поставити на користь даної програми: простота; можливість складання тестів на одиночний вибір, на множинний вибір та на вписування відповідей; під час тестування вона не потребує встановлення спеціального ПЗ на комп’ютер, оскільки діє як самостійний додаток незалежно від ОС. Це дає можливість створювати тести будь-якої складності. Досить просто вона працює не лише з текстом, а й з ілюстраціями. Для цього просто необхідно перенести мишкою ілюстрацію у поле програми під час створення тесту. Її доцільно використовувати на  уроках для швидкого опитування та для підсумкового контролю знань, а також для самоосвіти.

У своїй роботі над створенням тестів можна керуватися  рекомендаціями, спрямованими на підвищення ефективності використання комп'ютерних тестових технологій на уроках:

1) тренувальні комп'ютерні сеанси з використанням завдань, подібних контрольним, слід проводити без жорсткого обмеження часу, а контрольні – обмежувати;

2) якість вимірювання прямо залежить від кількості тестових завдань, оскільки кожне завдання дозволяє оцінити знання окремого інформаційного блоку навчальної дисципліни; завдань потрібно стільки, щоб повно відобразити основний зміст діагностованого обсягу знань;

3)  тест повинен складатися з мінімальної кількості завдань, достатніх для повного визначення рівня навчання;

4) завдання в тесті повинні бути впорядковані за зростанням рівня складності;

5) оцінку результатів тестування краще робити за дванадцятибальною шкалою;

6) у практику   комп'ютерних  тестувань ширше  впроваджувати  елементи психологічного розвантаження, що дозволяє значно продовжити час сеансу, уникнути ефекту «рівної дороги» і тим самим підняти рівень надійності вимірювань;

7) тільки коректні, грамотні, цікаві питання й ситуації можуть викликати в учня прагнення відповісти, а не підібрати відповідь.

4. Недоліки тестових завдань та їх причини

У вітчизняній і зарубіжній науковій тестологічній літературі неодноразово зазначалось,  що  більшість  укладачів  тестових  завдань  здійснюють   ряд однакових помилок. Перелічимо основні помилки в порядку частоти появи.

1. У списку відповідей  правильна  відповідь часто найдовша. Тому його не важко знайти.  Це основна помилка початківців-укладачів тестових завдань. Часто учні про це знають і вміло користуються цими знаннями.

2. Неправильні варіанти відповідей бувають неузгодженими з питанням завдання  у  відмінках,  родах,  числах  тощо.  Автори та редактори звертають на них уваги менше, ніж на правильні варіанти.

3. Правильний варіант виконання завдання можна з великим ступенем ймовірності «вичислити» логічно, шляхом виключення явно неправильних.

4. Запитання  завдання багатослівні,  двозначні,  містять  додаткові  звороти.

5. У деяких пунктах тесту відсутнє завдання або питання, а є тільки текст в області завдання й чотири варіанти тексту в області відповідей.

6. Завдання передбачає непропорційно високі витрати часу на знайомство випробуваного з усіма варіантами виконання.

7. Завдання містить логічно неможливі варіанти виконання. Наприклад, у літературі часто обговорюється відома логічна заборона на застосування таких варіантів відповіді у завданнях закритого типу, як: «правильної відповіді немає», «усі відповіді правильні», «усі відповіді неправильні».

8. Порушення ізоморфізму. У завданнях  третьої  й четвертої форм, де потрібно перенумерувати або зіставити один одному елементи, зустрічаються елементи, які можна зіставити по-різному або які можна одночасно зіставити з кількома елементами.

9. Питання завдання містить подвійне заперечення. У  цьому  випадку часто можна побудувати не менше двох правильних й абсолютно протилежних за змістом відповідей на таке питання.

10. Питання завдання немає на увазі повну однозначну відповідь, не окреслює коло обов'язкової інформації, яку має містити відповідь. Така помилка укладачів часто зустрічається в завданнях  усіх  чотирьох  форм. Наприклад, на запитання: «Де відбулася Бородинська битва?», можна абсолютно точно відповісти: «Під Москвою», «У Росії», «У селі Бородіно», «У  полі». У завданнях відкритої форми слід вказувати рід,  відмінок та інші граматичні категорії поданих слів.

