Календарно-тематичне планування з біології у 7 класі

Біологія

Для кого: 7 Клас

31.08.2021

260

20

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з біології у 7 класі з наскрізними лініями та компонентами знань учнів. Підручник: Д.А.Шабанов Біологія: підручник для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів /Д.Шабанов – К.: Грамота, 2015. – 272с., іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ БІОЛОГІЇ у 7-му класі

70 годин - 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервні

Програма:

Навчальна програма з біології для

6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Підручник:

Д.А.Шабанов Біологія: підручник для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів /Д.Шабанов – К.: Грамота, 2015. – 272с., іл.з/п

Дата

Прим.

Зміст / Тема уроку

Очікувані резульати

ВСТУП
1.Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

 • знає середовища існування тварин; прояви життєдіяльності тварин;ознаки тваринної клітини; - тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;

 • оперує термінами: тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організм

Діяльнісний компонент

 • розпізнає клітини, тканини, органи, системи органів тварин;

 • описує будову тіла тварин, використовуючи опудала, муляжі, вологіпрепарати, колекції;

 • характеризує типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

 • порівнює клітини тварин, рослин, грибів

Ціннісний компонент

 • пояснює відмінності тварин від рослин та грибів;2. Особливості живлення тварин.3. Будова тварин: клітини.
4.Будова тварин:тканини, органи та системи органів.

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ТЕМА 1. Різноманітність тварин1. Спроби класифікації тварин(за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо.

Учень / учениця


Знаннєвий компонент

 • оперує термінами вид, безхребетні, хордові.

 • називає середовища існування та способи життя тварин; особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів; рідкісні види тварин України та свого краю;

 • наводить приклади тварин зазначених груп; видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб.

Діяльнісний компонент

 • розпізнає тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

 • характеризує пристосування тварин до життя у воді; пристосування тварин до життя на суходолі; пристосування тварин до життя у ґрунті; пристосування тварин до польоту; пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

 • установлює зв’язок між будовою тварин і способом життя;

 • дотримується правил особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами.

Ціннісний компонент

 • вдосконалює уміння роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;
2.Кишковопорожнинні.Особливості будови, спосіб життя,

різноманітність та значення.3.Кільчасті черви: особливості будови,спосіб життя, різноманітність та значення.

Лабораторне дослідження: «Зовнішня будова та рух кільчастих червів ( на прикладі дощового червяка або трубочника).»
4. Членистоногі: особливості будови, спосіб життя,

різноманітність та значення.5.Різноманітність членистоногих: ракоподібні, особливості будови та життєдіяльності.6. Різноманітність членистоногих: павукоподібні,особливості будови та життєдіяльності.7. Будова комах,спосіб життя. Практична робота№1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя комах.8.Різноманітність та практичне значення комах9. Узагальнення знань з тем: «Різноманітність тварин. Кишковопорожнинні. Членистоногі.»10. Молюски:

особливості будови, спосіб життя, різноманітність та значення.11. Різноманітність та практичне значення молюсків.

Лабораторне дослідження: «Будова черепашок черевоногих та двостулкових молюсків.»12.Паразитичні безхребетні тварини.13. Хордові, їхні особливості та різноманітність14. Особливості будови та процесів життєдіяльності риб.15. Різноманітність та практичне значення риб.16.Особливості будови та процесів життєдіяльності амфібій. Різноманітність та значення.17. Особливості будови та процесів життєдіяльності рептилій.18.Різноманітність та практичне значення рептилій19. Особливості будови та процесів життєдіяльності птахів.20. Розмноження, різноманітність, значення птахів.21. Практична робота №2. «Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.»22. Узагальнення знань з теми «Різноманітність тварин».23. Ссавці, особливості будови та спосіб життя.24. Різноманітність та значення Ссавців.25. Різноманітність та значення Ссавців.26. Різноманітність та значення Ссавців.27. Практична робота №3. «Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у звязку з пристосуванням до різних умов існування.»28. Конрольна робота №1 з теми «Різноманітність тварин».

