Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас на 2021-2022 н.р.

Фізика

Для кого: 10 Клас

24.07.2021

652

101

2

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас на 2021-2022 н.р. розроблено за навчальною програмою для закладів середньої освіти "Фізика", розроблено авторським колективом під керівництвом Локтєва В. М. (рівень стандарту)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора з нвр

_________ ___________________

«____»__________ 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор____________________

_________ __________________

«_____»___________ 2021 р.


Календарно-тематичне планування

з фізики

для учнів 10 класу

на 2021 – 2022 н.р.

вчителя фізики

______________________________________Обговорено на засіданні МО

_____________________________________________________________

Протокол № _______ від _________________________

Голова МО _______________________________________

Перелік програм відповідно до яких складено

календарно-тематичне плануванняПредмет

Клас

Назва навчальної програми, автори

Видавництво, рік видання

Документ, яким затверджено програму

Фізика

10-11

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 10–11 класи» (колектив авторів) під керівництвом Локтєва В. М.

Сайт МОН

Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.10 КЛАС

Усього 105 годин

3 год на тиждень, у І семестрі – 48 год, у ІІ семестрі – 57 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Вступ

2

2


ІІ.

Механіка

51 + 1 год. НП

52 + 1 год. з розділу ІІІ

4

ІІІ.

Елементи спеціальної теорії відносності

4

3


ІV.

Молекулярна фізика та термодинаміка

31 + 1 год. НП

32

3

V.

Електричне поле

12 + 1 год НП

13

1

VІ.

Повторення навчального матеріалу


2 год з резерву

---

VІІ.

Резерв

2Усього

105

105

8* НП – навчальний проектМінімальна кількість експериментальних (лабораторного практикуму, фронтальних лабораторних, практичних,) робіт з фізики, яку повинні виконати учні протягом семестру:

Рівень стандарту

І семестр

ІІ Семестр

10 клас

4

4

Разом

8

п/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Вступ (2 год.)

Вступ (2 год.)

1


Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами про основні етапи розвитку фізики, розрізняє одиниці величин, знає принципи вимірювань.

Діяльнісний компонент

Вміє оцінювати похибки (невизначеності) прямих і непрямих вимірювань, застосовувати векторні величини, здійснювати перевірку одиниць у отриманих формулах.

Ціннісний компонент

Усвідомлює необхідність саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів, розуміє важливість природничої освіти та розвитку природничих наук.

Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку. Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій.2


Фізичні моделі. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки вимірювань. Зв’язки між математикою та фізикою. Скалярні та векторні величини, проекції векторівІІ. Механіка (51 год. + 1 год. НП + 1 год. з розділу ІІІ

Тема 1. Кінематика (15 год.)

3


Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями механіки, характеристиками різних типів руху та взаємодії тіл, поняттям матеріальної точки як моделі реального тіла, термінами: механічний рух, система відліку, траєкторія, переміщення, шлях, швидкість рівномірного прямолінійного руху, миттєва швидкість, середня швидкість, прискорення, прискорений рух в полі сили тяжіння, період, частота, кутова швидкість, доцентрове прискорення, відносність механічного руху.

Визначає умови, за яких виконуються закони збереження в механіці. Розрізняє види коливань (вільні, згасаючи, вимушені, авто-) в різних коливальних системах.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на використання формул прямолінійного рівномірного та рівноприскореного рухів, рівномірного руху по колу, руху тіла під дією постійної сили тяжіння. Вміє аналізувати та будувати графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Вибирає оптимальним чином систему відліку для розв’язання конкретних задач, вміє здійснити перехід з однієї системи відліку до іншої. Володіє найпростішими методами експериментального дослідження руху тіл

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати застосування знань з механіки для розв’язання основної задачі механіки в реальних життєвих ситуаціях

Основні поняття кінематики. Основна задача механіки

Тематика навчальних проєктів4


Швидкість руху. Середня і миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей. Прямолінійний рівномірний рух5


Розв’язування задач6


Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху7


Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного і рівноприскореного прямолінійного руху8


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 1 «Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху.»9


Вільне падіння та криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння10


Розв’язування задач11


Розв’язування задач. Самостійна робота12


Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове прискорення13


Розв’язування задач14


Інструктаж з БДЖ. Л. Р. № 2 «Вивчення руху тіла по колу»15


Розв’язування задач16


Контрольна робота № 117


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач, які містять типові помилкиТема 2. Динаміка і закони збереження (28 год.)

