Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування уроків російської мови у 7 класі 2020 – 2021 н. р.

Російська мова

Для кого: 7 Клас

10.08.2020

1987

217

2

Опис документу:
Повне календарне планування уроків російської мови в 7 класі шкіл з українською мовою навчання. Містить параметри перевірки знань, технологічну карту, відомості з культури мовлення. Складене за Програмою факультативного курсу для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Російська мова. 5-9 класи» Крюченкової О. Ю. (Лист ІМЗО України від 29.08.2018 № 22/1-12-Г- 806). За підручником «Російська мова (7 рік навчання). 7 клас» Давидюк Л. В. (К.: «Світоч», 2015).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

уроків російської мови

у 7 класі

2020 – 2021 н. р.

Учитель __________________________________

Усього – 35 годин (1 година на тиждень)

Мовленнєва лінія (спеціальні уроки) – 6 годин

Мовна лінія – 25 годин

Російська мова. 5-9 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Факультативний курс. / Укладач: Крюченкова О. Ю. –

Лист ІМЗО України від 29.08.2018 № 22/1-12-Г- 806) –

Сайт МОНУ http://www.mon.gov.ua

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv

Давидюк Л. В. Російська мова (7 рік навчання). 7 клас. Підручник для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. – К.: Видавництво «Світоч», 2015

7 клас

Параметри перевірки

I

II

Знання з мови та мовленнєві вміння

2

2

Аудіювання

1

Говоріння:

діалог

1*

усний переказ

1*

усний твір

1*

Письмо:

списування

зорово-слуховий диктант

1

слуховий диктант

1

письмовий переказ

письмовий твір

1

Загальна кількість показників

3

10

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Параметри перевірки

Кількість за програмою

Дати проведення

1 с.

2 с.

1 с.

2 с.

Контрольна робота з теми № 1.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 2.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 3.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 4.

Тестові завдання

1

Аудіювання

1

Діалог

1*

Усний переклад

1*

Усний твір

1*

Зорово-слуховий диктант

1

Слуховий диктант

1

Письмовий переказ

1

Письмовий твір

1

Загальна кількість показників

3

8

Перевірка зошитів

4

5

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

ВСТУП. ПОВТОРЕННЯ

1.

Місце російської мови серед інших мов світу.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

2.

Самостійні та службові частини мови. Орфограми в вивчених частинах мови.

Орфографія. Відмінкові закінчення і суфікси іменників і прикметників; буква «Ь» у числівниках; дефіс в невизначених займенниках.

МОРФОЛогІя. ДІЄСЛОВО

(з опорою на українську мову)

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

3.

Дієслово як частина мови. Неозначена (інфінітив) форма дієслова. Правопис «НЕ» з дієсловами.

Орфографія. Буква «Ь» в невизначеній формі дієслів на «-ТЬ, -ЧЬ, -ТЬСЯ, -ЧЬСЯ».

4.

Вид і час дієслова. Минулий, теперішній, майбутній час дієслова. «Ь» в закінченнях дієслів 2-ї особи однини, в дієсловах на «-ТЬСЯ», «-ТСЯ» 3-ї особи однини і множини.

Культура мовлення. Вживання дієслів минулого часу чоловічого роду (рус. писал – укр. писав).

Орфоепія. Наголос у дієсловах минулого часу жіночого роду.

5.

Поділ дієслів за дієвідмінами, різнодієвідмінювані дієслова. Букви «Е», «И» в закінченнях дієслів І та ІІ дієвідмін.

Культура мовлення. Вживання різнодієвідмінюваних дієслів, які не співпадають з дієсловами української мови (рус. бегут, хотят – укр. біжать, хочуть).

6.

Спосіб дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення умовного й наказового способу дієслів. Безособові дієслова.

Орфографія. Роздільне написання частки б (б) з дієсловами умовного способу. Буква «Ь» в дієсловах наказового способу.

7.

Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Повторення. Морфологія. Дієслово». Тестові завдання.

Зорово-слуховий диктант.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

8.

РМ

Розвиток мовлення. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Ознайомлювальне і детальне читання текстів різних типів.

Ознайомлювальне читання: з загальним охопленням змісту; детальне читання: з повним розкриттям змісту тексту і його структури.

МОРФОЛОГІЯ. ДІЄПРИКМЕТНИК

(з опорою на українську мову)

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

9.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Роль дієприкметника в мовленні.

