Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас на 2021-2022 н.р.

Фізика

Для кого: 11 Клас

07.08.2021

467

69

2

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас на 2021-2022 н.р. розроблено за навчальною програмою для закладів середньої освіти "Фізика", розроблено авторським колективом під керівництвом Локтєва В. М. (рівень стандарту)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора з нвр

_________ ___________________

«____»__________ 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор____________________

_________ __________________

«_____»___________ 2021 р.


Календарно-тематичне планування

з фізики

для учнів 11 класу

на 2021 – 2022 н.р.

вчителя фізики

______________________________________Обговорено на засіданні МО

_____________________________________________________________

Протокол № _______ від _________________________

Голова МО _______________________________________

Перелік програм відповідно до яких складено

календарно-тематичне плануванняПредмет

Клас

Назва навчальної програми, автори

Видавництво, рік видання

Документ, яким затверджено програму

Фізика

10-11

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 10–11 класи» (колектив авторів) під керівництвом Локтєва В. М.

Сайт МОН
11 КЛАС

Усього 105 годин

3 год на тиждень, у І семестрі – 48 год, у ІІ семестрі – 57 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Електродинаміка

43 + 2 год. НП

45

3

ІІ.

Електромагнітні коливання та хвилі

16 + 1 год. НП

17

2

ІІІ.

Оптика

25 + 1 год. НП

26

3

ІV.

Атомна та ядерна фізика

13 + 1 год. НП

14

1

V.

Узагальнення та повторення навчального матеріалу на основні досягнення фізики та технологій

-------

3


VІІ.

Резерв

3Усього

105

105

9* НП – навчальний проектМінімальна кількість експериментальних (лабораторного практикуму, фронтальних лабораторних, практичних,) робіт з фізики, яку повинні виконати учні протягом семестру:

Рівень стандарту

І семестр

ІІ Семестр

10 клас

4

4

Разом

8у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Електродинаміка (43 год. + 2 год. НП)

Тема 1. Електродинаміка (45 год.)

1


Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: електричний струм, джерело струму, закон Ома, шунт, додатковий опір, робота та потужність струму, вільні носії заряду, надпровідність, електроліз, закони електролізу, термоелектронна емісія, електронно-дірковий перехід, магнітне поле, індукція магнітного поля, сила Ампера, сила Лоренца; діа-, пара- і феромагнетики; електромагнітна індукція, правило Ленца, самоіндукція, індуктивність, закон електромагнітної індукції, вихрове електричне поле, вихрові струми, енергія магнітного поля.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування знань про постійний струм, електричне та магнітне поле, закону Ома для повного кола, закону Джоуля—Ленца, формули сил Ампера та сили Лоренца, правило Ленца, закон електромагнітної індукції, на застосування індуктивності, на обчислення енергії магнітного поля, на рух заряджених частинок у однорідному магнітному полі. Складає прості електричні кола; вимірює силу струму, напругу, опір, ЕРС. Дотримується правил безпеки при застосуванні електричних пристроїв.

Ціннісний компонент

Оцінює результати застосування законів електро-магнетизму в техніці, медицині та побуті, розуміє важливість вивчення цих законів.

Узагальнення та систематизація знань учнів за 10 клас2


Узагальнення та систематизація знань учнів за 10 клас. Самостійна робота3


Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

Тематика навчальних проєктів4


Розв’язування задач5


Інструктаж з БЖД. Л. Р. № 1 «Вимірювання електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму»6


Електричні кола з послідовним та паралельним з’єднанням провідників7


Інструктаж з БЖД. Л. Р. № 2 «Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднання провідників»8


Вимірювання в електричних колах, шунти та додаткові опори9


Інструктаж з БЖД. Л. Р. № 3 «Розширення меж вимірювання амперметра і вольтметра»10


Робота і потужність електричного струму. Теплова дія струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями11


Розв’язування задач12


Розв’язування задач13


Контрольна робота № 114


Порівняльна характеристика різних середовищ, через які може протікати електричний струм15