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ТЕМА 2. Процеси життєдіяльності тварин
1.Живлення тварин.

Учень / учениця


Знаннєвий компонент

 • оперує термінами вид, безхребетні, хордові.

 • називає середовища існування та способи життя тварин; особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів; рідкісні види тварин України та свого краю;

 • наводить приклади тварин зазначених груп; видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб.

Діяльнісний компонент

 • розпізнає тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

 • характеризує пристосування тварин до життя у воді; пристосування тварин до життя на суходолі; пристосування тварин до життя у ґрунті; пристосування тварин до польоту; пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

 • установлює зв’язок між будовою тварин і способом життя;

 • дотримується правил особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами.

Ціннісний компонент

 • вдосконалює уміння роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;2.Травлення тварин.3.Дихання тварин.4.Транспорт речовин у тварин.5.Практична робота №4. «Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.»6.Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.7. Опора тварин.8.Практична робота №5. «Порівняння будови скелетів хребетних тварин.»9. Рух тварин.10.Покриви тіла

Лабораторне дослідження:

«Особливості покривів тіла тварин.»11. Узагальнення знань з теми «Процесси життєдіяльності тварин»

частина 1 (тестові завдання)12. Подразливість і органи чуття тварин.13.Регуляція функцій. Нервова система.14.Практична робота №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин15.Розмноження тварин.16. Індивідуальний розвиток тварин.17.Тривалість життя, ріст тварин

Лабораторне дослідження: Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб.18. Узагальнення, систематизація знань з теми:

«Процеси життєдіяльності тварин» частина 2

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ТЕМА 3. Поведінка тварин1. Поведінка тварин,

Поведінкові реакції

Лабораторне дослідження:

«Спостереження за поведінкою тварин.»

Учень / учениця


Знаннєвий компонент

 • оперує термінами

- інстинкт, научіння, поведінка тварин, міграція.

 • називає

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

 • наводить приклади

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

 • пояснює

- зміни поведінки тварин з віком;

- циклічні зміни поведінки.

Діяльнісний компонент

 • розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки тварин;

- типи угруповань тварин;

 • спостерігає та описує

поведінку тварин;

 • планує хід дослідження, прогнозує очікувані результати та фіксує їх.

Ціннісний компонент

 • аналізує та усвідомлює

- біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

- форми поведінки;2. Вроджена поведінка тварин.3.Набута поведінка тварин.4. Елементарна розумова діяльність тварин.5. Репродуктивна поведінка тварин.6. Батьківська, поведінка тварин.7. Територіальна поведінка тварин.8. Соціальнаповедінка тварин.9.Практична робота №7.

«Визначення форм поведінки тварин.»10. Еволюція поведінки тварин.11. Узагальнення знань з теми «Поведінка тварин».

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


ТЕМА 4. Організми та середовище існування1. Поняття про екосистему та чинники середовища.

Учень / учениця


Знаннєвий компонент

 • оперує термінами екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення, охорона природи, Червона книга України

 • називає

- чинники середовища існування;
- заповідники й заповідні території України;

 • наводить приклади тварин зазначених груп; видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб.

Діяльнісний компонент

 • описує передачу енергії в екосистемі;

 • характеризує взаємодію організмів між собою та середовищем життя;

 • визначає роль організмів як компонентів екосистеми.

Ціннісний компонент

 • анлізує

 • пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);

 • форм співіснування організмів в угрупованнях;

 • впливу людини на екосистеми;2. Співіснування організмів в угрупованнях.3. Ланцюги живлення.4. Вплив людини та її діяльності на екосистеми.5.Природоохорон

ні території.

Червона книга України.

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Екскурсія «Різноманітність тварин свого краю»
Екскурсія «Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні»
1.Узагальнення та систематизація знань.

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи.
Контрольна робота №2 з тем: «Поведінка тварин. Організми та середовище існування»Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.