11. Питання неоднозначне або варіанти відповіді не настільки повні й однозначні, як мається на увазі у завданні. Наприклад, не можна в завданні ставити питання: «Коли почалася Велика вітчизняна війна?». Слід завдання сформулювати так: «Назвіть дату початку Великої вітчизняної війни». Адже правильна відповідь для першого формулювання неоднозначна:  «У червні», «У XX столітті» тощо.

12. Варіанти відповіді, неузгоджені з питанням в числі та відмінку, дають привід для протирічного тлумачення.

13. Тестові завдання містять орфографічні та інші мовні помилки. Ці помилки ставлять в логічний глухий кут учня, оскільки йому невідомо, випадкова це чи навмисна помилка.

14. В інструкції завдання відкритого типу не вказується, в якому числі й відмінку повинен бути написаний варіант словосполучення. У підсумку  введений принципово правильний варіант може бути прийнятий при автоматичній перевірці за неправильний.

15. Завдання одноманітні, нудні. Послідовність таких завдань негативно впливає на учнів, викликає так званий ефект «рівної дороги» - відомий у практиці водіїв-далекобійників ефект засипання за кермом, відволікання й розсіювання уваги, коли дорога дуже рівна й безлюдна.

Часто учні знають про типові помилки й уміло користуються цими знаннями, отримуючи високі бали. Відомі випадки, коли жартівник, обізнаний про такі помилки, впевнено складав іспит, наприклад, зі спеціальної медичної дисципліни.

Висновки

У даній роботі було розглянуто можливості та способи використання тестових технологій для діагностики, оцінювання та контролю знань учнів на уроках математики та інформатики.

 1. Проаналізовано сучасний стан здійснення тестування в педагогічній теорії й практиці загальноосвітніх навчальних закладів. Оцінювання навчальних досягнень учнів розглядається як система, яка забезпечує структурування змісту навчального матеріалу, добір форм, прийомів і методів навчання відповідно до цих особливостей, розробку спеціальних навчальних завдань, які враховують типологічні особливості учнів кожної із визначених типологічних груп.

 2. Визначено види педагогічного тестування та можливості застосування тестування під час контролю знань учнів на уроках. Тестові завдання дозволяють враховувати індивідуальні особливості учнів; розвивати їхню пізнавальну діяльність, активність і самостійність у навчанні; формувати найбільш раціональні прийоми розумових дій; узагальнювати і систематизувати знання; школярам здійснювати самодіагностику складності навчального матеріалу, а вчителю діагностувати рівень навченості учнів; здійснювати корекцію їхніх знань; стимулювати інтерес до матеріалу, який вивчається, організовувати самоконтроль і взаємоконтроль.

 3. Проаналізовано існуючі комп’ютерні програми для створення тестів й окреслено можливість їх застосування вчителем для здійснення контролю знань учнів на уроках інформатики. Розкрито методику застосування тестових оболонок Test-W, Test-W2, ЕasyQuizzy та MyТest. Емпіричним чином виявлено найкращу за них – MyТest. Зазначена програма забезпечує використання різнорівневих завдань на етапі контролю навчальних досягнень учнів, що дозволяє врахувати реальні навчальні можливості учнів під час поточного, тематичного, підсумкового контролю.

 4. Розроблено в середовищі програми MyТest3 (їх можно конвертувати для роботи з програмою MyТestХ за допомогою спеціального конвертера) ряд тестів з «Інформатики» для поточного, тематичного та підсумкового контролю знань учнів 9-х класів, які були апробовані та вдосконалені протягом 2011-2015 рр.

На підставі здійсненої роботи можна констатувати, – поставлені цілі й завдання вирішені. Контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів є важливим елементом навчально-виховного процесу. На наш погляд, найбільш ефективною на сьогодні формою контролю є тест. При правильній організації він своєчасно викриває прорахунки навчального процесу та служить їх запобіганню, розвиває пам’ять, мислення та мову учнів, систематизує їхні знання.

