Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування з фізики 8 клас на 2021-2022 н.р.

Фізика

Для кого: 8 Клас

09.07.2021

467

141

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики для 8 класу розроблено на основі Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики 7-9 класи, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора з нвр

_________ ___________________

«____»__________ 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор____________________

_________ __________________

«_____»___________ 2021 р.


Календарно-тематичне планування

з фізики

для учнів 8 класу

на 2021 – 2022 н.р.

вчителя фізики

______________________________________Обговорено на засіданні МО

_____________________________________________________________

Протокол № _______ від _________________________

Голова МО _______________________________________

Перелік програм відповідно до яких складено

календарно-тематичне плануванняПредмет

Клас

Назва навчальної програми, автори

Видавництво, рік видання

Документ, яким затверджено програму

Фізика

7-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 5–9 класи» (колектив авторів)   

Сайт МОН, 2017

Наказ МОН від 

07 червня 2017 року 

№ 804
8 КЛАС

Усього 70 годин

2 год на тиждень, у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Теплові явища

30 + 3 год. НП

32

2

ІІ.

Електричні явища. Електричний струм

30 + 3 год. НП

33

2

ІІІ.

Повторення навчального матеріалу

----

4 год з резерву + 1 год. з теми І

1

ІV.

Резерв

4Усього

70

70

5* НП – навчальний проект

у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Теплові явища (33 год. – 1 год. у тему ІІІ)

Тема 1. Теплові явища (32 год.)

1


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє властивості теплового руху; особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура, внутрішня енергія, кількість теплоти, питома теплоємність, питома теплота плавлення, пароутворення, згорання палива) та їхні одиниці;

знає способи вимірювання температури; принципи побудови температурної шкали Цельсія; два способи зміни внутрішньої енергії тіла; види теплообміну; види теплових машин;

пояснює графіки теплових процесів (нагрівання/ охолодження, плавлення/ тверднення, пароутворення/ конденсація); залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів та виконання лабораторних робіт;

застосовує рівняння теплового балансу;

аналізує графіки теплових процесів;

пояснює принцип дії теплових двигунів;

користується термометром, калориметром;

дотримується правил безпеки під час проведення експериментів.

Ціннісний компонент:

визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля;

усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних технологій;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Вступний інструктаж.

Рух молекул і тепловий стан тіл

Тематика навчальних проєктів2


Температура. Термометри. Температурна шкала3


Залежність розмірів фізичних тіл від температури4


Розв’язування задач5


Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії6


Розв’язування задач7


Теплопровідність. Конвекція. Випромінювання8


Розв’язування задач9


Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною під час нагрівна або виділяється в процесі охолодження10


Розв’язування задач11


Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу12


Інструктаж з БДЖ.

Л.р. № 1 «Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури»13


Інструктаж з БДЖ.

Л.р. № 2 «Визначення питомої теплоємності речовини»14


Перетворення механічної енергії у внутрішню15


Розв’язування задач16


Контрольна робота № 117


Агрегатний стан речовини18


Плавлення та кристалізація. Питома теплота плавлення19


Розв’язування задач20


Пароутворення та конденсація. Кипіння. Температура кипіння21


Розв’язування задач22


Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника23


Розв’язування задач24


Розв’язування задач25


Теплові двигуни. ККД теплового двигуна26


Види теплових двигунів. Екологічні проблеми використання теплових машин27


Теплоенергетика28


Розв’язування задач29


Контрольна робота № 230


Захист навчальних проєктів31


Захист навчальних проєктів32


Захист навчальних проєктівІІ семестр

ІІ. Електричні явища. Електричний струм (33 год.)

Тема 2. Електричні явища. Електричний струм (33 год.)

33


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає поняття електричного заряду, механізми електризації, характер взаємодії заряджених тіл;

розуміє природу електричного струму в різних середовищах;

формулює визначення фізичної величини (сила струму, напруга, опір провідника, робота і потужність електричного струму, електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці;

формулює закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу;

знає умови виникнення електричного струму;

розрізняє види електричного розряду в газах.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу, формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу, роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів і під час виконання лабораторних робіт;

графічно зображає електричне поле;

креслить схеми простих електричних кіл;

складає прості електричні кола;

користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору;

розраховує спожиту електричну енергію за допомогою побутового лічильника електроенергії;

дотримується правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями.

Ціннісний компонент:

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів . Взаємодія заряджених тіл

Тематика навчальних проєктів34


Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду35


Електричне поле36


Розв’язування задач37


Електричний струм. Дії електричного струму38


Джерела струму. Електричне коло. Напрям струму39


Розв’язування задач40


Сила струму. Амперметр41


Розв’язування задач42


Електрична напруга. Вольтметр43


Розв’язування задач44


Електричний опір. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола45


Розв’язування задач46


Питомий опір речовини. Реостати47


Розв’язування задач48


Контрольна робота № 349


Послідовне з’єднання провідників50


Інструктаж з БДЖ.

Л.р. № 3 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»51


Паралельне з’єднання провідників52


Інструктаж з БДЖ.

Л.р. № 4 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»53


Розв’язування задач. Самостійна робота54


Робота і потужність електричного струму55


Розв’язування задач56


Закон Джоуля-Ленца. Практичне використання теплової дії струму57


Електричний струм у металах58


Розв’язування задач59


Електричний струм у розчинах та розплавах електролітів. Застосування електролізу60


Еклектичний струм у газах. Самостійні і несамостійний розряди61


Розв’язування задач62


Контрольна робота № 463


Захист навчальних проєктів64


Захист навчальних проєктів65


Захист навчальних проєктівІІІ. Повторення і систематизація навчального матеріалу (4 год. + 1 год. з теми І)

Тема 3. Повторення і систематизація навчального матеріалу (5 год.)

66Розв’язування задач на повторення навчального матеріалу67


Розв’язування задач на повторення навчального матеріалу68


Контрольна робота № 569


Захист навчальних проєктів70


Захист навчальних проєктів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.