КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 6 КЛАСУ

Українська мова

Для кого: 6 Клас

10.01.2020

812

19

1

Опис документу:
Календарне планування — це процес складання й коригування розкладу, в якому роботи, що виконуються різними організаціями, взаємопов'язуються між собою в часі і з можливостями їх забезпечення різними видами матеріально-технічних та трудових ресурсів
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 6 КЛАСУ

(122 год.; 3,5год. на тиждень)

За програмою,

рекомендованою МОН України:

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Автори: Н.А.Михайловська, Н.Д.Бабич, Є.Д.Квітень, А.К.Морараш, Т.І.Фонарюк, Г.В. Димашок (зі змінами, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.)

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО ____________201__ р. ____________ 201__ р. Заступник директора з НВР Директор ____________ (_________) _________ (__________)

І семестр

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год.

Дата

пров.

При-

мітки

На лівій стороні класного журналу записуємо без дати колонки «Усний переказ», «Діалог»

1.

Вступ. Краса і багатство української мови.

1

2.

РМ № 1. Повторення вивченого про спілкування і мовлення; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).Загальне уявлення про ситуацію спілкування: той, хто говорить (пише), адресат мовлення, тема й основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично). Засоби спілкування(мовленнєві та немовленнєві).

1

Повторення та узагальнення вивченого

3.

Фонетика, графіка, орфографія, орфоепія. Співвіднесеність звуків і букв. Наголос. Уподібнення та спрощення приголосних.

1

4.

Правопис слів з мяким знаком та апострофом. Написання слів іншомовного походження.

1

5.

Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс, закінчення – значущі частини слова. Орфограми в них.

1

6.

Написання складних слів разом і через дефіс.

1

7.

Словосполучення і речення. Види речень за метою висловлювання, за інтонацією.

1

8.

РМ № 2. Повторення вивченого про текст. Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Види зв’язку речень у тексті (практично). «Дане» («відоме») і «нове» у реченнях тексту. Мовні засоби організації тексту. Основні прийоми поширення тексту (практично). Навчальне читання мовчки.

1

Запис в журналі без дати: Читання мовчки

9.

Члени речення (у тому числі однорід­ні члени); звертання. Розділові знаки у простому реченні.

1

10.

Просте і складне речення. Кома між простими реченнями в складному.

1

11.

Просте і складне речення. Кома між простими реченнями в складному. Тренувальні вправи.

1

12.

Пряма мова і діалог (полілог). Розділові знаки при прямій мові та діалозі.

1

13.

Навчальний диктант.

1

14.

Розділові знаки між простими реченнями в складному, при звертаннях, прямій мові та діалозі. Тренувальні вправи.

1

15.

Контрольна робота з теми «Повторення та узагальнення вивченого».

1

16.

РМ № 3. Простий план готового тексту. Усний докладний переказ тексту художнього стилю за самостійно складеним планом.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Морфологія. Орфографія.

Загальна характеристикачастин мови

17.

Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови. Самостійні частини мови.

1

18.

РМ № 4. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль мовлення. Ділові папери. План роботи. Оголошення.

1

19.

Службові частини мови. Вигук.

1

Іменник

20.

Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Культура мовлення. Використання в мові іменників-синонімів.

1

21.

Іменники, що означають назви істот і неістот (повторення), загальні і власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.

1

22.

РМ № 5. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення. м Поєднання в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису). Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.

1

23.

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Культура мовлення. Запобігання помилкам у визначені роду окремих іменників (біль, тюль, зал, рояль), у тому числі іменників середнього роду. Узгодження з іменниками спільного роду прикметників, займенників та дієслів минулого часу.

1

24.

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини (загальне ознайомлення).

1

25.

Відмінки іменників. Кличний відмінок в українській мові. Культура мовлення. Вживання прийменників з відмінковими формами іменників в українській мові.

1

26.

РМ № 6-7. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.

1

27.

Узагальнення і систематизація відомостей про основні ознаки іменника.

1

28.

Контрольна робота з теми «Іменник та його ознаки».

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

29.

Типи відмін іменників. Групи іменників І та ІІ відмін. Відмінювання іменників І відміни.

1

30.

Відмінювання іменників ІІ відміни.

1

31.

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників ІІ відміни. Паралельні закінчення іменників ІІ відміни.

1

32.

