Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з української мови для 5-го класу на 2021-2022 н.р.

Українська мова

Для кого: 5 Клас

22.07.2021

4116

463

3

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до програми: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

5 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до програми:

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами,

затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)


3,5 год. на тиждень (122 години на рік)Форми контролю


К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

4

4

Письмо: переказ

1

1

твір

-

-

Правопис: диктант

1

1

*Усний переказ

Інд.


*Діалог

Інд.


*Усний твір


Інд.

*Читання вголос


Інд.


п/п

Зміст програмового матеріалу


К-сть годин


Дата


Примітка

1

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

12

Урок мовленнєвого розвитку № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування:ввічливість,привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично)

13

Урок мовленнєвого розвитку № 2. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул)

1


Діалог

4

Урок мовленнєвого розвитку № 3. Читання мовчки та вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного
Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово

5

Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення

16

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту

17

Урок мовленнєвого розвитку № 4. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом

1Лексикологія

8

Лексичне значення слова. Однозначні та багато­значні слова

19

Уживання багатозначних слів у пря­мому й переносному значеннях. Тлумачний словник

110

Лексична помилка та її умовне позначення (практично)

111

Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

112

Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

113

Урок мовленнєвого розвитку № 5. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом)

1


Усний переказ

14

Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів

115

Урок мовленнєвого розвитку № 6. Докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом)

116

Урок мовленнєвого розвитку № 7. Аналіз письмового переказу

117

Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів

118

Контрольна робота № 1. Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово. Лексикологія

1КР №1

Будова слова. Орфографія

19

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова

120-21

Корінь. Спільнокореневі слова й форми слова

222

Суфікс

123

Префікс

124

Незмінні й змінні слова

125

Урок мовленнєвого розвитку №8. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі)

126

Урок мовленнєвого розвитку №9. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини)

127

Правопис значущих частин слова (повторення)

128-29

Написання префіксів пре-, при-, прі-

230

Контрольна робота №2. Будова слова. Орфографія

1


КР №2

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Звуки мови й звуки мовлення

31

Голосні й приголосні звуки

132

Приголосні тверді й м'які

133

Приголосні дзвінкі й глухі

134

Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

135

Урок мовленнєвого розвитку № 10. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму

1Позначення звуків мовлення на письмі

36

Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв

137-38

Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

239

Урок мовленнєвого розвитку №11. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1Склад. Наголос

40

Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично)

141-42

Урок мовленнєвого розвитку №12-13. Контрольний переказ

2


Контрольний переказ

43

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

144

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

145-46

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів

247

Урок мовленнєвого розвитку № 14. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно вивчати іноземну мову»)

148

Урок мовленнєвого розвитку № 15. Аналіз письмового твору

149

Орфографічний словник. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

150

Контрольна робота №3. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

1


КР №3

Вимова приголосних звуків

51

Уподібнення приголосних звуків

152

Контрольний текстовий диктант

1


Диктант

53

Вимова і правопис префіксів роз-, без-

154

Урок мовленнєвого розвитку №16. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови

155-56

Спрощення в групах приголосних

2Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

57

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] —[а], [е] —[і], [е] —[и]

158

Чергування [о],[е] з [і]

159

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

160

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]

161

Контрольна робота №4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

1


КР №4


62-63

Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності)

264

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-)

165

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я

166

Основні правила переносу

167-68

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення)

269-70

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

271-72

Правила вживання апострофа

273

Контрольна робота №5. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

1


КР №5

Відомості з синтаксису й пунктуації. Словосполучення. Речення, його граматична основа

74

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення

175-76

Головне й залежне слово в словосполученні

277-78

Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

279

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

180-81

Урок мовленнєвого розвитку №17-18. Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»)

2


Контрольний твір.

82

Урок мовленнєвого розвитку №19. Аналіз письмового твору

183

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення)

184

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

185

Урок мовленнєвого розвитку №20. Усний твір-опис приміщення на основі особистих спостережень і вражень

1


Усний твір

Другорядні члени речення

86

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини

187

Другорядні члени речення. Означення

188

Другорядні члени речення. Додаток

189

Другорядні члени речення. Обставина

190

Контрольна робота № 6. Відомості з синтаксису й пунктуації

1


КР №6

91

Урок мовленнєвого розвитку №21. Читання вголос

1


Читання вголос

Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова та сполучення слів.

Складні речення

92-93

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами

294

Урок мовленнєвого розвитку №20. Аудіювання уривка з твору сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени речення

195-96

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами

297-98

Урок мовленнєвого розвитку №21-22. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення

2


Контрольний переказ

99-100

Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

2101

Урок мовленнєвого розвитку №23. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

1102-103

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами

2104

Урок мовленнєвого розвитку №24. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

1105-106

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

2107

Контрольна робота № 7. Відомості з синтаксису й пунктуації

1


КР №7

Пряма мова. Діалог

108-109

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

2110

Відмінність між прямою та непрямою мовою

1111-112

Діалог. Тире при діалозі . Розділові знаки в реченнях при діалозі

2113

Речення із прямою мовою (діалогом)

1114

Контрольний текстовий диктант

1


Диктант

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

115

Лексикологія

1116

Будова слова й орфографія

1117

Фонетика й графіка

1118

Орфоепія й орфографія

1119-120

Синтаксис і пунктуація

2121

Контрольна робота №8. Пряма мова. Діалог. Повторення й узагальнення в кінці року

1


КР №8

122

Аналіз контрольної роботи

1
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.