Електричний струм у металах. Залежність питомого опору від температури. Надпровідність16


Інструктаж з БЖД. Л. Р. № 4 «Визначення температурного коефіцієнта опору металу»17


Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Електроліз і його закони18


Розв’язування задач19


Газові розряди та їхнє застосування. Плазма20


Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія21


Принцип дії електронно-вакуумних приладів на прикладі вакуумного діоду22


Електропровідність надпровідників і її залежність від зовнішніх факторів. Власна і домішкова провідність напівпровідників23


Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. В. Є. Лашкарьов – перший дослідник р-п переходу24


Напівпровідникові технології та елементна база сучасної обчислювальної техніки. Застосування електричного струму в різних середовищах у техніці25


Розв’язування задач26


Контрольна робота № 227


Магнітна взаємодія та магнітне поле28


Індукція магнітного поля29


Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом. Магнітне поле соленоїда30


Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера31


Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца32


Розв’язування задач33


Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах34


Магнітні властивості речовини і їхня залежність від температури35


Розв’язування задач36


Електромагнітна індукція. Досліди М. Фарадея. Напрям індукційного струму37


Закон електромагнітної індукції38


Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції. Індуктивність39


Інструктаж з БЖД. Л. Р. № 5 «Вимірювання індуктивності котушки»40


Вихрове електричне поле. Вихрові струми. Енергія магнітного поля котушки зі струмом41


Взаємозв’язок електромагнітного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля42


Розв’язування задач43


Контрольна робота № 3 (за І семестр)44


Захист навчальних проєктів45


Захист навчальних проєктівІІ. Електромагнітні коливання (16 год. + 1 год. НП)

Тема 2. Електромагнітні коливання (17 год.)

46


Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями та термінами: коливальний контур, вільні та вимушені електромагнітні коливання, формула Томсона, діючі значення напруги та сили струму; активний, ємнісний, індуктивний опори; робота та потужність змінного струму, трансформатор, модуляція, принципи радіотелефонного зв’язку.

Вільні електромагнітні коливання. Коливальний контур47


Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань48


Перетворення енергії в коливальному контурі. Вимушені коливанняІІ семестр

49


Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування формули Томсона, діючих значень сили струму та напруги, коефіцієнта трансформації. Пояснює утворення електромагнітних хвиль і принципи радіотелефонного зв’язку.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та пояснює застосування вільних електромагнітних коливань, змінного струму та радіохвиль у сучасній техніці; оцінює проблеми сучасної енергетики, зокрема пов’язані з передаванням електроенергії на великі відстані

Змінний струм. Конденсатор і котушка в колі змінного струму50


Робота і потужність змінного струму. Діючі значення напруги та сили струму51


Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму52


Розв’язування задач53


Розв’язування задач54


Контрольна робота № 455


Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі56


Утворення і поширення електромагнітних хвиль57


Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот58


Принцип радіотелефонного зв’язку59


Радіомовлення і телебачення60


Розв’язування задач61


Контрольна робота № 562


Захист навчальних проектівІІІ. Оптика (25 год. + 1 год. НП)

Тема 3. Оптика (26 год.)

63


Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями геометричної оптики: світловий промінь, закони відбивання та заломлення, показник заломлення, повне відбивання, рефракція зображення, лінзи. Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: когерентність, інтерференція та дифракція світла, принцип Гюйгенса—Френеля, дифракційні ґратки, спектроскоп, квант, фотон, стала Планка, фотоефект, закони фотоефекту, рівняння Ейнштейна для фотоефекту, рентгенівське випромінювання, шкала електромагнітних хвиль, корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики, на розрахунки оптичних систем, на зв’язок довжини та частоти світлової хвилі, умови інтерференційних максимумів і мінімумів, на застосування формули дифракційних ґраток, рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Користується оптичними приладами, вимірює довжину світлової хвилі.

