Календарно-тематичне планування з Природознавства для 5 класу.

Природознавство

Для кого: 5 Клас

07.09.2020

967

145

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складене за Навчальною програмою затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України, зі змінами від 07.06.2017 № 804. В плануванні вказані очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів та наскрізні змістові лінії. Календарне планування розраховане на два семестри, з врахуванням кількості тижнів. Планування складене на 2020/2021 навчальний рік.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з Природознавства для 5 класу

(70 год – 2 год. на тиждень, з них 3 год. – резервні)

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України зі змінами від 07.06.2017 № 804. Підручник: Ярошенко, Бойко.

з\п

Дата

проведення

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Наскрізні змістові лінії

Домашнє завдання

ВСТУП (6 годин)

Науки, що вивчають природу.

Знаннєвий компонент

називає:природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи;  методи вивчення природи (спостереження, експеримент,вимірювання);

наводить приклади: методів і обладнання для  вивчення природи, їх використання.

Діяльнісний компонент

Розповідає про  вчених-натуралістів (2–3) та їхній внесок у вивчення природи; про методи вивчення природи;

пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук; розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати;

обирає обладнання, необхідне для проведення вимірювання і спостереження, і пояснює свій вибір;

знаходить необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук; дотримується правил безпечного використання лабораторного обладнання.

Ціннісний компонент

оцінює роль природничих наук у створенні технологій, що покращують життя людини;

висловлює свою точку зору на проблему «Для чого необхідно вивчати природу?»;

усвідомлює роль природничих наук і власні можливості в пізнанні природи.

«Громадянська відповідальність» реалізу ється під час виконання проекту через формування відповідального ставлення до власної діяльності у складі малої групи, що розуміє ролі лідера й виконавця певної ролі, уміння рівномірно розподілити завдання, сприяти успіху групи у виконанні проекту та його презентування.

§ 1

Джерела знань про природу.

Практичне заняття №1. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів.

§ 2,

ст. 11

Методи вивчення природи. Організація спостережень за тілами живої і неживої природи.

§ 3

Обладнання для вивчення природи.

Практичне заняття №2. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів.

§ 4,

ст. 19

Значення природничо-наукових знань для людини. Видатні вчені-натуралісти. Підготовка до проекту.

§ 5,

завд. до проекту

Навчальний проект

«Жива і нежива природа навколо нас».

проанал. проект

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС (15 год.)

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання. Демонстрації: зразків природних і рукотворних тіл.

Знаннєвий компонент

називає:найменші частинки речовин; характеристики тіла (форма, розміри, маса, об’єм); прилади та інструменти для   вимірювання розмірів і маси тіл; фізичні властивості  речовин (колір,  блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір); властивості рідин (не зберігають форму, зберігають об’єм, текучі); властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм); способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування); ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння;

наводить приклади:тіл, речовин, що оточують людину; чистих речовин і сумішей (2–3); неорганічних та органічних речовин (2–3); явищ у природі, техніці, побуті; явищ природи, пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи, що повторюються; використання сумішей

Діяльнісний компонент

розрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища;

пояснює:відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин; чистих речовин – від сумішей; значення органічних речовин для живої природи; значення горіння і гниття;

описує за запропонованим планом тіла і речовини; явища природи (2–3);

порівнює тіла й речовини за 3–4 ознаками;

характеризує:горіння як приклад хімічних явищ;

вимірює масу й розміри тіла, використовуючи відповідні прилади;

уміє розділяти суміш фільтруванням;

установлює зв’язки між явищами природи (на прикладах вивчених і за аналогією);

застосовує знання для безпечного поводження з тілами, речовинами в ситуаціях повсякденного життя;

дотримується правил: безпечного використання хімічного посуду.

Ціннісний компонент

усвідомлює важливість, акуратності, ретельності і точності при фіксуванні даних;

робить висновок про різноманітн. тіл, явищ природи;

обговорює питання безпечного використання речовин;

оцінює ризики ситуацій повсякденного життя, пов’язаних із фізичними явищами, використанням тіл і речовин;

розуміє значимість потреби в безпеці.

«Підприємливість та фінансова грамотність»

реалізується через створення умов для учнів проявляти ініціативу, спонукання їх до пропонування власних ідей щодо виконання і вдосконалення дослідницьких завдань.

«Здоров’я і безпека»

реалізується через спонукання учнів обґрунтовано йти на ризик при виконанні експериментів і дослідницьких завдань, ураховуючи безпеку й  екологічні і етичні наслідки власної діяльності.

§ 6

Практична робота №1 Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

§ 6,

ст. 28

Речовини. Фізичні властивості речовин.  Властивості твердих тіл, рідин і газів.

§7

Атоми й молекули. Демонстрації моделей молекул.

§8,9

Дифузія. Узагальнення.

повт.