Тестові технології сприяють досягненню оптимальної дії всіх елементів системи навчання, оскільки забезпечують зворотній зв’язок, спрямований на навчальну діяльність учителя та учнів. Використання тестових завдань в автоматизованих контрольно-навчальних програмах дозволяє учням самостійно виявляти пропуски в структурі своїх знань і приймати заходи для їх ліквідації, а також розвиває навички роботи з тестовими завданнями як такими, що є підґрунтям для успішного складання ЗНО.

Дана робота може стати методичним посібником для студентів педагогічних спеціальностей та для вчителів-предметників, як при підготовці доповідей, повідомлень на цю тему, так і підґрунтям у проведенні уроків із використанням тестових технологій для оцінювання та контролю знань учнів.

Додатки

ТЕСТ 1 ДЕСЯТКОВИЙ ДРІБ

Варіант 1

Заповни таблицю:

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відповідь

п/п

Зміст завдання

Кількість балів

1.

Як записати число п’ять цілих шістнадцять тисячних у вигляді десяткового дробу?

а) 5,016; б) 5,16; в) 0,516; г) 5, 0016.

1б.

2.

Скільки десяткових знаків має дріб 20,10063?

а) 3; б) 4; в) 5; г) 7.

1б.

3.

Як записати число у вигляді десяткового дробу?

а) 3,7; б) 0,37; в) 0,037; г) 0,0037.

1б.

4.

Яке число записано десятковим дробом 29,67?

а) 2 ; б) 29 ; в) 296 ; г) 29 .

1б.

5.

Яку частину від дециметра складають 9 см?

а) ; б) 0,09; в) 0,9; г) 0,0009.

1б.

6.

Скільки кілограмів у 0,028т?

а) 2,8 кг; б) 280 кг; в) 28 кг; г) 0, 28 кг.

1б.

7.

Скільки одиниць у розряді сотих десяткового дробу 28,3703?

а) 2; б) 0; в) 3; г) 7.

2б.

8.

Укажіть число, яке записано сумою 900 + 20 + 1 + 0,2 + 0, 005:

а) 92,125; б) 9212,5; в)921,205; г)921,25.

2б.

9.

Укажіть правильні твердження про число 37,209:

а) старший розряд числа – розряд десятків;

б) молодший розряд числа – розряд тисяч;

в) у розряді десятих записана цифра 2;

г) цифра 9 в даному числі записана в розряді десятитисячних.

2б.

ТЕСТ 1 ДЕСЯТКОВИЙ ДРІБ

Варіант 2

Заповни таблицю:

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відповідь

п/п

Зміст завдання

Кількість балів

1.

Як записати число дві цілих сто двадцять шість десятитисячних?

а) 2,126; б) 2, 0126; в) 0,2126; г) 2, 00126.

1б.

2.

Скільки десяткових знаків має дріб 12,00012?

а) 2; б) 3; в)7; г) 5.

1б.

3.

Як записати число у вигляді десяткового дробу?

а) 6,0; б) 0,6; в)0,06; г) 0, 001.

1б.

4.

Яке число записано десятковим дробом 20,78?

а) 20 ; б) 20 ; в) 207 ; г)207 .

1б.

5.

Яку частину від метра складають 35 см?

а) 3,5; б) 0,35; в) 3,05; г)0,035.

1б.

6.

Скільки кілограмів у 0,25 ц?

а) 4 кг; б) 100 кг; в) 2,5 кг; г) 25 кг.

1б.

7.

Скільки одиниць у розряді тисячних десяткового дробу 4625,1037?

а) 6; б) 0; в) 3; г) 7.

2б.

8.

Укажіть число, яке записано сумою 60 + 5 + 0,1 + 0,08 + 0, 002:

а) 6,5182; б) 651,82 в) 0,65182; г) 65,182.

2б.

9.