18


Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями динаміки відносність механічного руху, сила пружності, сили тертя ковзання та спокою, сила опору при русі тіла в суцільному середовищі, сила тяжіння, момент сили, умови рівноваги, механічна робота різних сил, імпульс, консервативні (потенціальні) сили, кінетична та потенціальна енергії, нульовий рівень потенціальної енергії. Визначає умови, за яких виконуються закони збереження в механіці.

Діяльнісний компонент

Вміє застосовувати закони динаміки Ньютона, формули сил, алгоритм розв’язання задач динаміки, закони збереження в механіці, умови рівноваги тіл..

Ціннісний компонент

оцінює важливість законів збереження як найбільш загальних законів природи, що стосуються будь-яких явищ.


Перший закон Ньютона. Інерціальна система відліку. Принцип відносності Галілея19


Сила. Маса. Другий та третій закон Ньютона20


Розв’язування задач21


Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість22


Сила пружності. Вага тіла. Невагомість23


Розв’язування задач24


Розв’язування задач. Самостійна робота25


Сила тертя. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі26


Рух тіла під дією кількох сил27


Розв’язування задач28


Інструктаж з БДЖ. Л. Р. № 3 «Дослідження руху зв’язаних тіл»29


Контрольна робота № 230


Рівновага тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили31


Центр тяжіння та центр маси тіла32


Розв’язування задач33


Інструктаж з БДЖ. Л. Р. № 4 «Визначення центра мас плоских тіл»34


Розв’язування задач. Самостійна робота35


Механічна робота. Кінетична енергія. потужність36


Потенціальна енергія. Закон збереження повної механічної енергії37


Розв’язування задач38


Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Друга космічна швидкість39


Пужне і не пружне зіткнення40


Розв’язування задач41


Рух рідини і газу. Приймальна сила крила42


Розв’язування задач43


Контрольна робота № 3 (за ІІ семестр)44


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач, які містять типові помилки45


Захист навчальних проектівТема 3. Механічні коливання і хвилі (9 год.) + 1 год. з розділу ІІІ

46


Знаннєвий компонент

Розрізняє види коливань (вільні, згасаючи, вимушені, авто-) в різних коливальних системах.

Діяльнісний компонент

Вміє знаходити характеристики коливань найпростіших коливальних систем та встановлювати зв‘язок між ними. Розуміє фізичну природу

Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань47


Умови виникнення вільних коливань. Найпростіші коливання системи (математичний та пружний маятники)48


Інструктаж з БЖД. Л. Р. № 5 «Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння»ІІ семестр

49


Знаннєвий компонент

Розрізняє види коливань (вільні, згасаючи, вимушені, авто-) в різних коливальних системах.

Діяльнісний компонент

Вміє знаходити характеристики коливань найпростіших коливальних систем та встановлювати зв‘язок між ними. Розуміє фізичну природу

Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. Автоколивання50


Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Види хвиль. Швидкість поширення хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль51


Звукові хвилі52


Розв’язування задач53


Контрольна робота № 454


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач, які містять типові помилки55


Захист навчальних проєктівІІІ. Елементи спеціальної теорії відносності (3 год.)

Тема 4. Елементи спеціальної теорії відносності (3 год.)

56


Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями СТВ, відносністю довжини та проміжків часу, розуміє межі застосування законів класичної та релятивістської механіки.

Діяльнісний компонент

Застосовує постулати СТВ, релятивістський закон додавання швидкостей. Визначає повну та кінетичну енергії тіла в рамках СТВ.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює зміну уявлень про час і простір після створення СТВ.

Межі застосування законів класичної механіки. Основні положення спеціальної теорії відносності та їх наслідки. Швидкість світла у вакуумі57


Відносність одночасності подій. Релятивістський закон додавання швидкостей58


Наслідки постулатів спеціальної теорії відносностіІV. Молекулярна фізика та термодинаміка 32 год.