Відмінювання іменників ІІІ відміни.

1

33.

Відмінювання іменників ІV відміни.

1

34.

Культура мовлення. Синоніміка деяких відмінкових конструкцій: купив сіль (солі), хліб (хліба), твоїм ім'ям (іменем), пас ягнята (ягнят).

1

35.

Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині.

1

36.

Незмінювані іменники іншомовного походження (загальне ознайомлення). Культура мовлення. Правильне вживання незмінюваних іменників у мові.

1

37.

РМ № 8. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями, спостереженнями, життєвим досвідом учнів.

38.

Основні способи творення іменників, найчастіше вживані суфікси: -ок-, -ник-, -ар-, -уся-, -іст- (-ист-), -ство, (-цтво), -тель, -ець, -ач.

1

39.

Не з іменниками.

1

40.

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичк, -інн(я), -енн(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

1

41.

Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

1

42.

Розбір іменника як частини мови.

1

43.

Відмінювання окремих типів прізвищ в українській мові.

1

44.

Правопис іменників. Тренувальні вправи.

1

45.

Контрольна робота з теми «Відмінювання та правопис іменників».

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Прикметник

46.

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Культура мовлення. Використання в мовленні прикметників-синонімів.

1

47.

Якісні, відносні та присвійні прикметники.

1

48.

Групи прикметників за значенням. Тренувальні вправи.

1

49.

Повні і короткі форми прикметників.

1

50.

Ступені порівняння якісних прикметників. Утворення вищого ступеня порівняння прикметників за допомогою суфікса -іш- або-ш- чи слів більш або менш,найвищого ступеня порівняння прикметників за допомогою часток (префіксів) най, як, що.

1

51.

Культура мовлення. Запобігання помилкам у використанні форм вищого і найвищого ступенів.

52.

Утворення ступенів порівняння прикметників. Тренувальні вправи.

1

53.

Контрольний диктант.

1

54.

Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання.

1

55.

Прикметник як частина мови. Тренувальні вправи.

1

56.

Контрольна робота з теми «Прикметник. Ступені порівняння та відмінювання прикметників».

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Контроль за виконанням програми за І семестр (6 клас)

Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Перевірка мовної теми

4

Письмо:

переказ

1

твір

-

Правопис: диктант

1

Індивідуально оцінюються в І семестрі – усний переказ і діалог.

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО ____________201__ р. ____________ 201__ р. Заступник директора з НВР Директор ____________ (________) _________ (_________)

ІІ семестр

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата

пров.

При-

мітки

На лівій стороні класного журналу записуємо без дати колонки «Усний твір», «Читання вголос»

57.

Способи творення прикметників:

а) творення якісних прикметників від іменників (-н, -к-, -ат, -ист-);

б) творення якісних прикметників від дієслів (-лив-, -к-, -уч-, -юч-);

в) творення відносних прикметників від іменників (-ськ-, -зьк-, -цьк, -ан-, -ян-, -н-, -ов-,-ев-).

1

58.

РМ № 9. Поєднання в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису).Особливості побудови опису природи. Усний твір-опис природи за картиною в художньому стилі.

1

59.

Найпоширеніші префікси при творенні прикметників: без-, не-.

1

60.

РМ № 10.Усний і письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і особистих вражень.

1

61.

Культура мовлення. Творення збільшувальних, згрубілих, зменшувальних та пестливих форм якісних прикметників (-езн-, -енн-, -ущ-, -ющ-, -еньк-, -есеньк-).Творення якісних прикметників, які виражають невелику міру якості (-ав-, -яв-, -уват-, -юват-). Творення якісних прикметників за допомогою префіксів пре-, ультра-, екстра-, архі-.

1

62.

Написання не з прикметниками.

1

63.

Одна і дві букви н у прикметниках.

1

64-65.

РМ № 11-12. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю розповідного характеру з елементами опису природи.

2

66.

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

1

67.

Написання складних прикметників разом і через дефіс. Тренувальні вправи.

1

68.

Перехід прикметників в іменники.

1

69.

Розбір прикметника як частини мови.

1

70.

Контрольна робота з теми «Правопис прикметників».

1

71.

РМ № 13. Робота над помилками, допущеними у контрольних переказах. Створення усних і письмових власних висловлювань на основі прочитаного та спостережень. Навчальне аудіювання.