Укажіть правильні твердження про число 6,027:

а) старший розряд числа – розряд тисяч;

б) молодший розряд числа – розряд тисячних;

в) у розряді сотень числа записана цифра 2;

г) цифра 0 записана і розряді десятих

2б.

ТЕСТ 2 ПОРІВНЯННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Варіант 1

Заповни таблицю:

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

Відповідь

п/п

Зміст завдання

Кількість балів

1.

Укажіть які числа дорівнюють дробу 2,034:

а) 2,34; б) 2,03; в) 2,0340; г) 2,03400.

2.

Розташуйте числа 4,28; 3,289; 4,249; 3,78 у порядку зростання:

а) 4,28; 4,249; 3,78; 3,289;

б) 3,289; 3,78; 4,249; 4,28;

в) 4,249; 4,28; 3,289; 3,78;

г) 3,78; 3,289; 4,28; 4,249.

3.

Яке число можна підставити замість х в нерівності 0,03<Х< 0,031:

а) 0,030; б) 0,0301; в)0,0309; г) такого числа немає.

4.

Укажіть правильні твердження:

О . .

О

O

а) серед точок M,N і P найбільшу координату має точка М;

б) серед точок M,N і P найменшу координату має точка Р;

в) точки N і P мають однакові координати;

г) координата точки N більша за координату точку М.

5.

Укажіть нерівності, які при заміні зірочки (*) будь-якою цифрою, крім 0, будуть правильними:

а) 67,28*> 67,28; б) 75,62*< 75,629*;

в) 564,2*7 > 564,27; г) *,** > **,*.

6.

Укажіть всі цифри, які можна підставити замість а, щоб нерівність

0,7а5 < 0,a62 була правильною:

а) 0; б) 8,9; в) 9; г) 1,2,3,4,5,6.

ТЕСТ 2 ПОРІВНЯННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Варіант 2

Заповни таблицю:

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

Відповідь

п/п

Зміст завдання

Кількість балів

1.

Укажіть які числа дорівнюють дробу 14,03:

а) 14,3; б) 14,030; в) 14; г) 14,003.

2.

Розташуйте числа 2,3784; 3,2378; 3,023; 2,978 у порядку спадання:

а) 2,3784; 2,978; 3,023; 3,2378;

б) 3,023; 2,978; 3,2378; 2,3784;

в) 3,2378; 3,023; 2,978; 2,3784;

г) 3,2378; 2,3784; 3,023; 2,978.

3.

Яке число можна підставити замість х в нерівності 0,01 <Х< 0,011:

а) 0,0101; б) 0,0111; в)0,01019; г) такого числа немає.

4.

Укажіть правильні твердження:

О . .

О

O

а) серед точок А,В і С найменшу координату має точка С;

б) точки А і В мають рівні координати;

в) серед точок А,В і С найбільшу координату має точка В;

г) координата точки В менша за координату точки А.

5.

Укажіть нерівності, які при заміні зірочки (*) будь-якою цифрою, крім 0, будуть правильними:

а) 287,379*> 287,379; б) 2,473 > 2,4*73;

в) 8,42 < 8,4*2; г) 6*,394 > 6,394.

6.

Укажіть всі цифри, які можна підставити замість а, щоб нерівність

0,8а3 > 0,a92 була правильною:

а) 9; б) 0,1,2,3,4,5,6,7; в) 8,9; г) таких цифр немає.

ТЕСТ 3 ПРИБЛИЗНЕ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ. ОКРУГЛЕННЯ

ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Варіант 1

Заповни таблицю

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

Відповідь

п/п

Зміст завдання

Кількість балів

1.

Укажіть правильні твердження :

а) 25,73 25,8; б) 39,84 39,3; в) 47,56 48; г) 256,387 257.

1б.

2.

Швидкісна траса складається з чотирьох ділянок. Довжина першої – 28,7 км, другої – 35,8 км, третьої – 40 км, четвертої – 37,4 км. Укажіть правильні твердження:

а) кількість ділянок траси задана точно;

б) довжина ділянок приблизна;

в) довжина третьої ділянки задана точно;

г) довжина всієї траси визначається точно.

1б.

3.