Тема 5. Молекулярна фізика (24 год)

59


Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами: основні положення МКТ; ідеальний газ, тиск газу, газові закони, основне рівняння МКТ, рівняння стану ідеального газу, ізопроцеси, насичена та ненасичена пара, абсолютна та відносна вологість повітря, поверхневий натяг рідини, змочування, капілярні явища, механічна напруга, закон Гука, модуль Юнга, рівновага фаз та фазові переходи

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування основного рівняння МКТ газів, рівняння стану газу та газових законів, на властивості насиченої пари та визначення вологості повітря; на поверхневий натяг рідини, капілярні явища; на застосування закону Гука,

Ціннісний компонент

Виявляє вплив вологості повітря на життєдіяльність людей і технологічні процеси, важливість поверхневих явищ у природі та техніці.


Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування

Тематика навчальних проєктів60


Маса і розміри атомів молекул. Стала Авогадро61


Розв’язування задач62


Рух і взаємодія молекул63


Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння МКТ64


Розв’язування задач65


Температура. Абсолютна шкала температур66


Рівняння стану ідеального газу67


Інструктаж з БДЖ. Л. Р. № 6 «Дослідження ізотермічного процесу»68


Розв’язування задач69


Контрольна робота № 570


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач, які містять типові помилки71


Пароутворення та конденсація. Властивості насиченої пари. Кипіння72


Вологість повітря та її вимірювання. Точка роси. Рівновага фаз та фазові переходи73


Будова рідини. Поверхневий натяг рідини74


Замочування. Капілярні явища75


Інструктаж з БЖД. Л. Р. № 7 «Вимірювання поверхневого натягу рідини»76


Розв’язування задач77


Будова та властивості твердих тіл. Монокристали, полікристали. Анізотопія кристалів. Рідкі кристали78


Деформації. Механічні властивості твердих тіл. Модуль Юнга79


Розв’язування задач80


Розв’язування задач81


Контрольна робота № 682


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач, які містять типові помилкиТема 6. Основи термодинаміки (8 год.)

83


Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами: потрійна точка, внутрішня енергія, робота газу, перший закон термодинаміки, адіабатний процес, принцип дії теплових машин, ККД теплового двигуна.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування першого закону термодинаміки та формул ККД теплових машин. Застосовує перший закон термодинаміки до ізопроцесів у ідеальному газі, до адіабатного процесу

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні вплив теплових машин на природне середовище,

Внутрішня енергія та способи її зміни. Перший закон термодинаміки84


Кількість теплоти та робота в термодинаміці85


Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес86


Розв’язування задач. Необоротність теплових процесів. Другий закон термодинаміки87


Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Цикл теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин. Цикл Карно. Холодильна машина88


Розв’язування задач89


Контрольна робота № 790


Захист навчальних проєктівV. Електричне поле (13 год.)

Тема 7. Електричне поле (13 год.)

91


Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями: електричне поле, напруженість, принцип суперпозиції, силові лінії, диполь, діелектрична проникність, потенціал, електроємність конденсатора, енергія електричного поля.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування принципу суперпозиції, силових ліній; знаходить напруженість і потенціал електростатичного поля кількох зарядів, а також заряджених провідників симетричної форми. Визначає електроємність конденсатора та батареї конденсаторів за різних типів з’єднань конденсаторів; енергію зарядженого конденсатора, енергію електричного поля.

Ціннісний компонент

Оцінює на якісному рівні вплив електричного поля на життєдіяльність людей, небезпеку джерел високої напруги, розуміє важливість заземлення в побуті.


Електризація тіл92


Електричне поле. Напруженість електричного поля. Електричне поле точкових зарядів. Принцип суперпозиції93


Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал електричного поля94


Різниця потенціалів. Зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів95


Розв’язування задач96


Провідники в електричному полі97


Діелектрики в електричному колі полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовин98


Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів99


Енергія електричного поля100


Розв’язування задач101


Розв’язування задач102


Контрольна робота № 8103


Захист навчальних проєктівVІ. Повторення і систематизація навчального матеріалу (2 год.)

104Розв’язування задач на повторення вивченого матеріалу105


Розв’язування задач на повторення вивченого матеріалу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.