§ 4-9

Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми «Тіла, речовини, явища навколо нас» (тест-контроль)

повт.

§7

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

§ 10

Чисті речовини і суміші. Демонстрації чистих речовин і сумішей.

§ 11

Способи розділення сумішей.

Практичне заняття №3 «Розділення сумішей фільтруванням».

§ 12,

ст. 53

Явища природи. Організація спостережень за явищами природи.

§ 13

Фізичні явища, їх різноманітність. Практичне заняття №4 «Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні».

§ 14

Хімічні явища, їх ознаки. Гниття.

§ 15

Горіння. Повторюваність явищ.

§ 16

Взаємозв’язок явищ у природі. Демонстрації фізичних і хімічних явищ. Узагальнення.

Повт. § 1-4, 10-16

Підсумковий урок по об’єднаній темі «Вступ. Тіла, речовини та явища навколо нас». Тестовий контроль.

ст. 70-71

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (8+3 резерв – всього 11 год. )

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

Знаннєвий компонент

називає: сузір’я (2–3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк);

наводить приклади: впливу космічних чинників на Землю; небесних тіл, що складають наш Всесвіт

Діяльнісний компонент

описує: загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею;

порівнює: за розмірами і температурою

Сонце з іншими зорями;

характеризує: особливості астрономічних досліджень; місце людини у Всесвіті;

пояснює на моделях форму і будову Землі, рух Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будову Сонячної системи;

причину видимих рухів світил;

розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика); типи планет, туманностей, зір і галактик; зорі та планети на небесній сфері;

показує на карті зоряного неба: Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність вивчення Всесвіту;

виявляє ставлення до розвитку астрономічних і космічних досліджень;

оцінює значення: зоряного неба в історії людства; телескопічних спостережень.

«Підприємливість та фінансова грамотність»

реалізується через створення умов для учнів проявляти ініціативу і творчий підхід, спонукання їх до пропонування власних ідей щодо виконання і вдосконалення проекту.

«Громадянська відповідальність» здійснюється при реалізації проекту через формування відповідального ставлення до власної діяльності у складі малої групи, вміння рівномірно розподілити навантаження  і під час виконання проекту і його презентування.

§ 17

Поняття сузір’я. Організація спостережень за сузір’ями Малої та Великої Ведмедиці. Демонстрації карти зоряного неба.

§ 18,

ст 81

Практичне заняття №5

«Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.»

§ 18,

ст 81

Зоря – самосвітне небесне тіло.

Відмінності між зорями. Сонце.

§ 19

Планети. Відмінності між планетами.

§ 20

Небесні тіла. Сонячна система. Підготовка до проекту.

§21-22, завд. до проекту

Всесвіт і його складові. Міжзоряний простір. Зоряні системи - галактики. Навчальний проект «Наш дім – Сонячна система.

§ 23, аналіз проекту

Людина і Всесвіт. Значення зоряного неба в історії людства. Астрономія - наука, що вивчає Всесвіт.

повт.

§ 17-24

Методи та засоби астрономічних досліджень. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до КР.

повт.

§ 17-24, ст. 70-71

Контрольна робота № 1.

ст. 104-105

Аналіз КР. Підведення підсумків. Екскурсія в музей космонавтики.

Повт.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ -ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ. Тема 1. Земля як планета (15 год.)

Внутрішня будова Землі.

§27, проч. §25

Форма і розміри Землі. ПЗ №6. Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу; географічних об’єктів.

§26 ст 113

ІІ семестр

з\п

Дата

проведення

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Наскрізні змістові лінії

Домашнє завдання

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ -ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Земля як планета (15 год.)

Рухи Землі. Демонстрації: обертання Землі навколо осі; обертання Землі навколо Сонця за допомогою телурія.

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: форму й розміри Землі; рухи Землі; фази Місяця; способи зображення Землі; материки та частини світу; склад ґрунту, повітря; властивості ґрунту, повітря, води;

наводить приклади: розчинних і нерозчинних речовин; розчинів у природі; використання води і розчинів людиною

Діяльнісний компонент

описує: внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: зміну дня і ночі; зміну пір року; зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі; причини сонячного і місячного затемнення; колообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту; значення сонячного світла і тепла для живої природи;

розрізняє: фази Місяця на зображеннях; способи зображення об’єктів на географічних картах;

показує на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі, полюси;

складає план досліду і проводить його;

застосовує знання для орієнтування на місцевості, ощадливого використання води у побуті;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; знання про властивості ґрунту для вирощування рослин;

розраховує можливий економічний ефект від використання продукту групового проекту

Ціннісний компонент

усвідомлює, що планета Земля, її ресурси є цінністю для кожної людини;

висловлює судження щодо бережливого ставлення до навколишнього середовища;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

розуміє обмеженість ресурсів для задоволення потреб людини

§28

Пори року. Демонстрації: залежність освітлення від кута падіння сонячних променів; дослідів, які ілюструють зміну освітлення півкуль Землі впродовж року.