На виготовлення деталі іде 62 г металу. Скільки деталей можна зробити з 775 г металу? а) 12; б) 11; в) 13; г) 12,5.

2б.

4.

Укажіть правильні твердження про дріб 4,072:

а) 4 – результат округлення дробу до цілих;

б) 4,1 – результат округлення дробу до десятих;

в) 4,08 – результат округлення дробу до сотих;

г) 5 – результат округлення дробу до цілих.

2б.

5.

Не виконуючи обчислень, укажіть з точністю до одиниць результат дії 5,792 + 25,34: а) 30; б) 31; в) 31,1; г)32.

2б.

6.

Не виконуючи обчислень, укажіть з точністю до десятих результат дії 12,284 – 3,47: а) 9,8; б) 9; в) 8,8; г) 8,7.

2б.

7.

Не виконуючи обчислень, укажіть вираз з найбільшим значенням:

а) 37 · 52; б) 39 ·57; в) 49 ·34; г) 41 · 59.

2б.

ТЕСТ 3 ПРИБЛИЗНЕ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ. ОКРУГЛЕННЯ

ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Варіант 2

Заповни таблицю

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

Відповідь

п/п

Зміст завдання

Кількість балів

1.

Укажіть правильні твердження :

а) 37,459 37,46; б) 28,76 28,7; в) 57,25 57; г) 86,357 86,3.

1б.

2.

Група з п’яти мандрівників добиралась до міста потягом, теплоходом і літаком. Група подолала відстань у 1800 км. Укажіть правильні твердження:

а) кількість людей у групі задано приблизно;

б) відстань, яку подолала група задана точно;

в) відстань, яку подолали мандрівники приблизна;

г) кількість мандрівників задано точно.

1б.

3.

Маємо 122 м тканини. На один чоловічий костюм іде 3 м тканини. Скільки всього костюмів можна пошити?

2б.

4.

Укажіть правильні твердження про дріб 2,781:

а) 2,7 – результат округлення дробу до десятих;

б) 3 – результат округлення дробу до цілих;

в) 2,79 – результат округлення дробу до сотих;

г) 2,8 – результат округлення дробу до десятих.

2б.

5.

Не виконуючи обчислень, укажіть з точністю до одиниць результат дії 3,85 + 17,283: а) 20; б) 21; в) 22; г)23.

2б.

6.

Не виконуючи обчислень, укажіть з точністю до десятих результат дії 7,784 – 4,45: а) 3,2; б) 3,3; в) 3,4; г) 3.

2б.

7.

Не виконуючи обчислень, укажіть вираз з найменшим значенням:

а) 28 · 43; б) 31 ·49; в) 41 ·25; г) 29 · 44.

2б.

ТЕСТ 4 ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Варіант 1

Заповни таблицю:

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

Відповідь

п/п

Зміст завдання

Кількість балів

1.

Укажіть приклади, в яких додавання виконано правильно:

а) 279,04 б) 37,284 в) 28,145 г) 42,790

+ __0,28 + 221,37 + 454,37 + 0,284

279,32 59,421 735,82 43,074.

1,5 б.

2.

Укажіть значення суми 42,7 + 0,56

а) 48,3; б) 43,26; в) 4,83 г) 44,26 .

1,5 б.

3.

Укажіть значення різниці 34,7 - 2,729:

а) 32,071; б) 7,41; в) 3,1971; г) 31,971.

1,5 б.

4.

Укажіть значення виразу 19 – 11,08 + 8,5 + 6,24:

а) 21,76; б) 22,66; в) 15,01; г) 23,66.

1,5 б.

5.

Коренем рівняння 2,73 – х = 0,219 є число:

а) 2,511; б) 2,949; в) 0,074; г) 2,611.

1,5 б.

6.

Швидкість катера за течією річки 28,7 км/год. Швидкість течії річки - 3,1 км/год. Укажіть правильні твердження:

а) власна швидкість катера 31,8 км/год.;

б) швидкість проти течії 22,5 км/год.;

в) проти течії катер рухається швидше ніж у стоячій воді;

г) у стоячій воді швидкість катера 25,6 км/год.

