Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з географії 6 клас

Географія

08.09.2019

1114

43

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з геограіїф 6 клас, рівень стандірт. Розділи та теми розподілені згідно рекомендацій МОН, виділено проведеня пракичних робіт та досліджень. Згідно плану оцінювання практичних робіт може бути в рамках уроку або винесено отремим уроком
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування з географії

6-Б клас

6-Б

Тема

Примітка

ВСТУП(2 год)

Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини. Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення.

Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень. Дослідження Спостереження за змінами у природі.

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю ( 4 год)

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі Плавання вікінгів. Подорожі Марко Поло Пошуки морського шляху в Індію...

Відкриття Америки Христофором Колумбом. Перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана Відкриття Австралії і Антарктиди

Тема 3. Сучасні дослідження Дослідження Землі у ХХ та на початку ХХІ ст.

Урок контролю знань умінь і навичок

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті ( 12 год)

Тема 1. Орієнтування на місцевості

Способи орієнтування на місцевості.

Визначення напрямків на місцевості. Компас. Поняття про азимут.

Тема 2. Способи зображення Землі Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

Масштаб та його види. Умовні знаки плану

Практична робота 1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот.

План, його основні ознаки. Визначення напрямків на плані. Читання плану.

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

Тема 3. Географічні координати

Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні координати.

Правила відліку географічної широти і географічної довготи.

Географічні координати свого населеного пункту.

Практична робота 2. Визначення географічних координат за географічною картою.

Урок контролю знань умінь і навичок

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі ( 41 год)

Тема 1. Літосфера Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси.

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні.

Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житі та діяльності людини.

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини.

Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі та найдовші гори світу.

Практична робота 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу.

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори Світового океану. Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.

Урок контролю знань, умінь і навичок

Тема 2. Атмосфера Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

Добовий і річний хід температури повітря, причини його коливання. Кліматична карта.

Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря.

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску.

Практичні роботи 4. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами й візуально. Утворення бризу.

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність.

Опади, що випадають із хмар та з повітря, їхні види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

Практичні роботи 5. Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз.

Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

Клімат та основні кліматотвірні чинники. Карта кліматичних поясів. Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу.

Урок контролю знань, умінь і навичок

Тема 3. Гідросфера Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери.

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів..

Острови в океані. Властивості вод Світового океану. Рухи води в Світовому океані. Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

Найдовші, найбільші за площею басейни й найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади.

Живлення, водний режим і робота річок.

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі.

Практична робота 6 Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер.

Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали.

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків.

Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

Урок контролю знань, умінь і навичок

Тема 4. Біосфера та ґрунти Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

Тема 5. Природні комплекси Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи.

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості.

Природні зони Землі, їх особливості

Практична робота 7 . Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

Урок контролю знань, умінь і навичок

РОЗДІЛ ІV. Планета людей ( 5 год)

Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота.

Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження Миколи Миклухо-Маклая.

Найчисельніші народи світу.

Практична робота 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць.

Тема 2. Держави світу Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу.

Тема 3. Вплив людини на природу

Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської діяльності. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

Урок контролю знань, умінь і навичок

Повторення вивченого за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.