Календарно-тематичне планування з економіка 11 клас.

Економіка

Для кого: 11 Клас

25.10.2018

809

16

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з економіки 11 клас. Уроки узагальнення, теми, розділи виділені кольором. Позначені всі оцінюючі практичні роботи. Зазначена контрольна робота. Розділено на перший та другий семестр.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Економіка 11 клас

(35 годин 1 година на тиждень.)

уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення

уроку

Розділ І. Основи економічного життя суспільства

1

Тема 1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ

Роль економічної науки у житті окремої людини і суспільства.Історія розвитку науки. Міжпредметні зв’язки.

2

Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки. Суб’єкти економічних відносин. Об’єкти економічних відносин Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація. Власність на виробничі ресурси.

3

Виробництво та продукт (результат) економічної діяльності. Виробничі технології. Особливості сучасних технологій. Економічна ефективність: зміст та оцінка Доходи економічних суб’єктів Розподіл, обмін та споживання як взаємопов’язані процеси. Економічний кругообіг.

4

Тема 2.Раціональна економічна поведінка споживача та виробника

Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки. Мета споживача та ознаки раціональної поведінки споживача Потреби споживача: зміст та класифікації. Споживчі блага та їх структура.

Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне споживче благо і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Бюджет споживача.

Практична робота №1. Структура споживання родин з різним рівнем доходів

5

Виробник як суб’єкт економіки та мета його діяльності. Раціональний виробник. Прояви обмеженості виробничих ресурсів, відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість. Закон спадної продуктивності факторів виробництва

Розділ 2. Ринкова економіка

6

Тема 3 Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки

Ринкове вирішення питань «що виробляти?», «як виробляти?», «для кого виробляти?»Принцип «прихованої руки» ринку та сутність ринкового саморегулювання.Зміст та ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової економіки. Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Крива індивідуального попиту.Ринкове пропонування: зміст, функція пропонування від ціни. Крива індивідуальної пропонування.Нецінові чинники попиту та пропонування.

7

Ціна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення. Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні. Причини та наслідки неринкового ціноутворення

Практична робота №2 Визначення ціни ринкової рівноваги з врахуванням функцій попиту та пропозиції за ціною

8

Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу нагромадження Види грошей. Сучасні електронні гроші Грошова маса та її показники. Купівельна спроможність грошей. Стійкість національних грошей та курс національної валюти

9

Тематичне узагальнення. Розв’язування тестів , задач.

10

Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці

Особливості ринку праці. Попит і пропонування на ринку праці. Закон формування зарплати. Причини відмінностей у зарплаті. Види та системи оплати праці. Роль уряду та профспілок в організації ринку праці

11

Особливості ринку землі. Попит і пропонування землі. Земельна рента. Ціна землі та причини її диференціації. Роль держави в організації ринку землі. Особливості ринку капіталів ( кредитних ресурсів). Попит і пропозиція на ринку капіталів. Відсоток. Причини відмінностей у відсоткових ставках. Роль банків в організації ринку капіталів

12

Особливості ринку інформації. Попит і пропонування інформації. Ціна інформації. Доход власника інформаційних ресурсів. Роль Інтернет у забезпеченні руху інформації, його можливості та обмеження

13

Тема 5. Підприємницька діяльність

Функції підприємця та складники підприємницької діяльності. Доход і ризик у підприємництві Підприємництво і суспільний прогрес Види підприємництв: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Мале та велике підприємництво. Фермерство як особливий вид підприємницької діяльності. Приватне, колективне та державне підприємство. Переваги та обмеження різних форм підприємств.

Практична робота №3 Визначення особистої здатності до підприємництва (за запропонованим учителем тестом)

14

Валовий доход, витрати та прибуток підприємця. Структура витрат. Способи максимізації прибутку Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства. Зв’язки підприємця з банками, страховими компаніями, іншими фінансово-кредитними установами Управління підприємством. Бізнес-план підприємця.

Практична робота №4 Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»

15

Контрольна робота №1

16

Розвязування задач

Розділ 3. Національна економіка як ціле

17

Тема 6. Загальні результати національного виробництва (3 год.)

Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні (природні), фінансові ресурси та технології. Сектори національної економіки: домашніх господарств, підприємницький, державний, зовнішній.

18

Сукупні доходи та сукупні витрати: структура та взаємозв’язки Валовий внутрішній продукт (ВВП) – показник результатів національного виробництва. Способи розрахунку ВВП. Валовий національний доход (ВНД). Реальний та номінальний ВВП. Використання ВВП для міжнародних порівнянь

19

Практична робота №5

Аналіз змін ВВП України для оцінки загального стану економіки

20

Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція (3 год.)

Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів

21

Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття. Наслідки безробіття для національної економіки

22

Загальний рівень цін та інфляція. Вимірювання інфляції. Причини інфляції. Наслідки нерегульованої інфляції для національної економіки.

23

Тематичне узагальнення розвязування тестів , задач.

24

Тема 8. Державне регулювання економіки (3 год.).

Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки. Цілі державного регулювання: економічне зростання, зайнятість, стабільність цін, конкурентоспроможність національної економіки. Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет. Інструменти грошового регулювання: емісія грошей, режими формування валютного курсу.

25

Практична робота №6 Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків

26

Інструменти регулювання у соціальній сфері: перерозподіл доходів, соціальні пільги, допомоги, гарантії для громадян. Суспільних блага: ознаки та необхідність державного регулювання обсягу. Підтримка конкуренції та антимонопольне регулювання.

Розділ 4. Світова економіка

27

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами (3 год.)

Сучасне світове господарство: визначальні риси. Групи країн, що формують світове господарство. Міжнародні економічні відносини. Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми. Торговий баланс країни.

Практична робота №7 Аналіз торгового балансу України з метою визначення основних статей експорту та імпорту і основних торгівельних партнерів

28

Міжнародні торгівельні організації. Переваги членства в СОТ. Механізми встановлення валютних курсів. Міжнародні організації валютного регулювання

29

Форми міжнародних грошей. Європейська валютна система у ХХІ ст.. СДР та Євро Валютні курси та умови зовнішньої торгівлі Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування. Діяльність міжнародних фінансово – кредитних організацій у забезпеченні міжнародного руху капіталу Платіжний баланс країни

30

7.5. Переваги та загрози глобалізації (2 год.)

Зміст глобалізації та її основні причини. Позитивні наслідки глобалізації: прискорення економічного розвитку, поширення знань та сучасних технологій Проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами

31

Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації Основні загрози глобалізації: втрата керованості національних економік, панування міжнародних монополій Способи протидії загрозам глобалізації

32

Контрольна робота№2

33

Розвязування задач

34

Повторення

35

Повторення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.