Календарно-тематичне планування з української мови для 5-х класів

Українська мова

Для кого: 5 Клас

22.01.2021

259

14

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української мови І та ІІ семестри. Програма:Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Освіта, 2013.(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора

з навчально-виховної роботи

_____________

від____________ 2020 р.

Календарно-тематичне планування з української мови

5 клас

Кількість годин: 122 (3,5 на тиждень)

Програма:

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Освіта, 2013.(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804)

Форми контролю

№ з/п

Форми

контролю

I семестр

Дата

5-А

5-Б

Перевірка мовної теми

4

1

Письмо:

Переказ

1

2

Правопис:

Диктант

1

Індивідуальні види контрольних робіт

3

Діалог

1

4

Усний переказ

1

І СЕМЕСТР

ЗМІСТ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

5-А

5-Б

ПРИМІТКИ

ПРИМІТКИ

1

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України.

2

РМ№1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Різновиди мовленнєвого спілкування

3

РМ № 2.Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично). Складання й розігрування діалогів.

4

РМ № 3.Складання розповіді на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів («Чим запам’яталося мені літо»).

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.

Текст. Речення. Слово.(2 год)

5

Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

6

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.

7

РМ № 4. Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті.

8

РМ № 5. Усна й письмова форми тексту (висловлення). Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища). Особливості будови опису предмета (тварини).

9

РМ № 6. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом «Ложка»

10

Контрольна робота № 1 з роділу «Повторення вивченого в початкових класах». Диктант «Хата Довженка»

ЛЕКСИКОЛОГІЯ (8+1 год.)

11

Аналіз к/р. РМ № 7. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом) «Рудий півень»

12

РМ № 8. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом) «Рудий півень»

13

Аналіз письмового переказу Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення).

14

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Ознайомлення з тлумачним словником.Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

15

Контрольний диктант «Тарас Шевченко»

16

Групи слів за значенням: синоніми(повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником синонімів.

17

Групи слів за значенням: антоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником антонімів.

18

РМ № 9.Складання усного опису предмета (квітки, осіннього листя) за картиною.

19

Групи слів за значенням: омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів.

20

Групи слів за значенням: синоніми, омоніми, антоніми.

21

Групи слів за значенням: пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів.

22

Повторення вивченого з теми «Лексикологія»

23

Контрольна робота №2 з розділу «Лексикологія» .Тестові завдання

Будова слова. Орфографія (9+1 год.)

24

Аналіз к/р. Основа слова (корінь, префікс, суфікс) і закінчення – значущі частини слова (повторення).

25

Основа слова (корінь, префікс, суфікс) і закінчення – значущі частини слова (поглиблення відомостей).

26

Спільнокореневі слова й форми слова.

27

Незмінні й змінні слова.

28

Правопис значущих частин слова (повторення). Написання префіксів

29

Правопис значущих частин слова (повторення). Написання суфіксів

30

Написання префіксів пре-, при-, прі-

31

Використання в мовленні слів із суфіксами та префіксами, що надають емоційного забарвлення і виразності тексту.

32

РМ № 10. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі) «Болотяна модниця»

33

Повторення вивченого з теми «Будова слова. Орфографія»

34

Контрольна робота №3 з розділу

«Будова слова. Орфографія» (тестові завдання)

35

Аналіз к/р. РМ № 11. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини). Складання опису тварини для Вікіпедії та опису тварини як героя оповідання (усно).

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. (30+2 год.)

36

Голосні й приголосні звуки.

37

Приголосні тверді й м’які (повторення)

38

Приголосні дзвінкі й глухі (повторення)

39

Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

40

Алфавіт (абетка, азбука). Упорядкування за абеткою імен героїв улюблених мультфільмів.

41

Співвідношення звуків і букв.

42

Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення).

43

Склад. Поділ на склади.

44

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично).

45

Основні правила переносу.

46

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні[е], [и], [о] в коренях слів.

