Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з математики 10 клас на 2021-2022 н.р.

Математика

Для кого: 10 Клас

07.07.2021

1688

231

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики для 10 класу розроблено на основі Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики 10-11 класи. Рівень стандарту. Може бути використано для підручників з алгебри різних авторів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора з нвр

_________ ___________________

«____»__________ 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор____________________

_________ __________________

«_____»___________ 2021 р.


Календарно-тематичне планування

з математики

для учнів 10 класу

(рівень стандарту)

на 2021 – 2022 н.р.

вчителя математики

______________________________________Обговорено на засіданні МО

_____________________________________________________________

Протокол № _______ від _________________________

Голова МО _______________________________________

Перелік програм відповідно до яких складено

календарно-тематичне плануванняПредмет

Клас

Назва навчальної програми, автори

Видавництво, рік видання

Документ, яким затверджено програму

Математика

10-11

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З МАТЕМАТИКИ

(АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ)
для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Рівень стандарту

Сайт МОН, 2017

Наказ МОН від 

07 червня 2017 року 

№ 804
10 КЛАС

Алгебра і початки аналізу

Усього – 54 години

І семестр – 16 год (1 год. на тиждень),

ІІ семестр – 38 год (2 год на тиждень)

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Функції їхні властивості та графіки

15

16 (1 год. з резерву)

1

ІІ.

Тригонометричні функції

18

18

2

ІІІ.

Похідна та її застосування

14

14

1

ІV.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

-----

6 з резерву

1

V.

Резерв

7Усього

54

54

5у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Функції, їхня властивості та графіки (15 год + 1 год з резерву)

Тема 1. Функції. Степенева функція (16 год)

1


Учень/учениця:

користується різними способами задання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

встановлює властивості функцій;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та схематично зображує графіки степеневих функцій;

моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

Числові функції та їх властивості. Область визначення та множина значень2


Способи задання функцій. Парні та непарні функції3


Розв’язування вправ4


Степенева функція з натуральним та цілим показником5


Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості6


Розв’язування вправ7


Степінь з раціональним показником та його властивості8


Степеневі функції, їхні властивості та графіки9


Степеневі функції, їхні властивості та графіки10


Розв’язування вправ11


Застосування властивостей кореня n-го степеня до розв’язування ірраціональних рівнянь12


Застосування властивостей кореня n-го степеня до розв’язування ірраціональних рівнянь13


Розв’язування вправ14


Розв’язування вправ15


Контрольна робота № 1

(за І семестр)16


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ семестр

ІІ. Тригонометричні функції (18 год)

Тема 2. Тригонометричні функції числового аргументу. Формули додавання та наслідки з них (9 год)

17


Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Радіанне вимірювання кутів18


Тригонометричні функції числового аргументу19


Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу20


Формули зведення21


Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з них22


Розв’язування вправ23


Розв’язування вправ24


Контрольна робота № 225


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 2. Тригонометричні функції та їх властивості (9 год)

26


Учень/учениця:

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;


Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій27


Властивості та графіки функцій у = sinx, y = cosx28


Розв’язування вправ29


Властивості та графіки функцій y = tgx, y = ctgx30


Розв’язування вправ31


Найпростіші тригонометричні рівняння32


Розв’язування вправ33


Контрольна робота № 334


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІІ. Похідна та її застосування (14 год)

Тема 4. Похідна та її застосування (14 год)

35


Учень/учениця:

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції вданій точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції, побудови графіків;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

Похідна функції її геометричний та фізичний зміст36


Похідні елементарних функцій. Правила знаходження похідних37


Похідні елементарних функцій. Правила знаходження похідних38


Розв’язування вправ39


Ознаки знакосталості функції. Достатні умови зростання і спадання функції40


Екстремуми функцій41


Розв’язування вправ42


Застосування похідної до дослідження функцій за допомогою похідної та побудови графіків43


Застосування похідної до дослідження функцій за допомогою похідної та побудови графіків44


Найбільше і найменше значення функції на проміжку45


Розв’язування вправ46


Розв’язування вправ47


Контрольна робота № 448


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІV. Повторення та систематизація навчального матеріалу (6 год з резерву)

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 год)

49Функції, їхні властивості та графіки50


Тригонометричні функції51


Похідна та її застосування52


Розв’язування вправ53


Контрольна робота № 5 (підсумкова)54


Аналіз контрольної роботи. Підсумкове повторення та оцінювання за рік

10 КЛАС

Геометрія

Усього – 51 години

І семестр – 32 год (2 год. на тиждень),

ІІ семестр – 19 год (1 год на тиждень)

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Паралельність прямих і площин у просторі

17

17

2

ІІ.

