Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії

Опис документу:
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії Учень (учениця) розпізнаєдеякіхімічніоб'єкти (хімічнісимволи, формули, явища, посуд тощо) і називаєїх (на побутовомурівні); знає правила безпекипід час проведенняпрактичнихробіт

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії

Рівнінавчальнихдосягненьучнів

Бали

Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розпізнаєдеякіхімічніоб'єкти (хімічнісимволи, формули, явища, посуд тощо) і називаєїх (на побутовомурівні); знає правила безпекипід час проведенняпрактичнихробіт

2

Учень (учениця) описуєдеякіхімічніоб'єкти за певнимиознаками; знаєпризначення лабораторного обладнання

3

Учень (учениця) маєфрагментарніуявлення з предмета вивчення і можевідтворитиокремійогочастини; підкерівництвом учителя виконуєнайпростішіхімічнідосліди

 

II. Середній

4

Учень (учениця) знаєокреміфакти, щостосуютьсяхімічнихсполук і явищ; складаєпростіприлади для проведеннядослідів і виконуєїхпідкерівництвом учителя; складає з допомогоювчителяскороченуумовузадачі

5

Учень (учениця) з допомогоювчителявідтворюєокремічастини начального матеріалу, даєвизначенняосновних понять; самостійновиконуєдеякіхімічнідосліди, описуєхідїхвиконання, дотримується порядку на робочомумісці; самостійноскладає і записуєскороченуумовузадачі

6

Учень (учениця) відтворюєнавчальнийматеріал з допомогоювчителя;описуєокреміспостереження за перебігомхімічнихдослідів; робитьобчислення за готовою формулою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) самостійновідтворюєзначнучастинунавчальногоматеріалу, з допомогоювчителяпорівнюєхімічніоб'єкти, описуєспостереження за перебігомхімічнихдослідів; наводить рівнянняреакцій за умовоюзадачі

8

Учень (учениця) самостійновідтворюєфактичний і теоретичнийнавчальнийматеріал, порівнює і класифікуєхімічніоб'єкти; самостійновиконуєвсіхімічнідослідизгідно з інструкцією; робитьобчислення за рівняннямреакції

9

Учень (учениця) виявляєрозумінняосновоположниххімічнихтеорій і фактів, наводить приклади на підтвердженняцього; робитьокремівисновки з хімічнихдослідів; з допомогоювчителярозв'язуєзадачі

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) володієнавчальнимматеріалом і застосовуєзнання у стандартнихситуаціях, умієаналізувати, узагальнювати й систематизуватинадануінформацію, робитивисновки; робитьвисновки з практичноїроботи; самостійно наводить і використовуєнеобхідніформули для розв'язування задач

11

Учень (учениця) володієзасвоєнимизнаннями і використовуєїх у нестандартнихситуаціях, встановлюєзв'язкиміжявищами; самостійнознаходить і використовуєінформаціюзгідно з поставленимзавданням; виконуєхімічнийексперимент, раціональновикористовуючиобладнання і реактиви; самостійнорозв'язуєзадачі, формулюєвідповіді

12

Учень (учениця) маєсистемнізнання з предмета, аргументовановикористовуєїх, у тому числі у проблемнихситуаціях; аналізуєдодатковуінформацію; самостійнооцінюєявища, пов'язані з речовинами та їхперетвореннями;

Робитьобґрунтованівисновки з хімічногоексперименту; розв'язуєекспериментальнізадачі за власним планом; самостійноаналізує та розв'язуєзадачіраціональним способом

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!