47

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

48

Позначення на письмі ненаголошених голосних[е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

49

Орфографічний словник. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

50

Повторення з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

51

Контрольна робота №4 з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (різнорівневі тестові завдання)

52

РМ № 12.Складання й розігрування діалогів з використанням слів, у вимові яких часто трапляються помилки (випадок, черговий, вимова, запитання, завдання та ін.).

53

Аналіз к/р. РМ № 13.Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму «Образливе слово»

54

Уподібнення приголосних звуків. Вимова і правопис префіксів роз-, без -.

55

РМ №14. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом «Чому потрібно захищати слабших»

56

Спрощення в групах приголосних

57

Аналіз письмового твору. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови

58

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и].

59

Чергування [о], [е] з [і].

60

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів.

61

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

62

Основні випадки чергування у – в (правила милозвучності)

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора

з навчально-виховної роботи

_____________

від____________ 2021 р.

Календарно-тематичне планування з української мови

5 клас

ІІ семестр

Кількість годин: 122 (3,5 на тиждень)

Програма:

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Освіта, 2013.(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804)

Форми контролю

№ з/п

Форми

контролю

I І семестр

Дата

5-А

5-Б

Перевірка мовної теми

4

1

Письмо:

Переказ

1

2

Правопис:

Диктант

1

Індивідуальні види контрольних робіт

3

Читання вголос

1

4

Усний твір

1

ІІ СЕМЕСТР

ЗМІСТ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

5-А

ПРИМІТКИ

5-Б

ПРИМІТКИ

63

Основні випадки чергування і – й, з – із – зі (правила милозвучності).

64

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-).

65

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

66

РМ №15.Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

67

РМ №16. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму «Закопане золото»

68

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

69

Аналіз письмового твору. Правила вживання апострофа.

70

РМ №17. Усний твір-роздум на тему «Говорити правду не завжди легко»

71

Повторення з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

72

Контрольна робота №5 з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (різнорівневі тестові завдання)

Відомості із синтаксису й пунктуації

73

Аналіз к/р. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення.

74

Головне й залежне слово в словосполученні. Читання вголос

75

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

76

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

77

РМ №18.Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі «Чому необхідно знати історію свого народу»

78

РМ №19.Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі «Чому необхідно знати історію свого народу»

79

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).

80

РМ №20.Аналіз письмового твору. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

81

Другорядні члени речення.

82

Додаток.

83

Контрольний диктант «Світ тримається на любові»

84

Аналіз к/д. Означення.

85

Обставина.

86

Контрольна робота №6 з розділу «Словосполучення й речення. Члени речення » (різнорівневі тестові завдання)

87

Аналіз к/р. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).

88

Кома між однорідними членами.

89

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами.

90

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

91

РМ №21. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення «Історія книжки»

92

РМ №22.Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення «Історія книжки» .

93

РМ №23 Аналіз письмового переказу. Звертання.

94

Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення).

95

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).

96

Виділення вставних слів на письмі комами.

97

РМ №24.Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

98

Повторення з теми «Просте ускладнене речення»

99

Контрольна робота №7 з розділу «Просте ускладнене речення» (різнорівневі тестові завдання)

100

Аналіз к/р. Складні речення з безсполучниковим зв’язком.

101

Складні речення зі сполучниковим зв’язком.

102

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим зв’язком.

103

Кома між частинами складного речення, з’єднаними сполучниковим зв’язком.

104

РМ №25. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

105

Пряма мова.

106

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

107

Діалог.

108

Розділові знаки при діалозі

109

РМ №26. Складання розповіді «Мудрі батькові поради»

110

Тире при діалозі.

111

Повторення з теми «Складне речення. Пряма мова.Діалог»

112

Контрольна робота №8 з розділу «Складне речення. Пряма мова.Діалог» (різнорівневі тестові завдання)

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

113

Аналіз к/р.Лексикологія.

114

Будова слова й орфографія.

115

Фонетика й графіка.

116

Орфоепія й орфографія.

117

Синтаксис і пунктуація.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.