Календарно-тематичне планування геометрія 8 клас на 2021-2022 н.р.

Геометрія

Для кого: 8 Клас

07.09.2021

130

13

0

Опис документу:
Календано-тематичне планування геометрія 8 клас на 2021-2022 навчальний рік. Процес навчання фізики в основній школі спрямовується на розвиток особистості учня, становлення його наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Геометрія, 8 клас

(88 годин, 2,5 години на тиждень)

Дата


Тема уроку


Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

І семестр

Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ

1


Повторення і узагальнення матеріалу з курсу геометрії 7-го класу

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: чотирикутник; опуклий і неопуклий чотирикутник; елементи чотирикутника;


формулює:

означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції;

ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників;

теорему: Фалеса; про суму кутів чотирикутника;

класифікує чотирикутники;

зображує та знаходить на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи;

обґрунтовує належність чотирикутника до певного виду;

доводить: властивості й ознаки паралелограма; властивості прямокутника, ромба, квадрата;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокремапрактичного змісту

2


Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника

3


Чотирикутник, його елементи. Паралелограм і його властивості

4


Паралелограм, його властивості й ознаки

5


Паралелограм, його властивості й ознаки.

Самостійна робота № 1

6


Прямокутник і його властивості

7

Ромб і його властивості

8


Ромб і його властивості

9


Квадрат і його властивості

10


Квадрат і його властивості

11


Самостійна робота № 2. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

12


Тематична контрольна робота № 1

13


Трапеція

14


Трапеція

15


Центральні і вписані кути

16


Центральні і вписані кути

17


Центральні і вписані кути

18

Вписані та описані чотирикутники

19


Вписані та описані чотирикутники

20


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3

21


Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника

22


Середня лінія трикутника. Середня лінія трапеції

23


Середня лінія трикутника. Середня лінія трапеції

24


Середня лінія трапеції

25


Самостійна робота № 4. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

26

Тематична контрольна робота № 2

Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ

27


Аналіз контрольної роботи Узагальнена теорема Фалеса

наводить приклади подібних трикутників;

пояснює зв’язок між рівністю і подібністю геометричних фігур;

формулює:

· теорему: про медіани трикутника; про властивість бісектриси трикутника;

· означення подібних трикутників;

· ознаки подібності трикутників;

· узагальнену теорему Фалеса;

зображує та знаходить на малюнках подібні трикутники;


обґрунтовує подібність трикутників;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема при знаходженні відстаней на місцевості

28


Подібні трикутники.

29


Ознаки подібності трикутників

30


Ознаки подібності трикутників

31


Ознаки подібності трикутників

32


Ознаки подібності трикутників. Самостійна робота № 5

33


Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику

34


Властивість бісектриси трикутника

35


Властивість бісектриси трикутника

36


Властивість бісектриси трикутника

37


Застосування подібності трикутників до розв’язування задач

38


Застосування подібності трикутників до розв’язування задач

39


Застосування подібності трикутників до розв’язування задач. Самостійна робота № 6

40


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

41


Тематична контрольна робота № 3

42


Підсумковий урок

ІІ семестр

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ

43


Аналіз контрольної роботи Теорема Піфагора

наводить приклади геометричних фігур та співвідношень, указаних у змісті;

пояснює: що таке похила та її проекція; що означає «розв’язати прямокутний трикутник»;

формулює:

· властивості перпендикуляра і похилої;

· означення синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника;

· теорему Піфагора;

· співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;

знаходить на малюнках сторони прямокутного трикутника, відношення яких дорівнює синусу, косинусу, тангенсу вказаного гострого кута;

обчислює значення синуса, косинуса, тангенса для кутів 30°, 45°, 60°;

доводить теорему Піфагора;

розв’язує прямокутні трикутники

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

44


Теорема Піфагора

45


Теорема Піфагора

46


Теорема Піфагора

47


Перпендикуляр і похила, їх властивості

48


Перпендикуляр і похила, їх властивості

49


Перпендикуляр і похила, їх властивості

50


Розв’язування задач. Самостійна робота № 7

51


Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

52


Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

53


Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

54


Розв’язування прямокутних трикутників

55


Розв’язування прямокутних трикутників

56


Розв’язування прямокутних трикутників

57


Розв’язування прямокутних трикутників

58


Розв’язування задач. Самостійна робота № 8

59


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

60


Тематична контрольна робота № 4

Тема 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ

61


Аналіз контрольної роботи Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло,

і многокутник, описаний навколо кола

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: многокутник та його елементи; площа многокутника; многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола;

формулює:

· означення: многокутника, вписаного у коло; многокутника, описаного навколо кола;

· теорему: про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції;

записує та пояснює формули площі геометричних фігур, указаних у змісті;

зображує та знаходить на малюнках: многокутник і його елементи; многокутник, вписаний у коло; многокутник, описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює площі вказаних у змісті фігур;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач, зокрема знаходження площ реальних об’єктів;

розв’язує задачі на: розбиття многокутника на рівновеликі; дослідження рівноскладеності многокутників тощо

62


Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло,

і многокутник, описаний навколо кола

63


Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло,

і многокутник, описаний навколо кола

64


Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

65


Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

66


Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

67


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 9

68


Площа паралелограма

69


Площа паралелограма

70


Площа паралелограма

71


Площа трикутника

72


Площа трикутника

73


Площа трикутника

74


Площа трикутника

75


Площа трапеції

76


Площа трапеції

77


Площа трапеції

78


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 10

79


Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

80


Тематична контрольна робота № 5

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

81


Аналіз контрольної роботи Чотирикутники


82


Чотирикутники

83


Подібність трикутників

84


Розв’язування прямокутних трикутників

85


Розв’язування прямокутних трикутників

86


Многокутники. Площі многокутників

87


Підсумкова контрольна робота за 7 клас

88


Підсумковий урок


Екологічна безпека й сталий розвиток» спрямована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

«Громадянська відповідальність» сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує математику з іншими навчальними предметами і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

«Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

«Підприємливість і фінансова грамотність» націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).


Графік проведення контрольних та самостійних робіт з геометрії 8 клас.


з/п

Тема

Назва роботи

Дата

1

ЧОТИРИКУТИНИКИ

Контрольна робота №1


2

Контрольна робота №2


3

ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ

Контрольна робота №3


4

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ

Контрольна робота №4


5

МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ

Контрольна робота №5


6

Підсумкова контрольна роботаВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.