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

17

15

(17 – 2)

2

ІІІ.

Координати і вектори

10

12 (2 год з теми ІІ)

1

ІV.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

-----

7 з резерву

1

V.

Резерв

7Усього

51

51

6

у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Паралельність прямих і площин у просторі (17 год)

Тема 1. Взаємне розміщення прямих у просторі (8 год.)

1


Учень/учениця:

називає основні поняття стереометрії;

розрізняє означувані та не означувані поняття, аксіоми та теореми;

формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них;

застосовує аксіоми стереометрії та наслідки з них до розв’язання нескладних задач;

класифікує за певними ознаками взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі за кількістю їх спільних точок;

встановлює паралельність прямих, прямої та площини, двох площин;

з’ясовує, чи є дві прямі мимобіжними;

зображає фігури у просторі;

застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії2


Наслідки з аксіом стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі3


Властивості паралельних прямих. Ознаки паралельних і мимобіжних прямих4


Взаємне розміщення прямих та площин у просторі5


Розв’язування вправ6


Розв’язування вправ7


Контрольна робота № 18


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 2. Паралельність площин у просторі (9 год)

9


Учень/учениця:

називає основні поняття стереометрії;

розрізняє означувані та не означувані поняття, аксіоми та теореми;

формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них;

застосовує аксіоми стереометрії та наслідки з них до розв’язання нескладних задач;

класифікує за певними ознаками взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі за кількістю їх спільних точок;

встановлює паралельність прямих, прямої та площини, двох площин;

з’ясовує, чи є дві прямі мимобіжними;

зображає фігури у просторі;

застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

Взаємне розміщення двох площин. Ознака паралельності площин10


Властивості паралельних площин11


Властивості паралельних площин12


Паралельне проектування та його властивості13


Зображення фігур у стереометрії14


Розв’язування вправ15


Розв’язування вправ16


Контрольна робота № 217


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (15 год – 2 год. в тему ІІІ)

Тема 3. Перпендикулярність прямих і площин (8 год)

18


Учень/учениця:

встановлює та обґрунтовує перпендикулярність прямих, прямої та площини;

формулює теорему про три перпендикуляри;

застосовує відношення між прямими і площинами у просторі,


Перпендикулярність прямої і площини. Ознаки перпендикулярності прямої і площини19


Поняття перпендикуляра, похилої та її проекції на площину. Теорема про три перпендикуляри20


Розв’язування вправ21


Залежність між паралельністю і перпендикулярністю прямих і площин22


Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин. Властивості перпендикулярних площин23


Ортогональне проектування24


Розв’язування вправ25


Контрольна робота № 3Тема 4. Відстані та кути у просторі (7 год)

26


Учень/учениця:

встановлює та обґрунтовує двох площин;

формулює означення кута між прямими, прямою та площиною, площинами;

застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, відстані і кути у просторі до опису об’єктів навколишнього світу;

розв’язує задачі на знаходження відстаней та кутів в просторі, зокрема практичного місту.

Аналіз контрольної роботи. Відстань від точки до прямої. Відстань від точки до прямої27


Відстань від прямої до площини. Відстань між площинами28


Кути у просторі: кут між прямими у просторі, кут між прямою і площиною29


Кут між площинами. Двогранний кут30


Розв’язування вправ31


Контрольна робота № 4 (за І семестр)32


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ семестр

ІІІ. Координати і вектори (10 год. + 2 години з теми ІІ)

Тема 5. Вектори та координати (12 год)

33


Учень/учениця:

користується аналогією між векторами і координатами на площині й у просторі;

усвідомлює важливість векторно-координатного методу в математиці;

виконує операції над векторами;

застосовує вектори для моделювання і обчислення геометричних і фізичних величин;

знаходить відстань між двома точками, координати середини відрізка, координати точок симетричних відносно початку координат та координатних площин;

використовує координати у просторі для вимірювання відстаней, кутів;


Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками.34


Координати середини відрізка35


Розв’язування вправ36


Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність вектори37


Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Властивості дій над векторами38


Розв’язування вправ39


Кут між векторами. Скалярний добуток векторів40


Кут між векторами. Скалярний добуток векторів41


Розв’язування вправ42


Розв’язування вправ43


Контрольна робота № 544


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІV. Повторення і систематизація навчального матеріалу (7 год. з резерву)

Тема 6. Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 7 год)

45Паралельність і перпендикулярність прямих і площин у просторі46


Відстані та кути у просторі47


Координати і вектори48


Розв’язування вправ49


Розв’язування вправ50


Контрольна робота № 6 (підсумкова)51


Аналіз контрольної роботи. Підсумкове повторення та річне оцінювання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.