1,5 б.

7.

Яку цифру можна підставити замість *, щоб виконувалась рівність 19,7 + *,* = 2*,5.

Відповідь: _________________

1,5 б.

8.

Половину шляху туристи йшли пішки, а другу – їхали на велосипедах, витратив на весь шлях 12,5 год. Якщо весь шлях вони їхали б на велосипедах, то витратили б 6 годин. Скільки часу витратять туристи, якщо весь шлях пройдуть пішки?

Відповідь: __________________

1,5 б.

Список використаної літератури

 1. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий / В. С. Аванесов. – М. : Адепт, 1998. – 196 с.

 2. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий : учебное пособие / В. С. Аванесов. – М. : Иссл. Центр по проблемам качества подготовки специалистов, 1991. – 136 с.

 3. Андрощук А.О. Рейтингова технологія оцінки знань в навчально-виховному закладі // Педагогіка і психологія – 1996. – №3. – С.86-96

 4. Бербец В. В. Діагностика навчальних досягнень учнів під час виконання творчих проектів // Проектно-технічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика. Колективна монографія ; за заг. ред. О. М. Коберника. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 86-102.

 5. Бербец В. В. Поєднання форм і методів контролю навчальних досягнень учнів в процесі проектно-технологічної діяльності // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Науковий збірник. Вип. 7. / В. В. Бербец. – К. : Міленіум, 2004. – С. 27-34.

 6. Биков В. Ю. Дистанційна освіта – перспективний шлях до розвитку професійної освіти // Педагогічна газета / В. Ю. Биков. – 2001. – № 1. – С. 2.

 7. Біляковська О. О. Формування громадянської позиції старшо-класників засобами оцінювання // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна / О. О. Біляковська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 21. – Ч. 2. – С. 141-146.

 8. Голубєва Н. В. Комп’ютерне тестування як одна з форм сучасного контролю знань // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. / Н. В. Голубєва, В. О. Дурєєв, С. М. Бондаренко, М. М. Мурін. – Львів : ЛДУБЖД, 2006. – Вип. 1. – С. 309-313.

 9. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либiдь, 1997. – 376 с.

 10. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004.

 11. Ефремова Н. Ф. Тестирование и мониторинг : рекомендации учителю // Стандарты и мониторинг в образовании / Н. Ф. Ефремова. – 2001. – № 3. – С. 73-75.

 12. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений / И. Г. Захарова. – М. : Академия, 2003. – 192 с.

 13. Кадемія М. Ю. Комп’ютерна обробка тестів у професійній діагностиці : методичний посібник / М. Ю. Кадемія, О. П. Лящ, А. М. Стець – Вінниця : НМЦ ПТО, 2004. – 46 с.

 14. Кашкарьова Л. Р. Психологічні засади моніторингу ефективності праці вчителя в умовах особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу // Рідна школа / Л. Р. Кашкарьова. – 2003. – № 6 (917). – С. 59-61.

 15. Развитие мышления учащихся средствами информационных технологий. Учебно-методическое пособие, Програма Intel « Обучение для будущего »

 16. Сікорський П. І. Моделювання дидактичних систем оцінювання // Шлях освіти / . – 2006. – № 2. – С. 2-6.

 17. Сікорський П.І. Принципи моделювання оцінювальних систем // Шлях освіти / П. І. Сікорський, О. О. Біляковська. – 2006. – № 1. – С. 14-17.

 18. Соловьева Л.Ф. Информатика в видеосюжетах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 208 с..

 19. Ткачова Н.І. Формування особистості учня у навчально-виховному про- цесі.— Х.: Вид. група «Основа»: «Трiада +», 2007.— 208 с.

 20. Упатова І. П. Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів у процесі контролю знань // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2006 / І. П. Упатова. – Вип. 29. – С. 157-161.

45

 • 13.08.2018
 • Математика
 • 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас
 • Наукова робота
 • 3214
 • 0
 • 74
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
4
міс.
0
2
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!