Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарно-тематичне планування з хімії для учнів 9 класу (рівень стандарту)

Хімія

Для кого: 9 Клас

30.08.2021

210

23

0

Опис документу:
Розробка особистого календарно-тематичного планування з хімії для учнів 9 класу. Навчання хімії в основній школі спрямовується на досягнення мети базової загальної середньої освіти, яка полягає у розвитку й соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку й самонавчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас

68 год, 2 год на тиждень (4 год резерв)

Дата

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Демонстрації, П/р, Л/р, Н/п, задачі, наскрізні змістові лінії

Д/з

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Повторення найважливіших питань

курсу хімії 8 класу


4



Учень/учениця

Знаннєвий компонент

наводить приклади назв і формул речовин, що належать до основних класів неорганічних сполук.

Діяльнісний компонент

класифікує неорганічні сполуки;

порівнює склад і властивості неорганічних сполук різних класів; властивості речовин атомної, молекулярної та йонної будови;

характеризує йонний і ковалентний хімічні зв'язки; хімічні властивості основних класів неорганічних сполук.

Ціннісний компонент

обґрунтовує залежність властивостей речовин від їхніх складу і будови.


1


Вступний інструктаж з БЖД. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

1



2


Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1



3


Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

1



4


Хімічний зв'язок і будова речовини.

1




Тема 1. Розчини


14




5


Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.








1

Домашній експеримент:

1.Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність, Здоров’я і безпека


Учень/учениця

Знаннєвий компонент

наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій, емульсій, аерозолів, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів;

пояснює вплив різних чинників на розчинність речовин; утворення водневого зв’язку; суть процесу електролітичної дисоціації.

Діяльнісний компонент

розрізняє компоненти розчину, насичені й ненасичені розчини, катіони й аніони, електроліти й неелектроліти, сильні й слабкі електроліти; рН лужного, кислого та нейтрального середовища;

описує розчинення речовин у воді як фізико-хімічне явище; якісну реакцію на хлорид-іони; виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену;

складає рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей, рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах; рівняння якісних реакцій на хлорид-іони в молекулярній та йонній формах;

розв’язує експериментальні задачі, обираючи й обґрунтовуючи спосіб розв’язання .

обчислює масу, об’єм, кількість речовини за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

характеризує електроліти за ступенем дисоціації;

визначає характер середовища за значенням рН;

проводить реакції між розчинами електролітів з урахуванням умов їх перебігу; якісні реакції на карбонат-, сульфат- хлорид-іони;

виявляє у розчині гідроксид-іони і йони Гідрогену;

використовує значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Ціннісний компонент

обґрунтовує перебіг реакцій між електролітами у водних розчинах;

оцінює важливість рН розчинів для визначення якості харчової, косметичної продукції тощо;

висловлює судження про значення розчинів у природі та житті людини; про застосування знань щодо виявлення деяких йонів; про роль експерименту в науці.






































































































6


Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

1



7


Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

1



8


Розчинення як фізико-хімічний процес. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати.

1

Демонстрації:

1.Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).


9


Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів.

1


Розрахункові задачі

1.Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини (розчини кристало-гідратів).





Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність,Здоров’я і безпека,

Екологічна безпека і сталий розвиток


10


Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.



1

Демонстрації:

2. Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлорид на кислота).

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека


11


Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

1



12


Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища. Інструктаж БЖД.

1

Лабораторні досліди

2.Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.

3.Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека, Екологічна безпека і сталий розвиток


13


Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Інструктаж БЖД.

1

Демонстрації:

3. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

Лабораторні досліди

4.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжую-ться випаданням осаду.

5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжую-ться виділенням газу.

6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжую-ться утворенням води.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека


14


Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Інструктаж БЖД.

1

Практична робота № 1

Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека


15


Інструктаж БЖД.

1

Практична робота № 2

Розв’язування експериментальних задач.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека


16


Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій. Інструктаж БЖД.


1

Лабораторний дослід

1.Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.

7.Виявлення хлорид-іонів у розчині.

8.Виявлення сульфат-іонів у розчині.

9.Виявлення карбонат-іонів у розчині.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека, Екологічна безпека і сталий розвиток


17


Захист навчальних проектів.

1

Навчальні проєкти:

1. Електроліти в сучасних акумуляторах.

2.Вирощування кристалів солей.

3.Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

4.Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України.


18


Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Розчини».

1




Тема 2. Хімічні реакції


13




19


Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.


1


Демонстрації:

Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.


Учень/учениця

Знаннєвий компонент

знає і розуміє суть понять: хімічна реакція, ступінь окиснення, окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення, тепловий ефект реакції, швидкість хімічної реакції;

наводить приклади основних типів хімічних реакцій; відновників і окисників.

Діяльнісний компонент

визначає ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами;

розрізняє реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні та реакції без зміни ступеня окиснення; екзо- та ендотермічні, оборотні й необоротні реакції; окисники і відновники; валентність і ступінь окиснення елемента;

складає хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів; рівняння найпростіших окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння; рівняння оборотних і необоротних реакцій;

класифікує реакції за різними ознаками;

характеризує процеси окиснення, відновлення, сполучення, розкладу, заміщення, обміну; вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій; роль окисно-відновних процесів у довкіллі;

дотримується правил використання побутових хімікатів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує процеси окиснення й відновлення з погляду електронної будови атомів;

висловлює судження про значення хімічних реакцій та знань про них у природі, промисловості, побуті.

20


Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки.

1



21


Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

1



22


Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.


1



23


Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

1



24


Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

1



25


Оборотні й необоротні реакції.


1



26


Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.




1


Демонстрації:

5.Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.

Лабораторний дослід

10.Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.


27


Інструктаж БЖД.

1

Практична робота № 3

Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.


28


Контрольна робота №1


1



29


Аналіз контрольної роботи №1


1



30


Захист навчальних проектів.

1

Навчальні проєкти:

9. Ендотермічні реакції на службі людині.

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.


31


Підсумковий урок.


1





Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.