Культура мовлення. Вживання дієприкметників і причетних оборотів як засоби виразності мови і синтаксичної синонімії.

10.

Дієприкметниковий зворот, знаки пунктуації при ньому.

11.

Активні та пасивні дієприкметники, їх творення в російській мові.

Культура мовлення. Вживання дійсних і пасивних дієприкметників, суфікси яких не збігаються з суфіксами дієприкметників української мови.

12.

Написання суфіксів дієприкметників теперішнього часу (-ащ-, -ящ-, -ущ-, -ющ-, -ем-/-ом, -им-).

13.

Одна і дві букви «Н» у суфіксах дієприкметників і віддієслівних прикметників.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

14.

Злите і роздільне написання «НЕ» з дієприкметниками.

15.

Контрольна робота №2 з теми «Морфологія. Дієприкметник». Тестові завдання.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

16.

РМ

Розвиток мовлення. Науковий і науково-популярний стиль. Читання вголос і мовчки текстів наукового та науково-популярного стилю, визначення теми і основної думки.

МОРФОЛОГІЯ. ДІЄПРИСЛІВНИК. ПРИСЛІВНИК

(з опорою на українську мову)

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

17.

Дієприслівник як особлива незмінна форма дієслова. Роль дієприслівників в мовленні. Правопис «НЕ» з дієсловах.

Культура мовлення. Вживання дієприслівників і дієприслівникових зворотів як засобів виразності мови і синтаксичної синонімії.

18.

Дієприслівниковий зворот, розділові знаки при дієсловах і дієприкметникових зворотах.

19.

Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення в російській мові.

Культура мовлення. Вживання дієприслівників, суфікси яких не збігаються з суфіксами дієприслівників української мови.

20.

РМ

Розвиток мовлення. Ознайомлювальне читання тексту, що містить опис місця, його переказ за самостійно складеним планом.

21.

Прислівник як частина мови, ознайомлення з розрядами прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників. Одна і дві букви «Н» у прислівниках.

Культура мовлення. Вживання ступенів порівняння прислівників.

22.

Буква «Ь» після шиплячих на кінці прислівників. Букви «О», «Е» після шиплячих на кінці прислівників.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

23.

Дефіс у прислівниках. Злите і роздільне написання прислівників. «НЕ» і «НИ» з прислівниками.

24.

РМ

Розвиток мовлення.

Контрольний твір – описання місцевості.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

25.

Контрольна робота №3 з теми «Дієприслівник. Прислівник». Тестові завдання.

Аудіювання.

МОРФОЛОГІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. вигук

(з опорою на українську мову)

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

26.

Прийменник як службова частина мови; прийменники похідні і непохідні.

Культура мовлення. Вживання непохідних прийменників, що звучать однаково, але різняться у значеннях в російській і українській мовах (рус. перейти через дорогу – укр. не прийти через хворобу). Вживання прийменників в прийменниково-відмінкових формах, що не збігаються з прийменниково-відмінковими формами української мови (рус. зайти в дом, говорить о детях – укр. зайти до хати, говорити про дітей).

27.

Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. Буква «Е» на кінці прийменників.

Буква «Е» на кінці «в течение», «в продолжение», «вследствие».

28.

Сполучник як службова частина мови. Сурядні та підрядні сполучники. Правопис сполучників (разом, окремо, через дефіс).

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

29.

Розділові знаки в складному реченні перед сполучниками «и», «а», «но», «что», «чтобы», «когда», «если», «как будто» та іншими. Розділові знаки між однорідними членами речення.

30.

Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки.

Культура мовлення. Вживання часток як засобів виразності мовлення.

31.

Написання часток «кое-», «-то», «-либо», «-нибудь», «-ка» через дефіс. Окреме написання часток «бы», «же».

32.

Вигук. Роль вигуків у мовленні. Дефіс у вигуках. Розділові знаки при вигуках.

Культура мовлення. Вживання вигуків як засобів виразності мовлення.

33.

Контрольний слуховий диктант.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

34.

Контрольна робота №4 з теми «Службові частини мови. Вигук».

Тестові завдання.

35.

РМ

Розвиток мовлення. Анотація і відгук про книгу, фільм або спектакль.

Повторення вивченого в кінці року. Підбиття підсумків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.