Ціннісний компонент

Пояснює роль і принципи застосування оптичних приладів у сучасній техніці та медицині, розуміє єдність законів, що описують світлові хвилі та інші електромагнітні випромінювання


Розвиток уявлень про природу світла. Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, поглинання і розсіювання світла.

Тематика навчальних проєктів64


Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики. Показник заломлення, його зв'язок зі швидкістю світла в середовищі65


Розв’язування задач пов’язаних із відбиванням та заломленням світла66


Рефракція та міражі. Отримання зображень67


Лінзи, оптичні системи та оптичні прилади68


Розв’язування задач69


Інструктаж з БЖД. Л.Р. № 6 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили розсіювальної лінзи»70


Розв’язування задач71


Контрольна робота № 672


Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла73


Дифракція світла. Дифракційні гатки74


Інструктаж з БЖД. Л. Р. № 7 «Спостереження інтерференції та дифракції світла»75


Інструктаж з БЖД. Л, Р. № 8 «Визначення довжини світлової хвилі»76


Поляризація і дисперсія світла. Неперервний спектр світла. спектроскоп77


Розв’язування задач78


Розв’язування задач79


Контрольна робота № 780


Квантові властивості світла. Формула М. Планка. Світлові кванти81


Фотоефект. Досліди О. Столєтова. Закони фотоефекту82


Розв’язування задач83


Застосування фотоефекту. Фоторезистори, фотоелементи, сонячні батареї84


Рентгенівське випромінювання. Роботи І Полюя. Фотохімічна дія світла85


Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла86


Розв’язування задач87


Контрольна робота № 888


Захист навчальних проєктівІV. Атомна та ядерна фізика (13 год. + 1 год. НП)

Тема 4 . Атомна та ядерна фізика ( 14 год.)

89


Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: планетарна модель атома, квантові постулати Бора, енергетичні рівні атомів, лазери, корпускулярно-хвильовий дуалізм, лінійчаті спектри, спектральний аналіз, енергія зв’язку атомного ядра, дефект мас, радіоактивність, закон радіоактивного розпаду, період піврозпаду, ланцюгова реакція поділу ядер, ядерний реактор, елементарні частинки.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування квантових постулатів Бора, формули де Бройля, на енергію зв’язку атомних ядер і дефект мас. Вміє користуватися дозиметром.

Ціннісний компонент

Аналізує явища, що свідчать про складну структуру атомів і атомних ядер, висловлює відношення до корпускулярно-хвильового дуалізму, до проблем сучасної ядерної енергетики; пояснює методи захисту від радіоактивного випромінювання.


Досліди Резерфорда. Планетарна модель атома. Квантові постулати Бора. Енергетичні рівні атома90


Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії91


Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри. Спектральний аналіз92


Принцип дії лазера93


Атомне ядро. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас94


Радіоактивність. Види радіоактивного розпаду. Отримання та застосування радіонуклідів95


Інструктаж з БЖД. Л. Р. № 9 «Моделювання радіоактивного розпаду»96


Методи реєстрації іонізуючого випромінювання97


Способи вивільнення ядерної енергії. Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер. Термоядерні реакції98


Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття фундаментальних взаємодій99


Інструктаж з БЖД. Л. Р. № 10 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями»100


Розв’язування задач101


Контрольна робота № 9 (підсумкова)102


Захист навчальних проєктівV. Узагальнення та повторення навчального матеріалу на основі досягнень фізики та технологій (3 год. з резерву)

Тема 5. Узагальнення та повторення навчального матеріалу на основі досягнень фізики та технологій (3 год.)

103


Знаннєвий компонент

Оперує поняттями з різних розділів фізики для пояснення фізичних основ дії одного з названих досягнень сучасних технологій.

Діяльнісний компонент

Демонструє вміння застосовувати переваги досягнень сучасних технологій.

Ціннісний компонент

Пояснює перспективи подальшого розвитку технологій на основі досягнень сучасної фізики.

Принцип роботи цифрового фотоапарату104


Мобільний зв'язок та GPS навігація105


Рідкокристалічні дисплеї

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.