Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з української мови для 6-го класу на 2021-2022 н.р.

Українська мова

Для кого: 6 Клас

11.08.2021

1187

185

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до програми: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804) 3,5 год. на тиждень (122 години на рік)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

6 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до програми:

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 (зі змінами,

затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)


3,5 год. на тиждень (122 години на рік)


Форми контролю


К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

4

4

Письмо: переказ

1

1

твір

-

1

Правопис: диктант

1

1

*Усний переказ

Інд.


*Діалог

Інд.


*Усний твір


Інд.

*Читання вголос


Інд.


п/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть годин

Дата

Примітка

1

Вступ. Краса й багатство української мови

12

Урок мовленнєвого розвитку №1-2. Види мовленнєвої діяльності. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники. Повторення вивченого про типи мовлення

13

Урок мовленнєвого розвитку №3. Складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет

1


Діалог

Коригуюче навчання. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

4

Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення. Просте речення

15

Речення з однорідними членами. Узагальнювальне слово та розділові знаки при однорідних членах речення

16

Вставні слова та звертання, розділові знаки при них

17

Складне речення. Кома між частинами складного речення

18

Пряма мова. Діалог

19

Урок мовленнєвого розвитку №4. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію

110

Правопис префіксів, суфіксів, голосні в коренях і на межі значущих частин слова та основ

1Лексикологія

11

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів. Лексична помилка та умовне позначення її (практично)

112

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і

113

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа

114

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження

115

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

116

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова

117

Пароніми (практично)

118

Контрольна робота № 1. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого. Лексикологія

1


КР №1

(тести)

Фразеологія

19

20


Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Фразеологічний словник

221

Урок мовленнєвого розвитку №5. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично)

122

Урок мовленнєвого розвитку №6. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму

123

Джерела українських фразеологізмів

124

Урок мовленнєвого розвитку №7. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1


Усний переказ

25

Прислів’я, приказки, афоризми, крилаті вислови як різновиди фразеологізмів

126

Урок мовленнєвого розвитку №8. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі («Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів

127

Урок мовленнєвого розвитку №9. Аналіз письмового твору

128

Фразеологізми в ролі членів речення

1Словотвір. Орфографія

29

Змінювання і творення слів. Твірне слово

130

Основні способи словотворення

131

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слов

132

Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-)

133

Зміни приголосних при творені відносних прикметників із суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

134

Контрольний текстовий диктант

1


Диктант

35

Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах

136

Творення і правопис складноскорочених слів

137

Правопис складних слів разом і через дефіс

138

Написання слів з пів-

139

Контрольна робота №2. Фразеологія. Словотвір. Орфографія

1


КР №2

(тести)

Морфологія. Орфографія. Іменник

40

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

141

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Збірні іменники

142

Урок мовленнєвого розвитку №10. Будова опису приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення

143

44

Велика буква і лапки у власних назвах

245

Рід іменників. Іменники спільного роду

146

47

Урок мовленнєвого розвитку №11-12. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення

2


Контр. переказ

48

Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

149

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників

1
50

Контрольна робота №3. Іменник

1


КР №3

(тести)

51

Поділ іменників на відміни й групи

152

Відмінювання іменників І відміни

153

54

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни

255

Урок мовленнєвого розвитку №13. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі

1


Усний твір

56

Відмінювання іменників III відміни

157

Відмінювання іменників IV відміни

158

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

159

Особливості написання іменників у кличному відмінку

160

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові

161

Не з іменниками

162

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я),

-ив(о), -ев(о)

163

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення)

164

Контрольна робота № 4. Іменник

1


КР №4

(тести)

Прикметник

65

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

166

67

68

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу

369

Урок мовленнєвого розвитку №14. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису)

170 71

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх


272

73

Відмінювання прикметників

274

Урок мовленнєвого розвитку №15. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

175

Прикметники твердої і м’якої груп

176

Контрольна робота № 5. Прикметник

1


КР №5

(тести)

77

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники

178

Написання прикметників із суфіксами:

-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-,

-цьк-, -зьк-

179

80

Урок мовленнєвого розвитку №16-17. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи

2


Контролн. переказ

81

Урок мовленнєвого розвитку №18. Аналіз письмового переказу

182

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-,

-ичн-

183

84

Написання не з прикметниками

285

Урок мовленнєвого розвитку №19. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі, С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.

186

Урок мовленнєвого розвитку №20. Аналіз письмового твору

187

Написання -н- і -нн- у прикметниках

188

89

Написання складних прикметників разом і через дефіс

290

Написання прізвищ прикметникової форми

191

Контрольна робота № 6. Прикметник

1


КР №6

(тести)

Числівник

92

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

193

Числівники кількісні й порядкові

194

Контрольний текстовий диктант

1


Диктант

95

Узгодження числівників з іменниками

196

Числівники прості, складні і складені

197

98

99

Відмінювання числівників

3100

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників

1101

Написання разом порядкових числівників з – тисячний

1102103

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

2104

Контрольна робота № 7. Числівник

1


КР №7

(тести)

Займенник

105

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1106

Розряди займенників за значенням

1107

Урок мовленнєвого розвитку №21. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі ( «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів

1


Контр. твір

108

Урок мовленнєвого розвитку №22. Читання вголос.

1


Читання вголос

109

Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенниках

1110

Зворотний займенник себе, його відмінювання.

Присвійні займенники, їх відмінювання

1111112

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

2113

Урок мовленнєвого розвитку №23. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»)

1114

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

1115 116

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

2117

Написання займенників із прийменниками окремо

1118

Контрольна робота № 8. Займенник

1


КР №8

(тести)

Повторення в кінці року

119

Лексикологія . Фразеологія

1120

Словотвір та орфографія

1121

122

Морфологія й орфографія. Підсумковий урок.

2
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.