§28

Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі. Організація спостережень за повертанням листків рослин до Сонця; нагріванням тіл  променями.

§29,

ст 124

Місяць - супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення. Демонстрації Місяця в різні фази, затемнення.

§30, ст. 129 завд.1-5

Способи зображення Землі. Демонстрації фотографії Землі з орбітальних станцій і космічних апаратів.

§31, проч. §32

Ґрунт, його значення і властивості.

Догляд за ґрунтом.  

§33

Повітря - суміш газів.

Значення повітря.  

§34

Властивості повітря.

Практичне заняття № 7. Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.

§35

Вода на Землі. Три стани води. Колообіг води.

§36

Властивості води. Вода - розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини у природі. Практичне заняття №8. Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії).

§37

Практичне заняття № 9. Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти. Практ. зан. № 10. Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

Ст 150-151

Значення води у природі. Використання води людиною. Узагальнення.

Повт. §25-37

Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми «Земля як планета» (тестовий контроль).

ст 154-155

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (14 год)

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів. Демонстрації клітинної будови організмів.

Знаннєвий компонент

називає:властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя;  склад екосистеми;

наводить приклади:пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистем.

Діяльнісний компонент

описує:пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок  грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах;

розпізнає: найпоширеніші рослини і тваринсвоєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварин своєї місцевості;

уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях

Ціннісний компонент

оцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;

усвідомлює, кожний організм та їхня різноманітність є цінними для кожної людини.

«Підприємливість і фінансова грамотність» реалізується через створення умов для прояву проактивності і ініціативи під час демонстрації дослідів, виконання проекту, а також під час проведення екскурсій

«Громадянська відповідальність» і «Здоров’я і безпека» реалізується через формування в учнів навичок співробітництва і відповідальності та безпечну поведінку в групових проектах.

§38

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини.

§39

Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії.

§40

Практичне заняття № 11.

Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

§41, ст.175

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи. Підготовка до проекту.

§42, завд. до проекту

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

§43

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини».

Аналіз проекту

Практичне заняття № 12.

«Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій».

§44,

ст. 186-188

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.  Наземно-повітряне середовище.

§45

Водне середовище життя. Організація спостережень за основними властивостями живих організмів.

§46

Ґрунтове середовище життя.

§47

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів.

§48

Угруповання організмів. Екосистеми.

Повт. §38-49

Узагальнення. Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми «Планета Земля як середовище життя організмів» (тестовий контроль).

ст. 210-211

Тема 3. Людина на планеті Земля (8 год. + 2 год. з попередніх тем, всього 10 год. )

Людина - частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

Знаннєвий компонент

називає:джерела забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;

наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, які занесено до Червоної книги України

Діяльнісний компонент

пояснюєзв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій;

аналізує позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля;

дотримується екологічних норм поведінки у природі

Ціннісний компонент

усвідомлює власну відповідальність за збереження природи;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

обговорюєпитання економного використання енергоносіїв;

висловлює судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;

виявляє бережливе ставленнядо природи.

«Екологічна безпека та сталий розвиток» реалізується через розуміння екологічних проблем своєї місцевості, проведення спостережень за природоохоронною діяльністю в своїй місцевості  і власну творчу діяльність під час виконання проекту.

«Громадянська відповідальність» і «Здоров’я і безпека» реалізуються при співробітництві і свідомому дотриманні безпечної і відповідальної поведінки під час виконання учнями екологічного проекту.

«Підприємливість і фінансова грамотність» може бути реалізована за умови розрахунку учнями фінансового ефекту від створення нових корисних речей з уживаних під час виконання проекту.

§50

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біорізноманіття, боротьба зі знищенням лісів, опустелюванням, захист планети від різних забруднень).

§51

Охорона природи. Червона книга України. Практична робота №2.

Складання Червоної книги своєї місцевості.

§52,

ст. 226

Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі. Демонстрації відеоматеріалів про екологічні проблеми та шляхи їх розв’язування, охорону природи, природоохоронні території.

§53

Підготовка до КР. Узагальнення і систематизація знань.

Повт. §38-53

Контрольна робота № 2.

Завд. до проекту

Аналіз КР. Екскурсія «Рослинний і тваринний світ своєї місцевості». Практичне заняття №13. Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

Завд. до проекту

Узагальнення знань з теми. Навчальний проект «Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей)

Аналіз проекту

Екскурсія до природоохоронної установи. Організація спостережень за природоохоронною діяльністю людей у своїй місцевості.

Скласти пам’ятку

Підсумковий урок.

Тематична, ІІ семестр, Скоригована, Річна

Контрольних робіт – 2 Практичних робіт – 2 Практичних занять – 13

Тематичних атестацій – 6 Проектів – 4 Екскурсій – 2

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.