1

Запис у журналі без дати: Аудіювання

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Числівник

72.

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

73.

Розряди числівників за значенням. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

1

74.

Розряди числівників за значенням. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

75.

Числівники прості, складні і складені.

1

76.

Культура мовлення. Правильне вживання в мові відмінкових форм іменників при кількісних числівниках (у тому числі дробових і збірних).

1

77.

Відмінювання кількісних числівників.

1

78.

Відмінювання кількісних числівників. Тренувальні вправи.

1

79.

Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках (загальне ознайомлення).

1

80.

Відмінювання дробових числівників.

1

81.

Відмінювання дробових числівників.

82.

Відмінювання збірних кількісних числівників.

1

83.

Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників. Тренувальні вправи.

1

84.

Культура мовлення. Правильне вживання форм, у т.ч. паралельних, непрямих відмінків кількісних числівників.

1

85.

Контрольна робота з теми «Числівник як частина мови. Відмінювання кількісних числівників».

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

86.

Відмінювання порядкових числівників.

1

87.

Відмінювання порядкових числівників. Тренувальні вправи.

1

88.

Написання складних і складених числівників.

1

89.

Відмінювання складних і складених числівників.

1

90-91.

РМ № 14. Контрольний твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і особистих вражень.

2

92.

Написання разом порядкових числівників з -тисячний (загальне ознайомлення).

1

93.

Правильне вживання числівників для позначення дат. Культура мовлення. Правильне вживання числівників для позначення дат, часу (годин); (з двадцять четвертим серпня,вісімнадцяте лютого, п'ята година ранку, сімнадцята годинадвадцять хвилин, о чотирнадцятій годині і т. ін.).

1

94.

РМ № 15. Складання діалогів із уживанням дат і точного позначення часу. Читання вголос художнього тексту.

95.

Розбір числівника як частини мови.

1

96.

Числівник як частина мови. Тренувальні вправи.

1

97.

Контрольна робота з теми «Числівник. Відмінювання порядкових числівників».

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Займенник

98.

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

99.

Навчальний диктант.

1

100.

Розряди займенників за значенням (загальне ознайомлення).

1

101.

Написання прийменників із займенниками окремо (повторення).

1

102.

Особові та зворотний займенники, їх відмінювання. Н в особових займенниках 3-ї особи після прийменників (він його йому у нього на ньому; вона її їй на ній у неї з нею).

1

103.

Культура мовлення. Правильне вживання особових займенників (відповідно до змісту попереднього речення).

1

104.

Питальні і відносні займенники, їх відмінювання.

1

105.

Культура мовлення. Вживання займенників (відносних) для зв’язку речень у тексті.

1

106.

Питальні і відносні займенники, їх відмінювання. Тренувальні вправи.

1

107.

Неозначені та заперечні займенники, їх утворення і відмінювання.

1

108.

Відмінювання неозначених та заперечних займенників. Тренувальні вправи.

1

109.

Дефіс у неозначених займенниках.

1

110.

Ні в заперечних займенниках.

1

111.

Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання.

1

112.

Відмінювання займенників. Тренувальні вправи.

1

113.

Культура мовлення. Вживання займенників Ви, Ваш у ввічливо-пошанному значенні при звертанні до однієї особи.

1

114.

Розбір займенника як частини мови.

1

115.

Контрольна робота з теми «Займенник як частина мови».

1

116.

РМ № 16. Допис у газету інформаційного характеру (зі шкільного життя). Переклад з румунської мови українською розповідних текстів з елементами опису природи..

1

Повторення в кінці року

117.

Морфологія й орфографія. Повторення й узагальнення вивченого.

1

118.

Частини мови. Іменник. Прикметник. Орфограми в іменниках та прикметниках. Тренувальні вправи.

1

119.

Контрольний диктант.

1

120.

Числівник. Займенник. Орфограми в іменних частинах мови. Тренувальні вправи.

1

121.

Узагальнення і систематизація вивченого у 6 класі. Тренувальні вправи.

122.

Лінгвістичні ігри.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Перевірка мовної теми

4

Письмо:

переказ

1

твір

1

Правопис: диктант

1

Контроль за виконанням програми в ІІ семестрі (6 клас)

Індивідуально оцінюються в ІІ семестрі – усний твір і читання вголос.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.